Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Περί σημάτων προϊόντων και υπηρεσιών»

Αγαπητοί Φίλοι,

Εισάγουμε σήμερα στην κρίση σας το σχέδιο νόμου «Περί σημάτων προϊόντων και υπηρεσιών». Με την πρωτοβουλία μας αυτή στοχεύουμε στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου των σημάτων, ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις, από απομιμητικά προϊόντα. Αυστηροποιούμε τις ποινές για τους παραβάτες και για πρώτη φορά εισάγουμε τη δυνατότητα για άμεση λήψη δικαστικών μέτρων (προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα) χωρίς να κληθεί ο παραβάτης, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων.

Έχουμε λάβει υπόψη μας τις εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή νομολογία και ενσωματώνουμε τη σχετική κοινοτική νομοθεσία: την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29/04/2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του δικαίου των σημάτων, καθώς και  το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση των σημάτων (ν. 2783/2000) και τον Κανονισμό για το κοινοτικό σήμα 207/2009/ΕΚ.

Σας καλώ να συμβάλετε στην προσπάθειά μας, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης