Άρθρο 12 – Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων – Συνέπειες μη τήρησης

1. Α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου αυτού, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας, ή έως επταετίας στην περίπτωσης της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οφείλουν:

α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.

β) Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

γ) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

δ) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

ε) Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία.

Αιτήματα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόμενη επένδυση δεν μπορούν να εγκριθούν πάνω από δύο φορές.

Β. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α’ για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου να εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Σε περίπτωση εκμίσθωσης η έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.

Γ. Επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί η δημιουργούμενη απασχόληση οφείλουν να διατηρούν τον αριθμό των νέων θέσεων για τις οποίες επιχορηγούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη δημιουργία τους.

Δ. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α` οφείλουν, για το ίδιο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων τους που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και της εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση έκαστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος.

Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου.

2. Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας:

α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 Α.

β) Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις α΄, γ΄ της παραγράφου 1Α και της παραγράφου 1Β.

Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παράγραφο 1Α χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.

Γ. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην περίπτωση 1Αβ, επιστρέφεται η αναλογούσα στο συγκεκριμένο εξοπλισμό καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολό της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης και επιστροφής του εξοπλισμού στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Δ. Εάν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, που προσδιόρισαν την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, επιστρέφεται το μέρος της ενίσχυσης, που αναλογεί στη θέση εργασίας που καταργήθηκε.

Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία.

Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας.

Ε. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράμματος ή του επιχειρηματικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:

α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή εάν έχει δοθεί τμήμα της επιχορήγησης κατά την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7,

β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά Νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος επέλευσης των συνεπειών σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την επιβολή ολικής ή μερικής επιστροφής η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5% έως 30% της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, εκτιμώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, κριτήρια, όπως ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού συμμετοχής στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας, το μέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που εκμισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και μεταβιβάστηκαν, καθώς και ο βαθμός αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της υπαγωγής.

4. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση το Νόμο αυτόν γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά προσαυξάνονται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους.

Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

5. Ανάκληση του φορολογικού οφέλους και καταβολή των οφειλόμενων φόρων

Α. Το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προστίθεται στο ποσό των φόρων στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία:

α) Πωλήθηκαν ή έπαψαν για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια από τότε που αγοράστηκαν ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα των οποίων η χρήση είχε αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση και ακυρώθηκε η σύμβαση, για το ποσό που το αφορολόγητο αποθεματικό αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρηματοδοτικής μίσθωσής τους, με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης που ορίζει το παρόν.

β) Θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί.

γ) Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή λύεται η εταιρία πριν την παρέλευση πενταετίας από την πλήρη χορήγηση του ισοδύναμου ποσού της ενίσχυσης.

δ) Αποχωρεί εταίρος, με το μερίδιό του, στο χρόνο αποχώρησής του και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία.

ε) Μεταβιβάζεται εταιρική μερίδα, στο όνομα του μεταβιβάζοντος, στο χρόνο της μεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία.

στ) Αναλαμβάνεται το αποθεματικό από εταίρο ή τους κληρονόμους του, στο όνομα του αναλαμβάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που αναλαμβάνεται από αυτόν.

ζ) Επέρχεται θάνατος ενός εταίρου και εφόσον η εταιρία συνεχίζεται νόμιμα μόνο μεταξύ των λοιπών εταίρων, στο όνομα του κληρονόμου και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του θανόντος στην εταιρία.

η) Η επιχείρηση, μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού.

Β. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και μη απόκτησης της χρήσης του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση εντός της επταετούς προθεσμίας που ορίζεται από την παράγραφο 1β του άρθρου 6, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος και για το ποσό του φορολογικού οφέλους που προέκυψε.

Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και οι υπόχρεοι που υποβάλλουν αυτές ή δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς υπόκεινται στις κυρώσεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος και πρόσθετου φόρου, που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων επόμενων από την υποβολή της δήλωσης μηνών.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:12 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Υποχρεώσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων. Συνέπειες:
  Β. Να σβήσει το «χωρίς έγκριση …. οργάνου» καθότι μπορεί να μη πέσει στην αντίληψη, αλλά δεν έχει και νόημα.
  Γ. Εάν λόγω κρίσης, δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον, δεν ισχύει ο περιορισμός μείωσης, αφού η μείωση είναι αναπόφευκτη, τι θα κάνει η επιχείρηση;
  Δ. Να καταργηθεί όλη η παράγραφος. Ενισχύεται η γραφειοκρατία ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν προβλήματα.

