Άρθρο 1 Μετονομασία Λιμενικού Σώματος-Υπαγωγή

1. Το Λιμενικό Σώμα το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1753/1919 (ΦΕΚ 67Α/1919) μετονομάζεται σε Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

2. Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις της με το εξωτερικό μεταφράζεται επίσημα στην Αγγλική ως «Hellenic Coast Guard».

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 23:35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ

  Επί του Σχ. Ν. περί «Σύστασης αρχηγείου Λ.Σ. – Ε.Α. και άλλες διατάξεις», θα επιθυμούσα να εκθέσω ότι:

  1. Όπως συνάγεται από το πρώτο (γενικό) μέρος της Αιτιολογικής Έκθεσης του αναφερομένου νομοσχεδίου, το βασικό επιχείρημα για την προώθηση του και την τροποποίησή του μέχρι του Οκτωβρίου 2009 ισχύσαντος νομικού πλαισίου αναφορικά με την υπόσταση και αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.), εδράζεται στην συλλογιστική ότι ένα νέο Σώμα, όπως αυτό περιγράφεται στο νομοσχέδιο, υπό πολιτική διοίκηση με τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας (Σ.Α.) θα έχει αποτελεσματικότερη δράση. Μάλιστα σε μία εποχή βαθειάς οικονομικής κρίσης εκτιμάται ότι θα συμβάλει θετικά στην δημιουργία κλίματος ευνοϊκού για την ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας μας, ενός εκ των δύο πυλώνων της Εθνικής Οικονομίας μας, με επακόλουθη την κοινωνική ευημερία των συμπολιτών μας.
  2. Επιχειρώντας μία συνοπτική ανάλυση και διατύπωση της προσωπικής μου άποψης επί της αιτιολογικής αυτής βάσης και με την εμπειρία που απέκτησα από την τεσσαρακονταετή περίπου υπηρεσία στο Λ.Σ. καταλήγω στα ακόλουθα:
  α) Η μέχρι τώρα υπαγωγή του Λ.Σ. σε διαφορετικά από τα άλλα Σ.Α. Υπουργείων δεν επηρέασε ούτε και θα επηρεάσει αρνητικά, την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά τα αστυνομικά του καθήκοντα. Ως επιχειρήματα προς επίρρωση της θέσεώς μου παραθέτω:
  (1) Με δεδομένα, το εξαιρετικά μεγάλο έκταμμα της ακτογραμμής μας, την ιδιομορφία του θαλάσσιου χώρου μας, τη μοναδική ίσως για τα παγκόσμια δεδομένα δυνατότητα δράσης του σώματος, σε όλα τα υπό ελληνική σημαία πλοία, που ποντοπλοούν στην υδρόγειο, την ιδιαίτερη ποικιλομορφία των θεμάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος, που επιλαμβάνεται το προσωπικό του σώματος, εν σχέσει με τα άλλα Σ.Α., καθώς και τον υποπολλαπλάσιο αριθμό του προσωπικού, σε σχέση με τα άλλα Σ.Α., το οποίο καθίσταται ακόμη μικρότερο, αν ληφθούν υπόψη και τα άλλα πέραν των αστυνομικών καθήκοντά του, ως επίσης και τον περιορισμένο προϋπολογισμό και επιχειρησιακά μέσα του, θεωρώ ότι το έργο που επετέλεσε κατά τα ενενήντα έτη της εθνικής προσφοράς του, υπήρξε και αποτελεσματικό και τεράστιο στην πραγματική του διάσταση.
  (2) Στις περισσότερες από τις προηγμένες χώρες της αλλοδαπής, το Λ.Σ. Λ.Σ. (με την κατά περίπτωση ονομασία του) υπάγεται σε διαφορετικό από τα λοιπά Σ.Α. υπουργείο. Μάλιστα στις περισσότερες από αυτές δεν υφίσταται και αυτοτελές σχετικό υπουργείο. Ως παράδειγμα αναφέρω τις Η.Π.Α., όπου μάλιστα και αυτή η ίδια η Αστυνομία, υπάγεται σε διαφορετικούς πολιτικούς προϊσταμένους, όχι μόνο σε επίπεδο υπουργείου αλλά και πολιτείας. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητά τους.
