Άρθρο 26 Ασφαλιστικά μέτρα

1. Όποιος έχει αξίωση για άρση και παράλειψη λόγω προσβολής του σήματος μπορεί να ζητήσει και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

2. Ο σηματούχος μπορεί να ζητήσει τη συντηρητική κατάσχεση ή την προσωρινή απόδοση των εμπορευμάτων με το προσβάλλον διακριτικό γνώρισμα προκειμένου να εμποδισθεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο δίκτυο εμπορικής διανομής.

3. Σε περίπτωση προσβολών που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα και εφόσον ο σηματούχος αποδεικνύει την ύπαρξη περιστάσεων που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την καταβολή της αποζημίωσης που έχει ζητήσει με τακτική αγωγή και προσκομίζει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία ότι το σήμα του προσβάλλεται ή επίκειται προσβολή του, το αρμόδιο δικαστήριο δύναται να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του καθού, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών του. Για το σκοπό αυτό το δικαστήριο, αν το κρίνει πρόσφορο, μπορεί να διατάσσει τον προσβολέα στην κοινοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων ή την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες με τον όρο ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, κατά τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 24.
Τα ασφαλιστικά μέτρα των προηγουμένων παραγράφων δύναται να διαταχθούν και χωρίς προηγούμενη ακρόαση του καθού, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημία στο σηματούχο.
Προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να λάβει τα ανωτέρω μέτρα μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκομίσει κάθε ευλόγως διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για να σχηματίσει την πεποίθηση ότι το δικαίωμά του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή του.

4. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται εν προκειμένω οι παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 27.

5. Η δήλωση καταθέσεως σήματος από το πρόσωπο, κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, δεν κωλύει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατ` αυτού.

6. Αρμόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων είναι το μονομελές πρωτοδικείο τόσο της περιφέρειας στην οποία ευρίσκονται τα προϊόντα ή παρέχονται οι υπηρεσίες, όσο και της περιφέρειας που εδρεύει η επιχείρηση, της οποίας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες φέρουν το προσβαλλόμενο σήμα.

7. Ο σηματούχος μπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των ενδιαμέσων, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του σήματός του.

 • 20 Μαΐου 2011, 21:25 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΔΑΜΑΚΟΥ – Δικηγόρος

  Να συμπληρωθεί και η περίπτωση της επικείμενης προσβολής του σήματος σαν λόγος για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

  Να διευκρινιστεί τι σημαίνει «προσωρινή απόδοση» των εμπορευμάτων με το προσβάλλον διακριτικό γνώρισμα, που περιέχεται στο άρθρο 26 παρ. 2.

 • 20 Μαΐου 2011, 19:04 | Κωνσταντίνος Λογαράς

  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί: «Η χορήγηση προσωρινής διαταγής σύμφωνα με το άρθρο 691 παρ. του ΚΠολΔ, μπορεί να διαταχθεί ακόμη και χωρίς προηγούμενη κλήτευση του καθ’ ού, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος καταστροφής ή απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων της πιθανολογούμενης προσβολής».

  Η ανάγκη μη κλήτευσης του καθ’ού και ειδοποίησής του αναφορικά με την έναρξη της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του υπαγορεύεται από την ανάγκη για την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της προσβολής και την αποτελεσματική προστασία των δικαιούχων. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στο άρθρο 64 του ν. 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία καθώς και στις νομοθεσίες πολλών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο κλπ.

 • 20 Μαΐου 2011, 17:13 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, δικηγόρος

  Η αναφορά σε «προσωρινή απόδοση» εμπορευμάτων χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις για να τύχει ορθής πρακτικής εφαρμογής.

 • 19 Μαΐου 2011, 21:14 | Άλκηστις-Ειρήνη Μαλάμη

  Η παράγραφος 1 πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί ως εξής:
  «1. Όποιος έχει αξίωση για άρση και παράλειψη λόγω προσβολής Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ του σήματος μπορεί να ζητήσει και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.»
  Αλλιώς απαξιώνεται το δικαίωμα άσκησης ασφαλιστικών μέτρων.

 • 19 Μαΐου 2011, 13:44 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δικηγόρος

  Ο όρος «προσωρινή απόδοση» των εμπορευμάτων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, είναι ασαφής και πρέπει σε κάθε περίπτωση να διευκρινιστεί.

 • 10 Μαΐου 2011, 13:29 | Μιχαήλ Ρέλλος

  Αν θα πρέπει να ισχύσει η δέσμευση τρπαζικών λογαριασμών του καθού, τότε αυτό θα έρπεπε να ισχύει για κάθε περίπτωση αγωγής.