Άρθρο 8 Διοικητική επιτροπή σημάτων

1. Για τη δήλωση καταχώρισης σήματος αποφασίζει η διοικητική επιτροπή σημάτων.

2. Η διοικητική επιτροπή σημάτων αποφασίζει επίσης για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει μεταξύ της Υπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 1 και των καταθετών ή των δικαιούχων σήματος κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
Η διοικητική επιτροπή σημάτων δύναται να ανακαλεί τις αποφάσεις της, κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 1 ή του έχοντος έννομο συμφέρον διαδίκου, η οποία κατατίθεται εντός τριάντα ημερών από την επίδοση της υπό ανάκληση απόφασης, εφόσον δεν ελήφθησαν υπόψη εκ παραδρομής κρίσιμα έγγραφα στοιχεία φακέλου της υπόθεσης που είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 ή και στη διοικητική επιτροπή σημάτων, μέχρι το πέρας της διαδικασίας ενώπιόν της. Σε περίπτωση άσκησης αίτησης ανάκλησης η προθεσμία προσφυγής διακόπτεται μέχρι την επίδοση της απόφασης της διοικητικής επιτροπής σημάτων.

3. α. Η διοικητική επιτροπή σημάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατέσσερα τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι υποθέσεις από τον αρχαιότερο πρόεδρο.
Καθένα από τα ανωτέρω τμήματα συντίθεται από έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο διεύθυνσης ή έναν προϊστάμενο τμήματος της διεύθυνσης εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πτυχιούχους ανώτατης, Νομικής ή Οικονομικής ή Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Πολιτικών Επιστημών και έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας ή του Πειραιά, ως μέλη.
Ο γραμματέας κάθε τμήματος της διοικητικής επιτροπής σημάτων είναι υπάλληλος της διεύθυνσης εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πτυχιούχος ανώτατης σχολής και ο βοηθός του υπάλληλος της ανωτέρω διεύθυνσης.
β. Για τα αναπληρωματικά μέλη όλων των ανωτέρω προσώπων ισχύουν τα προαναφερόμενα.

4. Για την αποζημίωση των ανωτέρω προσώπων εισφέρεται ετησίως στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ποσό από τις απολήψεις του Διεθνούς Γραφείου για τη διεθνή καταχώριση σημάτων και με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ποσού αυτού, καθώς και η αποζημίωση του καθενός από τα ανωτέρω πρόσωπα.

  • 19 Μαΐου 2011, 19:39 | ΔΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

    Η δυνατότητα επανελέγχου από την ΔΕΣ στοιχείων του φακέλου που εκ παραδρομής δεν ελήφθησαν υπόψη καίτοι υπηρετεί την ασφάλεια δικαίου δύναται να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση της καταχώρισης του σήματος. Για τον λόγο αυτόν καλό θα ήταν να συντμηθεί η προθεσμία αίτησης ανάκλησης σε 15 μέρες και να ορίζεται μία ταχεία διαδικασία επανεξέτασης του φακέλου από την ΔΕΣ.