  (3) Άλλο στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της υπαγωγής υπό μία πολιτική διοίκηση, μέσα μάλιστα από τις διατάξεις του ιδίου του νομοσχεδίου, το ΕΚΣΕΔ το οποίο συνεργάζεται και ορθώς, με υπηρεσίες κλάδων του ΥΕΘΑ.
  β) Και στο παρελθόν, τόσο το απώτερο, όσο και το πρόσφατο, επιχειρήθηκε διάσπαση και απομάκρυνση από το Λ.Σ., των φυσικών αρμοδιοτήτων του. Αρμοδιοτήτων που προέκυψαν από μακρόχρονη, αδιάλλειπτη και επιτυχή άσκησή τους, όπως αυτές καθορίστηκαν από τις απαιτήσεις των εθνικών συμφερόντων. Μετά την αποτυχία όμως, των πειραματισμών αυτών, τα πράγματα επανήλθαν στην προτέρα τους κατάσταση. Ως παράδειγμα αναφέρω, τις δυσλειτουργίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του Ν. 816/1917 και οι οποίες τελικά ήχθησαν, με τη θέση σε ισχύ του Ν. 1753/1919. Ο νόμος μάλιστα αυτός αποτελεί και τον ιδρυτικό του σώματος νόμο.
  γ) Όσον αφορά την οικονομική κρίση, η οποία σοβεί στις μέρες μας και η επίκληση της οποίας αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα, στο βασικό επιχείρημα για την προώθηση του υπόψη νομοσχεδίου, αυτή έχει και άλλη πιο σημαντική διάσταση. Δεδομένης της ύψιστης σημασίας της εμπορικής ναυτιλίας μας, για την εθνική οικονομία, η απομάκρυνση της ασκήσεως της ναυτιλιακής πολιτικής, από τον φυσικό φορέα της το Λ.Σ., εκτιμώ ότι θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην ανάπτυξή της, διότι:
  (1) Το προσωπικό του Λ.Σ., το επιφορτισμένο με την υλοποίησή της, κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα σε υψηλό βαθμό αλλά και την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία, λόγω όχι μόνο θεωρητικής κατάρτισης αλλά και πρακτικής ενασχόλησης, τόσο σε περιφερειακές όσο και επιτελικές υπηρεσίες, αλλά και συμμετοχής του σε διεθνή όργανα και επιτροπές.
  (2) Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, δεδομένου των απαιτήσεων της ναυτιλίας.
  (3) Επιπλέον δεν είναι λυσιτελής η άσκηση ναυτιλιακής πολιτικής, όταν η θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας, γίνεται από φορέα διάφορο αυτού που την εφαρμόζει.
  (4) Τα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία, καταδεικνύουν μείωση του εμπορικού στόλου μας, σε περιπτώσεις απομάκρυνσης από το Λ.Σ., της ασκήσεως της ναυτιλιακής πολιτικής.
  3. Με το εκ των προτέρων δεδομένο, της προώθησης του νομοσχεδίου, θεωρώ ότι:
  α) Στο άρθρο 3: η αναφορά στον «… θαλάσσιο χώρο ευθύνης της» θα πρέπει να αντικατασταθεί με «… ελληνικό θαλάσσιο χώρο…».
  β) Στο άρθρο 5: ο αναφερόμενος σχεδιασμός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να συμπληρωθεί και με εθνικό σχεδιασμό.
  γ) Κρίνεται προτιμότερη η μη περιοριστική αναγραφή των αρμοδιοτήτων του σώματος, για ευχερέστερη μεταβολή τους, όταν η ανάγκη το απαιτήσει.

