Άρθρο 3 – Κριτήρια αξιολόγησης και υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων

1) Κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται, για να υπαχθεί στο καθεστώς των ενισχύσεών του, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) Κριτήρια Φερεγγυότητας

Κριτήρια, η πλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη, για να μην αποκλειστεί το επενδυτικό σχέδιο από το καθεστώς των ενισχύσεων του παρόντος νόμου, και τα οποία είναι τα εξής :

i) Η φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας λαμβάνονται υπόψη :

– η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

– το ποινικό μητρώο,

– η μη ύπαρξη αποφάσεων ανάκλησης από προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους ή Κοινοτικά προγράμματα,

– τυχόν εγγραφές στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας ΑΕ»,

– πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση και

– πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

ii) Η δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις.

iii) Η συμφωνία της αίτησης υπαγωγής με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις λοιπές ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξειδικεύονται τα ανωτέρω κριτήρια και μπορούν να καθορίζονται επιπλέον κριτήρια φερεγγυότητας, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης α’.

β) Κριτήρια Αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Αποτελέσματος:

Κριτήρια, με βάση τα οποία κάθε επενδυτικό σχέδιο βαθμολογείται ως εξής :

i) Κριτήρια Ανταγωνιστικότητας, Ποιότητας και Εξωστρέφειας, τα οποία βαθμολογούνται με συντελεστή 50% επί του συνόλου της βαθμολογίας και εξειδικεύονται με τους ακόλουθους δείκτες :

Δείκτης 1: Συμβολή της επένδυσης στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, που περιλαμβάνει

– το Ποσοστό Προστιθέμενης Αξίας και

– το Ύψος του Επενδυτικού Σχεδίου

Δείκτης 2: Συμβολή στην εξωστρέφεια, που περιλαμβάνει

– την Εξαγωγική επίδοση της μονάδας και

– την Υποκατάσταση εισαγωγών στον κλάδο

Δείκτης 3: Συμβολή της επένδυσης στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, που περιλαμβάνει

– την καινοτομία του φορέα

– την καινοτομία του επενδυτικού σχεδίου

– την ανάπτυξη νέων ή σημαντικά βελτιωμένης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών για την εγχώρια αγορά

– τις δαπάνες απασχόλησης ερευνητών και

– την ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων στο σύνολο των εργαζομένων

– την ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων τεχνολογικής εξειδίκευσης στο σύνολο των εργαζομένων

Δείκτης 4: Συμβολή της επένδυσης στη δικτύωση επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει

– τη δημιουργία ή τη συμμετοχή σε επιχειρηματικές συστάδες ή και δίκτυα (clusters)

– τη χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών από επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε clusters

Δείκτης 5 : Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα, που περιλαμβάνει

– χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρίας

– χρηματοοικονομική ανάλυση επενδυτικού σχεδίου

Δείκτης 6 : Συμμετοχή Ιδίων Κεφαλαίων στην επένδυση

ii) Κριτήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, τα οποία βαθμολογούνται με συντελεστή 30% επί του συνόλου της βαθμολογίας και εξειδικεύονται με τους ακόλουθους δείκτες:

Δείκτης 1 : Συμβολή της επένδυσης στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει :

– τις επενδυτικές δαπάνες που κατευθύνονται για τη διαχείριση ή τη μείωση αποβλήτων

– τις επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ή την υποκατάσταση ενέργειας με ήπιες μορφές

– τις επενδυτικές δαπάνες που μειώνουν την κατανάλωση νερού

– τις επενδυτικές δαπάνες που καταλήγουν στη χρήση καθαρών τεχνολογιών και

– τις Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, με την ύπαρξη πιστοποιημένου πλαισίου περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ISO 14001)

Δείκτης 2 : Συμβολή της επένδυσης στην παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και υπηρεσιών

Δείκτης 3 : Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και στην αναβάθμιση υπηρεσιών, που περιλαμβάνει

– την αξιοποίηση αδρανών κελυφών

– την αλλαγή χρήσης υφιστάμενων υποδομών, ιδίως όσων γίνονται με φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο

– την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση σε οργανωμένους  υποδοχείς

iii) Κριτήρια Απασχόλησης, Αναδιάρθρωσης και Ισόρροπης Ανάπτυξης, τα οποία βαθμολογούνται με συντελεστή 20% επί του συνόλου της βαθμολογίας, και εξειδικεύονται με τους ακόλουθους δείκτες:

Δείκτης 1 : Απασχόληση, που περιλαμβάνει

– τις νέες και διατηρούμενες θέσεις απασχόλησης

Δείκτης 2 :  Ισόρροπη  Ανάπτυξη, που περιλαμβάνει

–  την εγκατάσταση σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή ή νησί με λιγότερους από 3.000 κατοίκους

Δείκτης 3 : Αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, που περιλαμβάνει

– τη χρήση εγχώριων πρώτων και βοηθητικών υλών και

– την αξιοποίηση τοπικών πόρων σε περιφερειακό επίπεδο

2) Για να είναι δυνατή η υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς των ενισχύσεων του παρόντος νόμου, πρέπει να πληροί τα κριτήρια φερεγγυότητας της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και η βαθμολογία που λαμβάνει με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 να υπερβαίνει το 50% της μέγιστης βαθμολογίας.

3) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να εξειδικεύονται και να προσδιορίζονται περαιτέρω τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, να καθορίζονται επιπρόσθετα ειδικοί δείκτες, να καθορίζεται ο τρόπος μέτρησης κάθε δείκτη και οι συντελεστές βαρύτητάς τους, καθώς και κάθε ειδικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 23 Αυγούστου 2010, 22:30 | Αναστασία Αλεξίου

  Ο τουριστικός τομέας έχει πληγεί σοβαρότατα τα τελευταία χρόνια και πιο πολύ φέτος. Πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες που αποτελούν και την πλειοψηφία, παραμένουν ανοιχτές χωρίς να προσδοκούν κέρδη, προσπαθώντας να επιβιώσουν. Αντιθέτως θα αντιμετωπίσουν μια ακόμα ζημιογόνο σαιζόν και δεν θα μπορέσουν να συντηρήσουν ή να αναβαθμίσουν τα ξενοδοχεία. Αν το υπουργείο θεωρεί ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία μας που αξίζει να στηριχθεί, τότε ανάμεσα στα κριτήρια και τους δείκτες που αναφέρει το άρθρο 3 δεν θα πρέπει να μπει η προϋπόθεση κερδοφορίας για τα τελευταία 3, λ.χ., χρόνια, αν κατά τα άλλα η επιχείρηση δεν έχει χρέη και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις. Από τη στιγμή που μια επιχείρηση μπορεί να διαθέσει ίδια κεφάλαια για την επένδυση, αναβαθμίζει τον τουρισμό, το περιβάλλον, και εξασφαλίζει θέσεις εργασίας που διαφορετικά θα χαθούν, η έλλειψη κερδών κατά τα τελευταία προβληματικά χρόνια δεν πρέπει να την αποκλείσει από την υπαγωγή στο καθεστώς των ενισχύσεων.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:34 | Σοφία Π.

