Άρθρο 7 – Καταβολή των ενισχύσεων

1. Καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου

Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης κεφαλαίου πραγματοποιείται σε δόσεις ως εξής:

α) Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης.

β) Το 25% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου του άρθρου 10 ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής. Σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν έχει λάβει ολόκληρη ή μέρος της προκαταβολής της περίπτωσης α’, το ποσοστό αυτής ή το μη καταβληθέν τμήμα της καταβάλλεται στο παρόν στάδιο.

γ) Το 40% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 10.

δ) Το υπόλοιπο 10% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται τρία έτη μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και κατόπιν ελέγχου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 10.

2. Καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη μονάδα και μετά από πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Ποσό ανερχόμενο μέχρι το 50% της ενισχυόμενης δαπάνης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την παρέλευση αυτής καταβάλλεται το υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.

Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος από την επιχείρηση σε δόσεις, καθεμία εκ των οποίων υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος. Σε περίπτωση που η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο.

3. Καταβολή της επιχορήγησης του χρεολυσίου

Η επιχορήγηση του χρεολυσίου καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των τοκοχρεολυτικών δόσεων του δανείου.

Ποσό ανερχόμενο μέχρι το 50% της ενισχυόμενης δαπάνης καταβάλλεται μέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την παρέλευση αυτής καταβάλλεται το υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.

4. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης

Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάμηνο μετά από αίτηση του επενδυτή. Η πρώτη αίτηση καταβολής ενισχύσεων κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται στην εγκριτική απόφαση.

Για την καταβολή του πρώτου μέρους της ενίσχυσης απαιτείται πιστοποίηση και έλεγχος της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ο οποίος θα πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Τα απαιτούμενα παραστατικά, που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται μόνο για τις συνδεόμενες με την επένδυση θέσεις εργασίας.

5. Φορολογική απαλλαγή

Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής θα διαμορφώνεται κατ’ έτος με τους ακόλουθους περιορισμούς :

– Κατά το πρώτο έτος από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα τρίτο (1/3) της κάλυψης του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.

– Κατά το δεύτερο έτος από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) της κάλυψης του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.

– Από το τρίτο έως και το δέκατο έτος από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το σύνολο του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.

Ειδικότερα, η φορολογική απαλλαγή αφορά  στον φόρο εισοδήματος που βαρύνει τον φορέα, βάσει των φορολογητέων κερδών χρήσης, που δηλώνονται στις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό με τη μορφή αφορολόγητου αποθεματικού. Τα κέρδη αυτά προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, είτε αυτές περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες στον παρόντα Νόμο δραστηριότητες, είτε όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή εντός της Επικράτειας, στην οποία αυτές ασκούνται. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η φορολογική απαλλαγή υπολογίζεται βάσει των φορολογητέων κερδών που δηλώνονται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.

Για την έναρξη υπολογισμού της φορολογικής ενίσχυσης χρησιμοποιούνται τα φορολογητέα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Όταν ο εξοπλισμός αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, το φορολογικό όφελος υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν στην οικεία διαχειριστική περίοδο και με την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός της αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας της απόφασης υπαγωγής, και μετά τη λήξη της σύμβασης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης.

Το αποθεματικό της απαλλαγής εμφανίζεται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Οι φορείς που εφαρμόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, τα οποία ορίζονται από τις παρ. 3 και 4 του Αρθρου 10 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄).

Για την φορολογική απαλλαγή οι εταιρείες υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής στην αρμόδια υπηρεσία υπαγωγής. Ο έλεγχος των επενδύσεων αυτών διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία υπαγωγής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Δικαιολογητικά καταβολής των ενισχύσεων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιχορήγησης χρεολυσίου και της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

7. Απαγόρευση εκχώρησης – Εξαιρέσεις

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

8. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12.

Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του.

Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄).

Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης.