  Ελπίζοντας ότι συμβάλλω έστω και στο ελάχιστο στον επιδιωκόμενο εθνικό σκοπό,

  Διατελώ με τιμή,

  Κωνσταντίνος Εμμ. Μωράκης
  Υποναύαρχος Λ.Σ. (εα)

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 23:20 | Αχαιός

  Το όνομα να είναι ξεκάθαρo Ελληνική Ακτοφυλακή, Hellenic Coast Guard.μέσα και έξω.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 20:57 | ΚΩΣΤΑΣ

  Σε μιά περίοδο κρίσης όπου πέφτει ο πέλεκυς των περικοπών επι δικαίων και αδίκων εσείς που εισηγέισθε το νέο όνομα έχετε υπολογίσει το κόστος για την αλλαγή του λογότυπου ΛΣ πάνω στα πλοία και τα οχήματα του σημερινου ΛΣ, το κόστος του λογότυπου σε εκατομύρια έντυπα που έχουν οι υπηρεσίες, σε ταμπέλες των λιμενικών σταθμών ανα την επικράτεια σε στολ’ές και όπου αλλου υφίσταται το λογότυπο; ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΓΕΛΟΙΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, αλλα το κόστος που αναφέρω παραπάνω δεν το πληρώνει ο φωστήρας που έκανε την πρόταση αλλά εγώ. Κύριοι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ το μείζον δεν είναι το όνομα αλλά οι αρμοδιότητες.Νομοθετήστε σωστά και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που θέλουμε να έχει το Σώμα και αφήστε το να το λένε ΛΣ. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού…

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 17:25 | Βασιλάτος Γεράσιμος (Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ)

  Παρ’ όλη την ιστορικότητα του ισχύοντος ονόματος («Λιμενικό Σώμα») εν τούτοις αυτό δεν αντανακλά το πλήρες εύρος της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα και ως εκ τούτου θεωρώ ως πλέον δόκιμο το όνομα «Ελληνική Ακτοφυλακή» μόνο.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 10:47 | Φάνης

  Το όνομα θα πρέπει να είναι απλά Ελληνική Ακτοφυλακή, ούτως άλλως στα αγγλικά ήταν ήδη Hellenic Coast Guard. Δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει και το τμήμα του ονόματος Λιμενικό Σώμα μόνο και μόνο για να λέμε ότι σεβόμαστε την ιστορία.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 10:49 | Θρασύβουλος Θράσος

