Άρθρο 2 – Πεδίο Εφαρμογής – Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, εκτός από :

α) τους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, καθώς και των Κατευθυντηρίων Γραμμών σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 2007-2013 (EE C 54, της 4.3.2006, σ.13), ήτοι:

i) Της χαλυβουργίας, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι των Κατευθυντηρίων Γραμμών σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 2007-2013.

ii) Των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ των Κατευθυντηρίων Γραμμών σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 2007-2013.

iii) Της βιομηχανίας άνθρακα, όπου ως «άνθρακας» νοείται ο άνθρακας υψηλής, μέσης ή χαμηλής κοκομετρικής διαβάθμισης, της κατηγορίας Α ή Β, κατά την έννοια της διεθνούς κωδικοποίησης που έχει θεσπισθεί από την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ.

β) τους ακόλουθους τομείς και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, οι οποίοι εξαιρούνται από τις χορηγούμενες ενισχύσεις του παρόντος νόμου, ήτοι :

– 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

– 41 – Κατασκευές κτιρίων

– 42 – Έργα πολιτικού μηχανικού, με εξαίρεση την κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και τις κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές

– 43 – Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

– 45 – Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

– 46 – Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

– 47 – Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

– 56 – Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

– 60 – Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

– 64 – Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

– 65 – Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

– 66 – Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

– 68 – Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

– 77 – Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

– 80 – Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

– 85 – Εκπαίδευση

– 86 – Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εκτός των επενδύσεων τουρισμού υγείας, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, μονάδων παροχής στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες και παροχής ιατρικών υπηρεσιών εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας.

– 88 – Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

– 90 – Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση,

– 92 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

– 94 – Δραστηριότητες οργανώσεων

– 96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

– 97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

– 98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση

-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να υπάγονται ή να εξαιρούνται και άλλοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας.

2. Δεν υπάγονται επίσης στις διατάξεις του παρόντος Νόμου :

α) Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Επίσης, επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` και β` βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή επιχορηγούνται τακτικά ή έκτακτα από αυτά και η επιχορήγηση υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.

β) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του

αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας.

γ) Επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

δ) Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη βάσει σχετικής συμβάσεως εκτελέσεως έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

ε) Ενισχύσεις σε φορείς επενδυτικών σχεδίων, για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.

3. Είδη επενδυτικών σχεδίων στους κάτωθι τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται, εν όλω ή εν μέρει, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, καθώς και οι Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 2007-2013, και οι οποίοι τομείς διέπονται από ειδικούς κανόνες που έχουν τεθεί με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), μπορούν να υπαχθούν στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον τέτοια έγκριση απαιτείται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Ειδικότερα :

α) Στον ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06), μπορούν να υπαχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης αυτής, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στον ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα.

β) Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στο τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (2001/C19/05), μπορούν να υπαχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης αυτής, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

γ) Στον τομέα της γεωργίας, όπως τα «γεωργικά προϊόντα» ορίζονται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας (2000/C 28/02), μπορούν να υπαχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης αυτής, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας.

δ) Στον τομέα των μεταφορών ή και σε άλλους τομείς, που διέπονται από ειδικούς κανόνες που έχουν τεθεί με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), μπορούν να υπαχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης αυτής, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς αυτούς.

4. α) Το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων του παρόντος νόμου είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (ΕΕ L 214 της 9-8-2008, σ. 3), για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία), με τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 2007-2013 (EE C 54, της 4.3.2006, σ.13), καθώς και με τον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2006/C 286/04, 23.11.2006).

β) Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση, επανεξέταση ή τροποποίηση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εξειδικεύονται ως εθνικό καθεστώς ο παραπάνω εγκεκριμένος Χάρτης, καθώς και οι κατευθυντήριες Γραμμές και οι Κανονισμοί σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • 23 Αυγούστου 2010, 23:32 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΕΛΑΣ

  Αξιότιμοι Κύριοι του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

  Σε συνέχεια των σχολίων της Εταιρείας μας την 15-01-2010 ( Άρθρο 13 ) σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, καθώς και την 19/02/2010 ( πιθανή νέα τιμολόγηση ενέργειας απο Φ/Β Σταθμούς ) έχουμε να προσθέσουμε τα εξής:

  Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί αιτήσεις συνολικής ισχύος περίπου 140 Μwp για την παραγωγή ενέργειας απο Φ/Β Σταθμούς εντός ΒΙ.ΠΕ, ανά την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν συνδεθεί στο σύστημα μόνο 7 Μwp περίπου.

  Οι δημιουργία Φ/Β Σταθμών εντός ΒΙ.ΠΕ πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας καθώς μπορούν να κατασκευαστούν γρήγορα πολλά τέτοια έργα, αφού τόσο η θέση τους ( καμία προβαλλοντική όχληση, διαθεσιμότητα δικτύου ) όσο και η οικονομική ευρωστία των πολύ ισχυρών ενεργειακών εταιρειών που ευελπιστούν να τα υλοποιήσουν, εξασφαλίζουν την τάχιστη αδειδοτική διαδικασία και το επιτυχές αποτέλεσμα.

  Η Εταιρεία μας όπως και πολλές άλλες, επέλεξαν να προβούν από το 2007 εώς και σήμερα, σε πλήθος αιτήσεων για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών σε οργανωμένες Βιομηχανικές Ζώνες, αντιλαμβανόμενες την ανάγκη της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης της χώρας καθώς την διαφοροποίηση που έχει μια τέτοια επένδυση σε ΒΙ.ΠΕ λόγω της μηδαμινής περιβαλλοντικής όχλησης που θα επέφερε και παρότι εκεί οι αξίες γης είναι πολλαπλάσιες άλλων περιοχών ( ενδεικτική τιμή 25.000-30.000 €/στρέμμα).

  Επίσης, στις Βιομηχανικές Περιοχές, η άμεση προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι αισθητά χαμηλότερη, λόγω των αέριων εκλύσεων και των ατμών που προκύπτουν από την βιομηχανική παραγωγή των υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων, όπως και λόγω σκιάσεων από τις ΄΄υψηλές΄΄ βιομηχανικές εγκαταστάσεις ( π.χ σιλό, καμινάδες, αυξημένα ύψη κτιρίων κ.ο.κ ).

  Επειδή, τα κόστη εγκατάστασης για Φ/Β Πάρκα έως 1 MW, δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτά που υπολογίζεται ( η Ρ.Α.Ε ισχυρίζεται 2,5 €/W ) αλλά αφορούν τεράστια έργα πολύ μεγάλων επενδυτικών Εταιρειών, αλλά και πάλι χωρίς κόστη για γη, υπηρεσίες, μελέτες κλπ.

  Επειδή, οι προσφερόμενες εκτάσεις εντός ΒΙ.ΠΕ έχουν κόστος περισσότερο από 25.000 € το στρέμμα ( αυτό σημαίνει περίπου 500.000 € κόστος επιπλέον για κάθε 1 Μwp ) και συνεπώς καθιστούν οριακό το έργο χωρίς κάποια ´´ ενίσχυση´´ .

  Επειδή, οι τιμές απορρόφησης της κιλοβατόρας βαίνει μειούμενη και με τους χρόνους που ´´κλειδώνουν´´ οι τιμές για τα μεγάλα έργα από το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε, δεν θα είναι οικονομικά αποδοτικές οι επενδύσεις.

  Επειδή, θα φύγουν ξένοι επενδυτικοί οίκοι για γειτονικές χώρες ( όπως ήδη κάνουν ) για επενδύσεις σε Φ/Β Πάρκα αλλού, με καλύτερες αποδόσεις.

  Επειδή, με τους ρυθμούς που εισέρχονται οι άλλες τεχνολογίες Α.Π.Ε στο σύστημα, δεν θα πιάσουμε τους στόχους της χώρας και η Δ.Ε.Η θα πληρώνει συνεχώς πρόστιμα για την εκπομπή ρύπων.

  Επειδή, οι τράπεζες αρνούνται να δανειοδοτήσουν έργα Φ/Β που δεν θα τύχουν κρατικής επιδότησης από τον Ν.3299/2004 γιατί τα θεωρούν αρκετά επισφαλή, αλλά κι όταν το κάνουν, τα επιτόκια είναι τέτοια που είναι ασύμφορα.