9. Εγγραφή στον προϋπολογισμό – Απαλλαγές

Οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι επιχορηγήσεις χρεολυσίου και οι επιχορηγήσεις του μισθολογικού κόστους της απασχόλησης καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος ή και από κοινοτικά κονδύλια.

Στην περίπτωση της συγχρηματοδότησης επένδυσης ή της χρηματοδότησης αυτής αποκλειστικά από κοινοτικά κονδύλια γνωστοποιείται αυτό στον φορέα της επένδυσης, ο οποίος οφείλει να τηρεί τις οριζόμενες από την Κοινοτική Νομοθεσία διαδικαστικές προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης.

Οι παραπάνω ενισχύσεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου.

Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το μισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

 • 23 Αυγούστου 2010, 23:50 | Apostolos P.

  Δεν πιστεύω ότι το να κρατάς το 10% και να το δίνεις μετά τρία χρόνια απο την ολοκλήρωση είναι σωστό μέτρο. Αυτό που θα έπρεπε να προβλέψει ο νόμος είναι η ουσιαστική διαδικασία ελέγχου τήρησης των όρων σε οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση και για πέντε χρόνια (αλήθεια γιατί πέντε χρόνια και όχι τρία ή επτά, απ’ότι γνωρίζω αποτελεί ελληνική πατέντα και όχι κοινοτική)και όχι η επιλεκτική ημερομηνία των τριών ετών με τα γνωστά επακόλουθα. Δημιουργείται μία επιπλέον ευκαιρία για ανάπτυξη άλλου τύπου σχέσεων που ο νόμος θα έπρεπε ακριβώς να αποφεύγει.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:25 | Tsekeridis Vasilis

  Ο τρόπος πληρωμής της ενίσχυσης από το κράτος όπως ορίζεται στο σχέδιο νόμου οδηγεί εκ των προτέρων σε μικρότερες επενδύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κεφαλαιακή δομή θα σχεδιαστεί αρχικά, αλλά θα υλοποιηθεί ουσιαστικά έπειτα από τρία χρόνια, ο υποψήφιος επενδυτής θα οδηγηθεί σε μικρότερο επιχειρηματικό σχέδιο ώστε να μη χρειαστεί είτε να αντλήσει περισσότερα ιδία κεφάλαια είτε μεγαλύτερο ύψος δανείου επηρεάζοντας τη χρηματοοικονομική δομή που αρχικά σχεδίασε. A priori ο νομοθέτης έχει αρνητική στάση απέναντι στους επενδυτές. Η αυστηρότερη αντιμετώπιση παραβατών με ουσιαστικό μηχανισμό συνολικής υποστήριξης και παρακολούθησης θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:51 | Σοφία Π.

  Το ποσοστό της προκαταβολής θα πρέπει να διατηρηθεί στο 50% του συνολικού ποσού της επιδότησης και όχι το 25%. Επιπροσθέτως θα πρέπει η καταβολή του 100% του ποσού της επιδότησης να συνδέεται με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Δεν έχει νόημα να αναμένει μια επιχείρηση τρία έτη για να παραλάβει και το υπόλοιπο 10% της επιδότησης ενώ έχει ολοκληρώσει έγκαιρα και σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής το επενδυτικό της σχέδιο.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:47 | πέτρος

