Άρθρο 9 – Αρμοδιότητες και διαδικασίες υποβολής, εξέτασης και εφαρμογής των ενισχύσεων

1. Υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής

α) Αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος νόμου υποβάλλονται ως εξής :

i) Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων, ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ, που πραγματοποιούνται σε όλη την Επικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους, αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια περισσότερων της μιας Περιφερειών της Επικράτειας, εκτός εάν πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους, στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ii) Στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων, ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ, που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους, αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια περισσότερων της μιας εκ των ως άνω Περιφερειών, εφόσον πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων των ως άνω Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

iii) Στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια κάθε Περιφέρειας. Ειδικά οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ, που πραγματοποιούνται στο Νομό Δωδεκανήσου, υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Τα όρια των παραπάνω υποπεριπτώσεων (i), (ii) και (iii) της περίπτωσης α’ μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

γ) Στις ίδιες ως άνω υπηρεσίες υποβάλλονται αντίστοιχα και οι αιτήσεις τροποποίησης απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης και μεταβίβασης επιχείρησης.

δ) Κάθε μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες οργανώνει Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, στο οποίο υποβάλλονται όλες οι αιτήσεις. Το Γραφείο αυτό είναι αποκλειστικά αρμόδιο για κάθε επικοινωνία των επενδυτών με τις ανωτέρω υπηρεσίες και για την παραλαβή και αποστολή πάσης φύσεως, έντυπων ή ηλεκτρονικών, αιτήσεων, επιστολών, δικαιολογητικών ή εγγράφων που μπορεί να αφορούν την υποβολή, την αξιολόγηση, την υλοποίηση ή τον έλεγχο των επενδύσεων. Επίσης είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των επενδυτών και των πολιτών για θέματα επενδύσεων και την παροχή πληροφοριών για επενδυτικά σχέδια που τους αφορούν.

2. Περιορισμοί στην υποβολή αιτήσεων

α) Δεν είναι δυνατή η υποβολή, από τον ίδιο φορέα, αίτησης υπαγωγής σε περισσότερες της μιας υπηρεσίες, για επενδύσεις κατά βάση ίδιες, που εμφανίζουν όμως διαφοροποιήσεις, είτε στο κόστος, είτε στα επί μέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα ή για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα.

Εάν υποβληθούν πολλαπλές αιτήσεις υπαγωγής, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή επένδυσης είτε στο σύνολό της είτε κατά ένα τμήμα της που έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή του ν. 3299/2004 ή του ν. 2601/1998, όλες οι αιτήσεις δεν εξετάζονται και δεν επιστρέφεται το καταβληθέν για αυτές χρηματικό ποσό που προβλέπεται στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4.

β) Εταιρεία της οποίας επιχειρηματικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις

του παρόντος νόμου ή του ν. 3299/2004 ή του ν. 2601/1998, δεν μπορεί κατά τη χρονική διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία αίτηση υπαγωγής επένδυσης, η οποία να αφορά στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες, στα οποία αφορά το υλοποιούμενο επιχειρηματικό σχέδιο. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης, αυτή δεν εξετάζεται, μη επιστρεφομένου του καταβληθέντος γι’ αυτήν χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4.

3. Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και υπαγωγής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος νόμου διενεργείται δύο φορές ετησίως, εντός δύο εξαμηνιαίων περιόδων.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση οι αιτήσεις ενίσχυσης με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

4. Τρόπος υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη μορφή, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3.

β) Την αίτηση υπαγωγής συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Οικονομοτεχνική μελέτη

Η οικονομοτεχνική μελέτη που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου, υπογράφεται από οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Οργανισμού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και κατά περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο.

ii) Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για τον καθορισμό του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της υποβαλλόμενης για έγκριση επένδυσης.

Το παραπάνω χρηματικό ποσό καταβάλλεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης (η) της παραγράφου 5.

γ) Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζει με απόφασή του τα για την εξέταση των κριτηρίων του άρθρου 3 επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και τεχνικοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής. Για τον καθορισμό των δικαιολογητικών και τεχνικοοικονομικών στοιχείων μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το είδος του επενδυτικού σχεδίου.

δ) Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, μη επιστρεφόμενου του καταβληθέντος για αυτές χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου .

Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αιτήσεων υπαγωγής που περιλαμβάνουν τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, πλην όμως κατά τον έλεγχο και την εξέταση του φακέλου διαπιστώνεται, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της υποβληθείσας επένδυσης.

ε) Οποιαδήποτε απευθείας επικοινωνία ή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αξιολογητών και αιτούντων απαγορεύεται και διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του αρμόδιου Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

5. Διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης αιτήσεων

α) Οι αιτήσεις υπαγωγής εξετάζονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η εξέταση και αξιολόγηση αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μπορεί να ανατίθεται και σε άλλα, εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ειδικότερα σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου ή και εξωτερικούς αξιολογητές ή και εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα. Οι ανωτέρω εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητές αποστέλλουν την έκθεση αξιολόγησής τους στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1.

β) Κάθε υπηρεσία της παραγράφου 1 καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Αξιολογητών, στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν πιστοποίησης των προσόντων τους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και ειδικότερα υπάλληλοι της οικείας αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, εξωτερικοί αξιολογητές και εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα. Αξιολογήσεις αιτήσεων υπαγωγής μπορούν να ανατίθενται μόνο στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αξιολογητών.

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Μητρώο Αξιολογητών τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν υποβληθεί για ενίσχυση ή υπαχθεί στον παρόντα νόμο ή στον νόμο 3299/2004, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή έχουν υπαχθεί στον παρόντα νόμο ή στον νόμο 3299/2004.

Η αξιολόγηση κάθε επενδυτικής πρότασης ανατίθεται σε δύο τυχαία επιλεγέντες αξιολογητές, οι οποίοι απαγορεύεται να έλθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους ή με τους αιτούντες ή με τους εκπροσώπους των αιτούντων. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατατίθενται δύο ανεξάρτητες βαθμολογίες. Ο βαθμός που προκύπτει είναι ο μέσος όρος των δύο βαθμών ανά κριτήριο αξιολόγησης. Αν η απόκλιση των δύο βαθμών υπερβαίνει το 20% της συνολικής κλίμακας σε πάνω από τρία κριτήρια αξιολόγησης, τότε ανατίθεται η αξιολόγηση σε τρίτο αξιολογητή, ο οποίος ορίζει την τελική βαθμολογία που κατατίθεται, η οποία θα κινείται υποχρεωτικά μέσα στο εύρος των αρχικών βαθμών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου Αξιολογητών, τα προσόντα των αξιολογητών και ο τρόπος πιστοποίησής τους, οι διαδικασίες και οι όροι ανάθεσης αξιολογήσεων, ο αριθμός και το είδος των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να ανατίθενται κάθε εξάμηνο ανά αξιολογητή, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, η διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης και κατάρτισης της σχετικής έκθεσης, ανάλογα με την κατηγορία επένδυσης, η αμοιβή των αξιολογητών, η ευθύνη τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να συντάσσεται Οδηγός Αξιολόγησης και Κώδικας Δεοντολογίας των αξιολογητών, που θα διέπουν τη διαδικασία και τον τρόπο αξιολόγησης και θα αφορούν σε ζητήματα διαφάνειας, σύγκρουσης συμφερόντων και χρηστής συμπεριφοράς.

Στους αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3213/2003 περί υποβολής δήλωσης και ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης.

γ) Η εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Οι αξιολογητές αναφέρουν στην έκθεση αξιολόγησής τους αν πληρούνται τα κριτήρια της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και βαθμολογούν κάθε επενδυτικό σχέδιο ως προς τα κριτήρια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

δ) Οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 αποστέλλουν τις εκθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή. Αποστέλλουν επίσης στην ίδια γνωμοδοτική επιτροπή, για όλα τα επενδυτικά σχέδια της αρμοδιότητάς τους, πλην αυτών που έχουν αιτηθεί την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, ενημερωτική κατάσταση στην οποία αναγράφεται η, σύμφωνα με τις οικείες εκθέσεις αξιολόγησης, βαθμολογία κάθε επενδυτικού σχεδίου, κατά φθίνουσα σειρά.

ε) Τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία χορηγείται η φορολογική απαλλαγή, ενισχύονται, εφόσον συγκεντρώνουν το 50% τουλάχιστον της μέγιστης βαθμολογίας και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

στ) Οι διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης, γνωμοδότησης από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και δημοσίευσης περίληψης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δηλαδή, για την πρώτη περίοδο, μέχρι το τέλος Ιουνίου και για τη δεύτερη περίοδο, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ζ) Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, με βάση τη βαθμολογία τους και μέχρις εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού κάθε εξαμηνιαίας περιόδου, ως εξής:

i) Από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ii) Από τους Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών.

Οι αποφάσεις τροποποίησης απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ανάκλησης απόφασης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, εκδίδονται με αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Οι αποφάσεις υπαγωγής, τροποποίησης του οικονομικού ή και του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για λόγους ανώτερης βίας, ανάκλησης απόφασης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, εκδίδονται μετά από γνώμη της κατά περίπτωση αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής.

Περίληψη της απόφασης υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης, το αντικείμενο, το κόστος της επένδυσης, το ποσοστό και το ποσό των ενισχύσεων, καθώς και τον αριθμό των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται δημοσίευση περίληψης αποφάσεων που αφορούν σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης ή σε τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν μεταβάλλουν το ποσό και ποσοστό των ενισχύσεων και τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας.

Τροποποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων της απόφασης υπαγωγής μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του φορέα της επένδυσης. Αίτηση για τροποποίηση όρων απόφασης, που έχει απορριφθεί, δεν επανεξετάζεται.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.

η) Ετήσιος προγραμματισμός του ύψους των εγκρινόμενων βάσει του παρόντος ενισχύσεων

i) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται για κάθε εξαμηνιαία περίοδο, καθορίζεται το συνολικό ποσό των ενισχύσεων του παρόντος νόμου, πλην της φορολογικής απαλλαγής, το οποίο εγκρίνεται ανά υπηρεσία της παραγράφου 1, για κάθε εξαμηνιαία περίοδο, και καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Από το συνολικό αυτό ποσό των ενισχύσεων για κάθε εξαμηνιαία περίοδο, το εξήντα τοις εκατό (60%) κατανέμεται, με την ίδια απόφαση, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και το σαράντα τοις εκατό (40%) κατανέμεται μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των Περιφερειών με πληθυσμιακά και αναπτυξιακά κριτήρια. Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε η ως άνω μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών κατανομή.

