Άρθρο 8 – Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων

1)     Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου

α) Το ελάχιστο ύψος που πρέπει να έχουν τα επενδυτικά σχέδια για να υπαχθούν στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος του φορέα, σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Ε.Ε. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι), ως εξής :

– Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.

– Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.

– Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.

– Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα όρια της παρούσας παραγράφου, καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος ενισχυόμενων επενδύσεων για ορισμένους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων ή για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτύξεως και απασχολήσεως.

2. Νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων

α) Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή:

i.   Ατομικών επιχειρήσεων

ii. Εμπορικών εταιρειών που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

iii.  Συνεταιρισμών και ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών(ΕΑΣ)

iv. Ενώσεων ή ομάδων παραγωγών, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε..

β) Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις της Χώρας, οι Ιερές μονές και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους μπορούν να ενισχυθούν για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την ανέγερση ή τον εκσυγχρονισμό ξενώνων τους ή τη μετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και χειροτεχνίας και δεν υποχρεούνται προς τούτο σε σύσταση εταιρίας.

γ) Οι επιχειρήσεις, των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος Νόμου, υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν με μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού.

3. Ίδια συμμετοχή του επενδυτή

Α.(α) Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης κεφαλαίου, της επιχορήγησης χρεολυσίου και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ενισχυόμενων δαπανών.

β) Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση, το οποίο έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής.

γ) Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της ενίσχυσης της επιχορήγησης κεφαλαίου ή της επιχορήγησης χρεολυσίου ή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις, τις ενώσεις ή ομάδες παραγωγών, και τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και εταιρικό κεφάλαιο για τους λοιπούς φορείς. Προκειμένου περί συνεταιρισμών, ως ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το αποθεματικό που σχηματίζεται για το σκοπό αυτόν. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν τις νεοϊδρυόμενες εταιρίες το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάμενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού αποθεματικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης αποτελούν ίδια συμμετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή.

δ) Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάμενων εταιριών ή συνεταιρισμών μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής με αποκλειστικό, βάσει της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσής τους κατά περίπτωση, σκοπό τη χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη επένδυση και ότι, μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης ή του σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρίας και δεν έχει αναλωθεί.

Β. Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ο δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του επενδυτικού κόστους, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση.

4. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για επενδυτικό δάνειο

Αν στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιμοποίηση δανείου, το δάνειο αυτό, ανεξάρτητα αν επιχορηγείται το χρεολύσιό του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει:

i) να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,

ii) να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού,

iii) να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και

iv) να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή τον χρηματοδοτικό οργανισμό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισής του πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκειά του, τον σκοπό, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο.

Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να καθορίζονται προδιαγραφές, προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι, για την εξειδίκευση και ένταξη επενδυτικών σχεδίων, καθώς και την εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος νόμου.

 • 23 Αυγούστου 2010, 22:20 | Νικηφοράκης

  Στο άρθρο 5, παρ. 23 του νόμου 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε εως τον Ιαν. 2010, αναφερόταν συγκεκριμένα για έργα ΑΠΕ:

  « Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από την άδεια παραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης.»

  Προτείνω η παραπάνω πρόταση να αναφερθεί και στον νέο Αναπτυξιακό νόμο και να ισχύει για όλες τις μορφές ΑΠΕ οι οποίες επιδοτούνται βάσει του νόμου αυτού.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:08 | πέτρος