  Άρθρο 7

  Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για κεφάλαια κίνησης όλοι οι επενδυτικοί νόμοι απέτυχαν διότι δεν προέβλεπαν κεφάλαια κίνησης.
  Ποιος σήμερα έμπορος ή βιοτέχνης θα διαθέτει το 25% ως ιδία συμμετοχή σε μία μικρή επιχείρηση και θα του μείνουν και κεφάλαια κίνησης για να λειτουργήσει η επιχείρηση , ειδικά αυτά τα χρόνια.
  Εκτός του ότι πρέπει και το 10% να καταβληθεί αμέσως με το τέλος της επένδυσης πρέπει να υποχρεωθούν οι τράπεζες να χορηγούν τουλάχιστο ένα 20% με 25% σε κεφάλαια κίνησης.
  Αφού πιστεύουν στην επένδυση και την χρηματοδοτούν με μακροπρόθεσμη δανειοδότηση πρέπει να δίνουν και τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης για να κρατηθεί η επένδυση και να μην παρουσιάζει προβλήματα από ιδρύσεως. Καλύτερα είναι να μην γίνει η επένδυση όταν δεν υπάρχουν αποδεδειγμένα κεφάλαια κίνησης, διότι εκτός του ότι θα καταστραφεί ο επενδυτής θα δημιουργήσει προβλήματα και με τις άλλες επιχειρήσεις που θα συνεργασθεί.
  Αλλά το τελειωτικό κτύπημα έρχεται από το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο που ποτέ μέχρι σήμερα δεν ήταν συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του έναντι των επενδυτών και ούτε πρόκειται πιστεύω που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να δανεισθούν έναντι μελλοντικών επιχορηγήσεων με υψηλότοκα επιτόκια και πολλοί επιχειρηματίες φτάνουν μέχρι και στη τοκογλυφία.
  Συμπέρασμα υποχρεωτική δανειοδότηση με χαμηλό επιτόκιο για κεφάλαιο κίνησης από την χρηματοδοτούσα τράπεζα και τήρηση με θρησκευτική ευλάβεια των πληρωμών των επιχορηγήσεων και σε περίπτωση καθυστέρησης την αποζημίωση του επιχειρηματία και την αυτόματη διαγραφή από τον Τειρεσία.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:38 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  1.α) Το ποσοστό από 25% να γίνει 50% καθώς: εξυπηρετείται η γρήγορη υλοποίηση της επένδυσης. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος με καθυστερήσεις στην υλοποίηση του 50% ενώ το ποσό θα καλύπτεται με εγγυητικές. Μπορεί παράλληλα να γίνεται έλεγχος. Δεν φρακάρουν οι φάκελοι στα γραφεία.
  β) Το 25% να γίνει 50% ώστε ο επενδυτής να μην αναγκάζεται να πληρώνει μεγάλους τόκους και να διευκολυνθεί η επένδυση μειώνοντας το κόστος.
  γ) Το 40% να γίνει 50%
  Επίσης εάν έχει γίνει έλεγχος για το 50% της επένδυσης να μπορεί με εγγυητικές να παίρνει και το υπόλοιπο 50% της επένδυσης, έτσι γίνεται πιο γρήγορα η επένδυση, δεν υπάρχει επιβάρυνση από τόκους εκχώρησης της επιχείρησης, δεν υπάρχει γραφειοκρατία, ούτε φόβος, αφού παράλληλα θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο δ (ενσωματώνεται στο γ). Πλέον ο επενδυτής θα ασχολείται με την επιχείρηση.
  3. Καταβολή της επιχορήγησης. «Ποσό ανερχόμενο μέχρι το 50%…..» Αυτή η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη αφού πριν την ολοκλήρωση επένδυσης ακόμα δεν έχουν πληρωθεί χρεωλύσια.
  5. Φορολογική απαλλαγή. Πρέπει να γίνεται φορολογική απαλλαγή και κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου. Όχι 1/3 μετά την υλοποίηση, αλλά γίνεται παράλληλα με την υλοποίηση.
  8. Υπάρχει παγίδα στους επενδυτές που αφενός λέει πως τα αποθεματικά δεν υπόκεινται σε φορολογία μετά 5 ή 10 χρόνια, αφετέρου γράφει πως εάν κεφαλαιοποιηθεί μετά αυτά τα χρόνια, θα πληρώνει το 1/3 του συντελεστή φόρου, πράγμα που είναι ανεφάρμοστο, άδικο, υποθηκεύει επ’ άπειρον την επιχείρηση. Κάποτε αυτός ο εξοπλισμός θα έχει αποσβεστεί, θα έχει αχρηστευτεί, θα έχει γίνει σκραπ.