Τα ποσά που έχουν κατανεμηθεί μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των Περιφερειών για μία εξαμηνιαία περίοδο και δεν έχουν αξιοποιηθεί για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, επιστρέφονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ii) Το ανωτέρω ποσοστό του εξήντα τοις εκατό (60%), το οποίο κατανέμεται μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, χορηγείται ως εξής: Πρώτα χορηγείται το σαράντα οκτώ τοις εκατό (48%), για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε όλη την Επικράτεια και σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει. Εν συνεχεία χορηγείται το υπόλοιπο δώδεκα τοις εκατό (12%), για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων σε μειονεκτούντες Νομούς της Επικράτειας, όπως αυτοί καθορίζονται με την υπουργική απόφαση της περίπτωσης (i), και σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει τα επενδυτικά σχέδια των Νομών αυτών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να καθορίζονται ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία κατανομής των ενισχύσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

iii) Για την εξυπηρέτηση του προγραμματισμού και της διασφάλισης των αναγκαίων πόρων για τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίνονται κάθε χρόνο, δημιουργείται ο «Ειδικός Λογαριασμός του Αναπτυξιακού Νόμου» (Ε.Λ.Α.Ν.), ως ειδικός λογαριασμός στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο μεταφέρονται ετησίως οι προβλεπόμενοι για τις ενισχύσεις του παρόντος νόμου πόροι, και στον οποίο επιτρέπονται πολιτικές διαχείρισης διαθεσίμων για επενδυτικούς σκοπούς. Οι πόροι του Ε.Λ.Α.Ν. προγραμματίζονται και διατίθενται χωρίς καθυστέρηση στα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, με βάση την πρόοδο των εργασιών των σχεδίων αυτών και τυγχάνουν διαχείρισης από ειδική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση, κατανομή, διαχείριση και αξιοποίηση των ετήσιων πιστώσεων του ΠΔΕ που διατίθενται για κρατικές ενισχύσεις μέσω του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.

θ) Επενδυτικά σχέδια που πληρούν τα κριτήρια της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και έχουν λάβει τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας ως προς τα κριτήρια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, πλην όμως δεν υπήχθησαν στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου λόγω εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της εξαμηνιαίας περιόδου, μπορούν κατόπιν αιτήσεως του φορέα τους να συμμετέχουν, για μία ακόμη φορά, στη διαδικασία του αμέσως επόμενου εξαμήνου, σύμφωνα με τη βαθμολογία που είχαν λάβει, χωρίς την εκ νέου αξιολόγηση και καταβολή του χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4.

Αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στις ενισχύσεις του παρόντος, που δεν πληρούν τα κριτήρια της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ή έχουν βαθμολογηθεί με λιγότερο από το 50% της μέγιστης βαθμολογίας, ως προς τα κριτήρια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δεν επανεξετάζονται.

6) Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων

α) Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων γνωμοδοτούν επί των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων στις ενισχύσεις του παρόντος, με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης που αποστέλλονται σε αυτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 1. Γνωμοδοτούν επίσης επί αιτημάτων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, αιτημάτων τροποποίησης του οικονομικού ή και του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, αιτημάτων παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για λόγους ανώτερης βίας, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και αφορούν επενδυτικά σχέδια, για την υπαγωγή των οποίων γνωμοδότησαν κατά περίπτωση.

β) Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων είναι οι εξής:

i) Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής, που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και για τα λοιπά θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Μέλη της είναι ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ίδιου Υπουργείου, οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως μέλος άνευ ψήφου και Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή Πάρεδρος του ιδίου Υπουργείου που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

ii) Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής, που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για τα λοιπά θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο

Μέλη της είναι ο Ειδικός Γραμματέας Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως μέλος άνευ ψήφου και Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή Πάρεδρος του ιδίου Υπουργείου που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

iii) Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων:

Με απόφαση κάθε Περιφερειάρχη συστήνεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, καθώς και στην πρωτεύουσα του Νομού Δωδεκανήσου Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής, που υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών ή στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου αντίστοιχα, καθώς και για τα λοιπά θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Μέλη της είναι ο Περιφερειάρχης ως Πρόεδρος, οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών ιδιωτικών επενδύσεων της Περιφέρειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Επενδύσεων της παρούσας παραγράφου.

Η συγκρότηση των ως άνω γνωμοδοτικών επιτροπών γίνεται με αποφάσεις των οργάνων που είναι αρμόδια για τη σύστασή τους, μη δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται επίσης οι γραμματείς και οι αναπληρωτές γραμματείς των επιτροπών, καθώς και οι εισηγητές.

δ) Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των παραπάνω γνωμοδοτικών επιτροπών τα μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 2601/1998 ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

Στα μέλη και τους εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών που προβλέπονται στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3213/2003 περί υποβολής δήλωσης και ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης.

7) Χρόνος έναρξης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων – Χαρακτήρας κινήτρου

α) Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.

Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής μπορεί να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να τεκμηριώνεται ότι η αιτούμενη ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

β) Οι μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν επιπρόσθετα, με την υποβολή της αίτησής τους, να προσκομίζουν έγγραφα από τα οποία να τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα κριτήρια:

i) ουσιώδης αύξηση του μεγέθους του επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητας τους ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

ii) ουσιώδης αύξηση του πεδίου εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητας τους ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

iii) ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το επενδυτικό σχέδιο ή τη δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

iv) ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

v) το επενδυτικό σχέδιο καθ’ εαυτό δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιφέρεια εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης – Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης

α) Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

(i) η υποβολή του σχετικού αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής και

(ii) έχει πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου.

Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μικρότερη των δύο (2) ετών, μπορεί, με νέα αίτηση που υποβάλλεται πριν τη λήξη της κατά παράταση προθεσμίας, να χορηγηθεί νέα παράταση, που συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την αρχική, προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής, προθεσμία ολοκλήρωσης.

β) Αν διακοπούν ή καθυστερήσουν οι εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας, η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά με την απόφαση υπαγωγής, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής, χωρίς να απαιτείται η πραγματοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου.

γ) Στην περίπτωση που, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας, η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας αυτής επιτρέπεται να πιστοποιηθεί, εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση για πιστοποίηση, και ενισχύονται μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.

 • 23 Αυγούστου 2010, 23:29 | ΒΑΚΡΟΣ Π

  ΘΑ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΒΛΕΠΕΙ
  Ω ΕΧΩΝ ΩΤΑ ΚΛΠ

  ΠΟΙΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΨΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ
  ΒΡΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΕΤΣΙ
  ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ..
  ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΙΔΟΜΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΜΕ ΨΑΧΤΟ ΛΙΓΟ

  ΧΑΛΙΦΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΗ ΕΙΝΑΙ

  ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΑΛΙΜΟΝΟ ΣΑΣ ΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΤΕΙ……………ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑ

 • 23 Αυγούστου 2010, 23:04 | ΟΛΓΑ ΣΩΚΟΠΟΥΛΟΥ

  ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ 100.000 ΕΥΡΩ.

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 1.Δ. Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 10%, 3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΟΡΟΣ.

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ,ΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

  ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΣ ΕΧΟΥΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,ΚΑΙ ΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

  Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ.
  ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΕΠΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. Ο ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ 8 ΕΤΩΝ.
  ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ, ΠΑΛΑΙΕΣ, ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΕΣ, ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ,ΑΦΙΛΟΞΕΝΕΣ.
  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΥΠΟΔΟΜΗ.
  ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ Η ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ,ΦΙΛΟΞΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΤΟΥΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

 • 23 Αυγούστου 2010, 23:31 | ΒΑΚΡΟΣ Π

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΣΜΕ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΛΠ

  ΕΙΣΤΕ ΤΑ GOLDEN BOYS H GIRLS
  ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ ΠΟΣΟ ΠΟΥΛΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΣ?

 • 23 Αυγούστου 2010, 23:37 | Apostolos P.

  Θα πρέπει να επαναξεταστεί η δυνατότητα υποβολής μόνον δύο φορές το χρόνο καθώς το μέτρο αυτό ίσχυσε και στο παρελθόν με αρνητικά αποτελέσματα τόσο για την υπηρεσία (πολλές προτάσεις σε σύντομο χρόνο) όσο και για τους επενδυτές (αν για κάποιο λόγο δεν εγκριθεί η πρότασή τους θα πρέπει να περιμένουν μήνες για να υποβάλλουν και πάλι). Η ανοικτή σε όλο το χρόνο υποβολή είναι η ενδεδειγμένη επιλογή που θα βοηθήσει και στη σωστή εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων αξιολόγησης – εφόσον τηρηθούν.

 • 23 Αυγούστου 2010, 23:31 | ΒΑΚΡΟΣ Π

  Και τελικα που ειναι η ελπιδα της αναπτυξης
  οταν οι συντεχνιες τυπου camora αφηνουν απο εξω τα παιδια του φτωχου
  λαου που σπουδαζουν και δεν μπορουν να μελετησουν και να υποβαλλουν
  για να αναπτυχθει ουτε η αποθηκη του πατερα τους
  ΝΤΡΟΠΗ
  ΝΤΡΟΠΗ
  ΝΤΡΟΠΗ
  ΑΙΣΧΟΣ
  ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ
  ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΤΕΙ ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΜΑΜΟΘΡΕΥΤΑ»»’
  ΑΛΙΜΟΝΟ ΣΑΣ

 • 23 Αυγούστου 2010, 23:56 | ΒΑΚΡΟΣ Π

  προτεινω για την μελετη θερμοκηπιου η αγροτικης αποθηκης αντιστοιχη
  ειδικοτητα μηχανικου μελους TEE αλλα αποφοιτου MIT η HARVARD UNIVERSITY … Α ΚΑΙ ΕΜΠ
  ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΙ Η ΜΑΜΑ

  ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΕΛΠΙΖΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:51 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  2.α) Περιορισμοί στην υποβολή αιτήσεων. Να σβήσει («… για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα», καθότι αυτές είναι διαφορετικές επενδύσεις.¨
  2.γ) Να δημιουργηθεί παράγραφος γ που:
  Να επιτρέπεται επένδυση που έχει αρχίσει με μια μορφή κινήτρων να συνεχίζει με άλλου είδους κίνητρα για το υπόλοιπο έργο. Έτσι θα μπορούν να ολοκληρωθούν επενδύσεις, τώρα μάλιστα με την μεγάλη κρίση.
  3. Χρόνος Υποβολής αιτήσεων: Να είναι δυνατή συνεχώς η υποβολή αίτησης, όπως και της φορολογικής απαλλαγής.
  4. δ) Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Να μπορούν οι επιχειρήσεις μέσα σ’ ένα μήνα από την υποβολή να προσκομίζουν αυτά που θα ζητήσει η υπηρεσία, να μην απορρίπτονται.
  5. Διαδικασία εξέτασης και αξιοποίησης αιτήσεων.
  στ. Μέσα σε δύο (2) μήνες. Σβήνει το «τέλος Ιουνίου» και «τέλος Δεκεμβρίου» αφού παραλαμβάνεται συνεχώς.
  η) Ετήσιος προγραμματισμός. Να είναι απεριόριστος.
  ζ) Να καταργηθεί το «τροποποίηση … δεν επανεξετάζεται».
  θ) Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τα κριτήρια να ξαναϋποβάλλονται επ’ αόριστο.
  6) Γνωμοδοτικές επιτροπές.
  Να μπορεί να παρίσταται και ο επενδυτής. Πολλές φορές καλείται να είναι, κάθεται απ’ έξω σαν ηλίθιος και όταν τελειώσει η επιτροπή του λένε να φύγει και θα ειδοποιηθεί.
  7) Χρόνος έναρξης υλοποίησης.
  α) Να σβήσει η λέξη «συνόλου» και να αντικατασταθεί με « του ποσοστού που έχει υλοποιηθεί». Επίσης να γίνουν όλα τα άρθρα και παράγραφοι πιο εφαρμόσιμοι, όχι καταδικαστικοί, αλλά λειτουργικοί.
  8. Προθεσμία ολοκλήρωσης. Δυνατότητα παράτασης.
  α) ii. Να καταργηθεί όλη η παράγραφος. Απλά να μπορεί να πάρει την παράταση ώστε να μην χαθεί το έργο, χωρίς δαπάνη 50%.
  γ) Να σβήσει το «και ενισχύονται μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα». Εάν κοπούν αυτές οι δαπάνες τιμωρείται μια επιχείρηση τόσο, που να κινδυνεύει να κλείσει. Γιατί να γίνει αυτό. Αυτό είναι ο σκοπός του Νόμου; Αυτό είναι το κράτος μας;
  Άρθρο 10.
  4. Έλεγχος δαπανών: Διορθώνεται η παράγραφος («… η αίτησή του για υπαγωγή απορρίπτεται» και γράφεται «μειώνεται ανάλογα του ποσού και στο «η δε δοθείσα έγκριση ανακαλείται και επιστρέφεται τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση» γράφεται «μειώνεται ανάλογα η έγκριση και η ενίσχυση που εάν έχει καταβληθεί επιστρέφεται το αναλογούν επιπλέον ποσό».
  Αυτά καθότι μπορεί να είναι λανθασμένη η εκτίμηση, και εκ του λόγου αυτού να καταστραφεί μια επιχείρηση με μεγάλο αντίκτυπο στον οικονομικό ιστό της χώρας.

  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας – Μέλος Γ.Σ. ΣΕΒ,
  Δ.Σ ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας κλπ

 • 1. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 συνυπογραφή της Οικονομοτεχνικής Μελέτης από Μηχανικό – Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, είναι δυνατόν να δημιουργήσει ασάφεια σε ότι αφορά την κατά περίπτωση ενδεδειγμένη ειδικότητα. Προτείνεται να παραμείνει η πρόβλεψη για συνυπογραφή από Μηχανικό – Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 • 23 Αυγούστου 2010, 16:56 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Κάποια στιγμή σε αυτήν την χώρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε όλους τους αποφοίτους της Ανωτάτης Εκπαίδευσης και να συμμεριζόμαστε τους κόπους και τις θυσίες τους που κάνουν για την απόκτηση του πτυχίου τους, του μεταπτυχιακού τους κ.λ.π., διότι είναι αμαρτία το κράτος να δημιουργεί συνεχώς νέα τμήματα σε όλη την χώρα με τον ίδιο ρυθμό που φυτρώνουν »τα ζιζάνια», μόνο και μόνο για να βοηθούν την επαρχιακή οικονομία, διότι ως κράτος λειτουργικά έχει αποτύχει παταγωδώς. »Κοροιδεύοντας», την μέση Ελληνική οικογένεια ότι σπουδάζοντας στο τάδε τμήμα θα έχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και τώρα τελευταία παρουσιάζουν απο τους τηλεοπτικούς δείκτες σπότ τμημάτων με προοπτικές στην αγορά εργασίας, γιατί όλοι αυτοί οι κρατικοί φορείς ρεζιλεύονται στα μάτια του λαού όταν με συνεχή νομοσχέδια τόσο πτυχιούχους Πανεπιστημίων αλλά κυρίως ΤΕΙ τους αντιμετωπίζουν ώς κλωτσοσκούφια ενώς καλά σκηνοθετημένου συντεχνιακού συστήματος πού οι μόνοι αρμόδιοι είναι το ΤΕΕ το ΓΕΩΤΕΕ και το ΟΕΕ, ενώ όλοι οι άλλοι δεν είναι τίποτε άλλο από κομπάρσοι πού το μέλλον τους θα είναι μισθοί της πείνας, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και ακόμη χειρότερα έτσι όπως πάνε τα πράγματα τους αποφοίτους και ειδικά των ΤΕΙ τους περιμένουν πολύ μαύρες εργασιακά μέρες, αφού σε λίγο καιρό θα έχουν αρμοδιότητες »οδοκαθαριστή».

 • 23 Αυγούστου 2010, 15:37 | Στέφανος

  Για να είναι πραγματικά ανεξάρτητη η διαδικασία αξιολόγησης, αυτό που χρειάζεται είναι να εξετάζονται οι αξιολογήσεις ως προς την αξιοπιστία τους από ανεξάρτητη αρχή.
  Δηλαδή, τα βήματα θα έπρεπε να είναι:

  1. Αξιολόγηση της υποβολής από στέλεχος της Περιφέρειας
  2. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων (πχ σε τυποποιημένο έντυπο που αναφέρει και τα σχετικά εδάφια του Νόμου) στον Επενδυτή, για διαβούλευση
  3. Διορθωτικές κινήσεις Επενδυτή
  4. Έγκριση ή απόρριψη από την Περιφέρεια
  5. Έλεγχος αξιολογήσεων Περιφέρειας από Υπουργείο (δειγματολειπτικός, με έμφαση στις ..ύποπτες περιπτώσεις)
  6. Αξιολόγηση Αξιολογητών Περιφέρειας, με BONUS για καλή εκτέλεση ή ΠΡΟΣΤΙΜΟ αναλόγως με το ύψος του σκανδάλου (να φτάνει και στον εισαγγελέα).
  7. ΄Έλεγχος αξιολογήσεων αξιολογητών ΥΠΟΙΑΝ, από Υπ. Οικονομικών, για το αν βρίσκουν κάτι μεμπτό, τις είδους είναι, τι καλό υπάρχει κλπ. Οι ..μαϊμούδες φαίνονται από μακρυά.

  Υποχρεωτικά όλες οι διευκρινίσεις, αξιολογήσεις και αρχεία σε δημόσια πρόσβαση. Δαμόκλειος Σπάθη. Για όλους, ιεραρχικά. Και να ακολουθείται μια παρανομία μέχρι την κορυφή. Δικαιολογίες του τύπου «δεν γνωρίζω/δεν το είδα» αλλού. Υπάρχουν πολλοί άνεργοι για μια κενή θέση, και στις φυλακές υπάρχει χώρος για όλους.

 • Άρθρο 9 (Αρμοδιότητες και διαδικασίες υποβολής, εξέτασης και εφαρμογής των ενισχύσεων)

  – 9.1.α.ii: Θεωρούμε πολύ θετική την αρμοδιότητα που δίνεται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (ΕΜΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  – 9.5.ζ.i.: Θεωρούμε λάθος την υπογραφή των αποφάσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στην ΕΜΑ, στη Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο αυτό αναιρείται στην ουσία η ίδια η ΕΜΑ. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων αρμοδιότητάς της θα πρέπει να υπογράφονται από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που προΐσταται της εν λόγω ΕΜΑ του ΥΠΟΙΑΝ.

  – 9.5.η.ii: Πιστεύουμε ότι θα είναι εις βάρος του στόχου της περιφερειακής σύγκλισης η προτεινόμενη κατανομή των ετησίως εγκεκριμένων κονδυλίων για τον αναπτυξιακό νόμο. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι το 48% από το σύνολο του 60% θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, με φυσικό αποτέλεσμα τα αντίστοιχα κονδύλια να καταλήγουν στην περιφέρεια Αττικής, όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων. Οι περιφέρειες που εμπίπτουν στην κεντρική ΕΜΑ του ΥΠΟΙΑΝ με έδρα τη Θεσσαλονίκη αντιπροσωπεύουν το 19,7% του ΑΕΠ, οπότε θα πρέπει αυτό το ποσοστό να διασφαλιστεί τουλάχιστον για τις κάτω από 3 εκατ. € επενδύσεις και αντίστοιχο τουλάχιστον ποσοστό να αντιστοιχεί για 20% και για τις άνω των 3 εκατ.€ από το υπόλοιπο 40%, ποσοστό τουλάχιστον 8% να πηγαίνει για την ΕΜΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  – 9.6. Επειδή θεωρούμε ότι η εξωστρέφεια πρέπει να είναι από τους κεντρικούς στόχους του αναπτυξιακού νόμου, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος του ΣΕΒΕ στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων της ΕΜΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και στις Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων των περιφερειών Ηπείρου, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, όπου ο ΣΕΒΕ έχει παραρτήματα. Πιστεύουμε ακόμα ότι σε όλες τις γνωμοδοτικές επιτροπές θα πρέπει να υπάρχουν εκπρόσωποι εξαγωγικών φορέων.

