Άρθρο 10 – Αρμοδιότητες και διαδικασίες πιστοποίησης ολοκλήρωσης της επένδυσης, παρακολούθησης και ελέγχου των ενισχύσεων

1. Πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

α) Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει.

Τα απαιτούμενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση πιστοποίησης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα παραστατικά, η επένδυση θεωρείται κατ’ αμάχητο τεκμήριο ως μη ολοκληρωθείσα και εκδίδεται απόφαση με την οποία ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και διατάσσεται η επιστροφή του ποσού της καταβληθείσας επιχορήγησης προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από της καταβολής.

Εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης πιστοποίησης συγκροτείται από τον φορέα υπαγωγής της επένδυσης το αρμόδιο όργανο ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, το οποίο ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση ελέγχου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή του. Η απόφαση πιστοποίησης ή μη της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της έκθεσης του οργάνου ελέγχου. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την έκδοσή της.

β) Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών.

γ) Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται μετά από επιτόπιο έλεγχο των οργάνων ελέγχου, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί αγορές πρώτων υλών ή και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών που να τεκμηριώνουν τη λειτουργία της μονάδας.

2) Παρακολούθηση και Έλεγχος

α) Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον παρόντα νόμο παρακολουθούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ελέγχονται από όργανα ελέγχου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε, ανεξάρτητα αν τα επενδυτικά σχέδια βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ή έχουν περατωθεί.

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή των Περιφερειών που τις έχουν εγκρίνει.

Ο έλεγχος γίνεται από όργανα ελέγχου τα οποία συνιστώνται για κάθε μία από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 9 με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συγκροτούνται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα υπαγωγής από τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ελεγκτών. Η απόφαση συγκρότησης δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η δικαιοδοσία κάθε οργάνου ελέγχου εκτείνεται στον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον παρόντα νόμο από τον αρμόδιο φορέα υπαγωγής της οικείας υπηρεσίας. Συγκροτούνται κάθε φορά όσα όργανα ελέγχου κρίνονται απαραίτητα για την πλήρη και ταχεία κάλυψη των αναγκών σε ελέγχους.

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να συσταθούν ειδικά όργανα ελέγχου με αρμοδιότητα τον επανέλεγχο επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή προγενέστερων αναπτυξιακών Νόμων από οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα.

γ) Μητρώο ελεγκτών

Κάθε υπηρεσία της παραγράφου 1 καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Ελεγκτών, στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν πιστοποίησης των προσόντων τους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και ειδικότερα υπάλληλοι της οικείας αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου και εξωτερικοί ελεγκτές. Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων μπορούν να ανατίθενται μόνο στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αξιολογητών δεν μπορούν να εγγραφούν στα Μητρώα Ελεγκτών και αντιστρόφως.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου Ελεγκτών, τα προσόντα των ελεγκτών και ο τρόπος πιστοποίησής τους, οι διαδικασίες και οι όροι ανάθεσης ελέγχων, ο αριθμός και το είδος των ελέγχων που μπορούν να ανατίθενται κάθε εξάμηνο ανά ελεγκτή, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των ελέγχων, η διαδικασία, το περιεχόμενο και τα όρια των ελέγχων, ο τρόπος κατάρτισης της σχετικής έκθεσης ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία επένδυσης, η αμοιβή των ελεγκτών, η ευθύνη τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να συντάσσεται Οδηγός Ελέγχου και Κώδικας Δεοντολογίας των ελεγκτών, που θα διέπουν τη διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου και θα αφορούν σε ζητήματα διαφάνειας, σύγκρουσης συμφερόντων και χρηστής συμπεριφοράς.

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Μητρώο Ελεγκτών τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν υποβληθεί για ενίσχυση ή υπαχθεί στον παρόντα νόμο ή στον νόμο 3299/2004, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή έχουν υπαχθεί στον παρόντα νόμο ή στον νόμο 3299/2004.

Στα μέλη των οργάνων ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και στα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3213/2003 περί υποβολής δήλωσης και ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης.

3. Αμοιβές και αποζημιώσεις αξιολογητών, ελεγκτών κλπ.

Τμήμα που δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οοο) των προβλεπόμενων πιστώσεων για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που εγγράφονται στον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 7, και ειδικότερα στον Ειδικό Λογαριασμό του Αναπτυξιακού Νόμου (Ε.Λ.Α.Ν.), καθώς και οι λοιποί πόροι του Ε.Λ.Α.Ν. μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης, ελέγχου και πιστοποίησης και αμοιβών των οργάνων αξιολόγησης και ελέγχου, περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων των εισηγητών, των γραμματέων και των αναπληρωτών βοηθών γραμματέων, που προβλέπονται στον νόμο αυτόν.

Για τον σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο με πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που προβλέπονται κατ’ έτος από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων επενδύσεων και επιδοτήσεων εν γένει του παρόντος Νόμου.

Οι αποζημιώσεις των προέδρων, μελών, εισηγητών, γραμματέων και αναπληρωτών βοηθών γραμματέων των γνωμοδοτικών επιτροπών, καθώς και των αξιολογητών και των ελεγκτών ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μπορούν να καθορίζονται κατά περέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Με ίδιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.

4. Έλεγχος δαπανών

Για τον έλεγχο του ύψους των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, οι αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά και σε μεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης ή και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ή οι γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν να ζητούν από τον επενδυτή, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για την εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών πάγιων στοιχείων της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικές επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως μέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος που θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων κτιριακών κατασκευών.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπερτιμολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, η αίτησή του για υπαγωγή στον παρόντα νόμο απορρίπτεται, η δε δοθείσα έγκριση ανακαλείται και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση.