  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας – Μέλος Γ.Σ. ΣΕΒ,
  Δ.Σ ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας κλπ

 • 23 Αυγούστου 2010, 17:05 | IOANNIS ANTONOPOULOS

  1. Το υπόλοιπο 10% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται τρία έτη μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και κατόπιν ελέγχου.

  Να προβλέπεται είσπραξη του ποσού αυτού ενωρίτερα, με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης, με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τραπέζης προσαυξημένης κατά 10%, όπως άλλωστε ισχύει και για την είσπραξη της προκαταβολής 25%.

 • Άρθρο 7 (Καταβολή των ενισχύσεων)

  Πρέπει οπωσδήποτε να τεθούν μέγιστοι χρόνοι καταβολής των ενισχύσεων από την ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτημάτων από τους επενδυτές.

 • Πρέπει να υπάρξουν σαφείς δικλείδες ασφαλείας στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποπληρωμής των επενδυτών από πλευράς του κράτους. Οι τεράστιες αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια καθιστούν αναξιόπιστη οποιαδήποτε μελέτη βιωσιμότητας και βυθίζουν το έργο στα αλεπάλληλα δάνεια, ρίχνουν τους επενδυτές στα νύχια των τραπεζών με τις όποιες βαθειές και μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες.
  Προς αυτή τη κατεύθυνση θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία του υπουργείου με την Τράπεζα της Ελλάδος ή το Δημόσιο Ταμείο και οι εκταμιεύσεις να γίνονται μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος(π.χ. 2 μηνών)από τον επιλεγέντα ΕΔΦ με μόνο την κατάθεση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης ασχέτως των χρονοβόρων αντδράσεων των κρατικών υπηρεσιών. Επίσης να υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου λίστα με όλα τα έργα, τις ημερομηνίες έγκρισης, αιτημάτων ελέγχου, συγκρότησης επιτροπών, υλοποίησης επιτόπιων ελέγων, εκταμιεύσεων, ολοκλήρωσης κλπ. ώστε ο κάθε επενδυτής να παρακολουθεί την πορεία του έργου του σε σχέση με τα υπόλοιπα και να μην μπορεί να γίνεται «προσπέραση» από κάποιους επιτήδειους.
  Η σχέση επενδυτή -Κράτους είναι αμφίδρομη και απαιτεί αμοιβαία αξιοπιστία και ίση αντιμετώπιση των δύο μερών.

 • Το 10% το τελικό θα μπορούσε να συνδέεται με την επίτευξη των κριτηρίων απασχόλησης και εξαγωγών και να δίνεται τότε. Αν δεν επιτυγχάνονται, να μη δίνεται. Και θα μπορούσε να ζητιέται από την επιχείρηση αντί σε 3 χρόνια από την ολοκλήρωση και σε 5 εάν τότε επιτύχει τους στόχους αυτούς. Θα μπορούσε να μπει μία επιπλέον χρηματοδότηση της τάξης του 5% σαν επιβράβευση σε όσους πιάσουν περισσότερο από 50% (ή 100%) τους στόχους της απασχόλησης και του εξαγωγικού αποτελέσματος (ή και της βιωσιμότητας) μαζί. Έτσι θα επιβραβεύονται και τα πολύ καλά επιχειρηματικά σχέδια και θα το ξέρουν εκ των προτέρων.
  Στην παράγραφο 7.2 η καταβολή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης να γίνεται όπως των χρεολυσίων, δηλαδή μετά τον χρόνο ολοκλήρωσης να του δοθεί και το υπόλοιπο 40%, και τρία χρόνια μετά το υπόλοιπο 10%. Να αποσαφηνιστεί το ίδιο 50, 40-10 και για την επιδότηση χρεολυσίων. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο για τη χρονική διάρκεια των δανείων.(7.3)

 • Καταβολή των ενισχύσεων.