 • 23 Αυγούστου 2010, 13:08 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΥΧΕΡΕΣΤΕΡΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

 • Προτείνουμε την τροποποίηση του deadline υποβολής κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο. Εάν συνυπολογίσουμε και το χρονικό διάστημα των 5 μηνών (παρ. 5 στ) καταλαβαίνει κανείς ότι ο επενδυτής έναν ολόκληρο χρόνο μετά γνωρίζει για την τύχη της επιδότησης.
  Θα πρέπει να είναι μία ανοιχτή διαδικασία, τουλάχιστον οι αξιολογήσεις να γίνονται ανά τρίμηνο και να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας του Φορέα Υποδοχής με τον Επενδυτή για την πληρότητα του Φακέλου. Να υπάρχει μία αυστηρή περίοδος (π.χ. 15 ημέρες) μέσα στις οποίες θα πρέπει να ενημερώνεται ο επενδυτής για την πληρότητα και παραδεκτότητα του φακέλου του. Από κει και πέρα με δικιά του ευθύνη θα προχωράει.
  Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε να αναλάβουν οι τράπεζες τον έλεγχο τουλάχιστον παραδεκτότητας και πληρότητας του φακέλου, έναντι αμοιβής και στη συνέχεια να μπορεί η τράπεζα να χρησιμοποιεί δική της μονάδα αξιολόγησης κατά το πρότυπο του ΠΕΠ. Έτσι θα γίνονται πολύ γρήγορα οι διαδικασίες και να θεσπιστούν ειδικά deadlines. Στον έλεγχο της παραδεκτότητας από τις τράπεζες συνηγορεί ιδιαίτερα και το κριτήριο του Τειρεσία.
  Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο επενδυτής, πρέπει εντός 15 ημερών -1 μηνός να γνωρίζει για την πληρότητα του φακέλου και με συγκεκριμένη διαδικασία να μπορεί ο φορέας υποδοχής να ζητάει διευκρινίσεις.

 • Στο άρθρο 9 – Αρμοδιότητες και διαδικασίες υποβολής, εξέτασης και εφαρμογής των ενισχύσεων, η παράγρ.6-Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων (σελ.37 και 38) να τροποποιηθεί ως εξής:

  «6.Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων
  …………

  β) Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων είναι οι εξής:

  i) Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής, που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και για τα λοιπά θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
  Μέλη της είναι ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ίδιου Υπουργείου, οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν στην τήρηση των όρων προσβασιμότητας.
  Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως μέλος άνευ ψήφου και Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή Πάρεδρος του ιδίου Υπουργείου που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

  ii) Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής, που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για τα λοιπά θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο
  Μέλη της είναι ο Ειδικός Γραμματέας Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν στην τήρηση των όρων προσβασιμότητας.
  Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως μέλος άνευ ψήφου και Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή Πάρεδρος του ιδίου Υπουργείου που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

  iii) Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων:
  Με απόφαση κάθε Περιφερειάρχη συστήνεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, καθώς και στην πρωτεύουσα του Νομού Δωδεκανήσου Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής, που υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών ή στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου αντίστοιχα, καθώς και για τα λοιπά θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
  Μέλη της είναι ο Περιφερειάρχης ως Πρόεδρος, οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών ιδιωτικών επενδύσεων της Περιφέρειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος, και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν στην τήρηση των όρων προσβασιμότητας.). …».

 • 22 Αυγούστου 2010, 23:15 | Κώστας

  Προκειμένου επιτέλους να αποδώσουν τα σχέδια, η διαδικασία υποβολής, εξέτασης και εφαρμογής των ενισχύσεων πρέπει να γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά, εφόσον μάλιστα υπάρχουν και οι απαραίτητες υπηρεσίες προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επενδυτών που μπορούν να προσφέρουν(π.χ ΚΥΕ).
  Για να μην αναφερθούμε και πάλι στην προσπάθεια εξόντωσης των Τ.Ε Πτυχιούχων από όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες…

 • 22 Αυγούστου 2010, 19:11 | Σπύρος Κοντός

  ί) Οικονομοτεχνική μελέτη
  Η οικονομοτεχνική μελέτη που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου, υπογράφεται από οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Οργανισμού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και κατά περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο.

  Παρά τα λεγόμενα της κυβέρνησής μας, συνεχίζετε να δημιουργείτε στεγανά και κλειστά επαγγέλματα.

  Αγνοείτε προκλητικά και αποκλείετε τους Τ.Ε. Πτυχιούχους από κάθε επενδυτικό σχέδιο ως ελεύθερους επαγγελματίες μελετητές.

  Αφαιρείτε την δυνατότητα να εργαστεί ΤΕ κάποιος ως ελεύθερος επαγγελματίας-μελετητής καθώς, σημαντικό μέρος των εισοδημάτων του είναι οι οικονομοτεχνικές μελέτες.

  Επιπλέον, αυξάνετε το κόστος μιας επένδυσης καθώς ο επιχειρηματίας που απασχολεί έναν ΤΕ θα χρειαστεί να πληρώσει κάποιον άλλο, εξωτερικό σύμβουλο για να υπογράψει την μελέτη.

  Ακόμη, δημιουργείτε άνισο ανταγωνισμό, καθώς παραμβαίνετε στην αγορά εργασίας και δίνετε προφανή πλεονεκτήματα στους πτυχιούχους ΑΠΕΙ έναντι των πτυχιούχων ΑΤΕΙ.

  Τέλος, ήθελα να παρατηρήσω ότι, οι συντάξατες τον νόμο δεν γνωρίζουν ότι στα επαγγελματικά δικαιώματα πολλών πτυχιούχων ΤΕ, όπως και των Τεχνολόγων Τροφίμων ΤΕ είναι και η εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών?

  Σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, για τους ΤΕχνολόγους Τροφίμων, θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας σε όλα τα επίπεδα καθώς τέτοιες αποφάσεις υποβαθμίζουν τόσο το επαγγελμά μας όσο και τα έσοδα μας από αυτό.

 • 22 Αυγούστου 2010, 19:18 | Μαλαπέτσα-Αλεξού Βασιλική

  Στο άρθρο 9 (αρμοδιότητες και διαδικασίες υποβολής , εξέτασης και εφαρμογής ενισχύσεων ) , παρ. 4 ,εδάφ. β, μετά την την φράση » … i)οινομοτεχνική μελέτη , να διαγραφεί η υπάρχουσα διατύπωση και να αντικατασταθεί ως εξής » Η οικομοτεχνική μελέτη που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου , υπογράφεται από οικονομολόγο πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντιστολίχου Οργανισμού κράτους-μέλους της Ευπωπαικής και μηχανικό πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ εξεδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης , από γεωτεχνικό πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ »
  Η παραπάνω τροποποίηση κρίνουμε ότι είναι αναγκαία και επιβάλεται να γίνει γιατί όπως είναι διατυπωμένη δίνει το δικαίωμα υπογραφης μόνο στα μέλη των συντεχνιών των : O.E.E , T.E.E , ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποκλείοντας τους υπόλοιπους πτυχιούχους των ΑΝΩΤΑΤΩΝ πλέον ΤΕΙ.Σημειώνουμε ακόμη ότι οι πλυχιούχοι των ΤΕΙ έχουν δικαίωμα συνταξης και υπογραφής μελετών αντιστοίχων ειδικοτήτων(που παρέχεται από την ισχύουσα Νομοθεσία).Ας δώσει επι τέλους η Πολιτεία δείγματα γραφής ότι κάτι αλλάζει επί τέλους σ’αυτό τον τόπο , και ότι τα οποία Νομοθετήματα δεν είναι κομμένα στα μέτρα και στην βούληση των συντεχνιών.
  Με τιμή
  Βασιλική Μαλαπέτσα

 • 22 Αυγούστου 2010, 17:54 | Panayotis Papadakis

  1. Έγκριση των προτάσεων κατά βαθμολογική σειρά και συνολικού προϋπολογισμού μέχρι των διαθεσίμων πιστώσεων κάθε εξάμηνης περιόδου υποβολής, όπως προβλέπεται από το προτεινόμενο σχέδιο.
  Σχόλιο:
  Είναι μία τελείως άδικη μετάλλαξη της προηγούμενης διευθέτησης του νόμου 3299, η οποία έλεγε ότι οι επιλέξιμες προτάσεις (δηλ. εν προκειμένω οι λαμβάνουσες άνω του 50/100 της μέγιστης βαθμολόγησης) εγκρίνονται όλες και ικανοποιούνται κατά σειράν υποβολής τους και με τον ρυθμό των διαθεσίμων πιστώσεων.

  Παρότι οι προθέσεις της διοίκησης είναι ασφαλώς καλόπιστες, το προτεινόμενο σενάριο είναι το κλασσικό σενάριο που υποθάλπει στην πράξη τις σκόπιμες διακρίσεις.
  Ο λόγος είναι απλός:
  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μεν να ενίσταται αν κατά την γνώμη του αδικήθηκε βαθμολογικά η πρότασή του, την οποία βέβαια γνωρίζει στην εντέλεια, δεν μπορεί όμως να ενίσταται επειδή κάποια άλλη πρόταση ευνοήθηκε βαθμολογικά και υποσκέλισε αδίκως την δική του, διότι δεν μπορεί να τελεί εις γνώσιν κάποιου τέτοιου γεγονότος.
  Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα παρεμφερή καθεστώτα με τα οποία η εκάστοτε αρχή επιδιώκει σκόπιμα προτιμησιακές και πελατειακές προσεγγίσεις, έχουν, σε όλο τον πλανήτη, αυτήν ακριβώς την διευθέτηση, της έγκρισης δηλ. κατά σειρά βαθμολόγησης και μέχρις εξάντλησης των πιστώσεων.
  Εξάλλου, μπορεί να προβλέπεται η επικοινωνία αρχής και επενδυτή αποκλειστικά μέσω του Γραφείου εξυπηρέτησης Επενδυτών, παραμένει όμως ευκολώτατη η οποιαδήποτε απ΄ ευθείας επικοινωνία.
  Πρέπει επομένως να εγκρίνονται όλες οι προτάσεις που υπερβαίνουν την βάση.
  Διαφορετικά, φοβάμαι ότι η καλή προαίρεση της διοίκησης θα καταλήξει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

  2. Γενικότερο σχόλιο ως προς τον μέγιστο προύπολογισμό:
  Θεωρώ σωστό και δίκαιο, και συμβατό επίσης με τα παραπάνω, το υπό συζήτηση πλαίσιο να ισχύσει για προϋπολογισμό επενδύσεων μέχρι π.χ. 10 εκ €.
  Για τις μεγαλύτερες, που έτσι και αλλοίώς χρειάζονται κάποιον διαφορετικό χειρισμό, η έγκριση να δίδεται και η χρηματοδότησή τους να προβλέπεται με άλλο, παράλληλο και ειδικότερο καθεστώς.