  1.- Η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προσκρούει κατ΄ αρχήν σε δεοντολογικά, τυπικά και λειτουργικά δεδομένα καθώς :
  Α) Η σχετική πρωτοβουλία έπρεπε να αναληφθεί από το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) ή έστω σε συνεργασία με το ΥΘΥΝΑΛ αφού το Λιμενικό Σώμα σύμφωνα με την υφιστάμενη τουλάχιστον νομοθεσία υπάγεται στο ΥΘΥΝΑΛ. Παρά τούτο κι ο υπουργός κ. Διαμαντίδης Ιωάννης, δεν παρίστατο ούτε στην παρουσίαση του σχεδίου νόμου στο υπουργικό συμβούλιο,
  Β) Θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην λειτουργία του ΛΣ αφού οι «εν-αλλαγές» των 14 τελευταίων μηνών έχουν ήδη διαταράξει σοβαρά τη συνοχή του. Πέραν των διαφορετικών προσεγγίσεων του προσωπικού του –λογικών από μια άποψη καθώς περίπου το ίδιο θα συνέβαινε σε όποιο ανάλογο φορέα ή Υπηρεσία ετίθεντο τέτοια ζητήματα- ανά ειδικότητα, περιοχή υπηρέτησης, βαθμό, προέλευση ή εκπαίδευση, αναδεικνύονται μοιραία μικροπρεπείς ή κι ευτελείς επιδιώξεις και μικροσυμφέροντα, απωθημένα και κόμπλεξ, ανθρώπινες δηλαδή συμπεριφορές, που μοιραία έχουν τραυματίσει ή υπονομεύσει και τις απλές διαπροσωπικές καθημερινές τους σχέσεις,
  Γ) Αντίστοιχα σχέδια νόμου όπως π.χ. εκείνο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», που ψηφίστηκε στις 22-09-2010 στη Βουλή (Ν. 3883/2010), δεν τέθηκαν και σωστά προς διαβούλευση, ακριβώς για την αποφυγή των προαναφερόμενων καταστάσεων,
  Δ) Το σχέδιο νόμου που δόθηκε από το ΥΠΠ συνοδεύεται από μια ελλιπή αιτιολογική έκθεση αναφορικά με τους λόγους, το σκεπτικό, τους στόχους κι τις επιπτώσεις των διατάξεων του σχεδίου νόμου αλλά και για το όφελος – κόστος των ρυθμίσεων (οικονομικό, εθνικό, πολιτειακό, κοινωνικό, ανθρώπινο κεφάλαιο, κ.λπ.). Επιπλέον περιέχει στοιχεία που δεν ευσταθούν όπως π.χ. η «ανάγκη διαχείρισης ζητημάτων περιβαλλοντικής προστασίας από ένα Υπουργείο» δηλ. το ΥΠΠ ενώ σχεδόν όλα τα υπουργεία της χώρας ασχολούνται και με την περιβαλλοντική προστασία, παρουσιάζει έλλειψη κατανόησης του χαρακτήρα και του ρόλου των θαλάσσιων μεταφορών και της εμπορικής ναυτιλίας της χώρας μας, δεν αναφέρει π.χ ότι στα κράτη που μνημονεύονται στην αιτιολογική έκθεση (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία) οι ακτοφυλακές δεν υπάγονται σε αστυνομικά υπουργεία ενώ στη Γαλλία δεν υπάρχει επίσημη ακτοφυλακή, αναφέρει π.χ. ότι με το σχέδιο νόμου «εξασφαλίζεται η αυτόνομη επιχειρησιακή δράση του ΛΣ» παρότι είχε και πριν αυτόνομη επιχειρησιακή δράση το ΛΣ ενώ και για την «οριστική και αμετάκλητη κατοχύρωση» των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του προσωπικού και του καθεστώτος εισροής πόρων προς τα κύρια ή επικουρικά Ταμεία είναι φανερό ότι δεν αρκεί παρά μια άλλη διάταξη νόμου για να ανατρέψει την κατάσταση, οι δε πόροι των ταμείων (σε αριθμό και σε ύψος χρημάτων), λόγω του περιορισμού των αρμοδιοτήτων του Σώματος, θα μειωθούν σημαντικά με ότι αυτό συνάγεται για τις παροχές των ταμείων στο προσωπικό του ΛΣ στη συνέχεια (π.χ. μείωση μερισμάτων – συντάξεων) και
  Ε) Το κείμενο του σχεδίου νόμου δεν συνιστά νέα ρύθμιση αλλά πρόκειται κατά το μέγιστο μέρος του για μια επιλεκτική ή και πιστή αντιγραφή διατάξεων που αφορούν στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) και συγκεκριμένα των άρθρων 8,9,10,12,13,19 και 23 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» κι ορισμένων σημείων του ΠΔ 242/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» και των άρθρων 11 και 60 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης». Τα λίγα δε καινοφανή σημεία του (λέξεις ή προτάσεις) είναι αποκαλυπτικά στοχεύσεων και λογικών του σχεδίου νόμου ενώ δεν λείπουν κι «ακατανόητες» διατάξεις όπως η παροχή δυνατότητας έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση θεμάτων ιεραρχίας ή ανάκλησης από την εφεδρεία κι η απασχόληση προσωπικού στον Οίκο Ναύτου, ο οποίος ως γνωστόν θα ενταχθεί σύντομα με άλλα ασφαλιστικά Ταμεία στον ΟΠΥ .