  Επειδή είναι δεδομένη η παγκόσμια ενεργειακή στρατηγική που επιτάσσει στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας να βρίσκονται όσο πιο κοντά στους τελικούς καταναλωτές, θα πρέπει να προβλεφτούν κάποιου είδους ειδικά ΄΄κίνητρα΄΄, προκειμένου να συνεχίσουν οι επενδύσεις σε Φ/Β σταθμούς, στις Βιομηχανικές Ζώνες, οι οποίες σε πολλές περιφέρειες παρακμάζουν και παραμένουν ανενεργές .

  Προτείνουμε τη μη φορολόγηση εισοδήματος για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας κάθε Φ/Β Σταθμού με ταυτόχρονη απαλλαγή κι απο τη φορολόγηση του μερίσματος, για επιχειρήσεις που έχουν ως αποκλειστική δραστηριότητα την παραγωγή ενέργειας από Φ/Β Πάρκα.

  Προτείνουμε επίσης τα ως άνω να ισχύουν για ένα επιπλέον έτος ( συνολικά έξι ) για επιχειρήσεις που έχουν ως αποκλειστική δραστηριότητα την παραγωγή ενέργειας από Φ/Β Πάρκα, εφόσον βρίσκονται εντός ΒΙ.ΠΕ.

  Με την παραπάνω πρόταση, θα πραγματοποιηθούν πολλές επενδύσεις σε αρκετά Φ/Β Πάρκα και το Ελληνικό Κράτος δε θα χάσει φόρους εισοδήματος και τους φόρους επί των μερισμάτων καταβλητέους κάθε χρόνο για τα υπόλοιπα έτη της επένδυσης, δε θα χάσει το Φ.Π.Α από την κατασκευή των Πάρκων, θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και οι Ελληνικές Τράπεζες θα διοχετεύσουν μεγάλα ποσά δανείων.

  Με τιμή
  Χρήστος Συρικέλας
  Δ/νων Σύμβουλος
  ΑΛΕΚΟΣ ΦΩΣ ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε

 • 23 Αυγούστου 2010, 22:21 | Νικηφοράκης

  Σε σχέση με το άρθρο 5, παρ. 2,1γ του νόμου 3851/04.06.2010: Προτείνω να προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε επιδότηση βάσει του Αναπτυξιακού ή σε ποσοστιαία αύξηση της τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας και σε υβριδικούς σταθμούς παραγωγής. Αποτελεί νομίζω παράλειψη του νέου νόμου για ΑΠΕ και θα μπορούσε να ενσωματωθεί στον νέο Αναπτυξιακό καθώς σχετίζεται άμεσα με την επιδοτήση αυτών των έργων.

 • 23 Αυγούστου 2010, 22:27 | Ε.Μ.ΒΛΑΧΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Ποιοί τομείς θεωρεί το υπουργείο οτι μπορούν να βγάλουν την χώρα απο την ύφεση και να αποτελέσουν την ατμομηχανή της ανάπτυξης;

  Ο τουρισμός οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε μείωση δυναμικότητας. Μήπως υπάρχει κανείς που πιστεύει οτι ανάπτυξη θα έρθει απο την δημιουργία βαριάς βιομηχανίας όπως μια νεα αυτοκινητοβιομηχανία για παράδειγμα ;

  Η Ελλάδα μπορεί να παράγει άριστο λογισμικό και καινοτόμο υλικό. Είναι ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες χωρες, διαθέτει άρτιους επιστήμονες και πολύ καλά πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα.
  Μια ιδιαίτερη παράγραφος για αυτόν τον τομέα θα έπρεπε να υπήρχε μια και τον θεωρώ απο τους λίγους που μπορεί να έχει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό.

 • 23 Αυγούστου 2010, 22:58 | Ε.Μ.ΒΛΑΧΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται να εκδοθούν είναι πολλές και θα περίμενε κανείς αυτή την φορά να μην συμβεί έτσι. Η αλυσίδα μεταφορά – αποθήκευση – διανομή για παράδειγμα δεν ξεκαθαρίζεται πως θα ενισχύεται και μάλιστα σε μια χώρα που θα μπορούσε να αποτελέσει κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου σε μια περίοδο που οι μεταφορές των εμπορευμάτων απελευθερώνονται στην χώρα μας.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:07 | Tsekeridis Vasilis

  Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν κεντρική αναπτυξιακή στόχευση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχυθεί η ανάπτυξή τους δίνοντας ουσιαστικά κίνητρα όπως η κατάργηση άνω ορίου ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων ανά περιφέρεια, η αύξηση της έντασης ενίσχυσης, αλλά και η διατήρηση σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, π.χ. σταθερό φορολογικό καθεστώς για τη διάρκεια μίας επένδυσης (σχεδιασμός- υλοποίηση- λειτουργία) ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων σε Φ/Β των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν στη ΡΑΕ ως τις 24-03-2008, κ.α.

  Ενίσχυση συγκεκριμένων περιοχών επιχειρηματικής συγκέντρωσης με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ο θεσμός των ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΕ πρέπει να ενισχυθεί επιπλέον με ευνοϊκότερα κίνητρα για τις επενδύσεις εντός αυτών. Ιδιαίτερα, πρέπει να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα για νέα κέντρα τριτογενούς παραγωγής όπως οι τεχνοπόλεις. Εντός των συγκεκριμένων χώρων θα μπορούσαν να ενισχυθούν δραστηριότητες υποστηρικτικές προς τις επιχειρήσεις οι οποίες θα ασκούνται από εταιρείες που αποδεδειγμένα συνεισφέρουν στην επιχειρηματικότητα όπως εταιρείες πληροφορικής, συμβούλων, spin off, κ.α.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:20 | ΠΕΠΤΕΓ

  ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΦΟΡΕΩΝ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ), ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

  Μετά από κοινή συνεδρίαση των κεντρικών Ενώσεων Πτυχιούχων Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι θεωρούν ότι το εν λόγω νομοσχέδιο συνεχίζει την πρακτική της απαξιωσης των μισών πτυχιούχων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και πάλι οι Πτυχιούχοι των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων αποκλείονται από την ελεύθερη συμμετοχή και άσκηση του επαγγέλματός τους, σ εμία περίοδο όπου η χώρα χρειάζεται κάθε δυνατή προσφορά για την ανάταξη της αξιοπιστίας της.
  Με το παρόν νομοσχέδιο, «καταργειται» η εξαγγελία της Κυβέρνησης για το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, αφού δικαίωμα υπογραφής και υποβολής σχεδίων και προτάσεων δίνεται μόνο σε μέλη των Επιμελητηρίων, τα οποία ως γνωστών δεν αναγνωρίζουν τον Ανώτατο χαρακτήρα των ΤΕΙ και των Πτυχιούχων τους. Τα μέλη των επαγγελματικών και επιστημονικών σύλλογων των πτυχιούχων Τεχβολογικού Τομέα, αποκλείονται!
  Λυπούμαστε που σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο συνεχίζεται η τριτοκοσμική αντιμετώπιση των πτυχιούχων των ΤΕΙ, παραβλέποντας μία πραγματικότητα που μόνο η Ελλάδα δεν μπορεί ακόμα να δεχτεί.
  Ανάπτυξη που αποκλείει το ήμισι του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και αφαιρεί πρωτοβουλίες και δημιουργικότητα από πτυχιούχους με προσόντα και δυνατότητες, μπορεί να είναι μόνο περιορισμένη.
  Για οποιοδήποτε άλλο σημείο του νομοσχεδίου δεν θεωρούμε απαραίτητο να τοποθετηθούμε καθώς ήδη είμαστε αποκλεισμένοι από την εφαρμογή του.
  Φαίνεται οτι η Ελλάδα δεν θεωρεί ως επένδυση στο μέλλον της τα δις ευρώ πυ διέθεσε όλα τα προηγούμενα χρόνια για να αναπτύξει τον Τεχνολογικό Τομέα των ΑΕΙ (ΤΕΙ) και να εκπαισεύσει τους φοιτητές τους.