  3. Γενικότερο σχόλιο ως προς τις θέσεις εργασίας:
  Μέσα από τον αναμφισβήτητο δαίδαλο της πολυπλοκότητας των σχετικών διατάξεων της ΕΕ περί ίσων ευκαιριών κκλπ κλπ, να βρεθεί τρόπος ιδιαίτερης προώθησης, ενίσχυσης ή ανταμοιβής, όταν οι νέες θέσεις εργασίας καλύπτονται από Έλληνες και όχι από μετανάστες.
  Δεν αντιλαμβάνομαι τι ιδιαίτερη ωφελιμότητα μπορεί να έχει, ιδιαίτερα πάνω στην κρίση, το να δίνουμε δουλειά σε μετανάστες για να τους φορτωνόμαστε μόνιμα στην χώρα, να σκορπάμε τον ΄΄πλούτο΄΄ μας κατ΄ αυτόν τον τρόπο και να μιλάμε παράλληλα για ανεργία των δικών μας παιδιών.
  Ας γίνει ο Αναπτ. Νόμος ένας μοχλός επιστροφής των κακομαθημένων (από μας) παιδιών μας στην δουλειά.

  4. Να διευκρινιστεί ρητά, αν η περίοδος υποβολής αιτημάτων ‘’εντός 6 μηνών από…’’, που αναφέρεται σε διάφορα σημεία στο άρθρο 10, νοείται πριν την την λήξη της αρχικής προθεσμίας ή μετά.

 • 21 Αυγούστου 2010, 13:34 | LINOS

  Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ (ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ) Η ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (3 – 6 ΜΗΝΩΝ) ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΩΣ ΤΟΥΣ.

 • 20 Αυγούστου 2010, 22:49 | ΒΑΚΡΟΣ Π

  ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ
  ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕ ΤΕΕ ΚΛΠ
  ΑΥΤΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΟΙ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΧΥΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ

  ΑΥΤΟΙ ΦΕΡΑΝ ΤΟ ΔΝΤ
  ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  ΠΟΥ ΝΑ ΒΟΛΕΥΟΥΝ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ….

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΑΜΟΓΙΑ

 • 20 Αυγούστου 2010, 18:08 | Νικος

  H υπογραφή μηχανικού ή μηχανικού Τ.Ε στις μελέτες πρωτογενούς τομέα δεν χρειάζεται για τους εξής λόγους:
  α) τα θερμοκήπια για να είναι επιλέξιμα πρέπει να έχουν πάρει έγκριση τύπου του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια του υπουργείου ο κατασκευαστής προχωρά στην υλοποίηση του θερμοκηπίου και δίδει πολυετή εγγύηση .
  β) σταβλικές εγκαταστάσεις τύπου θερμοκηπίου . Ισχύει ότι στο α.
  γ) Ο μηχανικός χρειάζεται μόνο στην υλοποίηση των κατασκευών (απαιτούμενες άδειες) καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τους δείκτες επίδοσης της εκμετάλλευσης με βάση τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Το αντικείμενο αυτό το γνωρίζουν και είναι εξειδικευμένοι οι Γεωπόνοι και οι Γεωπόνοι Τ.Ε.
  δ) Η επιφάνεια των κτισμάτων και προδιαγραφές (υλικά κατασκευής) καθορίζονται βάση προδιαγραφών της γεωπονικής επιστήμης ώστε να εφαρμόζεται η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία. Η Νομοθεσία καθορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων. Το αντικείμενο αυτό το γνωρίζουν και είναι εξειδικευμένοι οι Γεωπόνοι και οι Γεωπόνοι Τ.Ε

 • 19 Αυγούστου 2010, 12:44 | ΒΑΚΡΟΣ Π

  Το βαθυ κρατος καλα κρατει
  οι αποφοιτοι ΑΤΕΙ λαθρομεταναστες στην χωρα τους να αγοραζουν υπογραφες απο τους αποφοιτους κολλεγιων που προσφατα αναγνωρισε η κυβερνηση που ενεργει ευρωπαικα.
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΤΩΝ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

 • Άρθρο 9

  9.5.β.
  Υπάρχει αντίφαση μεταξύ της παρ. 4.ε. και της παρ.4.β. του ίδιου άρθρου, όπου στην μία περίπτωση προβλέπεται επικοινωνία αξιολογητών μεταξύ τους και με τους επενδυτές, μέσω του αρμοδίου γραφείου εξυπηρέτησης επενδυτών, ενώ στην άλλη απαγορεύεται τελείως. Προφανώς η επικοινωνία μέσω του αρμόδιου γραφείου είναι η σωστή, αφού εξασφαλίζει την δυνατότητα πρόσθετων διευκρινήσεων, συλλογής νεώτερων στοιχειών αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει την λειτουργία του Νόμου σε καθεστώς αντικειμενικότητας και διαφάνειας.

 • 17 Αυγούστου 2010, 17:05 | Φίλιππος Ι. Καρυπίδης

  Σελίδα 30 (3)Μήπως τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται τέσσερις φορές το χρόνο και όχι μόνο δύο; Στο τέλος του πρώτου μήνα κάθε τετράμηνου;
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και προετοιμασία για την Οργάνωση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εφαρμοστεί ο Νόμος αποτελεσματικά και με χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος. Χρειάζεται επίσης μέριμνα για απάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων και στρεβλώσεων που συνθλίβουν την επιχειρηματική προθυμία.
  Η όλη αξιολόγηση μήπως πρέπει να εξετάζει επί πλέον συνολικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δεν μπορεί παρά να είναι πιο σύνθετο από πριν και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες ευκαιρίες και απειλές;
  Μήπως πρέπει να ενθαρρύνεται η εμπλοκή των νέων, τόσο ως επιχειρηματιών όσο και ως εργαζόμενων;
  Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής κουλτούρας απαγκιστρωμένης από το κρατικό –ασφυκτικό- σφιχταγκάλιασμα.
  Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 • 15 Αυγούστου 2010, 23:44 | Χατζηευσταθίου Μιχαήλ

  Να χαρώ εγώ τον τρόπο της Κυβέρνησης για το «άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων», την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας!!! Με τον περιορισμό αυτών που μπορούν να υπογράφουν την Οικονομοτεχνική μελέτη στους γνωστούς – αγνώστους, δηλαδή τα μέλη των κλασικών ελληνικών προπολεμικών συντεχνιών! Ζήτω το ΤΕΕ, ΟΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, και πάσης ελλάδος!

  Και μετά τους φταίνε λέει οι βυτιοφορείς και οι ταξιτζήδες για την κλειστή οικονομία και τα χάλια της εθνικής οικονομίας! Όταν νομοθετούν κατά παράβαση της υφιστάμενης Ελληνικής Νομοθεσίας! Όταν «ξεχνούν» τα Επαγγελματικά Δικαιώματα 350.000 Ελλήνων Πτυχιούχων ΤΕ. Όταν εξακολουθούν να μπερδεύουν τον ρόλο των παραπάνω φορέων ως «Συμβούλων του Κράτους» (που οι ίδιες βέβαια τον έχουν απεμπολήσει κι έχουν γίνει απλά σωματεία), με αυτόν των Μελών τους.

  Τα οποία ΔΕΝ είναι σύμβουλοι του κράτους αλλά απλοί εργαζόμενοι με τις ίδιες υποχρεώσεις (λέμε τώρα…) και ευθύνες με όλους τους άλλους Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα αποπαίδια της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν σπουδάσει κι αυτά με έξοδα του Κράτους, και δεν μπορεί να αποκλείονται έτσι προκλητικά!

  Ενώ θεωρητικά θα έπρεπε και να προτιμώνται για μία Τεχνική Μελέτη που στοχεύει στην εφαρμογή γνώσης και στον εκσυγχρονισμό της χώρας μέσα από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την εφαρμογή τους, κλπ, έναντι όλων αυτών των «Παντογνωστών» που με τις «τέλειες» Μελέτες τους και τις «πλήρεις» Κατασκευές τους, τις χωρίς υπερβάσεις κόστους κι αστοχίες, που την έφεραν σε αυτή την κατάσταση!

  Ρωτήσατε άραγε την «Τρόικα» την άποψη της και γι’αυτό το «άνοιγμα»;

  Μιχαήλ Χ. Χατζηευσταθίου
  Ιχθυολόγος, ΤΕ – Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc
  Υπ.Διδάκτορας Παν.Αιγαίου στην Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση (υπό παρουσίαση)
  (Συμβολή των Θαλάσσιων Ιχθυοκαλλιεργειών στην Βιώσιμη Ανάπτυξη των Νησιωτικών Περιοχών)
  Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.)
  Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Ι.Ε.Μ.Α.Σ.

  (Υποτίθεται ότι…) Παλεύουμε όλοι μαζί για:
  (1) Να ακούγεται η φωνή της Ελλάδας παντού και με αξιώσεις,
  (2) Πράσινη Ανάπτυξη,
  (3) Παιδεία και Πολιτισμό,
  (4) Κράτος Πρόνοιας,
  (5) Παραγωγικό κι Ευνομούμενο Κράτος.

 • 14 Αυγούστου 2010, 20:51 | mixalhs

  Ντροπή να αποκλείονται και πάλι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες απόφοιτοι ΤΕΙ (μηχανικοί, λογιστές και γεωπόνοι) απο τη σύνταξη των οικονομοτεχνικών μελετών.
  Ακόμη και τώρα που η οικονομία μας είναι σε μαύρα χάλια βλέπω οτι οι συντεχνίες είναι πάνω απο το Κράτος.
  Αυτή τη σύγκρουση με τα συμφέροντα διαλαλεί ο Πρωθυπουργός μας?

 • 14 Αυγούστου 2010, 18:22 | THANOS

  Πάρα πολλές επενδύσεις, όλα τα προηγούμενα, χρόνια αφορούσαν τον τομέα των τροφίμων.
  Στην περίπτωση αυτή δινόταν η δυνατότητα στο γεωπόνο-ζωοτέχνη να υπογράφει μια μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση μιας μονάδας παραγωγής τροφίμων.
  Το ίδιο δικαίωμα όμως δεν έχει ένας τεχνολογος τροφίμων των ΤΕΙ με ειδίκευση πολλές φορές στο αντικείμενο και εμπειρία.
  Το ίδιο ισχύει και στον τομέα των μηχανικών.
  Εκεί έχουμε το φαινόμενο της έκδοσης άδειας οικοδομής από μηχανικό ΤΕΕ και υπογραφή της Μετλέτης από μηχανικό του ΤΕΕ.
  Επιτέλους σταματήστε τη συντήρηση των συντεχνιών με τεχνιτούς τρόπους.
  Αφήστε τους επενδυτές να επιλέγουν τους συνεργάτες των από την αγορά και με κριτήρια που οι ίδιοι βάζουν για τη δική τους δουλεία.
  Εσεις δεν έχετε παρά να αξιολογειτε την μελέτη χωρίς να σας ενδιαφέρει από ποιόν έχειγραφεί.
  Φτάνει πιά!!!!

