Άρθρο 5 – Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων – Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες

1. Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων

α) Τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία παρέχονται περιφερειακές ενισχύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα νόμου, και κατ’ εφαρμογή του υπ’ αριθ. 800/2008 της 6.8.2008 Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να αφορούν:

– τη δημιουργία νέας μονάδας,

– την επέκταση υπάρχουσας μονάδας,

– τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,

– τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.

Επενδυτικά σχέδια δεν ενισχύονται εφόσον δεν ικανοποιούν μία τουλάχιστον από τις ως άνω προϋποθέσεις.

β) Στα επενδυτικά σχέδια πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό από το είδος του επενδυτικού σχεδίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης, οι προδιαγραφές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2) Ενισχυόμενες δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

α) Υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:

i) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

ii) την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι:

– η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

– αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,

– η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,

– αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.

iii) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

β) Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως:

Δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

Το ποσοστό ενίσχυσης των άυλων πάγιων στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Τα άυλα πάγια στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Επίσης θα πρέπει να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την περιφερειακή ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.

γ) Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία, ενσώματα και άυλα, όπως αυτά ορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 2007-2013.

Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται.

δ) Οι ενισχύσεις για δαπάνες αμοιβών μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.

3. Μη ενισχυόμενες δαπάνες

Δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου:

α) Δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης.

β) Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.

γ) Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.

δ) Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.

Επίσης, σε περιπτώσεις αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

ε) Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης.

Κατ’ εξαίρεση μπορούν να ενισχυθούν:

i) Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί σ’ αυτόν η χρήση του οικοπέδου προς τούτο, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το Δημόσιο, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, σωματεία ή ιδρύματα, καθώς και από τεχνολογικά πάρκα, τις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης και λοιπές Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) προκειμένου για ανέγερση ή επέκταση κτιρίων εντός αυτών.

Επίσης η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης, αλλά έχει εκμισθωθεί από το Δημόσιο, ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, η μίσθωση έχει μεταγραφεί και ο εκμισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης.

Η διάρκεια της παραχώρησης ή μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης.

ii) Η πραγματοποίηση επενδύσεων θερμοκηπίων επί γηπέδου, του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

iii) Η πραγματοποίηση επενδύσεων χιονοδρομικών κέντρων, παραγωγής

ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί ακινήτου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.

iv) Η πραγματοποίηση επενδύσεων υδατοκαλλιεργειών σε αιγιαλό.

Οι μισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του, το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται η μίσθωση μεταγράφεται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη μεταγραφή η μίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.

στ) Η ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων εκτός εάν αφορούν σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.

ζ) Ο εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εφόσον δεν αναβαθμίζονται τουλάχιστον κατά δύο κλίμακες (αστέρια), ή εναλλακτικά κατά μία κλίμακα με ταυτόχρονη όμως μείωση δυναμικότητας σε κλίνες τουλάχιστον κατά 10%.

Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει οκταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.

Στην οκταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων. Κατ’ εξαίρεση ο ανωτέρω εκσυγχρονισμός ενισχύεται για τμήματα της ξενοδοχειακής μονάδας που δεν περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη ενίσχυση.

η) Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης, πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή των Νόμων 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990 και 1262/1982. Κατ’ εξαίρεση για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings), για τις οποίες έχει υπαχθεί επένδυση εκσυγχρονισμού τους στις διατάξεις των Νόμων 1262/1982, 1892/1990 2601/1998 και 3299/2004, και για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό τους πριν παρέλθει πενταετία από την ολοκλήρωση του ήδη εγκριθέντος εκσυγχρονισμού, ο αιτούμενος εκσυγχρονισμός μπορεί να ενισχυθεί εφόσον αφορά σε διαφορετικά του προηγούμενου τμήματα του κατασκηνωτικού κέντρου ή και στα εκσυγχρονισθέντα, εφόσον η σκοπιμότητα πραγματοποίησης περαιτέρω έργων εκσυγχρονισμού τους κρίνεται πλήρως αιτιολογημένη, μετά από γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

θ) Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη.

ι) Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.

4) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να εξειδικεύονται ενισχυόμενες δαπάνες ανά είδος επένδυσης, λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας της Ε.Ε. . Με όμοια απόφαση μπορούν να ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες, όροι ή περιορισμοί ενισχυόμενων δαπανών, καθώς και όρια συνολικού κόστους επένδυσης ανά είδος επενδυτικού σχεδίου.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:06 | Tsekeridis Vasilis

  Ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερο ρόλο στην ελληνική οικονομία αλλά και στην απασχόληση αποτελώντας κεντρικό αναπτυξιακό άξονα αλλά και απασχολώντας μεγάλη μερίδα εργατικού δυναμικού κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα. Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως κορεσμένες με τον ταυτόχρονο αποκλεισμό τους από τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου θα οδηγήσει σε περιορισμό αφενός της αναπτυξιακής μόχλευσης και αφετέρου της δημιουργίας άμεσων και έμμεσων θέσεων απασχόλησης στις περιοχές αυτές. Η επιδότηση θα μπορούσε να εξειδικευτεί σε τομείς και προτεραιότητες οι οποίες θα δύνανται να καθορίζονται με βάση μεσομακροπρόθεσμο εθνικό τουριστικό σχεδιασμό ο οποίος θα περιελάμβανε ενδεχομένως και την ενίσχυση νέων τουριστικών μονάδων με την προϋπόθεση δημιουργίας μονάδων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιαματικός, καταδυτικός, συνεδριακός, κ.α.)
  Η ένταξη επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων με την προϋπόθεση αναβάθμισης κατά δύο αστέρια ή κατά ένα αστέρι με την ταυτόχρονη μείωση της δυναμικότητας κατά 10% αναφορικά με τις νέες κλίνες θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων είναι 3* και μεταξύ 80-120 κλινών, τα οποία είτε δε μπορούν να μετατραπούν 5* λόγω των κριτηρίων της τουριστικής νομοθεσίας (ΠΔ 43/2002, Υ.Α. 12403/2007) και των πολεοδομικών- κατασκευαστικών προδιαγραφών, είτε η ενδεχόμενη μετατροπή τους θα σηματοδοτούσε σε ολική ανακατασκευή της μονάδας. Με βάση το σχέδιο νόμου, ο εκσυγχρονισμός τους θα απαιτούσε εξαιρετικά αυξημένα κεφάλαια από την πλευρά των επενδυτών, τα οποία ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο δεν είναι διαθέσιμα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα παραμείνουν ως έχουν υποβαθμίζοντας συνολικά την εθνική τουριστική υποδομή. Η αναβάθμιση κατά μία κατηγορία είναι στη σωστή κατεύθυνση όμως ο περιορισμός της δυναμικότητας προκειμένου να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο είναι αφενός μη στοχευμένη και αφετέρου δίχως σχεδιασμό. Η αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων γίνεται με βάση την τουριστική νομοθεσία και δεν είναι επιχειρηματικά σκόπιμο να συγχέεται η αναβάθμιση με τη χρήση του αναπτυξιακού και χωρίς αυτή. Η ενίσχυση πρέπει να δύναται με ταυτόχρονη αναβάθμιση κατά μία κατηγορία και σε διάστημα έξι αντί για οκτώ έτη προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ομαλή αναβάθμιση του δυναμικού σε μία διαδικασία επιχειρηματικής ανάπτυξης.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:22 | Ε.Μ.ΒΛΑΧΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Για άλλη μια φορά αποδεικνύουμε οτι δεν έχουμε ολοκληρωμένη πολιτική για την μοναδική <> βιομηχανία της χωρας, τον τουρισμό.