  Από το Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης της ΠΕΠΤΕΓ, εκ μέρους των συμμετεχόντων Ενώσεων ΠΕΠΤΕΓ, ΕΕΔΔΥ, ΠΟΔΔΥ, ΠΑΣΤΙ, ΠΕΤΕΤ, ΠΑΝΕΠΟ, ΕΑΤΕ

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:17 | Έφη Πάτρα

  – Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης ή/και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων σε κορεσμένες περιοχές σε περίπτωση που δύναται να συνδυαστούν με κάποια ειδική μορφή τουρισμού. Για παράδειγμα, η δημιουργία μονάδας ιαματικού τουρισμού με ταυτόχρονη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5* και άνω σε κορεσμένες περιοχές σε συνδυασμό με την άρση του περιορισμού των €10.000.000 ανά επενδυτικό σχέδιο για κάθε επιχείρηση ή αντίστοιχα των €20.000.000 για συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις συνάδει με τους σκοπούς του νέου νόμου συμβάλλοντας στην απασχόληση και την ισόρροπη ανάπτυξη και παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου τουριστικού προϊόντος δίνοντας έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού.
  – Το χρονικό όριο στο οποίο θα επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής από την έναρξη λειτουργίας μια ξενοδοχειακής μονάδας ή/και από την ολοκλήρωση προηγούμενης υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο θα πρέπει να μειωθεί από 8 σε 5 έτη. Το διαρκώς μεταβαλλόμενο τουριστικό περιβάλλον και οι συνεχείς αλλαγές στις τάσεις της τουριστικής αγοράς επιβάλλουν στο ελληνικό τουριστικό προϊόν να μεταβάλλεται και να εξελίσσεται διαρκώς για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του. Συνεπώς, το όριο των 8 ετών κρίνεται ως υπερβολικά μεγάλο για να μπορέσει ο εγχώριος τουρισμός να προσαρμοστεί σε ανάγκες που σίγουρα θα προκύψουν αρκετά πολύ πριν την παρέλευσή του.
  – Να επανέλθει ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 2* με υποχρεωτική αναβάθμισή τους τουλάχιστον κατά ένα αστέρι. Η πλειοψηφία των ελληνικών τουριστικών καταλυμάτων βρίσκεται στις κατηγορίες μεταξύ 2* και 3*. Στόχος συνεπώς θα έπρεπε να είναι όχι η ονομαστική ποιοτική αναβάθμιση σε αστέρια, αλλά ο ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του μεγαλύτερου μέρους των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων και η ποιοτική αναβάθμισή τους σε όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  – Να διατηρηθεί η επιχορήγηση φωτοβολταϊκών με 40% για όλες τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕ και αφορούν αιτήσεις εξαίρεσης και άδειας παραγωγής έως και την 24-03-2008.
  – Θα πρέπει να επιτρέπεται η ενίσχυση μεταφορικών μέσων (όχι μόνο τα εσωτερικής διακίνησης όπως στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο). Σημαντικό είναι επίσης, να επιχορηγούνται τα καινούρια φορτηγά μεταφορικά μέσα σε επενδυτικά σχέδια 3PL, σε μονάδες ανακύκλωσης και άλλες μονάδες όπου κρίνονται λειτουργικά απαραίτητα.
  – Τέλος, θα πρέπει να θεσπιστεί όριο €20.000.000 ανά επιχείρηση για κάθε επενδυτικό σχέδιο όπως ίσχυε άλλωστε και παλαιότερα, το δε όριο αυτό θα πρέπει να εξαιρείται από τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. αιολικά πάρκα).

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:06 | Σοφία Π.

  Σχετικά με τις επιλέξιμες δραστηριότητες προτείνεται:

  Διατήρηση της επιχορήγησης φωτοβολταϊκών με 40% για όλες τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕ και αφορούν αιτήσεις εξαίρεσης και άδειας παραγωγής έως και την 24-03-2008.
  Οι φορείς των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια έως 29-01-2010 διότι δεν είχαν στη διάθεσή τους τα ειδικά δικαιολογητικά (ΕΠΟ, όρους σύνδεσης, άδεια εγκατάστασης) λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών και καθυστερήσεων του κρατικού μηχανισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει εξαίρεση για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:38 | Διαλεχτή Κ. Μελετήτρια

  Βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, ο κωδικός δραστηριότητας 70.22 με περιγραφή «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρησης» να υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγσης επενδυτικών σχεδιών υφιστάμενων ή και νέων επιχείρησεων εφόσον αυτά υλοποιούνται εντός θεσμοθετειμένων Τεχνοπόλεων ή Τεχνολογικών Πάρκων προκειμένου να δημιουργείται προστιθέμενη αξία από την ανάπτυξη νέων στρατηγικά διαφοροποιημένων υπηρεσιών.

 • 23 Αυγούστου 2010, 17:57 | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

  Να απαλειφθεί η διάταξη του εδ. α’ του αρ. 2 παρ. 2 α) του παρόντος που εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του νόμου «(…) Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου. (…)», για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά ιδιωτικών εταιρειών ανεξάρτητα από τη μετοχική τους σύνθεση.

 • 23 Αυγούστου 2010, 17:42 | IOANNIS ANTONOPOULOS

  1. Εξαίρεση της ενίσχυσης των επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα».

  Τα φωτοβολταικά συστήματα είναι η μοναδική επένδυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εξαιρείται και αυτό από μόνο του δημιουργεί ερωτηματικά, αλλά και πρόβλημα στους επενδυτές που ήδη τα αναπτύσουν
  Προτείνω την ενίσχυση των επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα, έστω μόνο με τη μορφή των φορολογικών απαλλαγών, τουλάχιστον για όσους επενδυτές διέθεταν άδειες παραγωγής ενέργειας μέχρι την έκδοση του νέου νόμου.
  Ως πρόσθετος περιορισμός θα μπορούσε να οριστεί ότι η φορολογική απαλλαγή θα ισχύει μόνο σε κέρδη που προέρχονται από δραστηριότητες παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

  2. «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να υπάγονται ή να εξαιρούνται και άλλοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας».

  Πρέπει να περιοριστεί το σχετικό δικαίωμα του υπουργού να εξαιρεί δραστηριότητες που δεν αναφέρεται ότι εξαιρούνται με τον παρόντα νόμο, ή έστω να μην ισχύει το διακαίωμα αυτό για 5 τουλάχιστον χρόνια.
  Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχει ανασφάλεια ως προς μελλοντικές εξαιρέσεις και αυτό σε συνδυασμό με το φορολογικό καθεστώς που μεταβάλεται συνεχώς, θα αποτρέψει σημαντικές επενδύσεις.

 • Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα του νέου αναπτυξιακού, αφού στην πράξη, καθορίζει ποιες δραστηριότητες επιδοτούνται:
  Στην παράγραφο 1β, πρότασή μας είναι να περιλαμβάνονται για δυνατότητα οι επενδύσεις σε όλους τους τομείς, πλην του 41, 68, 92, 96, 97, 98 και 99.
  Ειδικότερα ακόμα:
  2γ) Να τροποποιηθεί η παράγραφος, προκειμένου να επιδοτούνται και οι εταιρίες/επενδύσεις που έχουν αναλάβει μία επένδυση με σύμβαση παραχώρησης από τους ΟΤΑ ή το Δημόσιο. Στη συνέχεια μπορεί ο Φορέας (π.χ. Ο.Τ.Α.) στην προκήρυξη που περιλαμβάνει να οριοθετεί διαφορετικά τις υποχρεώσεις του ιδιώτη και άρα τα οφέλη του Δημόσιου Φορέα, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεχτεί τις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου

 • Το προτεινόμενο νομοσχέδιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ για το νέο αναπτυξιακό νόμο επιχειρεί να δώσει νέους στόχους και προοπτικές στα επενδυτικά σχέδια που θα τεθούν από την 1η Ιανουαρίου 2011. Σε σχέση με τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους περιέχει σαφείς διαφοροποιήσεις σε σημαντικές παραμέτρους και θεσπίζει νέες δομές, διαδικασίες και όρους.

  Θέλοντας να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση καλύτερων και ουσιαστικότερων ρυθμίσεων του νόμου οι ¨Νέοι Επαγγελματικοί Ορίζοντες¨ καταθέτουμε δημόσια προτάσεις και προβληματισμούς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και εν όψει της κατάθεσης και ψήφισης του νόμου στη Βουλή.

  Παρ’όλο που το σχέδιο νόμου αναφέρει ρητά ως αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν είναι επιλέξιμες για ένταξη στο νόμο και ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που έχουν άμεσα σχέση με αυτήν, όπως η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Παράλληλα αποκλείονται τομείς και κλάδοι της οικονομίας που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση , και παρουσιάζονται φαινόμενα ύφεσης όπως είναι οι κατασκευές , η επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών , το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο.