 • 13 Αυγούστου 2010, 22:43 | ΟΛΥΜΠΙΑ

  Όλοι εμείς οι χιλιάδες  Λογιστές – Φοροτεχνικοί και άλλοι απόφοιτοι οικονομικών σχολών των ΤΕΙ, υπεύθυνοι για τη λειτουργία εκατοντάδων επιχειρήσεων, συνεργαζόμενοι με αυτές  ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί ακόμα και ως ιδιοκτήτες, γιατί να αποκλειστούμε από την οικονομοτεχνική μελέτη της ίδιας μας της επιχείρησης.

  Γιατί πρέπει να πληρώσουμε υποχρεωτικά για δική μας δουλειά, υπογραφές άλλων, τρίτων προς την επιχείρηση.

  Οι δουλειά και η αγορά κερδίζεται με αγώνα, προσπάθειες και διακρίσεις όχι με αποκλεισμούς και αναθέσεις έργων στα μέλη των συντεχνιών

 • 13 Αυγούστου 2010, 11:50 | marios

  Οι πτυχιουχοι Γεωπόνοι των ΑΤΕΙ ειναι και ικανοι και επιστημονικα καταρτισμενοι για την εκπονηση μελετων που σχετίζονται με το αντικειμενο των σπουδων τους.Με πια λογική παραβλεπονται τα ηδη υπαρχοντα Επαγγελματικα Δικαιωματα των Πτυχιουχων του Ανωτατου Τεχνολογικου Τομέα.

 • 12 Αυγούστου 2010, 16:25 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

  Για να θεωρείται το κράτος αξιόπιστος «συνεργάτης» πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Θα πρέπει:
  -οι προτάσεις να κατατίθενται συνεχώς και όχι δύο φορές το χρόνο,
  -να οριστεί δεσμευτικό χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει οι γνωμοδοτικές επιτροπές να εκδόσουν απόφαση. Αν δεν επαρκούν οι ανθρώπινοι πόροι των ΔΙΣΑ ή των άλλων εμπλεκόμενων φορέων είναι ευθύνη των προϊσταμένων τους να τις στελεχώσουν και να τις οργανώσουν και όχι του επενδυτή. Αν παρέλθει το διάστημα με ευθύνη τιου αρμόδιου φορέα τότε η πρόταση να θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμένη.
  -να καθοριστεί δεσμευτικό χρονικό διάστημα καταβολής της επιδότησης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου. Στην περίπτωση παρέλευσης του διαστήματος με ευθύνη του ΥΠΟΙΑΝ να προσαυξένεται με τόκους υπερημερίας.
  -να καταργηθεί η πρόβλεψη της συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων. Είναι μη υλοποιήσιμη, θα οδηγήσει σε υπέρμετρες προτάσεις-δεσμεύσεις των επενδυτών για πετύχουν καλύτερες επιδόσεις και θα συγκρίνει ανόμια πράγματα καθώς και σε επίπεδο ίδιων ΚΑΔ-2008 άλλες οι ανάγκες στην Αττική, άλλες στη Θεσ/νικη, άλλες στον Έβρο και άλλες στα Γιάννενα. Εαν παρ΄όλα αυτά διατηρηθεί, τότε να θεσπιστούν ελάχιστοι αποδεκτοί δείκτες από το Υπουργείο ώστε οι προτάσεις που κατατίθενται να πληρούν τα ελάχιστα όρια επιλεξιμότητας.

 • 12 Αυγούστου 2010, 15:04 | Ηλίας Κακιόπουλος

  Έχοντας σημαντική εμπειρία από την υπαγωγή της εππενδυσής μας στον προηγούμενο αναπτυξιακό του 2004, έχω να επιδημάνω πως τα ουσιώδη προβλήματα είναι :

  1. H μη τήρηση των οποιωνδήποτε προθεσμιών εκ μέρους του Ε.Δ., λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας των εμπλεκομένων στελεχών, έλλειψης μηχανογραφικής και ηλεκτρονικής υποστήριξης και, το κυριότερο, έλλειψης χρημάτων από τη μεριά του Ε.Δ. προκειμένου να πληρώσει αυτά που έχει εγκρίνει.

  Τα παραπάνω έχουνε ως αποτέλεσμα, να μην ξέρει ουδείς τί γίνεται με τις εγκρίσεις, και να καθυστερούνε υπέρμετρα ΟΛΑ.

  Ωφελημένοι είναι κυρίως οι τράπεζες, που δανείζοντας εκ του ασφαλούς το ποσό της επιδότησης στον επενδυτή, απολαμβάνουν παχυλούς κ ακίνδυνους τόκους, αφού έχουνε ενεχυράσει την επιδότηση που πηγαίνει απευθείας σε αυτές και όχι στον επενδυτή.

  Άρα, αυτό που πρέπει να αλλάξει άρδην, είναι να τιμάει το Ε.Δ. τις υποχρεώσεις του προς τους επενδυτές.

  Οι υπάλληλοι, αξιολογητές κ Δ/ντές του Υπουργείου Οικονομίας λειτουργούνε με υποδειγματικό τρόπο και προσπαθούν να βοηθήσουν τους επενδυτές, και ιδίως όσους βλέπουνε να έχουνε όχι το 25% σε Ι.Κ. αλλά και το 35%. Αυτό το εκτιμήσαμε πολύ και πραγματικά το χαρήκαμε. Το φιλότιμό όμως και η αγαθή διάθεση δε φτάνουνε, όταν πχ έκανε πέρισυ σχεδόν ένα χρόνο να συνεδριάσει η επιτροπή αξιολόγησης, ελλείψη πόρων που θα έπρεπε να μοιραστούν στους δικαιούχους.

  Ηλίας Κακιόπουλος

 • • Θεωρούμε αναγκαία τη θεσμοθέτηση της παρουσίας εκπροσώπου του ΞΕΕ στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων και στις Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές των νησιωτικών περιφερειών της χώρας που προβλέπει το άρθρο 9 παρ. 6.
  Από την εμπειρία εφαρμογής των προγενέστερων νόμων προκύπτει σαφέστατα ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αφορά σε τουριστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, το ΞΕΕ είναι ΝΠΔΔ και διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ή τη σκοπιμότητα ίδρυσης νέων μονάδων με βάση τις συνέπειες που θα έχουν στην τουριστική αγορά των συγκεκριμένων περιοχών.
  • Δεν υπάρχουν διατάξεις που να στοχεύουν στον περιορισμό ανούσιων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Για παράδειγμα, το επιχειρηματικό σχέδιο θα μπορούσε να περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών ροών της επιχείρησης ή την περιγραφή των καινοτόμων δράσεων. Δεν προσφέρουν τίποτα ανούσιες επαναλήψεις στοιχείων για την τουριστική κίνηση και τις προοπτικές του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης της νέας μονάδας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χορηγούνται ανά πάσα στιγμή σε κάθε ενδιαφερόμενο από τις υπηρεσίες του ΞΕΕ και του ΕΟΤ.
  • Η αξιολόγηση των προτάσεων κάθε έξι μήνες ενδέχεται να περιορίσει τις πιθανότητες υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων των μικρότερων επιχειρήσεων στις ευεργετικές διατάξεις του νέου νόμου. Οι φάκελοι των μεγαλύτερων επενδυτικών σχεδίων είναι συνήθως πληρέστεροι και έχουν καλύτερη ποιότητα ειδικά στην εμφάνιση. Επομένως, είναι πολύ πιθανό, να λαμβάνουν υψηλότερη βαθμολογία έναντι των μικρότερων σχεδίων, όταν συνεξετάζονται χρονικά όλες οι προτάσεις μαζί.
  Με τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο κάθε πρόταση εξεταζόταν λίγο μετά το χρόνο υποβολής της. Με αυτόν τον τρόπο περιοριζόταν η “συγκριτική αξιολόγηση” μεταξύ ανόμοιων προτάσεων, τόσο ως προς το μέγεθος της επένδυσης, όσο και ως προς τον κλάδο που ανήκει η κάθε επιχείρηση.
  Θεωρούμε ότι το υφιστάμενο σύστημα είναι δικαιότερο και λειτουργεί προς όφελος των μικρότερων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ξενοδοχειακού κλάδου.
  • Το Σ.Ν. επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες έναντι παροχής ισόποσου δανείου. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα, με την οποία έχει συναφθεί η δανειακή σύμβαση.
  Θα αποτελούσε σημαντικό δείγμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, αν ο νόμος προβλέψει σαφή χρόνο καταβολής των ποσών της επιχορήγησης μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της νέας επένδυσης. Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, οι τόκοι με τους οποίους χρεώνεται το τραπεζικό δάνειο θα πρέπει να βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του Αναπτυξιακού Νόμου (ΕΛΑΝ), η σύσταση του οποίου θεωρείται σημαντική πρωτοβουλία προς την ορθή κατεύθυνση.
  Με αυτόν τον τρόπο θα αρθεί ένα σημαντικό αντικίνητρο, καθώς οι επενδυτές μέχρι σήμερα σπάνια γνώριζαν πότε θα τους καταβληθούν τα βεβαιωθέντα ποσά των επιχορηγήσεων.

 • 12 Αυγούστου 2010, 10:36 | katerina

  οι Τ.Ε. Πτυχιούχοι αποκλείονται από κάθε επενδυτικό σχέδιο ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές,γιατι δε μας το λέτε απο την αρχή οτι ΔΕ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ τα επαγγελματικά μας δικαιώματα-τα οποια ειναι κατοχυρωμένα με προεδρικά διατάγματα-να μη κάνουμε τα έξοδα και το κόπο να σπουδάζουμε 4 χρόνια;;;;;;
  Φιλικά
  Κατερίνα
  Τεχνολόγος Γεωπόνος

 • 11 Αυγούστου 2010, 18:34 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ί) Οικονομοτεχνική μελέτη
  Η οικονομοτεχνική μελέτη που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου, υπογράφεται από οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Οργανισμού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και κατά περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο.

  Σε μια περίοδο κρίσης ( κατά τη γνώμη μου όπως ήταν η Ελλάδα στις αρχές του πενήντα κατεστραμμένη από τον πόλεμο και τα ανταρτικά, μια παρόμοια περίοδο φτώχειας θα περάσουμε για αρκετά από τα επόμενα χρόνια) και θυσιών του Ελληνικού Λαού για να αντιστραφεί η κατάσταση, τα προνόμια των συντεχνιών καλά κρατούν.
   