  Άρθρο 8

  Σχολιάζοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι μεγάλο το όριο των
  € 200.000.00 για τις μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να κατεβεί στις
  € 100.000,00 (34 εκατ.δραχμές ) και μάλιστα πρέπει να εξετάζονται προτάσεις συνεργασίας 2 και 3 επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ενταχθούν στο Νόμο περισσότερες επιχειρήσεις.
  Προσέξτε τις περιοχές με την μεγάλη ανεργία και χαμηλό ΑΕΠ, βάλτε προϋποθέσεις που μπορείτε να ελέγξετε και μάλιστα μετά την λειτουργία της επένδυσης, μία πρόταση είναι με κλήρωση ΑΦΜ, το κράτος δίνει τα χρήματα και πρέπει να ελέγχει την επιχείρηση τουλάχιστο μια 10ετία τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις πάνω από 15- 20 χρόνια βάσει του B.Plan που έχει υποβληθεί.
  Μεταξύ των προϋποθέσεων πρέπει να είναι η εντοπιότητα και η παραμονή της επένδυσης για μεγάλο χρονικό διάστημα στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές, η τήρηση των θέσεων εργασίας.
  Τιμωρία των αεριτζήδων επενδυτών με αυστηρά πρόστιμα και κατασχέσεις περιουσιών για να αποφευχθούν τα παρατράγουδα του Ν.Δ 289.
  Στοχευμένες επενδύσεις στις ενώσεις και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς όπως συσκευαστήρια για το ρύζι των περιοχών Θεσ/νικης, για την πατάτα Νευροκοπίου τα φασόλια της πρέσπας και άλλων ειδών γεωργικής παραγωγής.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:06 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  1.α) Για αφορολόγητα αποθεματικά να είναι τα ποσά στο 1/5 των καθοριζόμενων για επιχορηγούμενα κλπ.
  3.α) Το ποσοστό ιδίας συμμετοχής πρέπει να είναι όσο θέλει ο επενδυτής (ας είναι δανειακό). Δηλαδή να επιτρέπεται να καλύπτεται με δάνειο από την επιχείρηση, όχι από τον επενδυτή. Έτσι θα βοηθηθούν οι νέοι που δεν έχουν κεφάλαια, οι νέοι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων που έχουν γνώσεις, ιδέες, όρεξη για δουλειά, αλλά δεν έχουν κεφάλαια. Θα γίνονται πλέον επενδύσεις χωρίς υπερτιμολογήσεις για κάλυψη της ίδια συμμετοχής, χωρίς διαπλοκές, χωρίς διαφθορά.
  Οι επενδυτές δεν συμφέρει να επενδύουν τις οικονομίες τους. Πολλοί κάνουν επενδύσεις μόνο με υπερτιμολογήσεις, για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.
  γ) Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης αποτελούν ιδία συμμετοχή στην επένδυση. Να μπει η τελεία, να σβήσει το «εφόσον κατά το στάδιο…… ίδια συμμετοχή», καθότι η επιχείρηση και μόνο αυτή ξέρει την ρευστότητά της και αποφασίζει ένα έργο, καθώς και η τράπεζα που την χρηματοδοτεί. Όχι πια άλλες γραφειοκρατίες.
  Δεν βλέπει που πάει η χώρα;
  δ. Να μπει τελεία στο «…συγκεκριμένη επένδυση.» και να σβήσει το «… και ότι μέχρι τον χρόνο υποβολής…. και δεν έχει αναλωθεί». Αυτά τα κρίνει η χρηματοδοτούσα τράπεζα που δίνει και τα κεφάλαια κίνησης και χρηματοδοτεί την επένδυση. Δεν χρειάζεται να ασχολείται ο αξιολογητής. Τα ξέρει και ο επιχειρηματίας.
  Β. Να γίνει και για επιχορηγούμενες επενδύσεις η κάλυψη με τραπεζικό δανεισμό του 25%. Να σβήσει το «…υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση». Αυτό δεν είναι τμήμα της επένδυσης; Δεν ενισχύεται όλη η επένδυση; Δεν θα ενισχύεται στο ποσοστό αυτό ο δανεισμός, όχι η επένδυση αυτού το ποσού.
  4.v) Θα μπορεί με δάνειο να καλύπτεται όλο το ποσό πέρα της επιχορήγησης, όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω παράγραφο 3Β του ίδιου άρθρου (συνεισφοράς του δικαιούχου 25% με εξωτερική χρηματοδότηση).