  Θεωρούμε απαραίτητο για να αποφευχθούν λάθη των προηγούμενων νόμων που οδήγησαν τουλάχιστον στην Περιφέρεια ΑΜΘ σε επενδύσεις ¨ φαντάσματα ¨ να συσχετισθούν οι υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων με τις αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες των Περιφερειών, με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους και τη σύνδεσή τους με την τοπική αγορά.
  Στο νομοσχέδιο υπάρχουν θέματα τα οποία προβλέπονται να ρυθμιστούν με μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις. Πιστεύουμε ότι αυτή η πρόβλεψη θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και στο πλήρες αναγκαίο . Οι ασάφειες και οι μεταθέσεις αποφάσεων στο μέλλον δεν ενισχύουν την ανάγκη να γνωρίζουν πλήρως οι υποψήφιοι επενδυτές τους κανόνες και τους όρους του νόμου.

  Σε σχέση με το άρθρο για τη συγκρότηση των περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών επενδύσεων θεωρούμε ότι η απουσία ρητής αναφοράς ποιοι είναι οι φορείς που είναι ειδικοί σε θέματα επενδύσεων και οι οποίοι θα συμμετέχουν σ’αυτή είναι τουλάχιστον προβληματική. Θα πρέπει στο σχέδιο νόμου να ονομάζονται αυτοί οι φορείς και στους οποίους θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων και των Συνδέσμων Βιομηχάνων – Βιοτεχνών των Περιφερειών.

  Προτείνουμε στην παράγραφο των ρυθμίσεων τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Μητροπόλεων να προστεθούν αυτά που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε υπερήλικες , σε άτομα με αναπηρία , την υγεία και την εκπαίδευση. Η εμπειρία που υπάρχει αποδεικνύει ότι οι Μητροπόλεις είναι από τους πλέον αξιόπιστους φορείς για την υλοποίηση ανάλογων επενδυτικών σχεδίων.

  Σημεία τα οποία θα μπορούσαν ίσως να τροποποιηθούν είναι τα κάτωθι:

  • Η μείωση στις 100.000 Ευρώ αντί των 200.000 ευρώ των επενδυτικών σχεδίων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

  • Η δυνατότητα κατάθεσης επενδυτικών σχεδίων όχι μόνο δύο φορές το χρόνο (κάθε εξάμηνο) αλλά καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι δίνεται διέξοδος στις ώριμες αιτήσεις άμεσης κατάθεσής τους.

  • Η μείωση σε δύο αντί πέντε μήνες της ολοκλήρωσης έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και δημοσίευσής της.

  • Η δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στο διαδίκτυο .

  Για περισσότερες πληροφορίες για τον συνδυασμό μας Νέοι Επαγγελματικοί Ορίζοντες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας : http://www.neoepi.com

 • 23 Αυγούστου 2010, 02:06 | Αποστολος Π.

  Απαιτείται ο ορισμός των εξαιρέσεων στον κλάδο 86 της υγείας. Ιδιαίτερα ερωτώ ένα διαγνωστικό κέντρο ή μια κλινική που θα διαθέτει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για παράδειγμα ένα MRI θα τυγχάνει ενίσχυσης? Αναφορικά με την μη υπαγωγή «επενδυτικών σχεδίων που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του Δημοσίου απο ιδιώτη βλασει σχετικής συμβάσεως εκτελέσεως έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών» (περίπτωση δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου)παρατηρώ ότι α) η εν λόγω πρόσθήκη στον προηγούμενο αναπτυξιακό προκάλεσε προβλήματα με την γενικότητα και την ασάφεια που διακρίνει την σχετική διάταξη β) παρόλα αυτά η σχετική διατύπωση παραμένει ως είχε και γ) φοβάμαι ότι θα προκαλέσει και πάλι προβλήματα καθώς δημιουργούνται ερωτήματα που δεν εξάγονται εύκολες απαντήσεις. Για παράδειγμα, ένας ΟΤΑ που παραχωρεί με μακροχρόνια σύμβαση έκταση για κατασκευή, χρηματοδότηση και αξιοποίηση υπόγειου πάρκινγκ ή αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ θα δύνανται να ενισχυθούν απο τον αναπτυξιακό? Η αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων του Δημοσίου που, σύμφωνα και με την Κυβερνητική πολιτική, πρόκειται σύντομα να δοθεί σε ιδιώτες με μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης, θα δύναται να ενισχυθεί και πάλι απο το Δημόσιο? Υπενθυμίζω, ότι έχουν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν προκυρήξεις δημοσίων φορέων για συμβάσεις παραχώρησης που ζητούσαν οι επενδυτές να λαβουν υπόψη στο χρηματοοικονομικό τους μοντέλο και την ενίσχυση του αναπτυξιακού. Κατα συνέπεια προτείνω την επαναδιατύπωση της σχετικής διάταξης προς αποφυγή παρερμηνειών.

 • 22 Αυγούστου 2010, 23:52 | ΗΛΙΑΣ Μ.

  Δυστυχώς για μια ακόμη φορά δεν εντάσσονται οι υπηρεσίες εστίασης.
  Θα το εξειδικεύσω ακόμη περισσότερο και θα αναφερθώ σε υπηρεσίες εστίασης προς τουρίστες και μάλιστα απο επιχειρήσεις – εστιατόρια, που αποδεικνύεται απο τα τιμολόγια τους οτι παρέχουν υπηρεσίες εστίασης (χοντρική)προς tour operators και travel agents του εξωτερικού και σε ποσοστά πάνω απο 60-70% του τζίρου τους.
  Πρόκειται για σοβαρές και με μεγάλα πάγια επιχειρήσεις, με εξωστρέφεια, που σ’ ένα τουριστικό τόπο, παρέχουν κατα κανόνα υψηλές υπηρεσίες και προβάλλουν τη χώρα μας μέσω της γαστρονομίας, στον ίδιο δε τόπο που επιδοτούνται πάντα τα ξενοδοχεία και κάνουν αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις επιχειρήσεις αυτές, απο τα υποχρεωτικά half-board μέχρι τα καταστροφικά all inclusive.
  θα μου πείτε οτι θα μπορούσαν να ενταχθούν στο εμπόριο – υπηρεσίες, αλλά εκεί μιλάμε για περιορισμένα κονδύλια και μικρού ύψους επενδύσεις.
  Αν τελικά μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, που τόσα χρόνια σε σχέση με ανταγωνίστριες χώρες είναι βαλτωμένος και φθίνει ποιοτικά, θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σε μεγαλύτερο πλάτος και βάθος.

 • 22 Αυγούστου 2010, 09:50 | Νίκος Μ.

  Δεν αναφέρεται πουθενά το θέμα των διατηρητέων κτιρίων. Στον προηγούμενο νόμο υπήρχε πρόβλεψη για επιπλέον επιχορήγηση της μετατροπής διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.

  Υπάρχουν ανά την Ελλάδα κτίρια του 18ου αιώνα αλλά και νεώτερα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί (και δικαίως), διατηρητέα μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, ως παραδοσιακά κτίσματα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας. Μέχρι εδώ, και στην θεωρία πάμε καλά.

  Το πρόβλημα βρίσκεται στην «διατήρηση» του διατηρητέου μνημείου. Ένας μέσος ιδιοκτήτης, δεν έχει τα οικονομικά μέσα να το συντηρήσει, πολλές φορές δε, δεν το επιθυμεί καν, και ειδικότερα εάν δεν κατοικεί ο ίδιος στο κτίριο. Είναι συχνό το φαινόμενο τέτοια κτίρια να εγκαταλείπονται ασυντήρητα για χρόνια και ουσιαστικά στο τέλος να ερειπώνονται. Πως «διατηρούνται» λοιπόν τα διατηρητέα;

  Μόνη διέξοδος, η επιχειρηματική τους αξιοποίηση. Πολλά κτίρια ανά την Ελλάδα έχουν σωθεί, επειδή κάποια επιχείρηση τα αγόρασε και τα μετέτρεψε (με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και με βεβαιωμένα πολύ υψηλότερο κόστος κατασκευής) είτε σε επαγγελματική στέγη, είτε σε μικρά πολυτελή, τα λεγόμενα «μπουτίκ», ξενοδοχεία. Είναι τα λεγόμενα «διαμάντια» του οικιστικού ιστού των μεγάλων πόλεων.