  2.- Με βάση τα παραπάνω αλλά και τις δυσμενέστατες του συνέπειες για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και τους εμπλεκόμενους φορείς ή κλάδους (ΥΘΥΝΑΛ, ναυτιλία, ναυτική εργασία, κ.λπ.) το σχέδιο νόμου πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και να εκδοθεί ένα προεδρικό διατάγμα που να τροποποιεί το ΠΔ 96/2010, ούτως ώστε να ενσωματώνει πλήρως στο ΥΘΥΝΑΛ το ΛΣ, το οποίο πρέπει να επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν από 15 μήνες. Παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν αλλά μετά από ευρεία συζήτηση, σοβαρή μελέτη και ώριμη σκέψη και να αφορούν σε ένα σύστημα, που θα συνδέει τις προσλήψεις, την εκπαίδευση και την διαρκή επιμόρφωση, τις μεταθέσεις, τις εξειδικεύσεις, τις προαγωγές και τις τοποθετήσεις σε θέσεις διοίκησης κι ευθύνης του προσωπικού του.
  Μια θεσμική δηλαδή αναμόρφωση του Λιμενικού Σώματος, με τη διατήρηση όλων των αρμοδιοτήτων του, που θα επιτρέψει με ουσιαστικό διάλογο και ευρεία συμμετοχή κι ιδίως των ανώτερων παραγωγικών αξιωματικών, που τώρα έχουν εκ των πραγμάτων φιμωθεί, χωρίς αποκλεισμούς κι υπονομεύσεις, τη βελτίωση της δομής και της λειτουργίας του ΛΣ (με ή χωρίς Αρχηγείο) και του ΥΘΥΝΑΛ και την αναβάθμιση του έργου τους σε συνθήκες αξιοπρέπειας, διαφάνειας, δικαιοσύνης, ίσης μεταχείρισης κι αποτελεσματικότητας.