  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας – Μέλος Γ.Σ. ΣΕΒ,
  Δ.Σ ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας κλπ

 • Το μίνιμουμ ύψος της επένδυσης θα πρέπει να διαμορφωθεί –τουλάχιστον για τις νέες επιχειρήσεις – στις 100.000 αντί 200.000 ευρώ, λόγω της οικονομικής συγκυρίας της εποχής και προκειμένου να τονωθεί η επιχειρηματικότητα.
  Προτείνεται όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον αναπτυξιακό νόμο το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της δεύτερης δόσης να λειτουργούν με τη μορφή εμπορικής εταιρίας, εξαιρουμένων των συνεταιρισμών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σοβαρότητα της επένδυσης και η πραγματική συνεισφορά της ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης ή ίδρυσης κεφαλαίου
  Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση κεφαλαίου στους συνεταιρισμούς, γιατί μπορεί π.χ. να γίνει η αύξηση από συνεταίρους, αλλά στη συνέχεια –από το νόμο περί συνεταιρισμών – ο κάθε συνέταιρος έχει τη δυνατότητα να πάρει πίσω το κεφάλαιό του. Ίσως χρειάζεται απόφαση Γενικής Συνέλευσης και τροποποιημένο καταστατικό, όπου θα πρέπει να γίνεται μνεία ότι αυτό το κεφάλαιο δεν μπορούν να το λάβουν πίσω πριν την παρέλευση π.χ. 10 ετίας
  Στην παράγραφο 4, όπου γίνεται αναφορά στο σχετικό έγγραφο της τράπεζας, τονίζεται η δυσκολία στους περισσότερους επενδυτές να παράσχει τέτοιο έγγραφο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

 • Στο άρθρο 8-Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων, η παράγρ.2- Νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων (σελ.25 και 26) να τροποποιηθεί ως εξής:

  «2. Νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων
  α) Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή:
  i. Ατομικών επιχειρήσεων
  ii. Εμπορικών εταιρειών που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
  iii. Συνεταιρισμών και ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών(ΕΑΣ)
  iv. Ενώσεων ή ομάδων παραγωγών, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε..
  β) Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις της Χώρας, οι Ιερές μονές και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους μπορούν να ενισχυθούν για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την ανέγερση ή τον εκσυγχρονισμό ξενώνων τους ή τη μετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και χειροτεχνίας και δεν υποχρεούνται προς τούτο σε σύσταση εταιρίας. Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και στις οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους που ανήκουν στη δύναμη της.
  γ) Οι επιχειρήσεις, των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος Νόμου, υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν με μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού.

 • Άρθρο 8

  8.4.ιν.
  Στο έγγραφο του χρηματοδοτικού οργανισμού δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο κείμενο του Αναπτυξιακού. Προφανώς μία τράπεζα που χορηγεί την βεβαίωση, έχει λάβει υπόψη της όλες τις παραμέτρους φερεγγυότητας του επενδυτή. Συνεπώς, δεν είναι λογικό να ζητιέται εκ προοιμίου το πλαίσιο των εξασφαλίσεων το οποίο, εξάλλου, δεν ενδιαφέρει και το Κράτος. Το ίδιο δεν είναι δυνατόν να αναφέρει και το επιτόκιο, αφού αυτό καθορίζεται από τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία σύναψης του δανείου, η οποία λογικά απέχει αρκετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό. Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνουν την παραπάνω διαπίστωση.

 • 18 Αυγούστου 2010, 10:09 | Χρήστος Β.

  Δεν υπάρχει επαρκής ανάλυση για το καθεστώς που διέπει τα επενδυτικά σχέδια που κατατίθενται από νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

  Υπάρχει για παράδειγμα η δυνατότητα αντιμετώπισης επιχείρησης ως νεοϊδρυθείσας επιχείρισης η οποία συστείνεται λίγους μήνες προ της κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης;

  Ειδικά για το πρώτο διάστημα, και δεδομένου ότι ο νόμος τίθεται σε ισχύ από 1/1/2011, θεωρώ ότι εταιρείες ιδρυόμενες από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου μπορούν να χαρακτηρίζονται νεοϊδρυθείσες.