  «Το υπόλοιπο 10% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται τρία έτη μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και κατόπιν ελέγχου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 10.»
  Είναι προφανές ότι αυτό αλλοιώνει το συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα του έργου. Η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης θα πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
  Άλλωστε τέτοιου είδους «ποινή» δεν προβλέπεται στις υπόλοιπες μορφές χρηματοδότησης.
  Μετά από 3 έτη θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί επανέλεγχος από τον οποίο να προκύπτει αυτοδίκαια ανάκληση ποσού της δημόσιας επιχορήγησης στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

 • 21 Αυγούστου 2010, 13:19 | LINOS

  Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 10% ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΞΥΜΕΝΗ, ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ.

 • 20 Αυγούστου 2010, 23:15 | ilias

  Τη φορολογική απαλλαγή την εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις και είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Βλέπω ότι μεταφέρατε κάποιοες διατάξεις από το Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό σχετικά με τον σχηματισμό????.
  Η δημιουργία του από τους λογιστές πολλές φορές αντί να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις λόγω σημαντικών λαθών που γίνονται τελικά καταντά αντικίνητρο?? Γιατί από τους ελέγχους που γίνονται ( μη τήρηση βιβλίου επενδύσεων, δαπάνη μη επιλέξιμη, εκπρόθεσμη δήλωση κλπ), χάνεται με ότι συνεπάγεται αυτό.
  Γιαυτό να απλοποιηθούν όλες οι διατάξεις για να είναι κατανοητό. Να βγάλετε απλή και κατανοητή Ερμηνευτική. Αυτή που δεν βγάλατε με το Ν.3299/04??? Αν και περάσανε 6 χρόνια.?????
  Πάντως με το νέο φορολογικό και με τους φορολογικούς συντελεστές στις ΑΕ χαμηλός στα μη διανεμημένα και ψηλός στα διανεμόμενα θα υπάρξουν πολλά προβλήματα στον σχηματισμό της. ( 5 μεγέθη άγνωστα??)
  Πρέπει να ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ τις επιχειρήσεις. Και όχι να τις τιμωρούν για κάποια παράλειψη…….
  Και ένα τελευταίο γιατί έχω δει πολλά δράματα
  Ο νομοθέτης θέλει για να αναγνωριστεί ένα αφορολόγητο αποθεματικό πρέπει να πάει η φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα. Σωστό και συμφωνώ.

  Όμως, μια επιχείρηση που αναπτύσσεται και κάνει επενδύσεις ( Πολλές πληρωμές) και με δεδομένο ότι για να κατατεθεί η δήλωση πρέπει να πληρώσει και τη μια δόση του φόρου??, μπορεί τη μέρα αυτή να μην έχει ρευστότητα, (Ειδικά σήμερα), τότε θα χάσει το αποθεματικό??. Είναι αυτό αναπτυξιακό. Δώστε λύση σε αυτό. Μην τιμωρείται τις σωστές επιχειρήσεις.

 • Άρθρο 7

  7.1.δ
  Είναι τελείως αντιαναπτυξιακή η ρήτρα καταβολής του 10% μετά την παρέλευση 3 ετών από την ημερομηνία πιστοποίησης ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας. Μία νέα επένδυση για να καρποφορήσει σύντομα χρειάζεται όλους τους πόρους του τελικού και εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήματος. Η καθυστέρηση εκροής από την πολιτεία του 10% της επιδότησης προστιθέμενη στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας μίας νεοϊδρυόμενης εταιρείας, καλλιεργούν το έδαφος της προβληματικότητας.
  Πρόνοια πρέπει επίσης να ληφθεί και για την υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ενίσχυσης μετά από συγκεκριμένο αριθμό ημερών από τον έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας.
  Η υπέρβαση του χρονικού ορίου πρέπει θεσμοθετημένα να καλύπτεται από την Πολιτεία με την υποχρέωση καταβολής των τόκων που αναλογούν στην καθυστέρηση και με συγκεκριμένο επιτόκιο.