  Τέτοιοι επιχειρηματίες που, με ιδιαίτερη αισθητική αλλά και με έντονη ιστορική συνείδηση, παραδίδουν στις επόμενες γενιές ότι θα όφειλε να διατηρήσει η δική τους γενιά, χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση.

  Προτείνεται, να υπάρξει διάταξη για αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης (που ουσιαστικά θα καλύψει το επιπλέον κόστος ανακαίνισης) για επενδυτικά σχέδια που προβλέπουν μετατροπή παραδοσιακών κτιρίων και την αρμονική τους ένταξη σε παραγωγικές δραστηριότητες.

 • 21 Αυγούστου 2010, 12:51 | LINOS

  1. ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
  ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ Α.Ν.). ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ «ΚΩΔΙΚΟΥΣ 2008» ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Π.Χ. ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ, ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ,ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ)

 • 21 Αυγούστου 2010, 08:15 | Γιώργος

  Είναι άδικη η εξαίρεση των Φ/Β από τον αναπτυξιακό νόμο και ιδιαίτερα οι μικρές επενδύσεις έως 100 KW καθώς οι μέχρι τώρα προσδοκίες για μια επικερδή επένδυση διαψεύδονται. Τι γίνεται όμως με τα χρήματα που ξοδεύτηκαν από μικρομεσαίους ιδιώτες και μάλιστα πρόσφατα και από τους κακόμοιρους αγρότες για σύνταξη φακέλων κτλ. τα οποία τώρα διαπιστώνουν ότι αφορούν μια μη βιώσιμη επένδυση (όποιος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι με τα σημερινά δεδομένα μια μικρή επένδυση σε Φ/Β είναι συμφέρουσα δεν έχει παρά να πάρει μολύβι και χαρτί και να υπόλογίσει τα έξοδα εγκατάστασης – λειτουργίας, δανείου, επιτοκίων και φορολογικές υποχρεώσεις)? Μήπως τους εξαπατήσατε και απλώς χάρισανε ένα μέρος από το περίσσευμα τους σε χρήμα και χρόνο (!!!) σε διάφορους μελετητές και υπηρεσίες…?

 • 20 Αυγούστου 2010, 19:45 | Γρηγόρης

  Υπάρχουν επενδύσεις μεγάλου μεγέθους στα φωτοβολταϊκά, εγκεκριμένες από τον προηγούμενο επενδυτικό νόμο με 40% επιχορήγηση, που θα είναι σκάνδαλο να επιχορηγηθούν με το ζεστό χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων. Για ένα μεγάλο έργο το κόστος έχει πέσει στα 2,5 ευρώ ανά βατ, ήτοι για 1MW χρειάζονται 2,5 εκατομμύρια και το έργο βγάζει κοντά 650 χιλιάρικα το χρόνο. Και όλα δανεικά να τα πάρεις, με 6% θέλεις 150 χιλιάρικα για τόκους τον πρώτο χρόνο που θα βαίνει μειούμενο μέχρι μηδενισμού σε δέκα χρόνια. Θέλεις και 250 χιλιάρκα για χρεωλύσιο ΜΟΝΟ για τα πρώτα δέκα χρόνια. Μετά τα 10 χρόνια η επένδυση φέρνει πάνω από 600 καθαρά χιλιάρικα ετησίως, φτάνουν και περισσεύουν για να τρώει και να πίνει ο ιδιοκτήτης και η οικογένειά του μέχρι και συγγενών 4ου βαθμού. Η επένδυση βγαίνει ΠΟΛΥ άνετα και είναι σκάνδαλο να επιχορηγηθεί από πάνω.

  Για μικρές επενδύσεις όμως, των 20kW, εκεί χρειάζεται επιχορήγηση, διότι το κόστος ανά βατ είναι πολύ μεγαλύτερο. Το τραγελαφικό είναι ότι μελετούν να κόψουν την επιχορήγηση σε αυτά τα μικρά έργα και θα δώσουν τα μεγάλα ποσά στις μεγάλες επενδύσεις που θα είναι σκέτο δώρο των μη εχόντων Ελλήνων προς τους ήδη έχοντες.

  Άλλο σκανδαλώδες σημείο: τα αιολικά δεν εξαιρούνται των επιχορηγήσεων, παρά το ότι η feed in tariff τα κάνει και αυτά απολύτως βιώσιμα. Σκανδαλωδώς επίσης η feed in tariff αυξάνεται κάθε χρόνο κατά το 100% του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), ενώ στα φωτοβολταϊκά η αύξηση είναι μόνο 25%. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και στα αιολικά, η επένδυση βγαίνει και δεν χρειάζεται να παίρνει η κυβέρνηση από τις τρύπιες τσέπες των πολλών και φτωχών Ελλήνων και να τα πασάρει στους λίγους μεγάλους που έχουν και κάνουν αιολικά.

  Τι να πεις. Όλα ξεκινάνε από τους φωστήρες της βουλής που το βασικό που σίγουρα δεν κάνουν καλά, είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν: να νομοθετούν.

  Βάζω 5 αστεράκια σε όσους αναφέρονται στην κατάρα της γραφειοκρατίας. Έχουν το μεγαλύτερο δίκιο.

 • 20 Αυγούστου 2010, 12:50 | Δημήτρης Δίτσικας

  • Πρέπει να ετοιμασθούν την υφιστάμενη χρονική περίοδο οι κρίσιμες υπουργικές αποφάσεις (π.χ. βαθμολογία κριτηρίων αξιολόγησης, ενισχύσεις σε τομείς ναυπηγικής, γεωργίας, αλιείας, μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, κ.α.) και να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, διότι θα επηρεάσουν καταλυτικά το ύφος της αναπτυξιακής παρέμβασης του νόμου στην ελληνική οικονομία.
  • Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση δ, να προστεθεί ο όρος « εκτός των έργων κλειστών σταθμών δημόσιας χρήσης στάθμευσης», όπως ίσχυε στον Ν.3299/2004, καθώς και «επενδυτικών σχεδίων ειδικής εθνικής σημασίας, όπως θα καθορίζεται από σχετική υπουργική απόφαση».
  • Στο άρθρο2, παράγραφος 1, περίπτωση β, στις περιπτώσεις εξαίρεσης επενδύσεων από τις χορηγούμενες ενισχύσεις του νόμου, για τους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, να επιτραπεί η ενίσχυση δημιουργίας μεγάλων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων μόνο σε περιοχές ΒΕΠΕ.
  • Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση i, αναφορικά με την φερεγγυότητα του επενδυτή σε περιπτώσεις τυχόν εγγραφών του στα αρχεία της «Τειρεσίας Α.Ε.», να αποσαφηνισθούν αναλυτικότερα, ποιές είναι οι περιπτώσεις αποκλεισμού, αφού υπάρχουν και εγγραφές που είτε είναι ήσσονος σημασίας, είτε έχουν τακτοποιηθεί.
  • Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ii, αναφορικά με τη δυνατότητα διάθεσης της ιδίας συμμετοχής, ως αποδεικτικό μέσο σε ποσοστό 30% του συνόλου της ιδίας συμμετοχής να συμπεριληφθούν και τα μελλοντικά αδιάθετα κέρδη (φορολογημένα αποθεματικά) υφιστάμενων επιχειρήσεων (άνω της πενταετίας), εφόσον οι τελευταίες παρουσιάζουν ανελλιπώς κατά τις τέσσερις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις κερδοφορία.
  • Στο άρθρο 4, παράγραφος 4, περίπτωση α, το όριο των 10.000.000 ευρώ σωρευτικής ενίσχυσης για μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια μίας πενταετίας να ανέρθει στα 20.000.000 ευρώ.
  • Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, περίπτωση α, αναφορικά με το περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων, να επιτραπούν και οι ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, διότι εάν δεν συμπεριληφθεί ο συγκεκριμένος όρος, τίθεται θέμα με συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων (π.χ. εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, ή για επενδύσεις βιομηχανιών που αφορούν τις υφιστάμενες γραμμές παραγωγικής τους διαδικασίας).
  • Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, αναφορικά με τις ενισχυμένες δαπάνες να επιτραπεί:
  – η ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων,
  – η προμήθεια λογισμικού, το οποίο δεν αναφέρεται ως επιλέξιμη δαπάνη και δεν πρέπει να συνδέεται με τον περιορισμό του 25% των άϋλων πάγιων στοιχείων, διότι σε σύγχρονους τεχνολογικούς εξοπλισμούς η αξία ειδικών εφαρμογών λογισμικού (π.χ. τηλεπικοινωνίες) είναι υψηλή και δύναται να υπερβαίνει το 25% της συνολικής επένδυσης,
  – οι δαπάνες μισθοδοσίας υφιστάμενου επιστημονικού προσωπικού των εταιρειών του ευρύτερου κλάδου πληροφορικής, για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου. Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών αποτελεί το κυριότερο πάγιο περιουσιακό στοιχεία για τις επιχειρήσεις του κλάδου και δεν σχετίζονται με συνήθεις λειτουργικές δαπάνες,
  – οι δαπάνες μισθοδοσίας ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών έντασης γνώσης, εντός των υφιστάμενων επιχειρήσεων (π.χ. ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών ενεργειακών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας από εταιρεία παραγωγής κουφωμάτων). Η συγκεκριμένη τάση, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., κυριαρχεί τη δεδομένη χρονική στιγμή στις βιομηχανίες χωρών προηγμένων τεχνολογικά (όπως η Γερμανία, οι Η.Π.Α., η Φιλανδία, κ.α.),
  – άϋλες δαπάνες προώθησης συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών αποκλειστική σε αγορές του εξωτερικού, με τη δέσμευσης επίτευξης ποσοτικών στόχων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

  • Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, περίπτωση α, η εγγυητική επιστολή για τη λήψη της προκαταβολής της επιχορήγησης να εκδίδεται και από άλλους νόμιμους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ).
  • Στο άρθρο 9, παράγραφος 5, να τεθεί σαφές χρονικό διάστημα αξιολόγησης των αιτήσεων φορολογικής απαλλαγής, οι οποίες δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Στο άρθρο 11, παράγραφος 1, περίπτωση α, αναφορικά με την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων, να προστεθεί ο όρος ότι θα υπάγονται και επενδυτικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποκτήθηκαν από ιδιώτες επενδυτές ή επιχειρήσεις, εντός της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της σχετικής μελέτης. Ο συγκεκριμένος όρος θα προσδώσει ένα ισχυρό κίνητρο σε υποψήφιους αγοραστές προβληματικών επιχειρήσεων και θα αναζωογονήσει κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας που βρίσκονται σε βαθιά ύφεση.
  • Στο άρθρο 12, παράγραφος 5, περίπτωση Α, υποπερίπτωση ε, στις περιπτώσεις ανάκλησης του φορολογικού οφέλους εξαιτίας μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις μεταβίβασης μεριδίου μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων της επιχείρησης, ή στη περίπτωση εισόδου ενός νέού μετόχου στην εταιρεία.

 • 20 Αυγούστου 2010, 00:51 | Σύλλογος ανέγερσης Ι.Ν. Ζωγράφου και ανάπλασης της περιοχής Ζωγράφου

  ΑΙΤΗΣΗ

  Συλλόγου ανέγερσης Ι.Ν. «Αγ.Ραφαήλ κ.α.» και ανάπλασης της περιοχής Ζωγράφου.
  Ιοκάστης 65 & Πλαστήρα 30,
  Ν. Ζωγράφου, 157 72,
  Αθήνα.
  Τηλ./Φαξ: 210-7718687