 • 17 Αυγούστου 2010, 15:02 | Σάββας Τσεσμελόγλου

  Η αλήθεια είναι ότι το ποσό των 200.000 ευρώ είναι υπερβολικό. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή που η ρευστότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Στον προηγούμενο νόμο, όταν οι «κάνουλες της χρηματοδότησης» ήταν ανοικτές, το ελάχιστο ποσό ήταν στις 100.000 ευρώ, γεγονός που έδινε τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες μικρότερης οικονομικής επιφάνειας να επενδύσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας κ.λπ. Εκτός αν το θέμα είναι να αποκλειστούν από τις επιδοτήσεις οι «μικροί» και για άλλη μια φορά κάποιοι Έλληνες (οι ήδη έχοντες και κατέχοντες) να είναι πιο ίσοι από τους υπόλοιπους.

  Θέλω να πιστεύω ότι σκοπός σας είναι να βελτιώσετε την κατάσταση και όχι να την επιδεινώσετε. Είμαι κι εγώ υπέρ της διατήρησης του κατώτατου ορίου στις 100.000 ευρώ. Στην ανάπτυξη πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι.

  Και ένα υστερόγραφο προς αρμοδίους: Προς τι η έκπληξη για την άνοδο του πληθωρισμού μετά από την επιβολή όλων αυτών των φόρων; Δεν γνωρίζετε ότι η αύξηση των φόρων μετακυλείται στον καταναλωτή και επιφέρει αύξηση στις τιμές; Διαφορετικά οικονομικά έχουμε σπουδάσει στα ελληνικά Α.Ε.Ι. όλοι εμείς που δεν είμαστε υπουργοί και «Τροϊκανοί»; Συγγνώμη για την εκτός θέματος τοποθέτηση, αλλά είναι το μόνο βήμα που έχουμε ως πολίτες για να μεταφέρουμε την άποψή μας προς εσάς.

  Μετά τιμής,

  Σάββας Τσεσμελόγλου

 • 14 Αυγούστου 2010, 10:36 | Νικος

  Για τις μικρές επιχειρήσεις το όριο των 200000€ είναι πολύ υψηλό και θα αποθαρύνει τις επενδύσεις με αποτέλεσμα την επιδείνωση της ύφεσης στην αγορά.
  Το όριο των 100000€ μπορεί να θεωρηθεί πιο ελκυστικό και ειδικότερα στον πρωτογενή τομέα, που τα εργαλεία ανάπτυξης είναι ελάχιστα, ανάλόγα με το χαρακτηρισμό του Δ.Δ όπου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση (Κανονική, Μειονεκτική, Ορεινή) σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)να μειώνεται μέχρι τις 90000€ και η ιδιά συμμετοχή να ανέρχεται στο 20% της επένδυσης.

 • 13 Αυγούστου 2010, 09:17 | PEGGY BALITSARI

  Καλημέρα σας,
  Το ελάχιστο ποσό επένδυσης των 200.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχ/σεις είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ και ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
  Μία πολύ μικρή επιχ/ση δεν είναι ποτέ δυνατό να κάνει επένδυση 200.000 ευρώ ειδικά την περίοδο που διανύει η χώρα μας.
  Το σχόλιό μου αναφέρεται στον τομέα των υπηρεσιών τουριστικών γραφείων και on line κρατήσεων.
  Μήπως να γίνει κάποιος διαχωρισμός ανάλογα με το αντικείμενο του κάθε τομέα ?
  Πέγκυ Μπαλιτάρη, ιδρύτρια μίας πολύ μικρής επιχ/σης (από το 2003) που δραστηριοποιείται και καινοτομεί στον τομέα του τουρισμού.

