Άρθρο 5 Δήλωση κατάθεσης

1. Για την καταχώριση εθνικού σήματος κατατίθεται δήλωση στη διεύθυνση εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε έξι αντίγραφα και περιέχει:
α. αίτηση για καταχώριση σήματος,
β. αποτύπωση του σήματος,
γ. ονοματεπώνυμο και κατοικία του καταθέτη και για νομικά πρόσωπα επωνυμία και έδρα, επί περισσοτέρων δε καταθετών διορίζεται κοινός εκπρόσωπος,
δ. κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία το σήμα πρόκειται να διακρίνει, ταξινομημένα κατά κλάση με αναγραφή της οικείας κλάσεως κατά ομάδα προϊόντων,
ε. διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου και αντικλήτου, ο οποίος αντίκλητος θα πρέπει να κατοικεί στην περιφέρεια του διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών,
στ. ημερομηνία της προγενέστερης κατάθεσης, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, καθώς και τη χώρα στην οποία έχει γίνει αυτή,
ζ. υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου,
η. αν το σήμα είναι ηχητικό ή έγχρωμο ή τρισδιάστατο ή συλλογικό ή αποτελούμενο από αριθμούς ή συσκευασία-σχήμα, γίνεται ειδική μνεία στη δήλωση,
θ. στην περίπτωση που το σήμα περιλαμβάνει χαρακτήρες άλλους από ελληνικούς ή λατινικούς ή αριθμούς άλλους από αραβικούς ή λατινικούς, απόδοση των εν λόγω χαρακτήρων ή/και αριθμών με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες ή/και αραβικούς ή λατινικούς αριθμούς αντίστοιχα.

3. Η δήλωση συνοδεύεται από:
α. δέκα αντίτυπα του σήματος, σε περίπτωση δε έγχρωμης σύνθεσης του σήματος μόνο δέκα έγχρωμα αντίτυπά του,
β. παράβολο υπέρ του δημοσίου,
γ. πληρεξούσιο έγγραφο για κατάθεση σημάτων, με απλή υπογραφή του καταθέτη.

4. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο συνημμένο παράρτημα I με τίτλο ΔΗΛΩΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ.

5. Με την κατάθεση της δήλωσης αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία, η ώρα της υποβολής της και ο αριθμός της, υπογράφεται δε αρμοδίως.

6. Δηλώσεις, που δεν πληρούν τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δε γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

7. Αν η δήλωση που κατατέθηκε περιέχει ελλείψεις ή λάθη που διέλαθαν της προσοχής του αρμόδιου για την παραλαβή αυτής υπαλλήλου, ειδοποιείται ο καταθέτης με έγγραφο με απόδειξη παραλαβής ή με δικαστικό επιμελητή, ο οποίος πρέπει να τα διορθώσει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Εάν οι ελλείψεις δεν καλυφθούν ή τα λάθη δε διορθωθούν εμπρόθεσμα, η δήλωση παραπέμπεται στη διοικητική επιτροπή σημάτων ως έχει.

8. Η δήλωση καταχωρίζεται στο βιβλίο σημάτων.

 • 19 Μαΐου 2011, 19:40 | ΔΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που παρέχει η εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου και προς τον σκοπό εκσυγχρονισμού του παρόντος συστήματος κατάθεσης σημάτων κι εναρμόνισής του τόσο με το μητρώο κοινοτικών σημάτων αλλά και του μητρώου πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θα ήταν σκόπιμο να εισαχθεί η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου με την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής κατάθεσης και καταχώρισης των σημάτων, παρακολούθησης της πορείας κάθε σήματος και των βασικών στοιχείων αυτού (κλάσεις, προϊόντα, ημερομηνία κατάθεσης, καταχώρισης, στοιχεία τριτανακοπής/αίτησης διαγραφής, δικαιούχος, αντίκλητος δικηγόρος). Η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου θα διευκόλυνε τον έλεγχο σήματος και θα μείωνε σημαντικά το κόστος για τους καταθέτες. Περαιτέρω, στο παρόν σχέδιο Νόμου πρέπει να διευκρινισθεί ο τρόπος κατάθεσης του ηχητικού σήματος και να προστεθεί η δυνατότητα κατάθεσης και οπτικοακουστικού σήματος μέσω κατάθεσης CD ή DVD.