  2.Α.
  α) Διαγράφεται όλη η παράγραφος. Ζητούνται εξηγήσεις. Δεν καταδικάζουμε τις επιχειρήσεις της χώρας μας.
  β) Διαγράφεται η παράγραφος. Ζητούνται εξηγήσεις.
  Β. Εξετάζεται πρώτα το μέλλον της επιχείρησης και μπαίνουν όροι λειτουργίας.
  Γ. Δεν επιστρέφεται καμιά ενίσχυση. Ποιος και πώς να την επιστρέψει. Καλύτερα να λειτουργεί μια επιχείρηση.
  Δ. Να μην ισχύει.
  Ε. Να είναι πιο σαφείς οι όροι, να δίνουν το περιθώριο επαναδιόρθωσης και συμμόρφωσης, τροποποίησης. Πρέπει οι επιχειρήσεις να λειτουργούν. Να μπορεί ο επενδυτής να προσφεύγει σε επιτροπές και στο δικαστήριο, καθώς θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί ακράδαντα οι παραβάσεις.
  5.Α.α. Με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον (μπαίνει η λέξη αναπόσβεστης) αξίας.
  β. εντός της πενταετίας (συμπληρώνεται)
  δ) συμπληρώνεται (πριν της πενταετίας). Εκτός και αν το μερίδιό του το αγόρασαν άλλοι που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του. Η επιχείρηση συνεχίζει.
  ε) Καταργείται όλη η παράγραφος, καθότι η επιχείρηση συνεχίζει.
  ζ) Διαγράφεται καθώς η επιχείρηση συνεχίζει με τους κληρονόμους.

  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας – Μέλος Γ.Σ. ΣΕΒ,
  Δ.Σ ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας κλπ

 • 23 Αυγούστου 2010, 14:19 | Apostolos P.

  Η Υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου προβλέπετο και στον προηγούμενο νόμο αλλά ποτέ δεν εκδόθηκε. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργούνται ερωτήματα και συγχύσεις αναφορικά με τα συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων μια επένδυση που μετά την ολοκλήρωσή της παραβιάσει τους όρους της εγκριτικής απόφασης θα κριθεί απο την υπηρεσία η μερική ή ολική επιστροφή της ενίσχυσης. Θα παρακαλούσα τη κυρία Υπουργό να μην ακολουθήσει την τακτική των προκατόχων της και να προβεί άμεσα στον προσδιορισμό των κριτηρίων ποιοτικών και κυρίως ποσοτικών προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες στην έκδοση αντικειμενικών και δίκαιων αποφάσεων ανάκλησης των ενισχύσεων και επιστροφής μερικώς ή ολικώς των ληφθέντων επιχορηγήσεων.

 • 14 Αυγούστου 2010, 13:28 | ΧΡ. ΦΩΤΗΣ

  Σχετικά με τις επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια θα υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου, στις υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας και για 5ετία η 7ετία, αναφέρεται:
  Εάν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, που προσδιόρισαν την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, επιστρέφεται το μέρος της ενίσχυσης, που αναλογεί στη θέση εργασίας που καταργήθηκε.
  Οι προηγούμενοι Νόμοι δημιούργησαν προβλήματα και πρέπει με τον παρόντα Νόμο να αποσαφηνισθούν πλήρως οι υποχρεώσεις σχετικά με τις δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης:
  Αυτές που δημιουργούνται από επιχειρήσεις που επέλεξαν την επιδότηση του κόστους , πότε θα πρέπει να προσληφθεί χρονικά το 100% αυτών και για πόσο διάστημα διατηρούνται;
  Και αυτές που δημιουργούνται από επιχειρήσεις που επέλεξαν την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 • 10 Αυγούστου 2010, 10:38 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ,ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΗΤΑΝ ΥΠΕΥΘΗΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ . ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

 • 9 Αυγούστου 2010, 18:11 | antonis hatzis

  Koi το σωστοτερο ολων ειναι να επανελθει σε ισχυ ο Ν 1262/82 (λογω ακριβως των ειδικων δυσκολιων που παρουσιαζει η ελλ.οικονομια ) ωστε να γινει επανεκινηση της οικονομιας.ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ,ΤΡΙΤΟΓΕΝΗς ΤΟΜΕΑΣ θα γνωρισουν ανθηση και παλι.Αν παρα ταυτα κανετε το εθνοκτονο λαθος και παλι να δωσετε χρηματα του ελληνα φορολογουμενου στα λαμογια , ως εγινε τα προηγουμενα χρονια , τουλαχιστον φροντιστε να υπαρουν τετοιες πονικες ρητρες και δευμευσεις ουτως ωστε να απασχολουνται ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ πολιτες δια 20 – 25 ετη τουλαχιστον.Το τι συμβαινει τωρα το βλεπετε πηραν επιχορηγησεις τα λαμογια , εγιναν πλουσιοι , και τωρα πεταξαν ολους τους ελληνες στην ανεργια -ξενοδοχεια κ.λ.π – προσλαμβανοντας αλλοδαπους …ΑΙΣΧΟΣ! Αλλως φωστηρες μας θα κανετε μια τρυπα στο νερο οπως παντα κανατε και το χρημα θα ταξιδευει εκτος συνορων …