  Η πολιτική μας :
  1. Ο άμεσος αποκλεισμός απο την αναβάθμιση των 5 και 4 αστεριών ξενοδοχείων ουσιαστικά στο μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας αλλά και ο έμμεσος των μικρότερων κατηγοριών τα οποία θα πρέπει να πρέπει να ξαναγκρεμιστούν και να ξαναχτιστούν αλλιώς δεν μπορεί ένα τριάστερο να γίνει τετράστερο.
  2. Η απώλεια θέσεων εργασίας μια και θα οδηγήσει στην απαξίωση τη μεγάλη πλειονότητα των ξενοδοχείων στην Ελλάδα.

  θεωρείται ορθό η παροχή συμπληρωματικών παροχών στους πελάτες και η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών οι οποίες όμως δεν εξαρτώνται απο την μείωση των κλινών.
  Οι τελευταίες ρυθμίσεις όπως ίσχυαν στον υπο τροποποίηση αναπτυξιακό νόμο εκτιμώνται ως αποδοτικές για τον τουρισμό. Τα οκτώ χρόνια απο τον ένα εκσυγχρονισμό στον άλλο θεωρούνται ικανοποιητικά για τα κτίρια αλλά για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμο είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα και θα ήταν πιο δόκιμο να ισχύσει στην πενταετία η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή σχεδίου ενίσχυσης.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:17 | Μαρία Κασάμπαλη

  – Διατήρηση ίδρυσης-επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ή καθορισμός περιορισμού σε κάποιες περιοχές για την ίδρυση-επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 5* και άνω.
  – Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής από την έναρξη λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής μονάδας ή/και από την ολοκλήρωση προηγούμενης υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο μετά την παρέλευση 5ετίας και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 2* με υποχρεωτική αναβάθμισή τους τουλάχιστον κατά ένα αστέρι. Η ύπαρξη μονάδων 2* & 3* αστέρων κατά πλειοψηφία στην ελληνική επικράτεια και η ανάγκη για συνεχή προσαρμογή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τουριστικό περιβάλλον ορίζει ως αναγκαία την τροποποίηση αυτή.
  – Ενίσχυση μεταφορικών μέσων (όχι μόνο εσωτερικής διακίνησης όπως στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο) και επιχορήγηση νέων φορτηγών μεταφορικών μέσων σε επενδυτικά σχέδια 3PL, μονάδες ανακύκλωσης και μεταποίησης.
  – Επιχορήγηση φωτοβολταϊκών με 40% για όλες τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕ και αφορούν αιτήσεις εξαίρεσης και άδειας παραγωγής έως και την 24-03-2008.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:07 | Σοφία Π.

  Προτείνονται τα ακόλουθα:
  – Επαναφορά της 5ετίας στο χρονικό περιθώριο στο οποίο θα επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής από την έναρξη λειτουργίας μια ξενοδοχειακής μονάδας ή/και από την ολοκλήρωση προηγούμενης υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο.
  – Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργησών ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 2* με παράλληλη αναβάθμισή τους τουλάχιστον κατά ένα αστέρι.
  – Να επιδοτείται η ίδρυση/επέκταση campings.
  – Τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, καταφύγια σκαφών: να επιτρέπεται η παραχώρηση της έκτασης στην οποία θα γίνει επενδυτικό σχέδιο για τη δημιουργία/επέκταση/εκσυγχρονισμός των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.
  – Ίδρυση/επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων σε κορεσμένες περιοχές μόνο όταν πρόκειται για συνδυασμό με κάποια ειδική μορφή τουρισμού. Π.χ. δημιουργία γηπέδου γκολφ ή ιαματικού τουρισμού με δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5* και άνω στις κορεσμένες περιοχές.
  – Επιδότηση μελέτης εφαρμογής σε όλες τις επενδύσεις. Θα ήταν χρήσιμο να είναι προαπαιτούμενο δικαιολογητικό, ώστε να μην υπάρχουν κατά την υλοποίηση των επενδυτικών έργων αποκλίσεις από τις περιγραφές που υποβάλλονται κατά την αίτηση υπαγωγής.
  – Τα μεταφορικά μέσα / φορτηγά θα πρέπει να είναι επιλέξιμα σε επενδυτικά σχέδια 3PL, ανακύκλωσης, μεταποίησης κλπ. Επιπλέον, θα πρέπει να επιτρέπεται να ενισχύονται τα μεταφορικά μέσα, κάθε είδους, με όλες τις δέσμες κινήτρων του Αναπτυξιακού και όχι μόνο τα εσωτερικής διακίνησης όπως στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο.
  – Οικονομικά κίνητρα για απόσυρση των ηλικιωμένων φορτηγών με ταυτόχρονη αντικατάστασή τους με καινούργια με οριοθετημένη υπαγωγή των μεταφορικών επιχειρήσεων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο για να υπαχθούν στο καθεστώς των επιδοτήσεων

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:16 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Πρέπει να απαγορεύεται η αγορά παλιάς μονάδας. Γιατί: Είναι παλιάς τεχνολογίας.Την παίρνει εταιρεία που τη βάζουν αυτοί που είχαν την παλιά εταιρεία, που είχαν κάνει πτώχευση κλπ, που δεν πληρώνουν φόρους, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές. Που κάνουν αθέμιτο ανταγωνισμό σε υγιείς επιχειρήσεις. Η παράγραφος 2 α ii πρέπει να καταργηθεί.
  Πρέπει να ενισχύονται: §2/α/iv για τις ανάγκες της επιχείρησης. Δαπάνες για αγορά φορτηγών αυτοκινήτων, μπετονιέρες, πρέσσες μπετόν, γερανοί για μεταφορά φορτίων, εμπορευμάτων της επιχείρησης και εξυπηρέτηση των αναγκών της.

  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας – Μέλος Γ.Σ. ΣΕΒ,
  Δ.Σ ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας κλπ

 • 1. Στην παράγραφο 2 (Ενισχυόμενες Δαπάνες) θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά (με διαχωρισμό από τις άϋλες δαπάνες) στις δαπάνες αγοράς, ανάπτυξης / παραμετροποίησης λογισμικού, ώστε να διευκολυνθεί η ενίσχυση σχετικών Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία σήμερα στην ουσία δεν ενισχύονται λόγω του γενικού χαρακτήρα περιορισμού – ανώτατου ορίου του 25% για δαπάνες που αφορούν σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Εναλλακτικά, θα ήταν δυνατόν το ανώτατο όριο για δαπάνες που αφορούν σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία να ανέλθει σε 50%, όπως προβλέπουν και οι σχετικοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Στην περίπτωση ζ της παραγράφου 3, θα πρέπει να τροποποιηθεί η υφιστάμενη διάταξη, ώστε να είναι επιλέξιμη η ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων και πέντε αστέρων που αποτελούν και τις δυνητικά ανταγωνιστικές μονάδες του Ελληνικού Τουρισμού (βλέπε και σχετικό σχόλιο Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος).
  3. Ο γενικός χαρακτήρας προσδιορισμού του περιεχομένου των Επενδυτικών Σχεδίων και των ενισχυόμενων δαπανών (σε αντιδιαστολή με την ιδιαίτερα αναλυτική απαρίθμηση – προσδιορισμό τους στους προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους) δημιουργεί την απαίτηση για την παροχή σχετικών πληροφοριών – διευκρινίσεων από τα προβλεπόμενα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

 • Άρθρο 5 (Περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων – Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες)

  – 5.1.α: Θα πρέπει να ενταχθούν και οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  α) ανάπτυξη νέων αγορών από ήδη εξαγωγική επιχείρηση

  β) ξεκίνημα εξαγωγικής δραστηριότητας από υφιστάμενη επιχείρηση

  – 5.2.β.: Στις άυλες δαπάνες θα πρέπει να προστεθούν και δαπάνες στήριξης της εξωστρέφειας στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες προώθησης-προβολής και ενίσχυσης υποδομών για την εξωστρέφεια της επιχείρησης.

  Η ένταξη των εν λόγω ενισχυόμενων δαπανών μπορεί να γίνει με βάση τις προδιαγραφές που θα υιοθετηθούν για Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια, στα οποία θα περιλαμβάνονται κυρίως άυλες επενδύσεις για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, με έμφαση σε δραστηριότητες σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων. Ιδιαίτερα μάλιστα ενδιαφέρουσα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις θα είναι η στήριξη, μέσω του αναπτυξιακού νόμου, ολοκληρωμένων προγραμμάτων marketing στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγούνται δαπάνες για σχεδιασμό, έρευνα και ανάπτυξη, πιστοποίηση, προώθηση, κ.λ.π. προϊόντων ώστε να γίνουν ελκυστικά και να αποκτούν ανταγωνιστικότητα που θα τους επιτρέπει τη διείσδυσή τους στις ξένες αγορές.

  H παρακάτω ενδεικτική κατηγοριοποίηση αποτυπώνει την ανάγκη παροχής ενισχύσεων της εξωστρέφειας σε επίπεδο πέρα από τις αμιγώς παραγωγικές υποδομές μίας επιχείρησης:

  Ενισχυόμενες Δαπάνες Παραγωγής-Σχεδιασμού:
  • Επενδύσεις για καινοτομικές μεθόδους οργάνωσης της παραγωγής – αυτοματοποίηση παραγωγικής διαδικασίας (μελέτες, κ.λ.π.)
  • Ενίσχυση της ποιότητας και προσαρμογή προδιαγραφών για προϊόντα προς εξαγωγή (π.χ. συσκευασία)
  • Τυποποίηση – Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα – Απόκτηση και διατήρηση σημάτων συμμόρφωσης
  • Χρησιμοποίηση εξωτερικών εξειδικευμένων εργαστηρίων για δοκιμές προϊόντων
  • Έρευνα και Ανάπτυξη από εξειδικευμένους οργανισμούς για τη δυνατότητα υλοποίησης νέων ιδεών για προϊόντα (concept testing)
  • Αγορά δικαιωμάτων / τεχνογνωσίας / licensing
  • Ευρωπαϊκή και διεθνή κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιoμηχανικών σχεδίων (Εuropean Patent Office, WIPO, κ.λ.π.)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων και ανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων

  Ενισχυόμενες Δαπάνες Διάθεσης:
  • Επιχειρησιακά Σχέδια τοποθέτησης προϊόντων στο εξωτερικό – εκπόνηση εξαγωγικού marketing plan για τη διεξοδική διερεύνηση των τρόπων διείσδυσης σε αγορές/προώθησης των προϊόντων στις αγορές – στόχους – ανάπτυξη Εξαγωγικού Πλάνου Ανάπτυξης
  • Δευτερογενής-Πρωτογενής Έρευνα ξένης αγοράς
  • Διερεύνηση καναλιών διανομής – πελατολογίου, αναζήτηση/αγορά πληροφοριών για πιθανούς συνεργάτες, εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, διανομείς στις αγορές στόχους
  • Ενίσχυση υποδομών πώλησης στο εξωτερικό (δίκτυα πωλήσεων, μόνιμα εκθετήρια, αποθηκευτικοί χώροι, κλπ)
  • Ενίσχυση προγράμματος προώθησης-προβολής
  • Συμμετοχή (ομαδική και ατομική) σε εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων (Partenariat), για τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τον ανταγωνισμό, τις τάσεις που επικρατούν για το προϊόν («ευγενή βιομηχανική κατασκοπεία»), με κάλυψη όλων των σχετικών δαπανών (ενοικίαση-διαμόρφωση περιπτέρου και λοιπού εξοπλισμού, μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων, μετακίνηση, διαμονή, διατροφή προσωπικού, διερμηνεία, καταχώρηση σε εκθεσιακούς καταλόγους, διαφημιστική προβολή σε τοπικά ΜΜΕ ευρείας κυκλοφορίας, θέασης και ακρόασης, επιθετική προσέγγιση επιχειρηματιών, φορέων, Αρχών, διαμορφωτών γνώμης, οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, προβολή ντοκιμαντέρ για τη χώρα και το προϊόν με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικής και 3D, επισκέψεις σε πρότυπες βιομηχανίες και εμπορικά κέντρα, οργάνωση γευσιγνωστικών και πολιτιστικών δρώμενων
  • Υλικά προώθησης- προβολής (ξενόγλωσσο διαφημιστικό υλικό, κ.λ.π.)
  • Ηλεκτρονικές μέθοδοι προώθησης-προβολής (π.χ. δημιουργία διαδικτυακού τόπου της εταιρείας στο διαδίκτυο, στην κινητή τηλεφωνία, κ.λ.π.)

  Ενισχυόμενες Δαπάνες Γενικής Φύσης:
  • Μελέτες εξαγωγικής ετοιμότητας: διεξαγωγή έρευνας – μελέτης σχετικά με τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της επιχείρησης, τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, τις δραστηριότητες marketing, την οργάνωση και τη διοίκηση, τις παραγωγικές δυνατότητες, την χρηματο-οικονομική ευχέρεια, τις δυνατότητες έρευνας αγορών και το κυριότερο, τη δέσμευση χρόνου και πόρων για μια συστηματική εξαγωγική ανάπτυξη. Η έρευνα θα πρέπει να εντοπίσει και να συνδυάσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε επιχείρησης με τα κενά και τις ανάγκες των αγορών που επιλέγονται. Θέματα όπως σήματα συμμόρφωσης, απαιτήσεις σχετικά με συσκευασία/ετικέτες και εμφάνιση των προϊόντων, αποτελούν επίσης αντικείμενο διερεύνησης (έρευνας αγοράς και πλάνου διείσδυσης σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού).
  • Δαπάνες εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μέσω e-learning για θέματα που σχετίζονται με την αύξηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
  • Νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με πιο ευνοϊκά κριτήρια χρηματοδότησης για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις
  • Χρήση εξωτερικών εξειδικευμένων συνεργατών (εμπειρογνωμόνων, κ.λ.π.) που αφορούν όλες τις παραπάνω δαπάνες (προώθηση-προβολή, τυποποίηση-πιστοποίηση, κ..ά.)
  • Ειδικές Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξαγωγικές ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα χρήσιμες για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας είναι οι εξατομικευμένες και εξειδικευμένες συμβουλές (export coaching) για κάθε επιχείρηση για τη διερεύνηση της εξαγωγικής ετοιμότητας καθώς και το monitoring της πορείας με στόχο τη διασφάλιση της σταθεροποίησης της εξαγωγικής ιδιότητας της εκάστοτε επιχείρησης.
  • Αγορά Ειδικών Εξαγωγικών Εργαλείων

  – 5.2.δ. Επίσης οι δαπάνες συμβούλων θα πρέπει να ενισχύονται για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