  Για ακόμη μία φορά ο συντάξας του παραπάνω κειμένου αγνοεί προκλητικά και αποκλείει τους Τ.Ε. Πτυχιούχους από κάθε επενδυτικό σχέδιο ως ελεύθερους επαγγελματίες μελετητές.
  Πετάει στο καλάθι των αχρήστων τετραετής ανώτατες σπουδές, τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά μας. Προσβάλει τους τριακόσιες πενήντα χιλιάδες πτυχιούχους, τους σημερινούς  φοιτητές, τους καθηγητές και το εκπαιδευτικό τους έργο, τις διοικήσεις των ιδρυμάτων, τις συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού και εσωτερικού.  

  Γίνεται συστηματική προσπάθεια εξόντωσης των Τ.Ε Πτυχιούχων από όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες το οποίο δεν συνάδει με τον κόπο τις θυσίες και τα εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων του Ελληνικού Λαού στα Ανώτατα αυτά Ιδρύματα.

  Σταματήστε να κοροϊδεύεται το πενήντα τις εκατό της σπουδάζουσας νεολαίας, τους χιλιάδες πτυχιούχους χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και επιμελητηριακή οργάνωση εδώ και τριάντα χρόνια και τις οικογένειές τους, εν τέλει τη μισή Ελλάδα. Αφήστε τη χώρα και το δυναμικό της να ανασάνει, να εργαστεί, να επενδύσει, τι άλλο περιμένετε ήδη χρεωκοπήσαμε με δανεικό οξυγόνο ήμαστε.    

 • 11 Αυγούστου 2010, 17:55 | ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ

  ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΛΑΜΕ. ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΝ 3299/04 ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2009. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2010. ΕΚΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΛΕΙΠΕΙ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΔΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ). ΕΜΕΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΤ). ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΛΟΓΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΑΝΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2010 ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΔΩ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.
  ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ. ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΧΑΛΑΣΑΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΚΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ. ΠΕΤΑΞΤΕ ΕΞΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΝ. ΓΙΑΤΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ ΟΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΟ ΛΕΕΙ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΠΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΛΥΣΗ.
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

  ΥΣ: ΕΙΧΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ ΜΑΖΙ ΜΟΥ (6947328800) ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΛΥΣΗ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ….

 • 11 Αυγούστου 2010, 13:53 | Giorgos

  Οι Τεχνολόγοι Γεωπόνοι σύμφωνα με την νομοθεσία έχουν το δικαίωμα μεταξύ άλλων να συντάσσουν και να υπογράφουν κάθε είδους μελέτες που αφορούν την αγροτική οικονομία

 • Φορολογικά κίνητρα-Άρση περιορισμών και γραφειοκρατίας.

  Η χρήση των φορολογικών κινήτρων από τις επιχειρήσεις όπως ίσχυε μέχρι τώρα με όλους τους αναπτυξιακούς νόμους (Ν.1262,Ν.1892,Ν.2601,Ν.3299) δεν απαιτούσε την υποβολή αίτησης υπαγωγής για έγκριση.

  Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις έκαναν χρήση των πλεονεκτημάτων των νόμων για τον συνεχή εκσυγχρονισμό τους και την ανάπτυξη τους, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα τους χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και έχοντας την δυνατότητα να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις με ευελιξία και ταχύτητα, προκειμένου να διατηρούν συνεχώς την τεχνολογική τους στάθμη σε υψηλό επίπεδο στο έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον που δραστηριοποιούνται.

  Είναι εξασφαλισμένη η εύκολη και λεπτομερής διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες διότι οι επιχειρήσεις υπέβαλαν στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία κατάσταση των παραγωγικών επενδύσεων που είχαν πραγματοποιήσει ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης και τηρούσαν θεωρημένο βιβλίο επενδύσεων.

  Η προτεινόμενη ρύθμιση θα αναγκάσει τις επιχειρήσεις να κάνουν εικονικές οικονομοτεχνικές μελέτες με μη ακριβή στοιχεία προκειμένου να διασφαλίσουν το βιομηχανικό τους απόρρητο και να υπάρχει ένα περιθώριο στον προϋπολογισμό των έργων που θα πρέπει να προϋπολογίσουν.

  Επισημαίνουμε ότι το τελευταίο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των κερδοφόρων επιχειρήσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας που είναι τα αφορολόγητα αποθεματικά όπως ίσχυαν μέχρι τώρα κινδυνεύει να απαξιωθεί με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 9 (παράγραφοι 3 και 4 σελίδας 30) του σχεδίου νόμου.

  Προτείνουμε :
  Το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής να απεμπλακεί από την αναγκαιότητα κατάθεσης φακέλου υπαγωγής.

 • 11 Αυγούστου 2010, 12:11 | nikos

  Στα επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνολόγων γεωπόνων περιλαμβάνεται το δικαίωμα εκπόνησης και επίβλεψης γεωργοοικονομικών μελετών για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
  Επομένως για πιο λόγο να αποκλείονται ο κλάδος των τεχνολόγων γεωπόνων από την σύνταξη μελετών που αφορούν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής

 • 11 Αυγούστου 2010, 09:51 | kostas

  γιατί αποκλείεται του πτυχιουχους τεχνολογικής εκπαίδευσης απο τη σύνταξη των οικονομοτεχνικών μελετών;γιατί πρέπει κάποιος να είναι μέλος του οικονομικου επιμελητηριου για να συντάξει τη μελέτη;γιατί εξακολουθεί ο διαχωρισμός;

 • 10 Αυγούστου 2010, 20:52 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

  Δώστε ακριβή ημερομηνία ολοκλήρωσης αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης απο τους αξιολογητές,οι επενδύσεις που είναι σοβαρές δεν μπορούν να περιμένουν τον κάθε αξιολογιτή πότε θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση του φάκελου,φάνταζεστε εάν κάναμε αίτημα δανείου σε μια τράπεζα για την επιχείρηση μας και η τράπεζα μας απαντούσε απο 4 μήνες έως 2 χρόνια εάν το εκρίνει το δάνειο ή όχι τι θα επικρατούσε στην αγορά ακόμα και για το ίδιο το κράτος.
  Αφού το κράτος ζητάει σοβαρές επενδύσεις και σοβαρούς επενδυτές άς γίνει και το κράτος επίσης σοβαρό και αποτελεσματικό στις διαδικασίες του, γιατί απλά και το κράτος πρέπει να σκέπτεται ως σοβαρός επιχειρηματίας.
  Επίσης οι αξιολογητές που έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο και δεν έχουν εργαστεί χρόνια στον ιδιωτικό τομέα για να αποκτείσουν σχετική εμπειρία μπορούν να κρίνουν μία επένδυση με βάση οδηγιών και παραγράφων αναχρονιστικών νόμων και διατάξεων?
  Και τέλος αφού εγκριθεί μια επενδυτική πρόταση γιατί να περιμένει ο επιχειρηματίας να δημοσιευφθεί η έγκριση στο ΦΕΚ, για χάνουμε άλλους τουλάχιστον 2 μήνες, γιατί έχουμε και το παράδοξο ακόμα και σήμερα να έχουμε εγκριτική απόφαση τον αρχές Ιουνίου του 2010 και ακόμα να μην έχουν υπογραφές απο τον Υπουργό και τον Γ.Γ η σχετική απόφαση ώστε να σταλεί στην επιχείρηση(προσπαθήστε για ένα κράτος με την λιγότερη γραφιοκρατία,μην θεωρείτε τον επιχειρηματία κλέφτη).

 • 10 Αυγούστου 2010, 16:07 | Βασιλειάδης Α.

  «Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, με βάση τη βαθμολογία τους και μέχρις εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού κάθε εξαμηνιαίας περιόδου, ως εξής:

  i) Από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»

  ΣΧΟΛΙΟ

  Εφόσον οι Αποφάσεις Υπαγωγής των Επενδυτικών Σχεδίων που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης θα εκδίδονται και πάλι από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομίας και όχι από τον αρμόδιο Υφυπουργό με έδρα τη Θεσσαλονίκη, τότε ποιά είναι η ουσία της αποκέντρωσης των διαδικασιών? Δεν ακυρώνεται έτσι, κατά κάποιο τρόπο, η ύπαρξη της συγκεκριμένης Επιχειρησιακής Μονάδας στη Βόρεια Ελλάδα?

  Ευχαριστώ.

 • 10 Αυγούστου 2010, 16:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στο Άρθρο 9, παράγραφος 5, περίπτωση (ε), αναφέρεται ότι «τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία χορηγείται η φορολογική απαλλαγή, ενισχύονται, εφόσον συγκεντρώνουν το 50% τουλάχιστον της μέγιστης βαθμολογίας και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου».

  Με τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα, χωρίς να υπάρχει η παραπάνω προϋπόθεση για τη συγκέντρωση της ελάχιστης βαθμολογίας, ο επενδυτής με τη συμπλήρωση της επενδύσεως, μετέβαινε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και απλώς ανακοίνωνε το ύψος της επένδυσης, οπότε και του εδίδοντο και οι αντίστοιχες φορολογικές απαλλαγές.

  Θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι η βαθμολόγησή του θα γίνεται και πάλι από δύο αξιολογητές, θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστή (αλλιώς γιατί να πάρει το ρίσκο να κάνει μία επένδυση με το διακύβευμα της κάτω της βάσης και άρα της μη επιδοτούμενης βαθμολογίας;), άρα, ότι και στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβάλλεται πλήρες επενδυτικό σχέδιο, πρό της έναρξης της επένδυσης.

  Στο ίδιο Άρθρο, παράγραφος 5, περίπτωση (στ), αναφέρεται ότι «Οι διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης, γνωμοδότησης από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και δημοσίευσης περίληψης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δηλαδή, για την πρώτη περίοδο, μέχρι το τέλος Ιουνίου και για τη δεύτερη περίοδο, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου εκάστου έτους.»

  Κατ’ αρχάς θα πρέπει να μη μας διαφεύγει ότι «οι διαδικασίες…ολοκληρώνονται» και όχι «… ολοκληρώνεται» .
  Κατά δεύτερον, θα πρέπει επιτέλους να οριστούν ποινές για τη διοίκηση και τους αξιολογητές οι οποίοι δεν θα ολοκληρώνουν τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης στην ώρα τους. Τόσο με διοικητικές κυρώσεις όσο και με αποζημίωση των επενδυτών που παίρνουν την ηρωική απόφαση να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα.