  Όσον αφορά στην συγκριτική αξιολόγηση η οποία προτάθηκε θα πρέπει να σημειωθεί πως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο Αναπτυξιακός Νόμος να καταλήξει με τα αποτελέσματα άλλων προγραμμάων όπως π.χ. τα ΠΕΠ στα οποία χρησιμοποιείται η συγκριτική αξιολόγηση, ορίζεται βάση η οποία συνδέεται με το διατιθέμενο προϋπολογισμό, και τελικά εγκρίνονται επιχειρήσεις οι οποίες ίσως στην πραγματικότητα να μην είχαν και τόση ανάγκη μία τέτοια ενίσχυση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται συγκριτική αξιολόγηση για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο. Θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει κάποια εξ αρχής οριζόμενη βάση βαθμολογίας η οποία θα προκύπτει από την αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα είναι για όλες τις επιχειρήσεις κοινή και η οποία θα αποτελεί κριτήριο on/off για την έγκριση κάποιου επενδυτικού σχεδίου.
  Έστω λοιπόν και αν παραμείνει η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης, τότε θα πρέπει να εξειδικευτούν οι πόροι ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων π.χ. τουρισμού, μεταποίησης κλπ. Δεν είναι λογικό να ανταγωνίζεται μια μικρομεσαία επιχείρηση το επενδυτικό σχέδιο μιας μεγάλης (η οποία σε κάποια κριτήρια είναι ευνοημένη) ενώ παράλληλα αφορούν και σε διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή το συγκεκριμένο θέμα.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:00 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων. Είναι όρος που εφαρμόζεται εικονικά κατά μεγάλη κλίμακα, ενισχύει τη διαφθορά. Πέρνονται μεγάλες επιχορηγήσεις από το κράτος με τις οποίες καλύπτεται η ιδία συμμετοχή. Θα πρέπει το ποσό της ίδιας συμμετοχής να καλύπτεται με δάνειο της επιχείρησης. Ξέρετε; Κάποιος επιχειρηματίας που έχει 1.000.000€ που οι τόκοι του αρκούν για να ζήσει, θα επενδύσει με ρίσκο αυτό το ποσό, για να το πάρει πότε πληρώνοντας φόρο διανομής κερδών και για να έχει τότε και τόσες ευθύνες; Τα ξέρετε αυτά; Διευκολύνονται οι νέοι να κάνουν επενδύσεις ή μήπως αυτοί που έχουν διασυνδέσεις με κυκλώματα και με μελετητικά γραφεία; Λοιπόν είναι καλά με υπερτιμολογήσεις που βγάζουν την ίδια συμμετοχή και βάζουν πολλοί στην τσέπη αρκετά; Αν συνεχίσουμε έτσι άλλωστε πως θα πάει η Οικονομία; Αλλοίμονο. Τι θα γίνει η χώρα;

  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας – Μέλος Γ.Σ. ΣΕΒ,
  Δ.Σ ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας κλπ

 • 2. Άρθρο 3.1.β.i (Κριτήρια αξιολόγησης και υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων)

  – Θα πρέπει στα κριτήρια αξιολόγησης του αναπτυξιακού αποτελέσματος να προσμετράται ξεχωριστά η εξωστρέφεια με συντελεστή 25%.

  – Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προσμετράται μόνο η αύξηση της εξαγωγικής επίδοσης και όχι η υποκατάσταση των εισαγωγών στον κλάδο, ακόμα και αν πρόκειται για ένα προϊόν που δεν παράγεται στην Ελλάδα.

  Σε κάθε περίπτωση, για προϊόντα που δεν παράγονται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, θα πρέπει επιπρόσθετα να προβλέπεται ότι ένα μέρος της παραγωγής τους θα εξάγεται.

 • Δείκτης 4: υπάρχουν clusters στην ελληνική πραγματικότητα; πόσα και πού; Μπορεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο να οδηγεί σε δικτύωση και πως; Η εμπειρία από το Γ΄ΚΠΣ έδειξε ότι το Clustering δεν μπορεί να λειτουργήσει στην χώρα μας γιατί είναι έξω από τη φύση του Έλληνα επιχειρηματία. Είναι καλό να γνωρίζουμε τι ισχύει διεθνώς και τι διδάσκεται στα business schools (θεωρία), αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε και τι μπορεί να λειτουργήσει στην ελληνική πραγματικότητα (πράξη).
  Πρόταση: να καταργηθεί το κριτήριο ως ανεδαφικό για τα ελληνικά δεδομένα.

 • Στην παράγραφο 1iii) Με απόφαση του Υπουργού …. που θα δημοσιευτεί εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξειδικεύονται τα παραπάνω κριτήρια… Είναι αναγκαίο η σχετική Απόφαση να δημοσιευτεί άμεσα και να λάβει τη διαδικασία της διαβούλευσης, προκειμένου να εξειδικευτούν τα κριτήρια και να είναι γνωστή η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης. Σε έναν Αναπτυξιακό Νόμο είναι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον Νόμο, αναγκαία η ύπαρξη σταθερού θεσμικού περιβάλλοντος.
  Σε σχέση πάντως με τη επιμέρους βαθμολογία των κατηγοριών κριτηρίων, προτείνουμε να τροποποιηθεί η βαθμολογία των κριτηρίων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος και η συνολική βαθμολόγησή τους να είναι 20%επί του συνόλου (αντί 30% που είναι στο σχέδιο Νόμου), ενώ αντίστροφα η συνολική βαθμολόγηση του Κριτηρίου Απασχόλησης, Αναδιάρθρωσης και Ισόρροπης Ανάπτυξης να γίνει 30% (αντί 20% που είναι στο σχέδιο Νόμου). Θεωρούμε ότι είναι βασικό να διατηρηθούν τουλάχιστον –αν είναι δυνατόν και να αυξηθούν- οι θέσεις εργασίας και ο αναπτυξιακός είναι ένα εργαλείο, που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο.
  Τα κριτήρια πρέπει να διαφοροποιηθούν σε περιπτώσεις Νέας Επένδυσης, π.χ. ποσοστό βιωσιμότητας κλπ. Δεν είναι δυνατόν κατά τη γνώμη μας με το ίδιο κριτήριο να βαθμολογούνται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις και με τα ίδια κριτήρια οι νέες επιχειρήσεις.
  Στις νέες επενδύσεις θα πρέπει το ποσοστό βαθμολογίας στο κριτήριο του Δείκτη 5 (Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα) να είναι μικρότερης βαθμολογίας σε σύγκριση με τις επενδύσεις ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων. Για την περίπτωση αυτή προτείνουμε να υπάρχουν 2 διαφορετικές βαθμολογίες, μία για υφιστάμενες και μία για νέες επιχειρήσεις. Όπου υφιστάμενες επιχειρήσεις θα είναι όσες έχουν κλείσει 3 χρόνια πλήρους χρήσης με βάση την ημερομηνία αίτησης. Σε αυτές το κριτήριο βιωσιμότητας να περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοοικονομική ανάλυση επενδυτικού σχεδίου όσο και την χρηματοοικονομική ανάλυση της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης. Για τις νεοσύστατες, νέες (και αυτές που λειτουργούν κάτω από 3 χρόνια) επιχειρήσεις, θα πρέπει να αξιολογείται ως βιωσιμότητα μόνο η χρηματοοικονομική ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου και να μετράει συνολικά λιγότερο το κριτήριο.
  Για τις νέες επιχειρήσεις (και μόνο) θα μπορούσε να προστεθεί ένα κριτήριο που να αξιολογεί το προφίλ των επιχειρηματιών, συνδυάζοντας έτη εμπειρίας, επίπεδο εκπαίδευσης –όχι σεμινάρια- και οικονομικά στοιχεία από άλλες εταιρίες που συμμετέχουν. Το κριτήριο θα χωρίζεται στους μετόχους (π.χ. 50%) και 50% στον διαχειριστή-εταίρο (για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) ή τον διευθύνοντα σύμβουλο. Έτσι θα βαθμολογείται και ειδικά ο άνθρωπος που θα έχει την ευθύνη στην εταιρία και θα είναι πιο πραγματικά τα αποτελέσματα.
  Η ίδια διαφοροποίηση κριτηρίων προτείνεται να ισχύει και στο κριτήριο βi-δείκτη 1 και 2: π.χ. στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, θα έπρεπε να υπάρχει ειδική βαθμολογία τόσο για τη μέχρι τώρα (τελευταία τριετία) όσο και για την προβλεπόμενη –βάσει της προτεινόμενης επένδυσης – εξαγωγική δραστηριότητα, ως ποσοστό του τζίρου. Για τις νέες επιχειρήσεις το ποσοστό εξαγωγών θα μετράει μόνο επί των προβλεπόμενων.
  Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια βi-δείκτης 2, δείκτης 3, βii, βiii δείκτης 3. Συγκεκριμένα, θα πρέπει στην Διευκρινιστική Απόφαση του Υπουργείου για τους δείκτες αυτούς να υπάρχει σαφής αναφορά με βάση ποια κριτήρια θα υπολογίζονται. Π.χ. στους Δείκτες 1 & 2 της Ανταγωνιστικότητας, τα υποκριτήρια Προστιθέμενης αξίας, Υποκατάστασης εισαγωγών θα πρέπει να δίνονται επισήμως από το υπουργείο και να εντάσσεται σαφή μνεία στη σχετική απόφαση ή στον Νόμο. Διαφορετικά είναι πολύ δύσκολη και ασαφής η τεκμηρίωση και δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά.
  Επίσης σε ότι αφορά στο Δείκτη 3, δηλαδή συμβολή στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό θα πρέπει επίσης πέρα από την αποσαφήνιση των συντελεστών βαρύτητας ανά κριτήριο, θα πρέπει, στην Υπουργική Απόφαση, να αποσαφηνιστούν οι έννοιες καινοτομίας, βελτίωσης ποιότητας προϊόντων κλπ.
  Για τον Δείκτη 4, συμβολή της επένδυσης στη δικτύωση επιχειρήσεων, προτείνουμε να καταργηθεί ως δείκτης, ειδικά το δεύτερο υποκριτήριο του, διότι είναι πολύ δύσκολη η τεκμηρίωσή του. Για παράδειγμα με ποιο τρόπο θα τεκμηριώνεται η χρήση Α και Β & Βοηθητικών υλών από επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε clusters, ειδικά για νέες επιχειρήσεις?
  Επίσης στα κριτήρια του Δείκτη 1 και 2 της πράσινης επιχειρηματικότητας, θα πρέπει στην Υπουργική Απόφαση να καθορίζεται επακριβώς πώς ορίζονται. Για τα κριτήρια του Δείκτη 1, θα μπορούσε να είναι ποσοστό δαπανών επί των συνολικών δαπανών του προγράμματος.
  Στο κριτήριο του Δείκτη 3 των Κριτηρίων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στη βαθμολόγησή τους για εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση σε οργανωμένους υποδοχείς, δηλαδή Επιχειρηματικά Πάρκα (ΒΙ.Π.Ε., ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ, Ζώνες Καινοτομίας κλπ). Αυτό το κριτήριο θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη και να έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τα υπόλοιπα κριτήρια του Δείκτη 3, ή ακόμα και από μόνο του να γίνει δείκτης. Φυσικά να γίνεται μνεία στην Υπουργική Απόφαση, για το ποια πάρκα θεωρούνται επίσημα Επιχειρηματικά Πάρκα.
  Επίσης τα κριτήρια της Απασχόλησης, και του εξαγωγικού προσανατολισμού, θα πρέπει να είναι δεσμευτικά και να συνδέονται με ένα μικρό ποσοστό της συνολικής εκταμίευσης της επιδότησης, το οποίο θα πληρώνεται στο τέλος (βλ. σχετικά σχόλια άρθρο 7)

