Άρθρο 6 – Μορφή των ενισχύσεων

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, υπολογίζονται ως Ακαθάριστα Ισοδύναμα Επιχορήγησης (ΑΙΕ) και έχουν την ακόλουθη μορφή :

α) Επιχορήγηση κεφαλαίου που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.

β) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Η επιδότηση αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο όρος αυτός πρέπει να περιλαμβάνεται στη σχετική σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

γ) Επιχορήγηση χρεολυσίου μακροπρόθεσμου δανείου που συνίσταται στην κάλυψη από το Ελληνικό Δημόσιο τμήματος των χρεολυτικών δόσεων για δάνεια διάρκειας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών, που λαμβάνονται για την υλοποίηση της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης. Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% του κόστους της επένδυσης, ενώ τα δάνεια αυτά θα πρέπει να έχουν εξαμηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων κεφαλαίου.

δ) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο, για μια διετία, τμήματος του μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης.

Ειδικότερα η επιδότηση αυτή αφορά στις συνδεόμενες με την πραγματοποίηση της επένδυσης θέσεις απασχόλησης. Θέσεις απασχόλησης συνδεόμενες με την επένδυση θεωρούνται οι νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται μέσα στην πρώτη τριετία από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για την εξυπηρέτησή της, καθώς και οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα λόγω της αύξησης του συντελεστή αξιοποίησης του δυναμικού παραγωγής που οφείλεται στην εν λόγω επένδυση. Η δημιουργούμενη απασχόληση αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση των θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης επιπλέον των υφιστάμενων κατά το χρόνο ολοκλήρωσης.

Η ενίσχυση καταβάλλεται επί του μισθολογικού κόστους για το σύνολο των συνδεόμενων με την επένδυση θέσεων απασχόλησης και παρέχεται για τα δύο πρώτα έτη από τη δημιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης. Το μισθολογικό κόστος περιλαμβάνει το μισθό πριν από την αφαίρεση των φόρων, καθώς και τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου για την ενίσχυση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

ε) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος, επί των πραγματοποιούμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, εντός διαστήματος δέκα ετών από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσό του φόρου που απαλλάσσεται μεταφέρεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού ή συνιστά αφορολόγητο αποθεματικό. Τα κέρδη που διανέμονται με τη μορφή μερισμάτων υποβάλλονται στη συνέχεια στην πληρωμή του αναλλογούντος πρόσθετου φόρου. Το συνολικό όφελος από τη φορολογική απαλλαγή δεν δύναται να ξεπερνά το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης που αντιστοιχεί στον Νομό που πραγματοποιείται η επένδυση και στο μέγεθος της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 4.

2. Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, πλην της φορολογικής απαλλαγής και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, τα οποία παρέχονται πάντοτε μεμονωμένα.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:34 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  γ) Επιχορήγηση χρεολυσίου: Πρέπει αντί για 75% να γίνει 100% το δάνειο της επένδυσης. Μόνο έτσι θα γίνουν υγιείς επιχειρήσεις από νέους. Ο νέος νόμος, όπως και παλιοί δεν βοηθούν τους νέους. Ποιους; Το μέλλον της χώρας. Όχι βρείτε χρήματα, κλέψτε, λαδώστε, κάντε υπερτιμολογήσεις, ώστε να δείξετε πως βάζετε την ίδια συμμετοχή. Στο κάτω κάτω να επιχορηγηθεί το 75% και να επιτραπεί να καλυφθεί το υπόλοιπο ποσό με δάνειο, χωρίς επιχορήγηση.

  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας – Μέλος Γ.Σ. ΣΕΒ,
  Δ.Σ ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας κλπ

 • Άρθρο 6.1.δ. και 6.2. (Μορφή των ενισχύσεων)

  Η επιδότηση του κόστους των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να παρέχεται συνδυαστικά και να είναι πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ποσοστού επιχορήγησης.

  Επίσης καθώς οι μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, θα πρέπει να εξειδικευτούν οι περιπτώσεις και οι τρόποι συνδυαστικής εφαρμογής, ώστε ο υποψήφιος επενδυτής να αξιολογήσει και να επιλέξει την προσφορότερη γι’ αυτόν μορφή συνδυασμού.

 • Στην παράγραφο 1γ) να τροποποιηθεί και το ποσό του δανείου να μην μπορεί να υπερβαίνει το 75% (έναντι 65% που είναι στο σχέδιο Νόμου) του κόστους της επένδυσης. Κάτι τέτοιο είναι λογικό αφού το 25% είναι η ιδία συμμετοχή και συντελεί σημαντικά στην ρευστότητα της επένδυσης λόγω των αργών ρυθμών εκταμίευσης. Θα πρέπει άμεσα να βγει η Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό προϋποθέσεων για την ενίσχυση του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης, παρ. 1δ στο τέλος.

 • 22 Αυγούστου 2010, 19:41 | Θοδωρής

  Τελικά δεν καταλάβαμε τι αναπτυξιακός ειναι αυτός??
  Οχι στα φωτοβολταικά οχι στα συνεργεία όχι στη βιομηχανία όχι σε όλα ανάπτυξη δε θέλουμε δώστε την ευκαιρία σε όλα αλλα με προυποθέσεις μην αφήνετε για αλλα μια φορά την ευκαιρία να χαθεί απλά γράψτε ενα νόμο με ανθρώπους που ξέρουν και θέλουν να βοηθήσουν ζητήστε τη βοήθεια θα σας τη δώσουν….

  Μην αφήνετε τα φωτοβολταικά έξω αλλωστε σας πιέζει και η ΄τροικα΄απλά συμπεριλάβετε τα μεσα στο νόμο.