 • 18 Μαΐου 2011, 16:56 | Γιώργος Τσιφουτίδης

  Σε μια εποχή που δημιουργείται γραφείο «μιας στάσης» για την δηημιουργία εταιρειών και υποτίθεται απλοποιούνται οι διαδικασίες λόγω ηλεκτρονικής διαδικτύωσης των υπηρεσιών του Δημοσίου, διερωτώμαι προς τι τα έξι (6) αντίγραφα. Κανονικά θα έπρεπε να δημιουργηθεί πανελλήνια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πρόσβαση για όλα τα σήματα στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια ανά την Ελλάδα, στα οποία θα κατατίθενται τα σχετικά δικαιολογητικά και on line να παρέχεται η έγκριση, κοινοποιούμενη προς τις αρχές (π.χ. Αγορανομία, Τελωνειακές αρχές, Εφορία, Δνσεις Εμπορίου κλπ). Δεν μπορεί να μπαίνει και εδώ το Κράτος ως ρυθμιστής και εξουσιάζων μια εμπορική διαδικασία.

 • 16 Μαΐου 2011, 15:41 | Γιώργος Τσιφουτίδης

  Συμφωνώ με τον κο Νικολόπουλο. Ζούμε σε έκα κράτος που θεσμοθετεί την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου ακόμη και στον τομέα αυτό. ΓΙΑΤΙ; Η διάταξη είναι απολίθωμα προηγούμενων δεκαετιών. Γιατί τόσοι περιορισμοί; Που είναι η απελευθέρωση; ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΥΤΗ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ και αυξάνει το κόστος της επιχειρηματικότητας στο τομέα του Brand Name.

 • 12 Μαΐου 2011, 21:53 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  ΙΣΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΑ.
  ΜΠΟΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ¨ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 10 Μαΐου 2011, 14:24 | Κώστας Γ. Μαμέλης

  Με δεδομένη την ύπαρξη εξαιρετικών υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου στη Θεσσαλονίκη και την καθιέρωση έδρας Υπουργού Αναπληρωτή στην πόλη,γιατί δεν εμπιστευόμαστε την κατάθεση και στη Θεσσαλονίκη,τουλάχιστον (για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικοεδρεύουν στην περιοχή);
  Γιατί όλη η βόρεια Ελλάδα να ταλαιπωρείται και να ξοδεύεται σε πολυτελείς-για την εποχή-μετακινήσεις;

 • 10 Μαΐου 2011, 14:56 | Κώστας Γ. Μαμέλης

  Στην ψηφιακή εποχή μας η απαίτηση για ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου κατοίκου της περιοχής του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών είναι απαράδεκτη και δείχνει να αγνοεί την πρόσφατη καθιέρωση της «εθνικής δικηγορίας».
  Αν το πρόβλημα είναι οι πιθανές κοινοποιήσεις του Υπουργείου στον ενδιαφερόμενο,αυτό μπορεί να λυθεί με την υποχρέωση του ενδιαφερόμενου ή του πληρεξούσιου δικηγόρου να περιλάβει στη δήλωσή του ηλεκτρονική διεύθυνση για πιθανές κοινοποιήσεις και να παραιτείται από κοινοποιήσεις εγγράφων με φυσικό τρόπο.

 • 9 Μαΐου 2011, 21:31 | IOANNIS MARKOU

  ΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,
  ΓΙΑΤΙ Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ?
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΥΤΗ. ΜΑΛΙΣΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ε) ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

 • Ελεος, γιατί θα πρέπει πάλι να συμμετέχει στην διαδικασία δικηγόρος;
  Γιατί θα πρέπει να καταθέσει δικηγόρος το σήμα μου;