 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Άρθρο 3

  Κριτήρια αξιολόγησης και υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων.
  Η φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας λαμβάνονται υπόψη :
  – Η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  – Το ποινικό μητρώο.
  Το ποινικό μητρώο να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού MONO στην περίπτωση που αφορά οικονομικά εγκλήματα.
  Επίσης στο κριτήριο «τυχόν εγγραφές στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας ΑΕ», θα πρέπει να διορθωθεί σε τυχόν ατακτοποίητες εγγραφές. διότι έτσι πάλι αποκλείονται επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι αντιμετώπισαν κάποια στιγμή πρόβλημα αλλά τελικά αντεπεξήλθαν σε αυτό.
  Κριτήρια Αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Αποτελέσματος.
  Στους δείκτες οι οποίοι αναφέρονται δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας ανά δείκτη.
  Επίσης σε ότι αφορά στους Δείκτες 1 & 2 τα στοιχεία του Προστιθέμενης αξίας και Υποκατάστασης εισαγωγών θα πρέπει να δίνονται επισήμως από το υπουργείο ή από την Στατιστική Υπηρεσία διότι μέχρι σήμερα λαμβάνονταν από κλαδικές μελέτες (ιδιωτικές).
  Επίσης σε ότι αφορά στο Δείκτη 3 θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί σύστημα συντελεστών βαρύτητας ανά κριτήριο, ενώ θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι έννοιες καινοτομίας, βελτίωσης ποιότητας προϊόντων κλπ. Ακόμη πρέπει να προσδιοριστεί πως υπολογίζεται η ποσοστιαία μεταβολή στις νέες και υπό ίδρυση – σύσταση επιχειρήσεις.
  Για το Δείκτη 4 πως θα τεκμηριώνεται η χρήση Α και Β & Βοηθητικών υλών από επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε clusters; Όταν η επιχείρηση θα έχει προμηθευτή την συμμετέχουσα στο cluster και όχι το νομικό πρόσωπο του cluster;
  Στον Δείκτη 5α χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρείας θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη όχι μόνο η ποσοστιαία μεταβολή των μεγεθών αλλά και η ποσότητα των μεταβαλλόμενων μεγεθών πχ μια εταιρεία που μεταβάλλει τον κύκλο εργασιών της από 5 σε 10 έχει μεταβολή 100% και 5 μονάδες μια εταιρεία που μεταβάλλει τον αντίστοιχο δείκτη από 100 σε 120 έχει μεταβολή 20% αλλά 20 μονάδες είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να λαμβάνεται και η ποσότητα στον υπολογισμό του δείκτη.
  Για τον Δείκτη 6 απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση.
  Στα κριτήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας ΔΕΝ περιλαμβάνεται κριτήριο για την εξοικονόμηση ενέργειας ή την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (ή τουλάχιστον δεν είναι σαφώς διατυπωμένο με τα διαζευκτικά ή που περιέχονται) πχ δεν μπορεί να περιληφθεί η δαπάνη για εγκατάσταση συσκευών βελτίωσης συνημίτονου η οποία θα μείωνε την κατανάλωση ενέργειας.

 • Άρθρο 3

  Κριτήρια αξιολόγησης και υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων.
  Η φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας λαμβάνονται υπόψη :
  – Η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  – Το ποινικό μητρώο.
  Το ποινικό μητρώο δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού μόνο στην περίπτωση που αφορά οικονομικά εγκλήματα.
  Επίσης στο κριτήριο «τυχόν εγγραφές στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας ΑΕ», θα πρέπει να διορθωθεί σε τυχόν ατακτοποίητες εγγραφές. διότι έτσι πάλι αποκλείονται επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι αντιμετώπισαν κάποια στιγμή πρόβλημα αλλά τελικά αντεπεξήλθαν σε αυτό.

  Κριτήρια Αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Αποτελέσματος.
  Στους δείκτες οι οποίοι αναφέρονται δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας ανά δείκτη.
  Επίσης σε ότι αφορά στους Δείκτες 1 & 2 τα στοιχεία του Προστιθέμενης αξίας και Υποκατάστασης εισαγωγών θα πρέπει να δίνονται επισήμως από το υπουργείο ή από την Στατιστική Υπηρεσία διότι μέχρι σήμερα λαμβάνονταν από κλαδικές μελέτες (ιδιωτικές).
  Επίσης σε ότι αφορά στο Δείκτη 3 θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί σύστημα συντελεστών βαρύτητας ανά κριτήριο, ενώ θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι έννοιες καινοτομίας, βελτίωσης ποιότητας προϊόντων κλπ. Ακόμη πρέπει να προσδιοριστεί πως υπολογίζεται η ποσοστιαία μεταβολή στις νέες και υπό ίδρυση – σύσταση επιχειρήσεις.
  Για το Δείκτη 4 πως θα τεκμηριώνεται η χρήση Α και Β & Βοηθητικών υλών από επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε clusters; Όταν η επιχείρηση θα έχει προμηθευτή την συμμετέχουσα στο cluster και όχι το νομικό πρόσωπο του cluster;

  Στον Δείκτη 5α χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρείας θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη όχι μόνο η ποσοστιαία μεταβολή των μεγεθών αλλά και η ποσότητα των μεταβαλλόμενων μεγεθών πχ μια εταιρεία που μεταβάλλει τον κύκλο εργασιών της από 5 σε 10 έχει μεταβολή 100% και 5 μονάδες μια εταιρεία που μεταβάλλει τον αντίστοιχο δείκτη από 100 σε 120 έχει μεταβολή 20% αλλά 20 μονάδες είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να λαμβάνεται και η ποσότητα στον υπολογισμό του δείκτη.

  Για τον Δείκτη 6 απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση.

  Στα κριτήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας ΔΕΝ περιλαμβάνεται κριτήριο για την εξοικονόμηση ενέργειας ή την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (ή τουλάχιστον δεν είναι σαφώς διατυπωμένο με τα διαζευκτικά ή που περιέχονται) πχ δεν μπορεί να περιληφθεί η δαπάνη για εγκατάσταση συσκευών βελτίωσης συνημίτονου η οποία θα μείωνε την κατανάλωση ενέργειας.