5. Σύστημα υποβολής, αξιολόγησης και παρακολούθησης

α) Για την υποστήριξη των διαδικασιών ηλεκτρονικής υποβολής των αιτημάτων των επενδυτών που αφορούν όλες τις μορφές ενισχύσεων, καθώς και των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδύσεων, προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος εγκατεστημένου στους κατά τόπους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Οι επενδυτές και οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες υποχρεούνται να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρούνται, ο χρόνος υποβολής τους, οι υποχρεώσεις των φορέων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συντάσσει Ετήσια Έκθεση, η οποία θα αναφέρει τους πόρους που διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν και τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά κλάδο και περιφέρεια, καθώς και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις των ενισχύσεων του παρόντος νόμου στην ανάπτυξη, την κλαδική αναδιάρθρωση, την πράσινη επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση της καινοτομίας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, την περιφερειακή σύγκλιση και συνολικά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στη Βουλή των Ελλήνων.

7. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σώμα Εσωτερικών Ελεγκτών, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το Σώμα αυτό έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της τήρησης του τρόπου, με τον οποίο πρέπει να εκτελούνται οι αξιολογήσεις των επενδυτικών προτάσεων και οι έλεγχοι υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδύσεων. Διεξάγει περιοδικά δειγματοληπτικούς ελέγχους υποθέσεων και ερευνά τις τυχόν διαμαρτυρίες ή καταγγελίες επενδυτών ή πολιτών. Συντάσσει έκθεση για τους ελέγχους που διενεργεί κάθε εξάμηνο, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Σώματος Εσωτερικών Ελεγκτών.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:07 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Άρθρο 10.
  4. Έλεγχος δαπανών: Διορθώνεται η παράγραφος («… η αίτησή του για υπαγωγή απορρίπτεται» και γράφεται «μειώνεται ανάλογα του ποσού και στο «η δε δοθείσα έγκριση ανακαλείται και επιστρέφεται τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση» γράφεται «μειώνεται ανάλογα η έγκριση και η ενίσχυση που εάν έχει καταβληθεί επιστρέφεται το αναλογούν επιπλέον ποσό».
  Αυτά καθότι μπορεί να είναι λανθασμένη η εκτίμηση, και εκ του λόγου αυτού να καταστραφεί μια επιχείρηση με μεγάλο αντίκτυπο στον οικονομικό ιστό της χώρας.

  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας – Μέλος Γ.Σ. ΣΕΒ,
  Δ.Σ ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας κλπ

 • Προτείνουμε μέρος της διαδικασίας ή το σύνολο πιστοποίησης και ελέγχου να μπορεί να γίνεται και από τις τράπεζες. Θα μπορούσε να συσταθεί ειδική επιτροπή μόνο για τις ενστάσεις, μειώνοντας κατά πολύ τη γραφειοκρατία.

 • 18 Αυγούστου 2010, 09:37 | makis triandros

  The most important step is to simplify and speed up the process so people can plan and implement plans ASAP. Any delays will question the intentions and objectivity of the law.

 • 12 Αυγούστου 2010, 15:33 | Ηλίας Κακιόπουλος

  Έχοντας σημαντική εμπειρία από την υπαγωγή της εππενδυσής μας στον προηγούμενο αναπτυξιακό του 2004, έχω να επιδημάνω πως τα ουσιώδη προβλήματα είναι :

  1. H μη τήρηση των οποιωνδήποτε προθεσμιών εκ μέρους του Ε.Δ., λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας των εμπλεκομένων στελεχών, έλλειψης μηχανογραφικής και ηλεκτρονικής υποστήριξης και, το κυριότερο, έλλειψης χρημάτων από τη μεριά του Ε.Δ. προκειμένου να πληρώσει αυτά που έχει εγκρίνει.

  Τα παραπάνω έχουνε ως αποτέλεσμα, να μην ξέρει ουδείς τί γίνεται με τις εγκρίσεις, και να καθυστερούνε υπέρμετρα ΟΛΑ.

  Ωφελημένοι είναι κυρίως οι τράπεζες, που δανείζοντας εκ του ασφαλούς το ποσό της επιδότησης στον επενδυτή, απολαμβάνουν παχυλούς κ ακίνδυνους τόκους, αφού έχουνε ενεχυράσει την επιδότηση που πηγαίνει απευθείας σε αυτές και όχι στον επενδυτή.

  Άρα, αυτό που πρέπει να αλλάξει άρδην, είναι να τιμάει το Ε.Δ. τις υποχρεώσεις του προς τους επενδυτές.

  Οι υπάλληλοι, αξιολογητές κ Δ/ντές του Υπουργείου Οικονομίας λειτουργούνε με υποδειγματικό τρόπο και προσπαθούν να βοηθήσουν τους επενδυτές, και ιδίως όσους βλέπουνε να έχουνε όχι το 25% σε Ι.Κ. αλλά και το 35%. Αυτό το εκτιμήσαμε πολύ και πραγματικά το χαρήκαμε. Το φιλότιμό όμως και η αγαθή διάθεση δε φτάνουνε, όταν πχ έκανε πέρισυ σχεδόν ένα χρόνο να συνεδριάσει η επιτροπή αξιολόγησης, ελλείψη πόρων που θα έπρεπε να μοιραστούν στους δικαιούχους.

  Ηλίας Κακιόπουλος