Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων».

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση σχεδίου νόμου – πλαισίου «Για την απλούστευση
της αδειοδότησης των επιχειρήσεων». Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση που αλλάζει την εικόνα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Σκοπός του είναι η δημιουργία ενός σαφούς, απλού, σταθερού και ευέλικτου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσα από κάποιες ρυθμίσεις που θα ακολουθηθούν από συγκεκριμένες παρεμβάσεις συναρμόδιων υπουργείων, έτσι ώστε να γίνει μια συνολική και σφαιρική αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για κάθε τύπο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιδίωξή μας είναι από το ισχύον σύστημα, όπου όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται πρώτα την άδεια του κράτους προκειμένου να λειτουργήσουν, να περάσουμε σε ένα νέο σύστημα, όπου όλες οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση της δημόσιας διοίκησης, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Η παρούσα πρόταση σχεδίου νόμου παρουσιάζεται μετά από παραγωγική συνεργασία με όλα τα
συναρμόδια Υπουργεία.

Η πρόταση διαρθρώνεται σε εννέα κεφάλαια: Με το πρώτο κεφάλαιο τίθενται οι γενικές αρχές, δηλαδή οι ερμηνευτικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν για την εφαρμογή του νόμου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι προϋποθέσεις άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων και εισάγεται ο κανόνας όπου κάθε οικονομική δραστηριότητα μπορεί να ασκείται χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση της Διοίκησης. Παράλληλα
τίθενται περιοριστικά οι περιπτώσεις όπου η Διοίκηση μπορεί να παρεμβαίνει. Στο τρίτο κεφάλαιο τίθεται το πλαίσιο της λειτουργίας της πιστοποίησης και δημιουργείται ένα σαφές πλαίσιο των επιβαλλομένων προτύπων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αντιμετωπίζεται το ζήτημα των επιχειρηματικών πάρκων και απλοποιείται η διαδικασία για τη δραστηριοποίηση μέσα σ’ αυτά. Στο πέμπτο κεφάλαιο καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου και εποπτείας των επιχειρήσεων, στο έκτο κεφάλαιο ορίζονται οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές για τη χορήγηση εγκρίσεων
λειτουργίας, στο έβδομο κεφάλαιο τίθενται οι αρχές τήρησης δημοσιότητας και λειτουργίας της ειδική διαδικτυακής πύλης μέσω της οποίας θα ασκείται κάθε ενέργεια σε εφαρμογή παρόντος νόμου. Στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά οι διοικητικές ποινικές και αστικές κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης του
παρόντος νόμου από τη Διοίκηση ή τους Διοικουμένους. Και στο ένατο οι τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης υποβάλλοντας παρατηρήσεις
και σχόλια. Οι προτάσεις σας θα βοηθήσουν στην τελική διαμόρφωση του κειμένου που θα κατατεθεί στην Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως 28.2.2014.

Ο Υπουργός

Κωστής Χατζηδάκης