 • Στο άρθρο 3-Κριτήρια αξιολόγησης και υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων, να προστεθούν

  i.Στην παράγραφο 1.β.i-Κριτήρια Ανταγωνιστικότητας, Ποιότητας και Εξωστρέφειας (σελ. 7), ο δείκτης 3 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Δείκτης 3: Συμβολή της επένδυσης στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, που περιλαμβάνει
  – την καινοτομία του φορέα
  – την καινοτομία του επενδυτικού σχεδίου
  – την ανάπτυξη νέων ή σημαντικά βελτιωμένης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών για την εγχώρια αγορά ή προϊόντων και υπηρεσιών που υιοθετούν τις αρχές του Σχεδιασμού για Όλους (Design for All- Universal Design)
  – τις δαπάνες απασχόλησης ερευνητών και
  – την ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων στο σύνολο των εργαζομένων
  – την ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων τεχνολογικής εξειδίκευσης στο σύνολο των εργαζομένων».

  ii.Στην παράγραφο 1.β.iii-Κριτήρια Απασχόλησης, Αναδιάρθρωσης και ισόρροπης Ανάπτυξης (σελ.8), ο δείκτης 1 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Δείκτης 1 : Απασχόληση, που περιλαμβάνει
  – τις νέες και διατηρούμενες θέσεις απασχόλησης
  – τις θέσεις απασχόλησης ατόμων με αναπηρία».

 • 23 Αυγούστου 2010, 02:44 | Αποστολος Π.

  Τονίζω και εγώ την ανάγκη επεξήγησης και αποσαφήνισης σειράς όρων που εμπεριέχονται στα κριτήρια και στους δείκτες (αν όχι στον νόμο τουλάχιστον στην Υπουργική Απόφαση). Πιστεύω ότι η αξιολόγηση των κριτηρίων δεν είναι δυνατή καθώς δεν υπάρχει αναφορά στους εσωτερικούς συντελεστές βαρύτητας εκάστου δείκτη. Κατα συνέπεια δεν μπορεί να αξιολογηθεί και η προτεινόμενη ελάχιστη βαθμολογία του 50% και κατα πόσο δύναται να τύχει εφαρμογής σε όλους τους κλάδους και τα επενδυτικά σχέδια χωρίς τη δημιουργία αδικιών. Εύχομαι και ελπίζω η Υπουργική απόφαση να δώσει σαφείς διευκρινίσεις που θα δημιουργήσουν ένα ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο πλαίσιο τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους αξιολογητές.

 • 22 Αυγούστου 2010, 03:37 | TOMIS

  Bασικο κριτηριο πρεπει να ειναι πιστευω οι επιχειρησεις που επληγεισαν απο την οικονομικη κριση βαση των δεδομενων του ΤΕιΡΕΣΙΑ.Αν πρεπει να δοθει ευκαιρια διατηρησης εργασιας και υπαρξης.Να δοθει βοηθεια στις επιχειρησεις που δημιουργουν τα οικονομικα κραχ.Να δουλεψει ο Τειρεσιας δινοντας δεδομενα οικονομικης δυσχεριας της επιχειρησης,ιδιωτη απο την αρχη της κρισης στην επιτροπη συνταξης νομοσχεδιου απευθειας οχι μονο στις τραπεζες

 • 21 Αυγούστου 2010, 12:50 | LINOS

  ΑΡΘΡΟ 3 – ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ : ΑΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • 20 Αυγούστου 2010, 14:17 | Άρης Ίκκος

  αναφορικά με το Αρ. 3, 1.β.ιι.Δείκτης 1 όπου ως κριτήριο αναφέρονται «[οι] Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, με την ύπαρξη πιστοποιημένου πλαισίου περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ISO 14001)».
  Δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων πέραν των αναφερομένων ΕΜΑS και ISO 14001, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης EU Flower, προτείνεται είτε να προστεθούν και οι πιστοποιήσεις αυτές είτε οι συγκεκριμένες να αναφέρονται ως παραδείγματα.

 • Άρθρο 3
  1.α.ii.
  Η περιοριστική αναφορά στοιχείων από τα οποία θα προκύπτει η δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων, δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην περίπτωση που θα αφορά σε επένδυση που θα υλοποιείται από εταιρεία ή θυγατρική εταιρείας ή συγγενή εταιρεία που θα έχει κλείσει τουλάχιστον 5 διαχειριστικές χρήσεις επιτυχούς επιχειρηματικής διαδρομής. Σε αυτήν την περίπτωση το κριτήριο της κάλυψης τις ίδιας συμμετοχής θα πρέπει να περιλάβει ως κύριο κριτήριο την πιστοληπτική ικανότητα του ως άνω φορέα με βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Εξάλλου, τα κριτήρια του άρθρου 3.1.α.ii, αν δεν παρακάμπτονται με τεχνάσματα, όπως αυτό συμβαίνει συστηματικά κατά την εφαρμογή του εν ισχύ Ν3299/2004, αποτελούν ένα σύνολο αντιαναπτυξιακών παραμέτρων χωρίς καμία ρεαλιστική βάση. Χρήσιμο είναι να θυμόμαστε ότι ο επενδυτής και η τράπεζα που αξιολογεί και χρηματοδοτεί, είναι οι πρώτοι που καλούνται να βάλουν τα κεφάλαια τους, ενώ το Δημόσιο, όταν καλείται να συνδράμει, έχει ήδη την τελική εικόνα του επενδυτή και της επένδυσης.

 • 17 Αυγούστου 2010, 19:42 | Α Ψαριανός

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και με βάση την δική μου επιθυμία να επενδύσω σε ένα κλάδο με εξαγωγική δραστηριότητα επισημαίνω τα εξής:

  Θέμα
  Απαξίωση των γηπέδων σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές περιοχές
  Ως γνωστόν για λόγους προστασίας περιβάλλοντος αλλά και για λόγους που έχουν να κάνουν με τις συγκρούσεις χρήσεων γης και την μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των επιχειρήσεων ο έλληνας νομοθέτης αλλά και πολύχρονη διεθνής εμπειρία, έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση του θεσμού των οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών. Ωστόσο με βάση το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κάτι τέτοιο, στην ουσία δεν διαφαίνεται, και συγκεκριμένα:
  Στο άρθρο 3 «Κριτήρια Αξιολόγησης και υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων», η «εγκατάσταση και η μετεγκατάσταση σε οργανωμένο υποδοχέα» είναι στον ίδιο Δείκτη (Δείκτης 3) μαζί με αυτές τις εγκαταστάσεις που: α) αξιοποιούν αδρανή κελύφη και β) αλλάζουν την χρήση υφιστάμενων υποδομών, ιδίως όσων γίνονται με φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο.
  Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι από το 30% που μετρούν στην συνολική βαθμολογία τα κριτήρια της πράσινης επιχειρηματικότητας, το 10% αναλογεί στον Δείκτη 3, από όπου η επιλογή της «εγκατάστασης και η μετεγκατάσταση σε οργανωμένο υποδοχέα» είναι ένα από τα τρία προαναφερόμενα κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι είτε έχεις ένα γήπεδο εντός ΒΙΠΕ είτε αξιοποιείς ένα παλαιό βιομηχανικό κέλυφος π.χ. στο Αιγάλεω δίπλα σε κατοικημένη περιοχή είναι το ίδιο και το αυτό. Είτε έχω ένα γήπεδο εντός μιας βιομηχανικής περιοχής είτε μετατρέψω με φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο (;) την υφιστάμενή μου βιομηχανική εγκατάσταση, ακόμα και μέσα στο κέντρο της Αθήνας είναι πάλι το ίδιο και το αυτό. Και φυσικά το κριτήριο αυτό μετράει μόλις 10% της συνολικής βαθμολογίας, όταν παγκοσμίως είτε για λόγους περιβαλλοντικούς είτε για λόγους clustering προωθούν τους οργανωμένους υποδοχείς.
  Για λόγους που έχουν να κάνουν με το Σύνταγμα της χώρας (βλ δεκάδες αποφάσεις του ΣτΕ), την άναρχη δόμηση, το πρόσφατο θεσμοθετημένο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία (για το οποίο δεν γίνεται καν λόγος στον Αναπτυξιακό Νόμο) και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ο νόμος που στηρίζει την ανάπτυξη θα έπρεπε να κατευθύνει όλες τις κρατικές ενισχύσεις στην βιομηχανία – βιοτεχνία ΜΟΝΟΝ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ εντός Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Ζωνών και πουθενά αλλού. Έτσι επιτάσσει το Σύνταγμα.
  Επίσης, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), ως καθ’ ύλη Υπουργείο, τα τελευταία χρόνια προωθεί Σχέδιο Νόμου, το οποίο δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί, σε αντικατάσταση του νόμου 2545/1997, με θέμα «Επιχειρηματικά Πάρκα». Ο σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αναφέρεται και στο site του Υπουργείου (σας) αλλά και από δηλώσεις της Πολιτικής Ηγεσίας (της σημερινής και της παλαιότερης κυβέρνησης) είναι να οργανωθούν επιχειρηματικές περιοχές για την οικονομική αειφόρο ανάπτυξη, στο πλαίσιο του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού και την προστασία του περιβάλλοντος κ.ο.κ.
  Στις συζητήσεις των αρμόδιων φορέων (βλ. ΟΤΑ) και των ιδιωτών – ιδιοκτητών και όχι μόνο της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ της Τράπεζας Πειραιώς που κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό γηπέδων σε οργανωμένους υποδοχείς στην χώρα έχει αποφασιστεί, μεταξύ άλλων, ότι για την σημαντική για την εθνική οικονομία και το περιβάλλον προώθηση των επιχειρηματικών πάρκων :
  1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα σε αυτά πρέπει να έχουν σημαντικά υψηλό ποσοστό ενίσχυσης, από τον Αναπτυξιακό Νόμο και από αλλού (φορολογία, δημοτικά τέλη κ.ο.κ.). Έως σήμερα ο ν. 2545/97 δεν ευνόησε την ορθολογική βιομηχανική χωροθεσία και γι’ αυτό έχουμε την άναρχη βιομηχανική δόμηση βλ. Οινόφυτα, Ασπρόπυργο κ.ά., όπου υπήρχε φτηνή εκτός σχεδίου αγροτική γη. Τα bonus πρέπει να είναι σημαντικά υψηλά ώστε να μετακινηθούν οι επιχειρήσεις εντός χωροθετημένων ζωνών, αλλά και να πιεστούν οι ΟΤΑ και οι επιχειρηματίες στην πολεοδόμηση οργανωμένων υποδοχέων και στην σύνταξη των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ).
  Αντ’ αυτού στο Νομοσχέδιο για τον Αναπτυξιακό Νόμο δεν βλέπουμε να ενισχύεται η οργανωμένη χωροθεσία. Στο Άρθρο 11 αναφέρει επί λέξη:
  «Άρθρο 11
  Ειδικά καθεστώτα
  4. Ειδικές ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Ζώνες Καινοτομίας και Τεχνολογικά Πάρκα
  Επιχειρήσεις, οι οποίες εγκαθίστανται ή μετεγκαθίστανται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, εγκεκριμένες Ζώνες Καινοτομίας, Τεχνοπόλεις ή Τεχνολογικά Πάρκα, ενισχύονται με ποσοστό 10% επιπλέον του ποσοστού ενίσχυσης που προβλέπεται για το Νομό εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης. Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το όριο που τίθεται από τον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων».
  Διαβάζοντας τον χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανακαλύπτουμε ότι μόνο οι Μεγάλες Επιχειρήσεις στην Αττική μπορούν να λάβουν ένα έξτρα bonus 5% και οι Μεγάλες Επιχειρήσεις στην Αχαΐα ένα 10%. Καμία άλλη επιχείρηση μικρή, μεγάλη, πολύ μικρή σε οποιοδήποτε οργανωμένο υποδοχέα σε ολόκληρη την χώρα δεν έχει extra bonus. Έτσι το Άρθρο 11 είναι δώρο άδωρο.
  2. Επειδή οι οργανωμένοι υποδοχείς είναι λίγοι και επειδή δεν υπάρχει σχετικό απόθεμα στα μεγάλα αστικά κέντρα αποφασίστηκε (η αρμόδια Δ/νση η Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας του Υπουργείου σας μπορεί να το διαβεβαιώσει) στο νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα να εντάσσονται και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός ζωνών από ειδικές διατάξεις (βλ. ΖΟΕ) ή από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ).
  Αυτό που φαίνεται από τον Αναπτυξιακό Νόμο είναι ότι η Δ/νση του παλαιού Υπουργείου Οικονομικών που είναι αρμόδια για τον Αναπτυξιακό Νόμο δεν έχει έρθει σε επαφή με την αρμόδια Δ/νση των Βιομηχανικών Πάρκων του παλαιού Υπουργείου Ανάπτυξης, αν και τώρα και οι δύο Δ/νσεις είναι στο ίδιο Υπουργείο.
  Συνοπτικά, και με βάση την προσωπική μου επιθυμία να επενδύσω, εν μέσω οικονομικής κρίσης, σε ένα καθαρά εξαγωγικό τομέα, της μεταποίησης αντιμετωπίζω τα εξής:
  Ως νομοταγής πολίτης και με οικολογική συνείδηση έχω σχετικά πρόσφατα επενδύσει στην αγορά γηπέδου εντός Βιομηχανικής Ζώνης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Το κόστος απόκτησης ήταν (και είναι) αναλογικά πολύ – πολύ υψηλότερο από την αγορά οποιαδήποτε αγροτεμαχίου. Μάλιστα, το κόστος αυτό είναι σήμερα ακόμα πιο υψηλό σε σύγκριση με τις τιμές γηπέδων απαξιωμένων βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων εντός των οικιστικών ιστών, οι οποίες κλείνουν η μια πίσω από την άλλη.
  Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ένας νέος επενδυτής τον συμφέρει οικονομικά να στραφεί στις ήδη απαξιωμένες εγκαταστάσεις, κάνοντας μετατροπές (!) οικολογικής διαχείρισης και όχι να επενδύσει σε νέες βιοκλιματικές κατασκευές σε βιομηχανικές ζώνες. Αυτή είναι ουσία της κατεύθυνσης που δίνει ο αναπτυξιακός νόμος.
  Συγκεντρωτικά οι προτάσεις μου για τροποποίηση του νομοσχεδίου είναι:
  1. Στο Άρθρο 3 το κριτήριο της «εγκατάσταση και η μετεγκατάσταση σε οργανωμένο υποδοχέα» για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες δεν θα έπρεπε να είναι ένας Δείκτης, αλλά θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο. Μετά θα πρέπει να ακολουθούν οι υπόλοιποι δείκτες.
  2. Τόσο στο Άρθρο 3 όσο και στο Άρθρο 11 (4) όταν αναφέρονται οι οργανωμένοι υποδοχείς να αναφέρονται επίσης και οι βιομηχανικές περιοχές που βρίσκονται εντός ζωνών από ειδικές διατάξεις ή από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Μάλιστα πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τα επιχειρηματικά πάρκα που το ίδιο το Υπουργείο σας προωθεί σε αντικατάσταση του ν. 2545/97.
  3. Στο Άρθρο 11 οι διατάξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε οργανωμένο υποδοχέα ή σε βιομηχανική περιοχή που βρίσκεται εντός ζωνών από ειδικές διατάξεις ή από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια να έχουν ουσιαστική και πραγματική ενίσχυση και όχι κατ’ ευφημισμό. Ίσως αν δεν μπορεί να ξεπεραστεί το εμπόδιο των ανώτατων ορίων του χάρτη των περιφερειακών επενδύσεων οι δραστηριότητες που αιτούνται να ενισχυθούν στις βιομηχανικές περιοχές να πριμοδοτούνται από π.χ.:
   την κατά προτεραιότητα εξέταση των φακέλων τους,
   την κατά προτεραιότητα εκταμίευση των ενισχύσεων,…..
   ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ουσιαστικό που μπορεί να εφαρμοστεί.
  Εάν το νόημα της «πράσινης ανάπτυξης» και της «πράσινης επιχειρηματικότητας» δεν συμβαδίζει με την παγκοσμίως αποδεδειγμένη πρακτική των οργανωμένων υποδοχέων και των βιομηχανικών – βιοτεχνικών ζωνών τότε η ανάπτυξη που προδιαγράφεται, σε μια τόσο κρίσιμη εποχή για την χώρα, είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

  Με τα τιμής,
  A. Ψαριανός, Επιχειρηματίας

 • 17 Αυγούστου 2010, 17:12 | Φίλιππος Ι. Καρυπίδης

  Σελίδα 6 -δείκτης 2: Προτείνω να διασφαλιστεί η υψηλή συμμετοχή του δείκτη εξωστρέφειας στη συνολική βαθμολόγηση (εξαγωγές, υποκατάσταση εισαγωγών).
  Σελίδα 7 (δείκτης 3)- συμβολή στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό: Μήπως θα ήταν πιο πλήρης η αναφορά αν προσθέτονταν και εμπορικό (δίπλα στον παραγωγικό);
  Σελίδα 7 (δείκτης 3)-ανάπτυξη νέων ή σημαντικά βελτιωμένης ποιότητας προϊόντων….για την εγχώρια αγορά: Μήπως είναι καλύτερα να αντικατασταθεί ολόκληρη η αναφορά από τη φράση: «ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και αναβάθμιση της εμπορικής αξίας τους; (εμπεριέχει την έννοια της αντιληπτής –πελατοκεντρικής- αι όχι της τεχνικής ποιότητας)
  Σελίδα 7 (δείκτης 3)-αύξηση αριθμού πτυχιούχων…Μήπως πρέπει να προστεθεί Πανεπιστημίων και ΤΕΙ;
  Σελίδα 7 (δείκτης 3)-υπαλλήλων τεχνολογικής εξειδίκευσης…Τι σημαίνει; ΤΕΙ; Τεχνολογικών ειδικοτήτων; Εάν ισχύει το τελευταίο, γιατί μπαίνει αυτή η αναφορά- σε τι χρησιμεύει; Π.χ. η ύπαρξη τμήματος μάρκετινγκ ή έρευνας αγοράς και ανάπτυξης προϊόντων είναι θέμα ανθρώπων τεχνολογικής ειδίκευσης ή οικονομικής –διοικητικής –εμπορικής (συμπεριφορικής); Γίναμε στο παρελθόν μάρτυρες ελέγχων όπου κρίνονταν η ύπαρξη τμήματος μάρκετινγκ με βάση την παρουσία ή μη γραφείου, καθισμάτων και Η/Υ, αδιαφορώντας για τη λειτουργική δομή, τους ανθρώπους και τα αντίστοιχα σχέδια που υλοποιεί ένα τέτοιο τμήμα.
  Σελίδα 7 (δείκτης 4) –…χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών…Γιατί να περιορίζεται στις πρώτες και βοηθητικές ύλες και να μη συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες σε μια εποχή που το outsourcing αναπτύσσεται ταχύτατα; (σε συνδυασμό με το παρακάτω για αποφυγή διπλής βαθμολόγησης).
  Σελίδα 8 (δείκτης 1)-στις θέσεις απασχόλησης δε φαίνεται αν προσμετρώνται οι αναθέσεις έργων σε τρίτους. Όμως, στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων εξασφαλίζει το εισόδημά του από ένα σύνολο παροχής υπηρεσιών προς τρίτους – δε γνωρίζω αν εμπίπτει στην παρούσα κυβερνητική επιδίωξη (κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με το αμέσως προηγούμενο).
  Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 • 17 Αυγούστου 2010, 10:15 | Θόδωρος Ζήκας

  Άρθρο 3 Κριτήρια αξιολόγησης και υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων
  Η φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας λαμβάνονται υπόψη :
  – η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
  – το ποινικό μητρώο, Το ποινικό μητρώο δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού μόνο στην περίπτωση που αφορά οικονομικά εγκλήματα σε άλλη περίπτωση αποτελεί κοινωνικό αποκλεισμό το συγκεκριμένο κριτήριο

  Επίσης στο κριτήριο «τυχόν εγγραφές στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας ΑΕ», θα πρέπει να διορθωθεί σε τυχόν ατακτοποίητες εγγραφές… διότι έτσι πάλι αποκλείονται επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι αντιμετώπισαν κάποια στιγμή πρόβλημα αλλά τελικά ανταπεξήλθαν σε αυτό.

  β) Κριτήρια Αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Αποτελέσματος
  Στους δείκτες οι οποίοι αναφέρονται δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας ανά δείκτη
  Επίσης σε ότι αφορά στους Δείκτες 1 & 2 τα στοιχεία του Προστιθέμενης αξίας και Υποκατάστασης εισαγωγών θα πρέπει να δίνονται επισήμως από το υπουργείο ή από την Στατιστική Υπηρεσία διότι μέχρι σήμερα λαμβάνονταν από κλαδικές μελέτες (ιδιωτικές)
  Επίσης σε ότι αφορά στο Δείκτη 3 θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί σύστημα συντελεστών βαρύτητας ανά κριτήριο, ενώ θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι έννοιες καινοτομίας, βελτίωσης ποιότητας προϊόντων κλπ. Ακόμη πρέπει να προσδιοριστεί πως υπολογίζεται η ποσοστιαία μεταβολή στις νέες και υπό ίδρυση – σύσταση επιχειρήσεις.
  Για το Δείκτη 4 πως θα τεκμηριώνεται η χρήση Α και Β & Βοηθητικών υλών από επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε clusters; Όταν η επιχείρηση θα έχει προμηθευτή την συμμετέχουσα στο cluster και όχι το νομικό πρόσωπο του cluster;

  Στον Δείκτη 5α χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρείας θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη όχι μόνο η ποσοστιαία μεταβολή των μεγεθών αλλά και η ποσότητα των μεταβαλλόμενων μεγεθών πχ μια εταιρεία που μεταβάλλει τον κύκλο εργασιών της από 5 σε 10 έχει μεταβολή 100% και 5 μονάδες μια εταιρεία που μεταβάλλει τον αντίστοιχο δείκτη από 100 σε 120 έχει μεταβολή 20% αλλά 20 μονάδες είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να λαμβάνεται και η ποσότητα στον υπολογισμό του δείκτη.

  Για τον Δείκτη 6 απαιτείται περεταίρω εξειδίκευση.

  Στα κριτήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας ΔΕΝ περιλαμβάνεται κριτήριο για την εξοικονόμηση ενέργειας ή την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (ή τουλάχιστον δεν είναι σαφώς διατυπωμένο με τα διαζευκτικά ή που περιέχονται) πχ δεν μπορεί να περιληφθεί η δαπάνη για εγκατάσταση συσκευών βελτίωσης συνημίτονου η οποία θα μείωνε την κατανάλωση ενέργειας

 • Κύριε Υπουρέ,

  ΔΕΝ ΥΣΤΕΡΟΥΣΑΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ απο χρήματα της ΕΕ, ούτε απο επιδοτήσεις. Δεν απέτυχε η πραγμαστική ανάπτυξη επειδή δεν είχαμε αναπτυξιακά νομοσχέδια. Ούτε επειδή ο Ελληνας δεν είχε ιδέες, τόλμη ή επιχειρηματικότητα. Υστερούσαμε σοβαρά σε στύλ διακυβέρνησης.

  Ετσι ο Έλληνας μικρομεσαίος είτε δεν δικαιούτο βοήθεια στην επιχειρημσατικότητα είτε, ακομη χειρότερα, άν την δικαιούτο, τελικά δεν την έπαιρνε, ένεκα δεκάδων υπο-παραγράφων και παραθύρων του όποιου νομοσχεδίου. Στο μεταξύ όμως γύρω απο τις καινουργιες επιχειρήσεις που άνοιγαν (και έκλειναν) αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο κύκλωμα απο αετονύχηδες, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ευδοκίμησαν ένεκα της επιχειρηματικότητας του. Σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές, νομικοί, πολιτικοί,και φυσικά η εφορία. Με όλα τα μέχρι σήμερα αναπτυξιακά πλάνα στην Ελλάδα, ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟ. Ενα τεράστιο παρασιτικο τέρας.

  Το στύλ αυτό διακυβέρνησης κατέστρεψε πολλούς Ελληνες που έχασαν και τα τελευταία τους χρήματα αν δεν καταχρεώθηκαν κιόλας. Καταστρέφοντας εν τέλει την ίδια την επιχειρηματικότητα μαζί με την πραγματική ανάπτυξη. Αφού κανείς υγιής και τίμιος επιχειρηματίας δεν έχει εμπιστοσύνη στο κράτος πλέον. Αυτό είναι που μας έφερε σ’αυτό το χάλι, και όχι η έλλειψη πόρων βέβαια, ιδεών, τόλμης ή επιχειρηματικόητας.

  Οι προθέσεις κάθε νομοσχεδίου λοιπον, που είναι και οι σημαντικές, φαίνονται στην διατύπωσή του. Αν είναι περίπλοκο, ασαφές, γεμάτο εξαιρέσεις και παραθυράκια, τόσο που να μήν καταλαβαίνεις ούτε σε ποιούς τελικά απευθύνεται, δεν πρόκειται να φέρει ανάπτυξη. Πέρα απο την ανάπτυξη βέβάια όλων αυτών που μέχρι σήμερα η περιπλοκή αυτή και η ασάφεια ευνοούσαν. Μάλιστα τώρα ούτε σ’αυτούς θα φέρει ανάπτυξη αφού ο Ελληνας δεν πιστεύει τιποτα πλέον.

  Την απόλυτη αυτή δυσπιστία, που κάποτε ήταν τάση, ύστερα έγινε ροπή, και τώρα έχει γίνει πλέον συνείδηση, δεν πρόκειται να ανατρέψει ένα νομοσχέδιο που μοιάζει τόσο πολύ με όλα τα προηγούμενα. Εφτασα διαβάζοντας μέχρι το άρθρο 2 τις εξαιρέσεις. Ηταν τόσες πολλές που αναρωτήθηκα σε ποιούς απευθύνεται τελικά το παρόν νομοσχέδιο.

  Σαφως προτιμώτερο είναι να αναφέρει το νομοσχέδιο ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ αντί για ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ. Να επικεντρώσει στο τι ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ αντί για τι δεν μπορεί. Αυτό θα δείξει μια υπαρκτή, εμφανή όσο και σαφή μεταρρύθμιση στο στύλ διακυβέρνησης. Αυτό είναι που μας οδήγησε μέχρι σήμερα στην απόλυτη ύφεση και δεν θα βγούμε απο αυτήν βέβαια οδηγώντας με τον ίδιο τρόπο.

  Ξενοφών Ίσαρης
  συγγραφέας του βιβλίου
  Ενεργονία-Το μανιφέστο της Ενεργειακής επανάστασης

 • 12 Αυγούστου 2010, 11:18 | Χρήστος Β.

  Εντοπίζονται αναφορές σε όρους όπως «ήπιες μορφές ενέργειας», «καθαρές τεχνολογίες».

  Θεωρώ ότι απαιτείται προοίμιο στο νόμο, στο οποίο παρατίθενται ορισμοί για τέτοιους όρους.

 • 11 Αυγούστου 2010, 14:40 | Νικόλαος Κ.

  Επίσης έχω το παρακάτω σχόλιο για το άρθρο 3 περί κριτηρίων αξιολόγησης. Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση που κάποιο κριτήριο δεν έχει εφαρμογή? Δηλαδή ο δείκτης 3 (Αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών ) του κριτηρίου «Απασχόλησης, Αναδιάρθρωσης και Ισόρροπης Ανάπτυξης ..» δεν έχει εφαρμογή σε μια δραστηριότητα υπηρεσίας. Υπολογίζεται Ο ή δεν υπολογίζεται καθόλου στο 50%? Χρειάζεται αναλυτικότερη παρουσίαση του αλγόριθμου υπολογισμού και των κριτηρίων.

 • 11 Αυγούστου 2010, 09:08 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΣΤΑ
  ΚΡΤΗΡΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ <>
  ΑΥΤΟ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΟΜΗΡΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ!!!!!!!!!!
  ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΘΑ ΕΙΤΑΝ <>
  ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΥΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑ
  ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ.

 • 11 Αυγούστου 2010, 00:42 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΒΙΟΜΑΖΑ- ΠΕΛΛΕΤΕΣ
  Αξιότιμη κυρία Κατσέλη.
  Σε συνέντευξή σας της 17-02-10 αναφέρατε για επιδότηση λέβητα βιομάζας:

  ….<>/….

  Στο κείμενο του παρόντος Ν/ΣΧ. αναφέρετε:
  -<>

  Εύχομαι στις διευκρινιστικές να γίνει ειδική μνεία για τους λέβητες βιομάζας.
  Οι Έλληνες λεβητοποιοί και οι παραγωγοί pellets ανέμεναν περισσότερα κα Κατσέλη.
  Γνωρίζετε άριστα την πρωτοφανή ανάπτυξη και τα κίνητρα που εδόθησαν στις Ευρωπαϊκές χώρες.
  Και εξ’ όσων γνωρίζω, δεν θεωρείτε τους Ευρωπαίους «κουτόφραγγους»
  Η κατανάλωση πέλλετς ανήλθε σε 13.000.000 τόνους, απεξαρτούμενοι έτσι απο 6.500.000 χιλιόλιτρα πετρέλαιο.
  Με παράλληλη ανάπτυξη του κλάδου λεβητοποιίας.

  (Στην διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνηση, παρά την ίσως ατυχή κατα την γνώμη μου χρονική συγκυρία της Δημόσιας διαβούλευσης)

 • 10 Αυγούστου 2010, 22:29 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΒΙΟΜΑΖΑ- ΠΕΛΛΕΤΕΣ
  Αξιότιμη κυρία Κατσέλη.
  Σε συνέντευξή σας της 17-02-10 αναφέρατε:

  ….<>/….

  Στο κείμενο του παρόντος Ν/ΣΧ. αναφέρετε:
  -<>

  Εύχομαι στις διευκρινιστικές να γίνει ειδική μνεία για τους λέβητες βιομάζας.
  Οι Έλληνες λεβητοποιοί και οι παραγωγοί pellets ανέμεναν περισσότερα κα Κατσέλη.
  Γνωρίζετε άριστα την πρωτοφανή ανάπτυξη και τα κίνητρα που εδόθησαν στις Ευρωπαϊκές χώρες.
  Και εξ’ όσων γνωρίζω, δεν θεωρείτε τους Ευρωπαίους «κουτόφραγγους»
  Η κατανάλωση πέλλετς ανήλθε σε 13.000.000 τόνους, απεξαρτούμενοι έτσι απο 6.500.000 χιλιόλιτρα πετρέλαιο.
  Με παράλληλη ανάπτυξη του κλάδου λεβητοποιίας.

  (Στην διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνηση, παρά την ίσως ατυχή κατα την γνώμη μου χρονική συγκυρία της Δημόσιας διαβούλευσης)

 • 10 Αυγούστου 2010, 16:06 | Christos

  On one hand in Article 1 the proposed law suggests that the investment must have την εξωστρέφεια as criteria but on the other hand in this Article in section a the Κριτήρια Φερεγγυότητας are totally εσοστρεφει. Let me explain.

  If it is a global investor, which country’s ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας does the Greek government needs?

  What does το ποινικό μητρώο mean for a company?

  If the company has not done business in Greece before, why do they need this? – τυχόν εγγραφές στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας ΑΕ»,

  – πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση in which country?

  – πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση in which country?
  As you well know Greece is competing with other countries for investment money. If we want to be competitive in this field, I suggest that you review the criteria successful countries in Europe and other areas use.