 • Στην παράγραφο 2β) να διαφοροποιηθεί και να επιδοτείται όχι μόνο «μεταφορά τεχνολογίας μέσω …», αλλά να προστεθεί «μεταφορά και απόκτηση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας» Θα ήταν καλό να προστεθεί – δεδομένου ότι υπάρχουν-επιδοτούνται και μη μεταποιητικές επιχειρήσεις, στα άυλα περιουσιακά στοιχεία …όπως ανάπτυξη πρότυπου δικτύου διανομής.
  Να γίνει αναφορά και στην επιδότηση ενεργειών και δαπανών που γίνονται για την καθιέρωση ονόματος στο εξωτερικό ή συμμετοχής τους σε εκθέσεις του εξωτερικού, προκειμένου να ενισχυθεί η ενίσχυση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό.
  Στην παράγραφο 2αiii) να προστεθεί στο αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου (να προστεθεί) ειδικού λογισμικού που να συνδέεται με την παραγωγική διαφοροποίηση.
  Να μην εξαιρείται η αγορά επίπλων και σκευών γραφείων, γιατί ειδικά για κάποιες νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, είναι ένα σημαντικό κόστος. Να μπει ένα μικρό πλαφόν, ή να συνδυαστεί με τις θέσεις εργασίας με κάποιον δείκτη.
  Στην παράγραφο 3 στ) να τροποποιηθεί η χρονική διάρκεια κατά την οποία μια ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να αιτηθεί επιχορήγηση, και από 8ετία να γίνει 5ετία. Αυτό να ισχύσει για την ίδρυση της επιχείρησης. Όσες τώρα επιχειρήσεις, επιδοτήθηκαν από τον αναπτυξιακό, να μη μπορούν να επιδοτηθούν από τη συμπλήρωση 5ετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης – αντί για 8ετία. Είναι πολύ σημαντικό λόγω του ανταγωνισμού του κλάδου του τουρισμού, που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. (εξάλλου κάτι τέτοιο προβλέπεται στο ΣΝ για τα κάμπινγκ).

 • Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων – Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες.
  Ενισχυόμενες δαπάνες.
  ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς λογισμικού και υλισμικού απαραίτητου για την λειτουργία της μονάδας.
  Για τα αντίστοιχα εδάφια στ και ζ (αφορούν σε ξενοδοχεία). Στόχος του νέου νόμου θα πρέπει να παραμείνει ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του υφισταμένου ξενοδοχειακού δυναμικού, αντ’ αυτού, το Σ.Ν. δυσχεραίνει την πρόσβαση των ξενοδοχείων χαμηλών κατηγοριών και αποκλείει τη συμμετοχή των μονάδων υψηλών κατηγοριών σε προγράμματα εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ολοκληρωμένης μορφής. Στην ουσία καταργείται η επιδότηση της ανακαίνισης ξενοδοχείων και προωθείται η ενίσχυση μόνο όσων επενδύσεων αφορούν σε αναβάθμιση της τάξης στην οποία ανήκει η μονάδα. Τα ξενοδοχεία 5* αποκλείονται πλέον από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού.
  Από τα ξενοδοχεία 4* ζητείται επί της ουσίας η μείωση της δυναμικότητας κατά 10%, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης κατά δύο τάξεις. Από τις μονάδες χαμηλότερων τάξεων απαιτείται να αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά 2 τάξεις ή εναλλακτικά κατά μία τάξη, με παράλληλη μείωση της δυναμικότητας σε κλίνες κατά 10%. Η μόνη δυνατότητα να αναβαθμιστεί μια υφιστάμενη μονάδα κατά 2 τάξεις είναι να κατεδαφιστεί ολοσχερώς ή στην καλύτερη περίπτωση, να διατηρηθεί μόνο ο σκελετός των υφιστάμενων κτιρίων. Δηλαδή, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί και να χτιστεί από την αρχή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την τάξη, στην οποία θα επιχειρήσει να ανέλθει. Η χώρα χρειάζεται ποιοτικό ξενοδοχειακό δυναμικό όλων των κατηγοριών, ώστε να προσελκύει πελάτες από ολόκληρο το φάσμα της τουριστικής ζήτησης.
  Ανεξάρτητα από αυτό, τα περισσότερα ξενοδοχεία 2* και 3* είναι μικρής δυναμικότητας. Εάν επιχειρήσουν να αυξήσουν τα τετραγωνικά των δωματίων και να πολλαπλασιάσουν την έκταση των κοινόχρηστων χώρων, θα παραμείνουν με ελάχιστα δωμάτια. Παράλληλα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα πολύ πιο απαιτητικό τμήμα της αγοράς προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Όμως, ούτε η θέση των περισσότερων από αυτά τα ξενοδοχεία, ούτε η επαγγελματική εμπειρία όσων τα διαχειρίζονται, εγγυώνται ότι είναι εφικτή η διείσδυση στην αγορά των μικρών πολυτελών ξενοδοχείων.
  Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι μικρές μονάδες που θα επιχειρήσουν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, θα καταστούν μακροπρόθεσμα μη βιώσιμες.
  Να θεσπιστεί ανώτερο ποσό επιχορήγησης ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία της κάθε κατηγορίας. Το ποσό αυτό πρέπει να είναι διαφορετικό για τον εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση ολοκληρωμένης μορφής και διαφορετικό για την αναβάθμιση σε υψηλότερη τάξη.

 • Στόχος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)είναι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος να λειτουργήσει ως εργαλείο και για την ισότιμη ένταξη των πολιτών με αναπηρία στη βάση των νέων ευρωπαϊκών προσεγγίσεων και πολιτικών για την αναπηρία, όπως αυτές διατυπώθηκαν στον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006, άρθρο 16 .

  Στη λογική αυτή, χαιρετίζουμε μεν τη συμπερίληψη της παρακάτω ειδικής αναφοράς στο άρθρο 5 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, παραγρ. 1β:
  «…β) Στα επενδυτικά σχέδια πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό από το είδος του επενδυτικού σχεδίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης, οι προδιαγραφές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια….»

  οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι αυτή δεν είναι συμβατή με τη λογική που διαπνέει τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006, ο περιεχόμενος δε όρος «…στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό…» ενέχει τον κίνδυνο αυτό-απαξίωσης του εγχειρήματος! Ο Κανονισμός επιβάλλει την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ως υποχρεωτικό κριτήριο (ΟΝ-OFF) και μάλιστα σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων, χωρίς εξαιρέσεις, προφανώς γιατί οι ευρωπαίοι εταίροι μας γνωρίζουν πολύ καλά ότι η προσβασιμότητα αφορά σε όλα τα είδη επενδυτικών σχεδίων και σε όλες τις κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου χωρίς εξαιρέσεις! Αντίθετα η παραπάνω παράγραφος, αν και διαπνέεται από τη θέληση μη δημιουργίας νέων εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, εν τούτοις αντίθετα καλλιεργεί το κατάλληλο έδαφος γι΄ αυτό.

  Παράλληλα κατά τη μελέτη του Σχεδίου Νόμου διαπιστώσαμε την απουσία εξειδικευμένων προβλέψεων/ κινήτρων προς τους εν δυνάμει επενδυτές στη λογική της υποστήριξης της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και της βελτίωσης της προσβασιμότητας σε ήδη υφιστάμενες επενδύσεις.

  Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο που είχαμε θέσει και με την προαναφερόμενη προηγούμενη επιστολή μας, προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις / βελτιώσεις (βλ. γραμματοσειρά με έντονους χαρακτήρες) του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου.

  1.Η παράγραφος 1.β. (σελ.13) του άρθρου 5-Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων-Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες, να τροποποιηθεί ως εξής:

  «…β) Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Όπου το είδος του σχεδίου δεν το απαιτεί ή αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου θα συνοδεύεται από ειδική έκθεση/υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο μηχανικό, η οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους εξαίρεσης. Οι αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών θα ελέγχουν και πιστοποιούν τη μη απαίτηση ή/και μη εφικτότητα διασφάλισης της πρόσβασης, η δε προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία θα ελέγχεται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της επένδυσης. Επίσης στην παραπάνω διαδικασία θα συμμετέχει και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν στην τήρηση των όρων προσβασιμότητας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης, οι προδιαγραφές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».

  Στο άρθρο 5-Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων-Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες

  i.Η παράγρ.2.δ. (σελ.14) να τροποποιηθεί ως εξής:

  «δ) Οι ενισχύσεις για δαπάνες αμοιβών μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις των οποίων η πλειοψηφία των συμφερόντων ανήκει σε άτομα με αναπηρία ή αυτών που απασχολούν κατά πλειονότητα άτομα με αναπηρία, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.»

  ii.Οι παράγρ.3.στ. και 3.η. (σελ.16) να τροποποιηθούν ως εξής:

  «3. Μη ενισχυόμενες δαπάνες
  Δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου:
  ………
  στ) Η ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων εκτός εάν αφορούν σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων. Κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται δαπάνες βελτίωσης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία υφιστάμενων ξενοδοχειακών υποδομών και υπηρεσιών ανεξαρτήτως κατηγορίας αυτών.
  ……
  η) Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης, πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή των Νόμων 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990 και 1262/1982. Κατ’ εξαίρεση για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings), για τις οποίες έχει υπαχθεί επένδυση εκσυγχρονισμού τους στις διατάξεις των Νόμων 1262/1982, 1892/1990 2601/1998 και 3299/2004, και για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό τους πριν παρέλθει πενταετία από την ολοκλήρωση του ήδη εγκριθέντος εκσυγχρονισμού, ο αιτούμενος εκσυγχρονισμός μπορεί να ενισχυθεί εφόσον αφορά σε διαφορετικά του προηγούμενου τμήματα του κατασκηνωτικού κέντρου ή και στα εκσυγχρονισθέντα, εφόσον η σκοπιμότητα πραγματοποίησης περαιτέρω έργων εκσυγχρονισμού τους κρίνεται πλήρως αιτιολογημένη, μετά από γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής ή/και σε δαπάνες βελτίωσης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών.»

 • 23 Αυγούστου 2010, 10:51 | Lampis

  Νομίζω ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις ενισχυόμενες δαπάνες και οι δαπάνες αγοράς οικοπέδων και αγροτεμαχίων στην περίπτωση εγκατάστασης και λειτουργίας σ’ αυτά μιας νέας μονάδας ή μετεγκατάστασης παλιάς με εκσυγχρονισμό της μέσα σ’ ένα ορισμένο χρονικό διάστημα πχ τριετία από την αγορά.

 • 21 Αυγούστου 2010, 13:09 | LINOS

  1. Η ΙΔΡΥΣΗ CAMPINGS ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ?
  2. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
  Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΩΝ ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟ, ΚΑΘΟΣΟΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ)ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ (ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ (ΑΝΩΤΕΡΗΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΝΕΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Κ.Λ.Π.). ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ, ΤΑ ΚΑΛΑ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2 ΚΑΙ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ , ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ (ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ.
  ΠΛΕΟΝ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ 10%. ΤΟ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 76,6 ΚΛΙΝΕΣ. ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟ (ΤΟ ΟΡΙΑΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟ) ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ? ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2 ΑΣΤΕΡΩΝ, ΟΠΟΥ ΤΟ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΘΑΝΕΙ ΤΙΣ 51,9 ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ?
  ΠΡΟΤΑΣΗ: ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3631/08 (ΚΑΜΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΥ ΑΤΥΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν.3752/09)
  Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΚΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (Η ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ.

 • 20 Αυγούστου 2010, 14:50 | Άρης Ίκκος

  Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και άλλους στα πλαίσια της παρούσας Διαβούλευσης, και ιδιαίτερα αναφορικά με τις στρεβλώσεις που δημιουργούν τα κίνητρα για την ανάπτυξη ξενοδοχειακής υποδομής, θα ήθελα να επισημάνω πως τα προτεινόμενα μέτρα βασίζονται στην σύγχυση που επικρατεί (και οδηγεί στην αδυναμία άσκησης τουριστικής πολιτικής ευρύτερα) αναφορικά με τα ακόλουθα:

  — οι έννοιες Ποιότητα και Πολυτέλεια είναι εντελώς διαφορετικές – για να γίνει κατανοητό αρκεί να αναλογισθεί κανείς ότι μπορεί να επισκεφθεί μια απλή ταβέρνα με εξαίρετη ποιότητα από πλευράς φαγητού, εξυπηρέτησης και περιβάλλοντος σε αντίθεση με ένα πολυτελές εστιατόριο με μέτριο φαγητό, κακή εξυπηρέτηση και ξεπερασμένο περιβάλλον.

  Η κατανόηση αυτής της διαφοράς θα αναστρέψει την τάση που επικρατεί στους τελευταίους Α.Ν. να πριμοδοτείται η επιδότηση της ανέγερσης κυρίως των ξενοδοχείων υψηλών κατηγοριών ή αναβάθμισης σε ανώτερες κατηγορίες, πριμοδοτώντας με τον τρόπο αυτό την Πολυτέλεια και όχι την Ποιότητα. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα κριτήρια για τα αστέρια που εστιάζουν σε θέματα υποδομών, είναι να έχει δημιουργηθεί πληθώρα ξενοδοχείων 5*. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε τον κατωτέρω πίνακα στον οποίον αποτυπώνεται ο διπλασιασμός των μονάδων 5 αστέρων που, πλέον αποτελούν το 12,1% (έναντι 7,6% το 2004) του συνόλου της δυναμικότητας σε δωμάτια, καθώς και το 19,8% (13,5%) της δυναμικότητας μονάδων 3*, 4* και 5*, στα οποία διενεργούνται περισσότερες από το 80% των διανυκτερεύσεων:

  2004 2009 Νέες Μονάδες
  Κατηγορία Μονάδες Δωμάτια Μονάδες Δωμάτια Μονάδες Δωμάτια
  5* 139 26.756 280 46.186 141 19.430
  4* 896 88.837 1.164 97.432 268 8.595
  3* 1.660 82.627 2.179 89.749 519 7.122
  2* 4.473 122.615 4.368 120.733 -105 -1.882
  1* 1.731 31.056 1.568 28.908 -163 -2.148
  Σύνολο 8.899 351.891 9.559 383.008 660 31.117
  Πηγή: ΞΕΕ

  Τα νέα ξενοδοχεία 5*, προκειμένου να γεμίσουν, ρίχνουν τις τιμές τους οδηγώντας σε οικονομική ασφυξία όχι μόνο τα άλλα ξενοδοχεία 5* αλλά και τα ξενοδοχεία των υπολοίπων κατηγοριών. Οι συνθήκες οικονομικής ασφυξίας επιτείνονται και από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ, η Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) ανά τουρίστα παρουσιάζει πτωτική τάση και από € 832 το 2004 διαμορφώθηκε σε € 697 το 2009. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει και την ματαιότητα της ακολουθούμενης πολιτικής που εδράζεται στην αντίληψη ότι η δημιουργία νέων πολυτελών καταλυμάτων από μόνη της θα προσελκύσει τουρισμό υψηλής εισοδηματικής τάξης.

  Επίσης δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η πριμοδότηση της ανέγερσης νέων μονάδων έναντι της ανασκευής ή / και ανακαίνισης παλαιότερων μονάδων με στόχο την επανένταξή τους στην σύγχρονη τουριστική αγορά, έχει έντονα αντιπεριβαλλοντική χροιά αφού, ως γνωστόν, το τρίπτυχο προστασίας του περιβάλλοντος βασίζεται στα 3 R: “Reduce – Reuse – Recycle”.

  — σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως η διεθνής τουριστική αγορά στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, πρωταρχικό μέλημα του νομοθέτη πρέπει να είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες των δυνητικών πελατών και, ως αποτέλεσμα του μελήματος αυτού, η ανάπτυξη υποδομών πρέπει να συμβαδίζει με τις τάσεις της αγοράς. Παράλληλα βέβαια, η ανάπτυξη των υποδομών θα πρέπει να υπηρετεί και την εθνική στόχευση για τον τουρισμό και τις αρχές της αειφορίας (sustainability) από πλευράς οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής. Αντίθετα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην Ελλάδα επικρατεί η άποψη ότι κατασκευάζοντας καλές και ακριβές υποδομές -και μάλιστα χωρίς κανείς να έχει απαντήσει στο ερώτημα ‘τι είδους τουρισμό θέλουμε και τι συνεπάγεται αυτό σε ανάγκες για υποδομές;’- ότι αυτές οι υποδομές θα γεμίσουν αυτόματα! Άραγε να είναι και αυτός ένας λόγος για τη δυσανάλογη έμφαση που δίνεται κατά την αξιολόγηση των προτεινομένων επενδύσεων στα στοιχεία κόστους έναντι μιας σωστής και τεκμηριωμένης έρευνας αγοράς;

  Η εστίαση στις ανάγκες της αγοράς, εκτός από το ότι θα βοηθούσε και στο θέμα κατανόησης της διαφοροποίησης μεταξύ ποιότητας και πολυτέλειας, θα επέτρεπε και την λήψη εξειδικευμένων μέτρων που να απευθύνονται προς διάφορες αγορές του μέλλοντος. Έτσι, για παράδειγμα, με το βλέμμα στραμμένο στις αγορές του μέλλοντος θα υπήρχε ειδική πρόνοια για την αγορά «Προσβάσιμου Τουρισμού» που απευθύνεται σε ανθρώπους με αναπηρία και 3ης ηλικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat αποτελούν περίπου το 25% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Επιπλέον η σύγχρονη 3η ηλικία όχι μόνο ταξιδεύει πολύ αλλά έχει και μεγάλη συγκέντρωση πλούτου, συνεπώς και καταναλωτικής δύναμης, και προτιμά τις περιόδους χαμηλής εποχικότητας.

  Ακόμα, και επανερχόμενοι στην προαναφερθείσα διαφοροποίηση μεταξύ ποιότητας και πολυτέλειας, θα υπήρχε πρόνοια –πχ μέσω της μετατροπής τους σε ξενοδοχεία τύπου ‘boutique’ βάσει ενός νέου προτύπου του ΕΟΤ- να ενισχυθούν τα μικρά ποιοτικά καταλύματα ανά την μοναδική ελληνική ύπαιθρο ώστε να απευθυνθούν σε περιηγητές και τουρίστες που αποζητούν αυθεντικότητα και την δυνατότητα για απομόνωση και φυγή από την καθημερινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατο συνέδριο του ΣΕΤΕ, ο κ. Rolf Freitag, Ιδρυτής και Πρόεδρος της IΡΚ International που εκπονεί διεθνώς την μεγαλύτερη έρευνα πεδίου στον τουρισμό, με δείγμα άνω των 500.000 δομημένων συνεντεύξεων σε 60 χώρες, είχε συστήσει ότι η Ελλάδα, αντί για την ανάπτυξη ξενοδοχείων υψηλών κατηγοριών, πρέπει να στρέψει την προσοχή της στην ενδυνάμωση των ποιοτικών ξενοδοχείων χαμηλότερων κατηγοριών.

 • Άρθρο 5
  Στις ενισχυόμενες επενδύσεις τουρισμού θα πρέπει να προστεθεί και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων επί υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων με αλλαγή χρήσης για τη δημιουργία νέων κέντρων εσόδων. Πρόκειται για μία κατηγορία επενδύσεων που βοηθάει σημαντικά στην αλλαγή προσανατολισμού των ξενοδοχείων, ενισχύεται η βιωσιμότητά τους και, συνήθως, έχουν χαρακτήρα καινοτομίας.

  5.2.στ.
  Η εξέλιξη της τελευταίας 10ετίας στον τομέα της ζήτησης των ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε συνδυασμό με τον ραγδαίο ρυθμό κατασκευής νέων ξενοδοχείων στις ανταγωνίστριες μεσογειακές χώρες, έχει επιβάλλει για λόγους ανταγωνιστικότητας τους εκσυγχρονισμούς με πολύ ταχύτερο από ότι στο παρελθόν ρυθμό. Συνεπώς η προβλεπόμενη οκταετία θα έπρεπε να περιοριστεί σε μία απόλυτα ρεαλιστική πενταετία, ως χρονικό όριο επανυπαγωγής σε Αναπτυξιακό Νόμο μιας επιχείρησης. Εξάλλου, στην παρ. ζ του ίδιου άρθρου προβλέπεται πενταετία για τα campings.
  Περαιτέρω, ο αποκλεισμός από τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων κατωτέρου των 4 αστέρων, στερεί την δυνατότητα από το υφιστάμενο, καλώς ή κακώς, ξενοδοχειακό δυναμικό να αναβαθμιστεί για το γενικότερο καλό του ελληνικού τουρισμού και της εθνικής οικονομίας. Με την διαιώνιση της σημερινής κατάστασης, ενισχύουμε την ποιοτική υποβάθμιση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που παρατηρείται στον τουρισμό της χώρας μεταξύ υποβαθμισμένων ξενοδοχείων από την μία πλευρά και σύγχρονων διαρκώς αναβαθμιζόμενων από την άλλη.

 • 17 Αυγούστου 2010, 17:38 | Φίλιππος Ι. Καρυπίδης

  Σελίδα 13 (β): Ποιος ο συναρμόδιος Υπουργός; Μήπως πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί;
  Σελίδα 14 αναφέρεται: κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνολογίας….Γιατί μόνο μεταφορά τεχνολογίας και όχι τεχνογνωσίας για τη στρατηγική και οργανωσιακή διάρθρωση /αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων; Μήπως με αυτό τον τρόπο το επενδυτικό ζητούμενο τοποθετείται σε στενές -τεχνικές- βάσεις που γίνονται όλο και λιγότερο επαρκείς για τη σημερινή συνθετότητα; Ακόμη, γιατί όχι ανάπτυξη τεχνολογίας –γνώσης παρά μόνο μεταφορά; Γιατί όχι ανάπτυξη εμπορικού σήματος και δικτύου διανομής;
  Σελίδα 15 αναφέρεται…θερμοκηπίων επί γηπέδου…. Μήπως πρέπει να γίνει …θερμοκηπίων επί εδάφους…;
  Σελίδα 15 –Πραγματοποίηση επενδύσεων χιονοδρομικών κέντρων…Γιατί μόνο χιονοδρομικών και όχι κέντρων – δραστηριοτήτων- εναλλακτικού τουρισμού, εκτός θερινής περιόδου;
  Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 • 17 Αυγούστου 2010, 10:33 | Θόδωρος Ζήκας

  Άρθρο 5
  Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων – Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες
  2) Ενισχυόμενες δαπάνες
  ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς λογισμικού και υλισμικού απαραίτητου για την λειτουργία της μονάδας.
  Για τα αντίστοιχα εδάφια στ και ζ (αφορούν σε ξενοδοχεία) Στόχος του νέου νόμου θα πρέπει να παραμείνει ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του υφισταμένου ξενοδοχειακού δυναμικού, αντ’ αυτού, το Σ.Ν. δυσχεραίνει την πρόσβαση των ξενοδοχείων χαμηλών κατηγοριών και αποκλείει τη συμμετοχή των μονάδων υψηλών κατηγοριών σε προγράμματα εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ολοκληρωμένης μορφής. Στην ουσία καταργείται η επιδότησης της ανακαίνισης ξενοδοχείων και προωθείται η ενίσχυση μόνο όσων επενδύσεων αφορούν σε αναβάθμιση της τάξης στην οποία ανήκει η μονάδα. Τα ξενοδοχεία 5* αποκλείονται πλέον από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού.
  Από τα ξενοδοχεία 4* ζητείται επί της ουσίας η μείωση της δυναμικότητας κατά 10%, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης κατά δύο τάξεις. Από τις μονάδες χαμηλότερων τάξεων απαιτείται να αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά 2 τάξεις ή εναλλακτικά κατά μία τάξη, με παράλληλη μείωση της δυναμικότητας σε κλίνες κατά 10%. Η μόνη δυνατότητα να αναβαθμιστεί μια υφιστάμενη μονάδα κατά 2 τάξεις είναι να κατεδαφιστεί ολοσχερώς ή, στην καλύτερη περίπτωση, να διατηρηθεί μόνο ο σκελετός των υφιστάμενων κτιρίων. Δηλαδή, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί και να χτιστεί από την αρχή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την τάξη, στην οποία θα επιχειρήσει να ανέλθει. Η χώρα χρειάζεται ποιοτικό ξενοδοχειακό δυναμικό όλων των κατηγοριών, ώστε να προσελκύει πελάτες από ολόκληρο το φάσμα της τουριστικής ζήτησης.
  Ανεξάρτητα από αυτό, τα περισσότερα ξενοδοχεία 2* και 3* είναι μικρής δυναμικότητας. Εάν επιχειρήσουν να αυξήσουν τα τετραγωνικά των δωματίων και να πολλαπλασιάσουν την έκταση των κοινόχρηστων χώρων, θα παραμείνουν με ελάχιστα δωμάτια. Παράλληλα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα πολύ πιο απαιτητικό τμήμα της αγοράς προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Όμως, ούτε η θέση των περισσότερων από αυτά τα ξενοδοχεία, ούτε η επαγγελματική εμπειρία όσων τα διαχειρίζονται, εγγυώνται ότι είναι εφικτή η διείσδυση στην αγορά των μικρών πολυτελών ξενοδοχείων.
  Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι μικρές μονάδες που θα επιχειρήσουν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, θα καταστούν μακροπρόθεσμα μη βιώσιμες
  Να θεσπιστεί ανώτερο ποσό επιχορήγησης ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία της κάθε κατηγορίας. Το ποσό αυτό πρέπει να είναι διαφορετικό για τον εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση ολοκληρωμένης μορφής και διαφορετικό για την αναβάθμιση σε υψηλότερη τάξη.

 • 16 Αυγούστου 2010, 16:14 | Gerasimos

  Είναι πολύ σημαντικό και εν μέσω της τρέχουσας δυσμενούς χρηματοπιστωτικής συγκυρίας οι υποψήφιοι επενδυτές να έχουν στη διάθεσή τους, όσες περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης γίνεται.
  Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να προτείνω η δυνατότητα αξιοποίησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ως μέσο χρηματοδότησης και υλοποίησης επενδύσεων, να επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, ώστε να περιλαμβάνονται εξ ολοκλήρου οι υπηρεσίες των Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. Ενδεικτικά θα σημειώσω ότι στο πλαίσιο του Ν.3299/04 δεν προβλεπόταν η απόκτηση ειδικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 • 16 Αυγούστου 2010, 13:36 | ΝΙΚΟΣ

  Σχετικά με το 2.α.ιιι. Θα πρέπει να προστεθούν στο νόμο εξαιρέσεις για αγορά εξοπλισμού μεταχειρισμένου και όχι απλοκλειστικά και μόνο καινούριου. Μια τέτοια εξαίρεση είναι η αγορά αεροσκαφών για αεροπορικές εφαρμογές πέραν της μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών. Η παγκόσμια βιομηχανία αεροσκαφών δεν προσφέρει καινούρια αεροσκάφη για αεροπορικές εφαρμογές πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων των οποίων το κόστος είναι υπέρογκο. Οι τιμές ακόμη και των μεταχειρισμένων αεροσκαφών στην παγκόσμια αγορά είναι καθορισμένες και δεν υπάρχει φόβος για υπερτιμολόγηση όπως σε άλλα είδη εξοπλισμού. Αν επιθυμούμε την αναπτυξη καλύτερα να σκεφτόμαστε αναπτυξιακά και όχι περιοριστικά, είνια προτιμότερο να αρθούν αρκετοί περιορισμοί και να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος στην εφαρμογή.

 • Είχαμε επισημάνει, ότι βασικός στόχος του νέου νόμου θα πρέπει να παραμείνει ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του υφισταμένου ξενοδοχειακού δυναμικού.

  Αντ’ αυτού, το Σ.Ν. δυσχεραίνει την πρόσβαση των ξενοδοχείων χαμηλών κατηγοριών και αποκλείει τη συμμετοχή των μονάδων υψηλών κατηγοριών σε προγράμματα εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ολοκληρωμένης μορφής.
  Στην ουσία καταργείται η επιδότησης της ανακαίνισης ξενοδοχείων και προωθείται η ενίσχυση μόνο όσων επενδύσεων αφορούν σε αναβάθμιση της τάξης στην οποία ανήκει η μονάδα.

  Τα ξενοδοχεία 5* αποκλείονται πλέον από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού. Από τα ξενοδοχεία 4* ζητείται επί της ουσίας η μείωση της δυναμικότητας κατά 10%, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης κατά δύο τάξεις. Από τις μονάδες χαμηλότερων τάξεων απαιτείται να αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά 2 τάξεις ή εναλλακτικά κατά μία τάξη, με παράλληλη μείωση της δυναμικότητας σε κλίνες κατά 10%.

  Προφανώς, ο συντάκτης του σχετικού άρθρου αγνοούσε τις τεχνικές προδιαγραφές, με βάση τις οποίες τα ξενοδοχεία της χώρας κατατάσσονται σε τάξεις (ΠΔ 41/2002). Η μόνη δυνατότητα να αναβαθμιστεί μια υφιστάμενη μονάδα κατά 2 τάξεις είναι να κατεδαφιστεί ολοσχερώς ή, στην καλύτερη περίπτωση, να διατηρηθεί μόνο ο σκελετός των υφιστάμενων κτιρίων. Δηλαδή, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί και να χτιστεί από την αρχή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την τάξη, στην οποία θα επιχειρήσει να ανέλθει.

  Πέρα από την υπερβολική σπατάλη πόρων που συνεπάγεται η επανακατασκευή της πλειονότητας των ελληνικών ξενοδοχείων, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός τουριστών που είναι διατεθειμένος να διαμείνει σε μικρότερα δωμάτια προκειμένου να περιορίσει το κόστος των διακοπών του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος πελάτης δεν απαιτεί υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από τα ξενοδοχεία χαμηλότερων τάξεων. Επομένως, η χώρα χρειάζεται ποιοτικό ξενοδοχειακό δυναμικό όλων των κατηγοριών, ώστε να προσελκύει πελάτες από ολόκληρο το φάσμα της τουριστικής ζήτησης.

  Ανεξάρτητα από αυτό, τα περισσότερα ξενοδοχεία 2* και 3* είναι μικρής δυναμικότητας. Εάν επιχειρήσουν να αυξήσουν τα τετραγωνικά των δωματίων και να πολλαπλασιάσουν την έκταση των κοινόχρηστων χώρων, θα παραμείνουν με ελάχιστα δωμάτια. Παράλληλα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα πολύ πιο απαιτητικό τμήμα της αγοράς προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Όμως, ούτε η θέση των περισσότερων από αυτά τα ξενοδοχεία, ούτε η επαγγελματική εμπειρία όσων τα διαχειρίζονται, εγγυώνται ότι είναι εφικτή η διείσδυση στην αγορά των μικρών πολυτελών ξενοδοχείων.
  Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι μικρές μονάδες που θα επιχειρήσουν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, θα καταστούν μακροπρόθεσμα μη βιώσιμες.

  Η Διάρθρωση του Ελληνικού Ξενοδοχειακού Δυναμικού 2009

  ΤΑΞΗ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Σύνολο
  ΜΟΝΑΔΕΣ 280 1.164 2.179 4.368 1.568 9.559
  ΔΩΜΑΤΙΑ 46.186 97.432 89.749 120.733 28.908 383.008
  ΚΛΙΝΕΣ 91.770 187.494 171.202 226.707 55.106 732.279
  % Μον. 2,9 12,2 22,8 45,7 16,4 100,0
  ΠΗΓΗ: ΞΕΕ, 2009.

  Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ προτείνει:
  Να διατηρηθούν τα οριζόντια ποσοστά ενίσχυσης σχεδίων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης σε ολόκληρη τη χώρα, όπως στον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο. Να θεσπιστεί ανώτερο ποσό επιχορήγησης ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία της κάθε κατηγορίας. Το ποσό αυτό πρέπει να είναι διαφορετικό για τον εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση ολοκληρωμένης μορφής και διαφορετικό για την αναβάθμιση σε υψηλότερη τάξη.

  Δεν ελήφθη υπόψη η θέση του κλάδου για ανάγκη μείωσης από 8 σε 6 των ετών που πρέπει να παρέλθουν, ώστε να αποκτήσει εκ νέου η επιχείρηση το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής.

 • 11 Αυγούστου 2010, 10:20 | Φαίη Πλ.

  Δεν ενσχύεται η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη. Αντίθετα ενισχύεται η ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων εάν και μόνο αφορούν σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων. Δηλαδή, αποκλείεται η ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (οι οποίες θα μπορούσαν να αφορούν και σε δράσεις οικοτουρισμού ή αγροτουρισμού) ενώ αντίθετα ενισχύονται αυτοί που διαθέτουν ήδη ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο ώστε να μπορούν να προβούν στην ίδρυση ή επεκταση τετράστερων ξενοδοχείων. Δηλαδή οι έχοντες και κατέχοντες λαμβάνουν νέες επιδοτήσεις ενώ όσοι διαθέτουν ένα μικρότερο αλλά σημαντικό κεφάλαιο για επένδυση αποκλείονται.

 • 10 Αυγούστου 2010, 17:38 | ΧΡΙΣΤΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 5 ,
  αναβαθμιση Ξενοδ. μοναδων , τι ακριβως εννοουν με την μειωση κλινων 10% , τελειως παραλογο ,πολλες μοναδες στην περιπτωση μειωσης θα γινουν μη βιωσιμες!!

  Επισης τα +2 αστερια δεν εχουν καμμία λογικη και αφινουν εξω το 90% των ξενοδοχείων (πχ τα 2 αστερων να γινουν 4) αφου το λειτουργικο κοστος ενος 4αστερου ειναι υπερογκο σε σχεση μα τα 2αστερια και η μετακιλιση στην τελικη τιμη , σε πολλες περιοχες της χωρας, ασύμφορη για τον τελικο καταναλωτη.

  Ειμαι σιγουρος οτι οπως σχεδιαστηκε ο νομος δεν θα υπαρχει ενδιαφερον απο μικρομεσαιους ξενοδοχους.

  ΠΡΟΤΑΣΗ, επιδοτηση εκσυγχρονισμου μοναδας ανεξαρτητου κατηγοριάς με στοχο την αναβαθμιση των εγκαταστάσεων διατηρηση θεσεων εργασίας και εξοικονομηση ενεργειας.

 • 10 Αυγούστου 2010, 16:55 | Christos

  Στα επενδυτικά σχέδια πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες – What about if the facility is such that is not conducive to handicaped people?
  If the law refers to wheelchair accessibility, is that an OTA responsibility and not an investment law?

 • 10 Αυγούστου 2010, 14:20 | ΝΙΚΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 5 παρ. 3ε
  ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.). ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ Π.Χ.

 • 10 Αυγούστου 2010, 08:17 | M.Sioumis

  Αρθρο 5, παρ. 3 ζ
  Σχετικά με την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων.
  Για να υπαχθεί στον νόμο ο εκσυχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων προβλέπεται να γίνεται αναβάθμιση κατα δύο αστεριών.
  ΑΣΤΟΧΟ.
  Δηλαδή μονάδες 2 αστεριών που είναι πάρα πολλές στην ελλάδα και επωμίζονται μεγάλο φόρτο απο την τουριστική εξυπηρέτηση, τι θα γίνουν?
  Να μήν εκσυχρονιστούν ποτέ ή να γίνουν ….τετράστερες……
  και οι τριών αστέρων πεντάστερες…
  Οσο για την «ποινή» της μείωσης της δυναμικότητας κατά 10%, -αν ανέβει μία μόνον κατηγορία- μου είναι τελείως ακαταλαβίστικος ο στόχος της.
  Ας το ξαναδεί κάποιος.
  Το Ξενοδοχειακό επιμελητήριο τί λέει?

 • 9 Αυγούστου 2010, 13:13 | Στέφανος

  Προτείνω να μην υπάρχει κανένας περιορισμός στα ποσοστά των δαπανών, αλλά η αξιολόγηση να λαμβάνει υπ’ όψιν και το κόστος. Ενδεικτικά, αντί να λέμε ο εξοπλισμός είναι έως 80% της επένδυσης, να εξετάζει η ΔΙΣΑ το κόστος του εξοπλισμού ως ποσοστό της συνολικής επένδυσης σε σύγκριση με κόστη από ενοποιημένους κλαδικούς ισολογισμούς, πχ από την ICAP. Έτσι κάνει όλος ο κόσμος, εκτός του Δημοσίου.

  Πρέπει η υποβολή να είναι εύκολη, χωρίς «παγίδες», τερτίπια κλπ (που ανεβάζουν το κόστος της), και η δουλειά της αξιολόγησης να είναι βασισμένη σε διεθνείς πρακτικές, όμοιες με αυτές των εταιρειών Venture Capital ή των Εμπορικών Τραπεζών. Αν θέλουν επεξηγήσεις και διευκρινήσεις, να απευθύνονται στον επενδύτη. Και αν ο επενδυτής θέλει να γίνει καλά η δουλειά του, να φροντίσει να καταθέσει ένα πλήρες σχέδιο. Αλλιώς, άλλος θα του πάρει τη σειρά.

  (Και αν κάποιος υπάλληλος καθυστερεί τις αξιολογήσεις, να μετατίθεται στην …καθαριότητα. Και αν το κακό ξεκινά από πιο ψηλά, ο ..Δήμαρχος να γίνεται κλητήρας.)