  7.3
  Η προβλεπόμενη επιχορήγηση χρεολυσίου μετά την εκάστοτε πληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, γίνεται ανεξάρτητα από τον χρόνο πληρωμής των από τον επενδυτή προς την Τράπεζα;

 • 17 Αυγούστου 2010, 10:19 | Θόδωρος Ζήκας

  Άρθρο 7
  Καταβολή των ενισχύσεων
  «Το υπόλοιπο 10% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται τρία έτη μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και κατόπιν ελέγχου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 10.»
  Είναι προφανές ότι αυτό αλλοιώνει το συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα του έργου. Η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης θα πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
  Άλλωστε τέτοιου είδους «ποινή» δεν προβλέπεται στις υπόλοιπες μορφές χρηματοδότησης.
  Μετά από 3 έτη θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί επανέλεγχος από τον οποίο να προκύπτει αυτοδίκαια ανάκληση ποσού της δημόσιας επιχορήγησης στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

 • 10 Αυγούστου 2010, 10:16 | ΔΗΜ.ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΠΟΡΕΥΤΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΩΣ ΕΔΩ.ΠΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΩΣΩ ΜΙΑ .ΕΛΕΟΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΙΑ.

 • 10 Αυγούστου 2010, 00:52 | Stirixis Consulting

  Οι δόσεις της επιδότησης να καταβάλονται σε απόλυτα καθορισμένες ημερομηνιες από το Δημόσιο Ταμείο και να σταματήσει η απαράδεκτη καθυστέρηση.

  Πρέπει να γίνονται διασταυρώσεις τιμών και υλικών πριν την καταβολή της επιδότησης για να σταματήσει το φαινόμενο των υπερτιμολογήσεων

  Οι δόσεις της επιδότησης να καταβάλλονται όταν επιτευχθούν οι στόχοι της επένδυσης (προσωπικό, κύκλοι εργασιών)

  Να δωθεί επιτέλους σημαντική έμφαση στην παραγωγή νέων προϊόντων με ανταγωνιστικό χαρακτήρα στο εξωτερικό.

  Να σταματήσει η επιδότηση επιχειρήσεων με παραγόμενα τα ίδια και τα ίδια προϊόντα. Έχουν υπερκορεστεί οι περισσότεροι παραγωγικοί κλάδοι

  Αυστηροί έλεγχοι στα καταλύματα και στα ξενοδοχεία, ως προς την επίτευξη στόχων της επένδυσης

 • 9 Αυγούστου 2010, 13:24 | Στέφανος

  Η αποπληρωμή της επιδότησης της επένδυσης να γίνεται σε ετήσιες ισόποσες δόσεις, διάρκειας ίσης με την διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου και συνδεδεμένες με την επίτευξη των στόχων της επένδυσης (υπό τύπον bonus malus)
  Με αυτό τον τρόπο:
  – Δεν θα έχουμε σχέδια που οι προβλέψεις είναι στον ..Θεό για να πάρουν πόντους στην αξιολόγηση
  – Δεν θα έχουμε σχέδια που λένε για 100 εργαζομένους, προσλαμβάνουν 10 και πληρώνονται το 80% της επένδυσης
  – Εάν κάποιος έχει μια επιχειρηματική ιδέα που μέσα σε 3 χρόνια πιάνει τους στόχους της, εξοφλείται πιο γρήγορα από κάποιον που θέλει μια 5ετία.

  Γενικώς, το ισχυρό ατού του Δημοσίου είναι οι ΠΛΗΡΩΜΕΣ. Πρέπει να είναι συνδεδεμένες με την καλή πορεία του Business Plan της επιχείρησης, αλλιώς χρηματοδοτείς αεριτζήδες.