  Χωρίς τέτοιες ποινές κύριοι, η διοίκηση ανεξέλεγκτα και κατά το δοκούν, μπορεί να καταστρέψει ανθρώπους και περιουσίες, όπως έχει πολλές φορές συμβεί κατά το παρελθόν, και η υπόθεση εργασίας μας θα αποδώσει καλόπιστα αυτά τα συμβάντα σε λόγους απλής αμέλειας.

 • 10 Αυγούστου 2010, 16:40 | Δημήτριος Ζαφειρόπουλος

  Σαφώς και η ιστορία έχει δείξει στο παρελθόν ότι, δεν κερδίζουμε τίποτα με τις ημερομηνίες εξαμήνου κ.λ.π. ας οργανωθούμε τελικά και ας πράξουμε γρήγορα, το ΓΡΗΓΟΡΑ είναι που μας καίει τελικώς, όλες οι άλλες χώρες πάνε γρήγορα και εμείς, αλλά προς τα πίσω.
  Η διαιδικασία υποβολής πρέπει να είναι ανοικτή όλο το χρόνο και μάλιστα ν υποχρεούται η εκάστοτε αρμόδια επιτροπή κ.λ.π. να γνωμοδοτεί τάχιστα.
  Φιλικά,

 • 10 Αυγούστου 2010, 16:55 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης, στην προσπάθειά του να απαλείψει πιθανή συνδιαλλαγή, μεταξύ επενδυτή και συμβούλου από τη μία πλευρά και αξιολογητή από την άλλη, ορίζει ότι τα παραπάνω μέρη δεν μπορούν να έρθουν ποτέ σε επαφή μεταξύ τους, ότι η αξιολόγηση θα γίνει από δύο διαφορετικούς αξιολογητές οι οποίοι επίσης δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και ότι τέλος τις οποιεσδήποτε υπηρεσίες εν διαμέσου αξιολογητή και επενδυτή, θα τις κάνει το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

  Το παραπάνω σχήμα είναι ουτοπικό και εξηγούμε αμέσως τους λόγους:

  Α) Υφίστανται ακόμη σχέδια τα οποία, για μία διετία ήτοι από τον Αύγουστο του 2008 μέχρι σήμερα, δεν έχουν αξιολογηθεί , παρότι εξετάζονται από έναν αξιολογητή και με την εύλογη άμεση επικοινωνία με το φορέα και τους συμβούλους. Σκεφτείτε το χρόνο αξιολόγησης και ανακοίνωσης τελικών αποτελεσμάτων, στη περίπτωση εξέτασης ενός επενδυτικού σχεδίου από δύο διαφορετικούς αξιολογητές οι οποίοι απαγορεύεται να έλθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με τον επενδυτή, με ενδιάμεσο συντονιστή το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Ατέρμων και αιθεροβάμων διαδικασία!!!

  Β) Με δεδομένο ότι το Μητρώο αξιολογητών είναι γνωστό, εάν ο ένας αξιολογητής επιθυμεί πραγματικά να μάθει ποιος είναι ο άλλος, ώστε οι βαθμολογίες να συντονιστούν, θα είναι εξαιρετικά εύκολη η εύρεσή του.

  Γ) Με τη δημιουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών, στην πραγματικότητα δημιουργείται ακόμη ένα κέντρο εξουσίας και εμποδίων, στα τόσα άλλα που υπάρχουν για το φουκαρά που θέλει να επενδύσει σε αυτή τη χώρα.

  Θα παρακαλέσουμε το διαβουλευόμενο κοινό, να ψηφίζει έντονα είτε θετικά είτε αρνητικά, παρόμοιες προτάσεις. Έτσι εξάλλου, αποκτά και κάποια αξία η διαβούλευση.

 • 10 Αυγούστου 2010, 15:45 | Στέφανος

  Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να:
  1. Υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, στην Περιφέρεια που θα γίνει η επένδυση, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Μετά, η εσωτερική διαχείριση ε’ίναι υπόθεση του Δημοσίου να την διεξάγει. Κανένας επενδυτής δεν είναι υποχρεωμένος να πάει στο Δημόσιο, το Δημόσιο θέλει να διευκολύνει τους ιδιώτες. Ας αρχίσει αππο το να έχει ΜΙΑ ενιαία διαδικασία υποδοχής επενδύσεων.

  2. Η αξιολόγηση των σχεδίων γίνεται κάθε τρίμηνο, και ο επενδυτής ενημερώνεται την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων (που γίνεται μια βδομάδα μετά). Αυτό για να έχουμε απάντηση εντός ενός εύλογου, ΣΥΝΤΟΜΟΥ και ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ διαστήματος. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας κινείται γρήγορα.

  3.Η αξιολόγηση γίνεται με π ο σ ο τ ι κ ά στοιχεία, οι επενδύσεις κατατάσονται σε φθίνουσα σειρά και εγκρίνονται όσο υπάρχει προϋπολογισμός. Η γνωμοδοτική επιτροπή ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ (εξοικονομούμε χρήμα και χρόνο). Γιατί η αξιολόγηση (όπως και οι νόμοι) είναι ίδιοι για όλους. Αν είναι να καθοριστεί πως θα γίνεται η αξιολόγηση με νόμο, τότε να ορίσουμε ένα απλό σύστημα όπου οι αξιολογήσεις να κοινοποιούνται στον επενδυτή, και να υπάρχει περιθώριο (πχ 15 ημερών) για ένσταση. Όχι να γίνεται η ένσταση ΑΦΟΥ έχει βγει η απόφαση, και το αποτέλεσμα να παραπέμπεται στις …καλένδες.

  4. Όσες δεν επιλεχθούν, προστίθενται σε αυτές του επόμενου εξαμήνου. Εάν δεν εγκριθούν εντός 1 χρόνου, πάνε στο αρχείο. Ο επενδυτής μπορεί να καταθέσει όσες υποβολλές θέλει και όποτε θέλει.

 • 10 Αυγούστου 2010, 12:46 | Βασιλης Τ.

  Υποβληθείσα Προταση του Νομοσχεδιου
  3. Χρόνος υποβολής αιτήσεων

  Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και υπαγωγής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος νόμου διενεργείται δύο φορές ετησίως, εντός δύο εξαμηνιαίων περιόδων.

  Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση οι αιτήσεις ενίσχυσης με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

  ΣΧΟΛΙΟ
  Κυριοι, οι επενδυσεις γινονται στην αγορα… και οχι στα γραφεια…
  Ο επενδυτης δεν θα σκεφτεται ανα εξαμηνο για την επενδυση. Θελει να την κανει τωρα…. Αν την κανει τωρα ειναι ευκαιρια… διαφορετικα πρεπει να γινει το επομενο ετος λογω ιδιαιτερων συνθηκων του «αντικειμενου»… Αυτοι ειναι καποιοι απο τους 1000 λογους που πρεπει να γινει μια επενδυση ΤΩΡΑ με οικονομικα κριτηρια και οχι με υπηρεσιακα κριτηρια
  Το 99% των επενδυτων δεν μπορει να εχει στο νου του ημερομηνιες αυτου του τυπου που να του υπαγορευουν ποτε πρεπει να ξεκινησει την επενδυση του επειδη ενα μερος της μπορει να ειναι επιδοτημενο. Προτεραιότητα εχει η επενδυση και οχι η διαδικασια. Η διαδιακασια πρεπει να εξυπηρετει αμεσα και με τον καλυτερο τροπο τις επενδυσεις. Οι υπηρεσιες του Δημοσιου… εργαζονται και πληρωνονται διαρκως ολο το χρονο ανελιπως. Για ποιο λογο να υποβαλλονται και εξεταζονται αιτησεις επενδυσεων δυο φορες το χρονο? Δεν θελουμε επενδυσεις ολο το χρονο? Η μηπως απο ολες τις επενδυσεις μας κανουν αυτες που μπορουν να υποβαλλονται καθε εξαμηνο για να υπαρχει προβλημα στο πραγματικο (οχι το υπηρεσιακο…) χρονοδιαγραμμα υλοποιησης τους?

  ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  3. Χρόνος υποβολής αιτήσεων
  Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  (Ο επενδυτης σε 3 εργασιμες μερες λαμβανει βεβαιωση επιλεξιμοτητας και με δικη του ευθυνη μπορει να ξεκινησει την επενδυση. Αν εγριθει η επενδυση, θεωρειται επιλεξιμη οπως η βεβαιωση)

 • 9 Αυγούστου 2010, 20:37 | Θοδωρής

  Σχετικά με τις Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές, αναφέρεται στο κείμενο ότι:
  Μέλη της είναι ο Περιφερειάρχης ως Πρόεδρος, οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών ιδιωτικών επενδύσεων της Περιφέρειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων.

  Σε ποιο θέμα θα γνωμοδοτήσει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου μάθησης και Θρησκευμάτων;

 • 9 Αυγούστου 2010, 17:26 | Δημήτρης

  Είμαι παλαιος Σύμβουλος Επιχειρήσεων για 20 χρόνια και έχω ¨ζήσει¨όλες τις αλλαγές του Αναπτυξιακού Νόμου. Το πρόγραμμα της υποβολής των αιτήσεων 2 φορές τον χρόνο Δεκέμβριο και Ιούλιο έχει εφαρμοστεί ξανά με όχι ικανοποιητικά αποτελέσματα για τους εξής λόγους:
  1. Δεν βοηθά στον σωστό προγραμματισμό των επενδύσεων
  2. Οι σχετικές περίοδοι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως Δεκέμριος μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και Ιούλιος στην κορύφωση των καλοκαιρινών διακοπών
  3. Τον Δεκέμβριο και τον Ιούλιο ¨κλείνουν¨ οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων και είναι δύσκολο να αξιολογηθούν και να οριστικοποιηθούν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.

  Κατόπιν τούτων προτείνω τις επιλογή ενδιάμεσων περιόδων όπως είναι π.χ. ο Οκτώβριος και Απρίλιος έστι ώστε να αντιμετωπιστούν οι προαναφερθείσες δυσλειτουργίες.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Πολλά απο τα κρίτήρια είναι δύσκολο να προσδιοριστούν όπως τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς απο ¨ΤΕΙΡΕΣΙΑ¨. Τα στοιχεία πρέπει να είναι περισσότερο αντικειμενικά και εύκολα αποδείξιμα.
  Πολύ καλά τα στοιχεία των ανεξάρτητων αξιολογητών και ελεγκτών και η μη επαφή μεταξύ των συμβούλων, αξιολογητών, ελεγκτών και επενδυτών.

  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
  2.