  Προς
  κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

  Αθήνα 11-8-2010
  Περί
  Προτάσεις στην διαβούλευση του νέου αναπτυξιακού νόμου

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ
  Στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου μας που είναι μεταξύ άλλων και η ανάπλαση της περιοχής Ζωγράφου, θέλουμε να σας καταθέσουμε τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις και επιδοτούμενες δραστηριότητες, τις ακόλουθες:
  1. α) την ίδρυση νέων, β) την αγορά οικοπέδου και ανέγερση νέων, γ) την αναπαλαίωση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ήδη υφιστάμενων α) ξενοδοχείων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη-κατηγορία και β) επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ακινήτων που δραστηριοποιούνται στην ενοικίαση διαμερισμάτων (επιπλωμένων και ανεπίπλωτων) με χρονομίσθωση ή μη, ανεξάρτητα από την τάξη-κατηγορία.
  2. α) Την αγορά παλαιών κτηρίων, την ανακαίνισή τους και τον εξοπλισμό τους, β) την αγορά οικοπέδων, την ανέγερση σε αυτά κτηρίων και τον εξοπλισμό τους, γ) την ανακαίνιση υφισταμένων παλαιών κτηρίων, τον πλήρη εξοπλισμό τους, με σκοπό την ίδρυση σε αυτά επιχειρήσεων ενοικιαζομένων διαμερισμάτων (επιπλωμένων και ανεπίπλωτων) με χρονο-μίσθωση ή μη, ανεξάρτητα από την τάξη-κατηγορία.
  Στην περιοχή μας, τον Δήμο Ζωγράφου, υπάρχουν επιχειρήσεις ενοικίασης ακινήτων (επιπλωμένων και ανεπίπλωτων διαμερισμάτων) που ενοικιάζουν διαμερίσματα σε φοιτητές και κατοίκους εν γένει. Στην περιοχή μας εδρεύουν οι σχολές του Πανεπιστημίου και Πολυτεχνείου Αθηνών, και επιθυμούν να διαμείνουν στην περιοχή μας χιλιάδες φοιτητών. Η περιοχή μας είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένη και οι πολυκατοικίες, που διαμένουν οι φοιτητές και οι κάτοικοι τις περιοχής, είναι παλιές και δεν μπορούν να αναβαθμιστούν από το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» του ΥΠΕΚΑ, γιατί δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό επιχειρήσεις, αλλά μόνο ιδιώτες.
  Οι επιχειρήσεις ενοικίασης ακινήτων διαμερισμάτων (επιπλωμένων και ανεπίπλωτων) με χρονομίσθωση και μη, δεν έχουν ποτέ μέχρι σήμερα επιδοτηθεί από κανένα πρόγραμμα, και αυτό είναι μια κοινωνική διάκριση και μεγαλώνει την κοινωνική ανισότητα. Οι επιχειρήσεις αυτές αποδίδουν φορολογία μεγάλη στο ελληνικό δημόσιο, προσφέρουν κοινωνικό έργο στεγάζοντας σε πρώτη κατοικία οικογένειες και εργένηδες και φοιτητές, και δεν έχουν ποτέ αποτελέσει οικονομικό βάρος στον Έλληνα φορολογούμενο. Φορολογούνται πολλαπλώς με φόρο μεταβίβασης, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, εισοδήματος κ.λ.π.. Η ελληνική πολιτεία και η Ευρωπαϊκή ένωση οφείλουν τουλάχιστον τώρα, έστω και καθυστερημένα χρονικά, να τις βοηθήσουν και να ενθαρρύνουν την ίδρυσή τους σε περιοχές, όπως το Ζωγράφου στην Αθήνα, όπου μπορούν να αναβαθμίσουν την όλη περιοχή, με την αναπαλαίωση και αναβάθμιση παλιών κτηρίων, και την ταυτόχρονη διάθεση αναβαθμισμένων διαμερισμάτων στην αγορά. Αυτό θα σημαίνει
  • αύξηση της ποιότητας ζωής των πολιτών
  • αύξηση των διατιθέμενων διαμερισμάτων προς ενοικίαση
  • μείωση των τιμών των ενοικίων, πολύ σημαντικό για τους ενοικιαστές σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης
  • μείωση του πληθωρισμού
  • αύξηση των οικοδομικών δραστηριοτήτων και μείωση της ανεργίας
  • αύξηση των εσόδων του κράτους, μέσω της φορολογίας εισοδήματος και του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας
  Τονίζουμε ότι το αντίστοιχο μέτρο πρέπει να ληφθεί και σε περιοχές τουριστικές, που αποτελούν κοντινούς και πολυσύχναστους τόπους προορισμού για Αθηναίους παραθεριστές και τουρίστες, όπως το Λουτράκι Κορινθίας. Περιοχές που έχουν την προτίμηση του κοινού και που χρειάζονται οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων με χρονομίσθωση ή μη, ανακαίνιση των ακινήτων τους, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Αυτό το λέμε
  • γιατί τόσο με το παρόντα νόμο, όσο και με τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους δίνονται και έχουν δοθεί πολλά χρήματα σε ξενοδοχεία και γενικά σε επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές, που δεν έχουν την προοπτική να αναπτυχθούν, όσες χιλιετίες και αν περάσουν. Έτσι βρίσκουμε σήμερα επιδοτημένες επιχειρήσεις στα πιο απίθανα σημεία, που σημειώνουν ετήσιους τζίρους και κατ’ επέκταση παρουσιάζουν κέρδη προς φορολογία μηδαμινά έως μηδενικά και που έχουν ωφελήσει κάποιους επιτήδειους.
  • Οι έλληνες οικογενειάρχες με την οικονομική κρίση, προτιμούν να ενοικιάσουν επιπλωμένα διαμερίσματα για τις διακοπές τους, που κοστίζουν λιγότερο από το ξενοδοχείο.
  • Κάκιστα επιδοτούνται μόνο τα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων. Δεν έχουν όλοι οι πολίτες την οικονομική δυνατότητα να διαμένουν σε ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων. Ούτε επίσης μπορούν όλοι οι επιχειρηματίες να διαθέσουν τα τεράστια χρηματικά ποσά που απαιτούνται για την ίδρυση ξενοδοχείων τεσσάρων αστέρων. Αντίθετα μπορούν να ιδρύσουν ξενοδοχεία ή επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων μικρής κατηγορίας με χρονομίσθωση ή μη, κάνοντας χρήση υφιστάμενων παλαιών κτηρίων ή οικοπέδων που έχουν στην ιδιοκτησία τους σε πολυσύχναστες λουτροπόλεις που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα, όπως το Λουτράκι Κορινθίας.
  • Θα έχουμε μείωση της ανεργίας με την δραστηριοποίηση μικρών επιχειρηματιών, που θα εκμεταλλευτούν υφιστάμενα παλαιά κτήρια και οικόπεδα που έχουν στην κυριότητά τους με την ίδρυση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ακινήτων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, επιπλωμένων ή μη, με χρονομίσθωση ή μη,
  • Θα έχουμε αύξηση της ποιότητας ζωής των όλων των πολιτών μόνιμων κατοίκων, ενοικιαστών και παραθεριστών,
  • Θα έχουμε αύξηση των διατιθέμενων διαμερισμάτων προς ενοικίαση με χρονομίσθωση ή μη,
  • Θα έχουμε μείωση των τιμών των ενοικίων, πολύ σημαντικό για τους παραθεριστές και ενοικιαστές σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης,
  • Θα έχουμε μείωση του πληθωρισμού,
  • Δεν θα σπαταληθούν χρήματα για ίδρυση και επέκταση σε επιχειρήσεις σε περιοχές απομονωμένες και υπό ανάπτυξη, που δεν έχουν να ωφελήσουν το ΑΕΠ, αλλά κάποιους επιτήδειους.
  • Άμεση αύξηση των εσόδων του κράτους, μέσω της φορολογίας εισοδήματος και του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και πλήθους άλλων φόρων, που πληρώνουν τα ακίνητα.
  3. α) Την ανακαίνιση και εξοπλισμό υφιστάμενων κτηρίων, β) την αγορά παλαιών κτηρίων, την ανακαίνισή τους, και τον εξοπλισμό τους, γ) την αγορά οικοπέδων και ανέγερση σε αυτά κτηρίων και τον εξοπλισμό τους, ΜΕ ΣΚΟΠΟ την ίδρυση σε όλα αυτά επιχειρήσεων για :
  a. Εκδοτικό οίκο
  b. Βιβλιοθήκης ή
  c. Μουσείων
  4. Να ανέλθει το ποσοστό επιχορήγησης για την περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα στο 60% ή 70% από 25%, καθώς και σε πολυσύχναστους τουριστικά προορισμούς κοντά στην Αθήνα, όπως το Λουτράκι Κορινθίας, καθ’ ότι θα ανακουφίσουν οικονομικά τους κατοίκους της Αθήνας. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΕΧΤΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 60%.
  5. Να ανέλθει το ποσοστό επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων για την Κορινθία και την Αρκαδία στο 60%. Οι περιοχές αυτές δεν έχουν προσεχθεί όσο πρέπει από τους μέχρι σήμερα αναπτυξιακούς νόμους. Κάθε επένδυση σε αυτά τα γεωγραφικά σημεία μπορεί να υπεραποδώσει στο κράτος κέρδη, αρκεί οι υποψήφιοι επιχειρηματίες να επιδοτηθούν με λογικά ποσά.
  6. Να μειωθεί το ποσοστό επιδότησης επιχειρήσεων στην Μεσσηνία, στην Λακωνία, στην Ηλεία, στην Αιτωλοακαρνανία, στην Ήπειρο, σε όλα τα Ιόνια νησιά, στην Λέσβο, Σάμο, Χίο στο 30% , καθ’ ότι έχουν πολλάκις επιδοτηθεί πλουσιοπάροχα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και δεν έχουν αποδώσει σε φορολογία σχεδόν τίποτα σε σχέση με τα αναμενόμενα. Κάθε ευρώ που δίνεται εκεί δεν αποδίδει τα αναμενόμενα και είναι στην ουσία πεταμένο. Πρέπει να δοθεί τέλος στις πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις των κατσικοχωριών και των ξερονησιών και βραχονησιών, την στιγμή που δηλώνουν ζημίες και δεν αποδίδουν φόρους στο κράτος.
  7. Να μειωθεί το ποσοστό επιχορήγησης στα απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδος στο 15%, γιατί εκεί δεν θα αποδώσουν οι τυχόν επενδύσεις στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά θα καταλήξουν σε επιτήδειους. Αντίθετα τα χρήματα πρέπει να διατεθούν σε περιοχές, όπως το Ζωγράφου στην Αθήνα (που έχει το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο) και λουτροπόλεις κοντινές στην Αθήνα, όπως το Λουτράκι Κορινθίας κ.λ.π. που θα υπεραποδώσουν μέσω της φορολογίας τους, τα επιδοτούμενα χρήματα στο Ελληνικό Δημόσιο και που θα συμβάλουν στην αύξηση της ποιότητας ζωής, την μείωση των τιμών και την πτώση του πληθωρισμού. Δεν αντέχουν οι πολίτες να βλέπουν εν μέσω οικονομικής κρίσης, να δίνονται επιδοτήσεις σε βραχονήσια ή σε κατσικοχώρια ανεπισκέψιμα, που δεν θα τα επισκεφτούν μόνο πέντε άνθρωποι τον χρόνο και θα γίνουν αφορμή να πλουτίσουν κάποιοι επιτήδειοι. Φέτος για παράδειγμα, λόγω της οικονομικής κρίσης ανέβηκαν τα ναύλα των πλοίων και οι τιμές των ξενοδοχείων στα νησιά, με συνέπεια μείωση των εσόδων από τον τουρισμό. Οι έλληνες και ξένοι τουρίστες προτίμησαν περιοχές κοντά στην Αθήνα, όπως το Λουτράκι Κορινθίας. Εάν δοθούν επιχορηγήσεις σε αυτές τις περιοχές θα πέσουν οι τιμές και θα ανακουφιστούν οικονομικά οι πολίτες, με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων του κράτους και πτώση του πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη, και όχι η επιχορήγηση των βραχονησιών και κατσικοχωριών. Σε αυτό το πνεύμα που σας προτείνουμε, κινήθηκε και η κυβέρνηση με την κατάργηση κοινοτήτων χωριών και την συνένωσή τους σε μεγάλους δήμους, και την κατάργηση των νομαρχιών και την δημιουργία περιφερειών. Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα οφείλει να κινηθεί και ο παρών νόμος και να πάψει η κατασπατάληση των χρημάτων σε κατσικοχώρια και βραχονήσια.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΕΧΤΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ Ή ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15%.
  Επίσης, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΕΧΤΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 60%.
  8. Καταργήστε από τα κριτήρια αξιολόγησης, το κριτήριο απασχόλησης, αναδιάρθρωσης και ισόρροπης ανάπτυξης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αφορούν α) επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων (επιπλωμένων και ανεπίπλωτων) με χρονομίσθωση ή μη, ανεξάρτητα από την τάξη-κατηγορία, και β) επιχειρήσεις όπως εκδοτικούς οίκους, βιβλιοθήκες, μουσεία, καθώς και συλλόγους ανάπλασης περιοχών και ανέγερσης Ι. Ναών. Η αυτοαπασχόληση πρέπει να ενθαρρυνθεί και όχι να καταπληγεί. Επίσης η δεύτερη απασχόληση ενός αυτοαπασχολούμενου, με την ίδρυση νέας επιχείρησης πρέπει να ενθαρρυνθεί. Κλείνουν εκατοντάδες εμπορικές επιχειρήσεις στην Αθήνα καθημερινά λόγω της οικονομικής κρίσης και οι άνθρωποι αυτοί ήταν μια ζωή αυτοαπασχολούμενοι και έτσι θέλουν να παραμείνουν και να μην καταλήξουν στο ταμείο ανεργίας και να αφαιμάξουν το κράτος. Άλλωστε οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν προσλαμβάνουν άτομα άνω των 30 ετών συνήθως, και επιπλέον οι άνθρωποι που κλείνουν τις εμπορικές τους επιχειρήσεις δεν έχουν την ψυχοσύνθεση του υπαλλήλου και δεν γίνεται να την αποκτήσουν στην προχωρημένη ηλικία που βρίσκονται. Αντί λοιπόν να επιδοτήσετε τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη υπαλλήλων, επιδοτήστε τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενων που θέλουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους με ίδρυση νέας δεύτερης επιχείρησης πολύ μικρής, που δεν θα έχει υπάλληλο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πείρα και πρέπει να τους ενθαρρύνετε να την αξιοποιήσουν με μια δεύτερη επιχείρηση ως αυτοαπασχολούμενοι. ΝΑ ΕΝΘΑΡΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με την ίδρυση δεύτερης επιχείρησης, από τους ενδιαφερόμενους. Για να μειωθεί το ρίσκο, επιδοτήστε τις επιχειρήσεις ενοικίασης διαμερισμάτων (επιπλωμένων ή ανεπίπλωτων), που επενδύονται τα χρήματα σε ακίνητο που δεν χάνει ποτέ την αξία του και αποδίδει αμέσως μετά την επένδυση υψηλούς φόρους.
  9. Να τροποποιήσετε τα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν τα κριτήρια ανταγωνιστικότητας, ποιότητας και εξωστρέφειας. Δεν πρέπει να έχουν συντελεστή βαρύτητας 50%, αλλά 10% ή το πολύ 20%. Το μέτρο αυτό μπορεί να είναι καλό να έχει βαρύτητα για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων όπως εργοστάσια παραγωγής, γίνεται όμως μέσο αποκλεισμού άλλων επιχειρήσεων, όπως οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων (επιπλωμένων ή μη) με χρονομίσθωση ή μη. Οπότε ή θα πρέπει να μειωθεί το ποσοστό βαρύτητας, ή θα πρέπει να δοθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό χρημάτων, π.χ. 55% από το ολικό χρηματικό ποσό που θα διατεθεί για επιχορηγήσεις, αποκλειστικά για την ίδρυση επιχειρήσεων ενοικίασης διαμερισμάτων με χρονομίσθωση.
  10. Να τεθούν επιπλέον νέα κριτήρια αξιολόγησης των μικρών επιχειρήσεων με ποσοστό βαρύτητας 70%. Τα κριτήρια να τα αποτελούν α) ο λόγος που προκύπτει από το (χρηματικό ποσό επιδότησης) / (ποσό αποδιδόμενων συνολικών φόρων άμεσων και έμμεσων στην πενταετία από την επιχείρηση και από τα περιουσιακά στοιχεία της και τα περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών της), β) η συμβολή της επιχείρησης στην αύξηση της ποιότητας ζωής των πολιτών που διαμένουν μόνιμα στην πόλη της επιχείρησης και των πολιτών που συναλλάσσονται με την επιχείρηση ή διαμένουν σε αυτή (σε περίπτωση ξενοδοχείου ή διαμερίσματος), γ) μέτρηση των ατόμων που θα επισκεφτούν και θα διαμείνουν στο ξενοδοχείο ή διαμέρισμα με βάσει τα στοιχεία πληρότητας γειτονικών ξενοδοχείων ή ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, και εφόσον δεν υπάρχουν γειτονικά ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα διαμερίσματα να μηδενίζεται η επιχείρηση και να απορρίπτεται η αίτηση τους για επιδότηση, δ) η συμβολή στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών διαχρονικών αξιών, (τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης, αγορά αγαλμάτων, μνημείων κ.λ.π.), ε) το ρίσκο που λαμβάνει η επιχείρηση που ιδρύεται. Η τοποθέτηση χρημάτων σε αγορά ή επισκευή διαμερισμάτων που είναι ακίνητα εμπορεύσιμα είναι για παράδειγμα καλύτερο από την τοποθέτηση χρημάτων σε ανέγερση κτηρίου εργοστασίου που σε περίπτωση χρεωκοπίας δεν έχει αγοραστική αξία, ή η τοποθέτηση σε μηχανολογικό εξοπλισμό που παλαιώνει άμεσα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται η λήψη εκτίμησης της αξίας που θα έχουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και οι ιδιοκτήτες τους (που θα επιδοτηθούν) μετά από μια πενταετία με βάση τις εμπορικές αξίες, που θα εκτιμήσει ειδική υπηρεσία τράπεζας, που ασχολείται με κατασχέσεις. Να προτιμώνται οι φερέγγυοι ιδιοκτήτες ακινήτων προς επιδότηση. ε) για τις μικρές επιχειρήσεις, να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν η συνολική ακίνητη περιουσία, που έχει στην ιδιοκτησία του ο επιχειρηματίας την τελευταία πενταετία και που δηλώνεται στο Ε9 ως προσωπική του περιουσία. Αυτό το κριτήριο να έχει βαρύτητα 50% στην συνολική βαθμολογία των μικρών επιχειρηματιών. Το κράτος δεν πρέπει να δώσει χρήματα σε επιχειρηματίες που δεν έχουν σημαντική προσωπική ακίνητη περιουσία, πάνω από το τριπλάσιο του συνολικού επενδυτικού τους σχεδίου και επιθυμούν το ρίσκο της επιχείρησής τους να το λαμβάνει το κράτος.
  11. Να ενταχθούν προς επιχορήγηση Σύλλογοι ανέγερσης Ι. Ναών και ανάπλασης περιοχών, σε ποσοστό έως 100 %, προκειμένου να αποκτήσουν ιδιόκτητη έδρα, καθ’ ότι προσφέρουμε κοινωνικό έργο και δεν έχουμε έσοδα. Επίσης να επιδοτηθούν οι δραστηριότητές τους που αφορούν ανάληψη κάθε είδους πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπλαση της περιοχής τους γενικά.
  12. Να αυξηθεί η προκαταβολή της επιχορήγησης στο 50% της συνολικής επιχορήγησης.
  13. Να δοθεί το υπόλοιπο 35 % της επιχορήγησης στο μέσο της όλης επένδυσης, και το υπόλοιπο 15% αμέσως μετά την τελική πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
  14. Να επιδοτηθεί ανάμεσα στα άλλα έως 50% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου και η αγορά οικοπέδου από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

  Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας τις παρατηρήσεις μας και μεριμνήσετε να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο.

  Με εκτίμηση,

  Δρ. Βίκτωρ Γ. Παπαγιαννόπουλος
  Πρόεδρος του Συλλόγου

 • 19 Αυγούστου 2010, 16:13 | ΒΑΔΑΚΗΣ

  Ένας από τους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, η οικοδομή και οι κατασκευές, καταρρέει και κανένας δεν δίνει σημασία. Για ακόμη μία φορά αποκλείονται οι δραστηριότητες για κατασκευές κτιρίων και τα έργα πολιτικού μηχανικού από τον αναπτυξιακό νόμο αφαιρώντας ακόμη και το ελάχιστο του προηγούμενου απαράδεκτου αναπτυξιακού νόμου, την επιδότηση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων ή και πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Η εγκατάλειψη των οικοδομικών επιχειρήσεων είναι τέτοια που ακόμη και για το ελάχιστο που δίνεται μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, εγγυήσεις χια χαμηλότοκα δάνεια για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, έχουν αποκλεισθεί αφού το ΙΚΑ με εγκύκλιο που εξέδωσε προς τα υποκαταστήματά του, ζητάει να μην αναφέρονται στις βεβαιώσεις οφειλής οφειλές που προέρχονται από οικοδομοτεχνικά έργα.
  Εάν πραγματικά θέλεται να υπάρξει ανάπτυξη, βοηθείσται τις μικρομεσαίες οικοδομικές και τεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού κυρίως στις μεγάλες πόλεις και δίνουν δουλειά σε εκατοντάδες ελεύθερους επαγγελματίες.
  Β.Ε. ΠΟΛΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