 • 10 Αυγούστου 2010, 12:36 | Μανώλης Νικολαίδης

  Στον προηγούμενο Νόμο 3299/2004 υπήρχε σαφής αναφορά για την «Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων Παροχής Υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας». Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Άρθρο 1, παρ. δ, περ. viii του Ν.3299/2004, στον οποίο η ΚΥΑ με Πρωτ. 4355 ΕΦΑ (ΦΕΚ 428 /Β/ 4.4.2005) όριζε τα επιμέρους κριτήρια και τις προδιαγραφές αλλά και προϋποθέσεις αξιολόγησης και βαθμολόγησής τους.
  Επειδή το συγκεκριμένο πεδίο είναι πολύ σημαντικό αφού υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις με τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες:
  – Λειτουργούν ως αυτόνομες Μονάδες Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and Development (R&D) Units) με παραγωγικές δραστηριότητες που βασίζονται στις απαιτήσεις εταιρειών – πελατών του εξωτερικού σε συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (Β2Β με αμιγώς εξαγωγικό προσανατολισμό) ή άλλους τομείς προηγμένων τεχνολογιών.
  – Παράγουν ενδιάμεσα και όχι τελικά προϊόντα (κατά παραγγελία οίκων εξωτερικού) που παραδίδονται π.χ. στη μορφή πακέτων λογισμικού) συμβάλλοντας στην δημιουργία προϊόντων τα οποία λαμβάνουν τελική μορφή από την εταιρεία-πελάτη σε χώρα του εξωτερικού
  – Τα οικονομικά αποτελέσματα δεν αποτιμώνται στην βάση επίτευξης λειτουργικών κερδών, αλλά στην βάση διεύρυνσης της απασχόλησης και της παραγόμενης υπηρεσίας (αύξηση των παραγγελιών, πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και κάλυψη του αντιστοίχου κόστους απασχόλησης).
  – Απασχολούν μεγάλο αριθμό επιστημόνων τηλεπικοινωνιών σε τομείς προηγμένων τεχνολογιών,
  – Λειτουργούν υπό την διαρκή απειλή της υποκατάστασης των δραστηριοτήτων τους από τις άμεσα ανταγωνιστικές μονάδες των αγορών της Ινδίας, της Πολωνίας, κ.ά.
  – Θα μπορούσαν να προσκαλέσουν μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη προϊόντων ή υποπροϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, με αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης, εάν εκμεταλλευόντουσαν μέρος των επενδυτικών κινήτρων που ισχύουν στην χώρα μας για συμβατικές επενδύσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
  – Ο τομέας που αφορά την προηγμένη έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί κατ’ εξοχήν τομέα εντάσεως εργασίας και ως εκ τούτου τα κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξή του πρέπει να βασίζονται στην ενίσχυση της εξειδικευμένης απασχόλησης, σε σχέση με την επένδυση σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, η οποία συνάδει με τις συμβατικές επενδύσεις.
  Για όλους αυτούς τους λόγους οι οποίοι είναι βάσιμοι και μη εξαντλητικοί (θα μπορούσα αν ζητηθεί να παρέχω περισσότερη εξειδίκευση), ερωτάσθε για την συμπερίληψη αυτής της κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και εάν ναι, τότε προτείνουμε τις ακόλουθες αλλαγές:
  – Να περιληφθεί ο όρος της παραγωγής ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας
  – Ως εμπορεύσιμο αποτέλεσμα (βάσει της ΚΥΑ Πρωτ. 4355 ΕΦΑ (ΦΕΚ 428 /Β/ 4.4.2005) να χαρακτηρίζεται και η παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων λογισμικού, τα οποία εξάγονται και συμπεριλαμβάνονται στα τελικά προϊόντα τα οποία πωλούνται διεθνώς,
  – Να συμπεριληφθεί στα κριτήρια καθορισμού των προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, ο τομέας της ανάπτυξης και διάθεση προηγμένων προϊόντων (ενδιάμεσων ή τελικών) ή/ και υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
  Οι προτάσεις μας είναι ουσιαστικές, εξειδικευμένες σε ότι αφορά ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα ως 100% εξαγωγικού χαρακτήρα, απασχολώντας εξειδικευμένο προσωπικό υψηλού επιπέδου και – κυρίως – αντιμετωπίζουν άμεσα τον ανταγωνισμό από ανταγωνιστικές χώρες με χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ως εντάσεως εργασίας.
  Οι επενδύσεις στον τομέα αυτό αναφέρονται ως εκ τούτου σε πρόσληψη επιστημόνων και δεν αφορούν κεφαλαιουχικές επενδύσεις (στο μεγαλύτερο μέρος τους). Περαιτέρω κίνητρα στις επιχειρήσεις αυτές (ιδίως για κίνητρα στο απασχολούμενο προσωπικό), νομίζουμε ότι θα μεταβάλλουν σταδιακά την Ελληνική οικονομία σε ένταση γνώσης και εξειδίκευσης, αυξάνοντας την παραγόμενη υπεραξία, τόσο για τους νέους επιστήμονες, όσο και για την χώρα στο σύνολό της.

  Ευχαριστώ

 • 10 Αυγούστου 2010, 08:47 | Γιωργος

  Ως προς το θέμα της καινοτομίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της τεχνολογικής καινοτομίας ενός επενδυτικού σχεδίου η οποία ήδη πραγματοποιείται εδώ και χρόνια από το ευρωπαικό γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δίνεται σημαντική προτεραιότητα σε όσα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν ευρωπαϊκα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και στα ελληνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία έχουν αξιολογηθεί θετικά. Επιπλέον ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο τομέα της πράσινης ανάπτυξης θα μπορούσαν να έχουν επιπλέον προτεραιότητα αυξάνοντας παραπάνω από ένα δείκτες και συγκεκριμένα τους:

  Δείκτης 3: Συμβολή της επένδυσης στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό

  Δείκτης 1 : Συμβολή της επένδυσης στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει :

  Δείκτης 2 : Συμβολή της επένδυσης στην παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και υπηρεσιών

  Σχετική σύνδεσμοι:
  http://www.epo.org/
  http://www.obi.gr/obi/

 • 10 Αυγούστου 2010, 02:05 | Γιωργος

  Θα πρέπει επιτέλους ένας Αναπτυξιακός νόμος σε αυτή τη χώρα, να αντιμετωπίσει με έντονα θετική διάθεση την αξιοποίηση της πλούσιας αλλά καταρρέουσας παραδοσιακής ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ του τόπου μας. Εγκαταλειμένα (συνήθως λόγω υψηλού κόστους ανακαίνισης) καταρρεόυν και θα εξαφανισθούν νεοκλασικά στις μεγάλες πόλεις, αρχοντικά και παραδοσιακά σπίτια σε ολόκληρη την επαρχία. Κανένα σοβαρό κίνητρο ή ενίσχυση από το κράτος δεν υπάρχει για τη σωτηρία τους ως τώρα.
  Θα ήταν θαυμάσια ευκαιρία εάν ο αναπτυξιακός νόμος έδινε ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ποσοστό επιδότησης, ή μεγαλύτερη πιθανότητα επιλεξιμότητας μιάς επένδυσης εφόσον σε αυτή αξιοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο (και έτσι διασώζεται) κάποιο διατηρητέο ή απλώς παρασοσιακο κτήριο… Ας μη χαθεί άλλη μία τέτοια ευκαιρία να σώσουμε και να αναδειξουμε την προσωπικότητα του τόπου μας, πριν τα τσιμεντένια κουτιά καλύψουν και ομογενοποιείσουν τα πάντα…

 • 9 Αυγούστου 2010, 13:20 | Στέφανος

  Σχετικά με τα κριτήρια αντί να έχουμε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα με δείκτες και ενότητες αξιολόγησης, προτείνω:

  Α. Για την υποβολή να υπάρχει μόνο ένα Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο προσχέδιο business plan, το οποίο θα επεκτείνει κάθε επενδυτής κατά το δοκούν. Χρειαζόμαστε επενδυτές που να είναι σοβαροί επιχειρηματίες, όχι …μπακάληδες.

  Β. Να διεξάγεται μια αξιολόγηση από την Περιφέρεια που να εξετάζει κατά πόσο η επένδυση είναι σύμφωνη με τους στόχους του ΠΕΠ της Περιφέρειας (όποιοι και να είναι αυτοί – θέσεις εργασίας, ποιότητα ζωής, παιδικοί σταθμοί – είναι θέμα της περιφέρειας να βγάζει τους δικούς της στόχους). Χρειαζόμαστε μια Περιφέρεια που να ξέρει να Σ Τ Ο Χ Ο Θ Ε Τ Ε Ι

  Γ. Από τον προϋπολογισμό του έργου να εκτιμάται τι κοστίζει σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της επένδυσης η επίτευξη κάθε στόχου. Ξεκάθαρα πράγματα, και αν δεν είναι τόσο αναλυτικά στο business plan, τότε να ξαναγραφεί.

  Δ. Να χρηματοδοτείται η επιχείρηση μέχρις του ορίου του δείκτη της Περιφέρειας (πχ αν για μια θέση εργασίας έχει η Περιφέρεια προϋπολογισμό 10.000 ευρώ στην πεναετία, και το σχέδιο δημιουργεί δέκα, τότε μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως 10 x 10.000 = 100.000 ευρώ). Και επιτυγχάνονται και οι στόχοι της Περιφέρειας, με μικρότερο από το προϋπολογισμένο κόστος!

  Και επίσης, αν το business plan είναι πχ 5ετίας, τότε η επιδότηση δίνεται ετήσια, σε ισόποσες δόσεις για μια πενταετία. Έτσι δεν έχουμε ούτε ..μαϊμούδες επενδύσεις, ούτε απολύσεις προσωπικού, ούτε κτήρια-κουφάρια.

  Απλοποιήστε τις διαδικασίες!