 • Άρθρο 6
  Ο συνδυασμός των μορφών ενίσχυσης δεν είναι σαφής και θα πρέπει απαραίτητα να διευκρινισθούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
  α. Η επιχορήγηση χρεολυσίου μακροπρόθεσμου δανείου. Ποιο τμήμα των χρεολυτικών δόσεων θα καλύπτει; Θα καλύπτει όλη τη διάρκεια του δανείου;
  β. Στην περίπτωση ξενοδοχειακών επενδύσεων η προσδοκώμενη έναρξη στοιχειώδους απόδοσης τοποθετείται κατ’ ελάχιστον μετά την 1η τετραετία. Σε αυτήν την περίπτωση η προβλεπόμενη διετία είναι ανεπαρκέστατη. Στο κείμενο αναφέρεται ότι η ενίσχυση περιλαμβάνει τον μισθό πριν από την αφαίρεση των φόρων. Επειδή οι φόροι πληρώνονται από τον εργαζόμενο, ποια είναι ακριβώς η έννοια της σχετικής παραγράφου; Ποιο τμήμα ακριβώς του μισθολογικού κόστους θα καλύπτει;
  γ. Οι μορφές ενισχύσεων αναφέρεται ότι μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Ποιες είναι οι περιπτώσεις συνδυαστικής εφαρμογής; πως αλληλοσυμπληρώνονται; ποια είναι η αναλογία και το βάρος της κάθε μορφής; πως θα αξιολογήσει και θα επιλέξει ο επενδυτής την προσφορότερη για αυτόν μορφή συνδυασμού;
  δ. Για τις τουριστικές επενδύσεις να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η μορφή ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής είναι άνευ αντικειμένου, αφού η κερδοφορία σε αυτήν την κατηγορία επενδύσεων, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μπορεί να αρχίσει μετά την πάροδο τετραετίας.

 • 18 Αυγούστου 2010, 10:36 | makis triandros

  The form of grants should be linked to the implementation of the plan on a flexible basis to account for the particular needs of different types of business.

 • 18 Αυγούστου 2010, 10:55 | makis triandros

  The form of grants should be link with the implementation of the plan on a flexible basis to account for the particular needs of different types of business.

 • 17 Αυγούστου 2010, 10:07 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΛΕΝΗΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΟΥΣ Η ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΕΤΣΙ ΠΧ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΔΙ ΠΟΥ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΧΥΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΟΜΟΙΩΣ. ΑΣ ΔΙΔΑΧΘΟΥΜΕ Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΟΔΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ……

 • 12 Αυγούστου 2010, 14:23 | Χρήστος Β.

  Ας πάψουν τα σχόλια σε όλα τα άρθρα του νόμου σχετικά με τη δυνατότητα ή μη επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων για ΑΠΕ. Σχολιάστε επί του περιεχομένου της κάθε ενότητας.

 • 11 Αυγούστου 2010, 18:43 | Δημήτριος Μπαρμπαδήμος

  Πιστεύω πως με το δεδομένο του ότι η Ελλάδα βρίσκεται πίσω σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών από το σύνολο της Ευρωζώνης είναι λάθος να αποκλείσει τα φωτοβολταϊκά από την επιδότηση. Ο στόχος του 40% με βάση τον νέο νόμο πρέπει κατά την γνώμη μου να επιδοτηθεί για να γίνει εφικτός. Θα έπρεπε ο νέος νόμος να τα περιλαμβάνει ίσως με μικρότερο ποσοστό μια και οι τιμές έχουν πέσει αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και με μειωμένες τιμές η αγορά είναι διστακτική στην υλοποίηση έργων.
  Θεωρώ πολύ σημαντικό να δοθεί ώθηση στην συγκεκριμένη αγορά γιατί δεν έχει εμπεδωθεί η απαιτούμενη νοοτροπία ακόμη στο επενδυτικό κοινό.
  Με την υλοποίηση περισσότερων έργων θα πιεστούν όλοι οι συμμετέχοντες στο θέμα ενέργεια (κράτος , ΔΕΚΟ , Δήμοι κλπ) να αναδιαρθρώσουν τις υπηρεσίες τους με μεγαλύτερη ταχύτητα.

 • 9 Αυγούστου 2010, 13:23 | Στέφανος

  Προτείνω να ορίζεται η ενίσχυση σε βάθος χρόνου, (πχ ίδιας διάρκειας με το Business Plan), και η εκταμίευση της να συνδέεται με την επίτευξη των στόχων του (Αν παραπάνω, τότε bonus. Αν παρακάτω, τότε έκπτωση.) Η μορφή που θα πάρει η ενίσχυση να είναι στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή και την συνεννόηση του με την Τράπεζα του. Το Δημόσιο συνεννοείται με την Τράπεζα, και εκπληρώνει το δικό του μέρος της συμφωνίας. Αν υπάρχει καθυστέρηση, τότε οι τόκοι από την πληρωμή της επιδότησης βαρύνουν το Δημόσιο, και είναι κίνητρο για την βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Έτσι :
  – Ο επενδυτής έχει τα λεφτά στην ώρα του
  – Η τράπεζα έχει τα λεφτά της στην ώρα της και έναν πελάτη που δεν έχει πρόβλημα ρευστότητας
  – Το Δημόσιο έχει ποσοτικοποιημένο το κόστος της αργοροπορίας του, και μπορεί να ελέγξει αν μια αναδιάρθρωση στην υπηρεσία οδηγήσει σε μείωση του κόστους.

  Όλα τα υπόλοιπα απλά διογκώνουν ακόμη πιο πολύ το δυσλειτουργικό Δημόσιο.