 • 13 Αυγούστου 2010, 07:09 | τομ

  το κατώτερο όριο των 200000 προσδίδει χαρακτηρισμό αντιαναπτυξιακού και όχι αναπτυξιακού νόμου.
  Ευννοεί μόνο τους έχοντες. Δεν δίνει ευκαιρία και σ ένα
  μικρότερο ή ασθενέστερο οικονομικά να ιδρύσει την επιχείρησή
  του. Η άποψή μου είναι να μειωθεί το κατώτερο ποσό
  στις 100.000
  Επίσης να υπάρχει αυστηρή τήρηση χρονοδιαγράμματος ως
  προς τον χρόνο ,ελέγχου μελετών , υπηρεσίες
  με ποινή στον αρμόδιο και υπεύθυνο υπάλληλο
  Να μη υπάρξει προτεραιότητα φακέλλου ,να δοθούν ταυτόχρονα
  οι ενισχύσεις, αν όχι την ίδια μέρα , έστω σε 5 μέρες
  έτσι θα αποτραπεί η μίζα υπερ των αρμοδίων κλπ
  και η αποτροπή σε πλάγια μέσα [ ρουσφέτι]
  Ειδικότερα αν πρόκειται για ενέγερση οικήματος οι υπάλληλοι
  των πολεοδομιών , να κάνουν καλά τη δουλεία τους
  και όχι όπως συμβαίνει , σήμερα , να ζητούν παράνομα
  δικαιολογητικά , να κάνουν παραλήψεις είτε λόγω άγνοιας διατάξεων
  κατα το δοκούν ερμηνευόμενες, είτε προς επιδίωξη μίζας
  ώστε να συνβτομεύεται ο χρόνος.

 • 12 Αυγούστου 2010, 13:23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
  ΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ[ ΒΛΕΠΕ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ].
  ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΟΤΕ ΞΥΠΝΗΣΗ Ο ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.
  ΒΑΛΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 11 Αυγούστου 2010, 15:05 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, η ιδία συμμετοχή θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στις 25 ποσοστιαίες μονάδες του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

  Η ύπαρξη της ιδίας συμμετοχής θα έπρεπε να αποδεικνύεται με παραμονή (parking), των χρημάτων αυτών, το τελευταίο εξάμηνο προ της υποβολής σε τραπεζικό λογαριασμό των μετόχων, ή να υπήρχε σε κέρδη μη διανεμηθέντα αλλά φορολογηθέντα, οπότε στη δεύτερη αυτή περίπτωση θα έπρεπε να επισυμβεί ανάλογη αύξηση κεφαλαίου ή σχηματισμός ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού για το σκοπό της υλοποίησης της επένδυσης.

  Θα πρέπει να αντιληφθούν οι συντάκτες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ότι το 2010 και οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες ρευστότητας, δεν έχουν καμία σχέση με τις συνθήκες του 2004.

  Ουδείς σοβαρός επενδυτής, μπορεί να διατηρήσει σε μετρητά ή άλλες μορφές επενδύσεων ευκόλως ρευστοποιούμενες (μετοχές στο χρηματιστήριο, αμοιβαία κεφάλαια, κλπ) κεφάλαια τέτοιου μεγέθους, όταν μάλιστα γνωρίζει ότι τα κέρδη της πρώτης χρήσεως εάν ξεπεράσουν τις 100.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν στο δημόσιο άμεσα 45% φορολογία μερισμάτων και 80% προκαταβολή επί του 45% ήτοι εν συνόλω 81% φόρο τη πρώτη κερδοφόρα χρήση.

  Συνεπώς, θα πρέπει και το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής να γίνει μικρότερο και τα κριτήρια εύρεσής του να είναι ελαφρύτερα και η φορολογία μερισμάτων να είναι λιγότερο επαχθής.

  Στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο επίσης, οριζόταν ότι όταν η επένδυση γίνει με τη μέθοδο leasing (εξαιρουμένων των ακινήτων), δεν απαιτείτο ιδία συμμετοχή. Θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό; και αν ναι, οι προηγούμενες διατάξεις θα έχουν ισχύ για όλους τους φορείς υποδοχής επενδυτικών σχεδίων; ή για το τέως Υπουργείο Ανάπτυξης το Leasing θα είναι terra incognita (γιατί άραγε;)

  Σε ότι αφορά την δανειοδότηση, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι σχεδόν καμία τράπεζα πλέον, δεν δίδει ούτε καν επιστολή πρόθεσης δανειοδότησης, πόσο μάλλον επιστολή έγκρισης δανείου. Καλό θα ήτο το Υπουργείο να ρωτήσει επ’ αυτού τους μεγάλους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας καθώς επίσης και τους τραπεζίτες, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, γιατί συμβαίνει για να λάβει τα αντίστοιχα μέτρα σχεδιασμού του Αναπτυξιακού Νόμου. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. Το βέβαιο όμως είναι ότι οι νόμοι (και ο Αναπτυξιακός) γίνονται για να υπηρετούν την κοινωνία και όχι για να μετατρέψουν την κοινωνία σε υπηρέτη των νόμων.

  Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

 • 11 Αυγούστου 2010, 11:49 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΔΑΣ

  Θα ήθελα να επισημάνω σχετικά με το κατωτατο ύψος επένδυσης για τις μικρές επιχειρήσεις.

  Οι 200000€ θα αποθαρύνουν αρκετούς νέους επιχειρηματίες που δεν έχουν μεγάλο κεφάλαιο & εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό.
  Επομένως θα πρότεινα το κατώτατο όριο να είναι οι 100000€ τουλάχιστον για επενδύσεις που θα γίνουν στην περιφέρεια.

  Ευχαριστώ

 • 10 Αυγούστου 2010, 20:36 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

  Στις δύσκολες οικονομικά εποχές που ζούμε,θα πρέπει η ιδία συμμετοχή να ανέλθει στο 20% της συνολικής επένδυσης όπως και ιδία συμμετοχή μπορεί να είναι η εγγύηση ακινήτου στην αντικειμενική αξία.
  Δώστε δύναμη στην αγορά και στις επενδύσεις, με σχέδια επάνω σε αριθμούς και σε χάρτες ανάπτυξη πραγματική ποτέ δεν ήρθε στην Ελλάδα,δείτε πρώτα την πραγματική οικονομική κατάσταση και αποφασίστε.

 • 10 Αυγούστου 2010, 09:55 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ

  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ να συμμέτεχει και να δύναται να εισπράττει επιδότηση σε εξαιρετικές συγκεκριμένες περιπτώσεις που θά απαριθμηθούν και θα πιστοποιούνται με δρακόντεια μέτρα μην εχουμε νεα βατοπαιδια !!
  Το ίδιο και οι συναιτερισμοί για τους όποιους οι δικλείδες ασφαλείας πρεπει να είναι εξειδικευμένες και αποτρεπτικές ΛΑΘΡΟΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
  Οι επενδύσεις καινοτομιών τεχνολογίας αιχμής να υλοποιούνται εγκρινόμενες σε χρόνο dt θάλεγα.
  ΌΠΩΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΧ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΕΛΑΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,ΦΡΟΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΛΑΣΙΟ ΚΥΜΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΛΠ
  ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ.

 • 10 Αυγούστου 2010, 08:15 | ΙΧΑΛΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ

  Σχολιάζοντας θαθελα να επισημάνω ότι είναι το προς τα κάτω όριο των 200000 € για τις μικρές επιχειρήσεις υψηλό να γίνει 100000 €
  Επίσης η διακριτική ευχέρια του υπουργού να ανακαθορίζει τις υπαγωγές και τις διαδικασίες στον αναπτυξιακο νόμο η οποία κανει λαστιχο το ‘ολο εγχειρημα και γενικότερα τις δυνατότητες της διοικησης να παρεμβαίνει.
  Αν δεν θέλετε να γινουν επενδύσεις »κουφάρια» και οι αεριτζήδες να τα πάρουν κ να φύγουν βάλτε σοβαρές δικλείδες ασφαλείας για πραγματική υλοποίηση των επενδύσεων.
  πχ 1.εντοπιότητα πιστοποιημένη του επενδυτή στις παραμεθόριες περιοχές.
  2.μελλοντικά σταδιακά οικονομικά κίνητρα παραμονής στην παραμεθόριο η το νησί καιεπανααξιολόγησης σε ταχτα διαστήματα της επένδυσης με κίνητρα.
  3. δρακόντεια μέτρα για τους εν δυνάμει αεριτζήδες επενδυτές όπως κατάσχεσεις περιουσιακών στοιχείων κινητών κ ακινήτων.