  3.- Επειδή όμως το σχέδιο νόμου επηρεάζει κι όλους τους ασχολούμενους με τις θαλάσσιες δραστηριότητες είναι σκόπιμο να αναφερθεί κι η γενικότερη στάση των κύρια εμπλεκόμενων συλλογικών φορέων καθώς :
  Α) Εναντίον της κατάργησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της απομάκρυνσης του Λ.Σ. από αυτό, είχαν ταχθεί από την αρχή (Οκτώβριο 2009) οι ενώσεις των ναυτικών (Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία) και όλοι οι ναυτιλιακοί φορείς πλην της Ένωσης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας συντ. ΕΕΝ (τότε υπό την ονομασία Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας) πρόεδρος της οποίας τυγχάνει ο κ. Βεντούρης Απόστολος κι η οποία με επίσημη γραπτή ανακοίνωση, είχε ταχθεί με ενθουσιασμό υπέρ της κατάτμησης των αρμοδιοτήτων του ΥΕΝ σε διάφορα Υπουργεία και της υπαγωγής του ΛΣ στο ΥΠΠ, θέση που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, παρά τις αντιδράσεις από τον Οκτώβριο 2009 της Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου, η οποία δεν έχει θεσμικό ρόλο στην Ελλάδα, τήρησε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2010 μια στάση αναμονής για την κατάτμηση του ΥΕΝ και την απομάκρυνση του ΛΣ από αυτό. Στη συνέχεια όμως συντάχθηκε με τις θέσεις όλων των άλλων ναυτιλιακών φορέων πλην της ΕΕΝ.
  Β) Στο προεκλογικό πρόγραμμα κι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υπήρχε κανενός είδους νύξη για την κατάργηση του ΥΕΝ και την απομάκρυνση του ΛΣ από αυτό ή τη συρρίκνωση των αρμοδιοτήτων του, όπως π.χ. είχε γίνει για αλλαγές σε άλλα Υπουργεία ή στην Αγροφυλακή.
  Γ) Η σύσταση του Αρχηγείου και η «επιχειρησιακή» λειτουργία του ΛΣ συνδέεται με επιδιώξεις -τουλάχιστον στο χώρο προσωπικού ΛΣ- της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας κυρίως. Κι επειδή είναι πράγματι παράδοξο να ζητάει και να επιχαίρει ένας συνδικαλιστικός φορέας για την αποψίλωση αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας του (φανταστείτε π..χ. το σωματείο εργαζομένων να ζητάει τη μείωση των εργασιών ενός εργοστασίου ή ναυπηγείου) θα πρέπει να αναζητηθεί η βαθύτερη αιτία αυτής της κίνησης. Η συνδικαλιστική ομοσπονδία, μέλη της οποίας όπως είναι γνωστό γράφτηκαν μαζικά και στο σωματείο των Αξιωματικών το 2006-7, που δεν ανήκει σε αυτήν, ενδιαφέρεται κατά βάση για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των μεταθέσεων του προσωπικού. Αυτό το σημείο – κλειδί έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τη δράση, τη διατύπωση θέσεων και τις περισσότερες παρεμβάσεις της καθώς και την προσήλωση στο πρότυπο του μέσου αστυνομικού, που δεν έχει μεταθέσεις. Ενδεικτικά και μόνο θα μπορούσε να δει κανείς π.χ. την στάση και τη δράση της (ανακοινώσεις, διαμαρτυρίες, κ.λπ.) από τον Οκτώβριο 2005 έως το Απρίλιο του 2009 σχετικά με τα σχεδόν ίδια προεδρικά διατάγματα για τις μεταθέσεις (το 222 και το 33 αντίστοιχα) με τη διαφορά ότι στο πρώτο της είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα ψήφου στα συμβούλια μεταθέσεων ενώ στο δεύτερο της ξαναδινόταν ή την τωρινή της πρόταση με τίτλο «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ», στην οποία παραπέμπει η ανακοίνωσή της με ημερομηνία 03-12-2010 περί «ασθενούς ΛΣ» (π.χ. προσλήψεις μέσω των πανελληνίων εξετάσεων αλλά με πριμοδότηση εντοπιότητας και υποχρεωτική παραμονή 10 ετών σε περιοχές με αδυναμία στελέχωσης).
  Το θέμα των μεταθέσεων με καλή θέληση θα μπορούσε να έχει λυθεί, εφόσον είχε ενταχθεί και συνδυαστεί σε ένα ευρύτερο σύστημα προσλήψεων, προαγωγών, εξειδικευμένης απασχόλησης σε ορισμένους βαθμούς, επιλογής προϊσταμένων Υπηρεσιών με κριτήρια, κ.λπ. Ας δοθεί π.χ. η δυνατότητα σε ένα Λιμενοφύλακα ή Υπαξιωματικό ή ακόμα και Αξιωματικό να υπηρετήσει αρκετά ή όλα τα χρόνια σε ένα μέρος εφόσον ήθελε αλλά υπό προϋποθέσεις π.χ. χωρίς ή με περιορισμένη δυνατότητα βαθμολογικών προαγωγών. Όλοι όσοι προσλήφθηκαν ή απόκτησαν στη συνέχεια ειδικότητες ας παραμένουν σε συγκεκριμένες υπηρεσίες αλλά με επίσης καθορισμένο πλαίσιο προαγωγών και κατάληψης θέσεων.
  Με τον τρόπο που δυστυχώς λειτουργούσαν και λειτουργούν οι μεταθέσεις ή οι μη μεταθέσεις σε πλείστες περιπτώσεις (ευνοιοκρατικά, εκδικητικά, εκβιαστικά, ψηφοθηρικά, κ.λπ.) δημιούργησαν και δημιουργούν αλλόκοτες καταστάσεις (εγκλωβισμό ορισμένων σε ανεπιθύμητες περιοχές όπως τα νησιά του νοτιοανατολικού και του κεντρικού Αιγαίου, μόνιμη παραμονή άλλων όπως στη Θεσσαλονίκη ή στο Ηράκλειο και κυρίως στο κέντρο, κ.λπ.). Και τώρα ακόμα μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αρκεί να υπάρξει διάθεση επίλυσής του με υποχωρήσεις γιατί απλά δεν γίνεται να τα έχουν όλα κι όλοι.

  4.- H κατ’ άρθρο διατύπωση παρατηρήσεων στο σχέδιο νόμου δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι πρόκειται για μια προσαρμογή κείμενων αστυνομικών διατάξεων για ένα Σώμα, το οποίο αν και με αρκετά αστυνομικά καθήκοντα, έχει διαφορετικό χαρακτήρα, νοοτροπία κι ιδιότητα. Γι’ αυτό και πρέπει συνοπτικά να αποσαφηνιστούν μερικά πράγματα και συγκεκριμένα :
  Α) Πουθενά στον κόσμο, όπου υπάρχουν ακτοφυλακές (Coast Guards) και δρουν αυτόνομα, δεν υπάγoνται σε αστυνομικά Υπουργεία αλλά στην πλειοψηφία τους υπάγονται στα Υπουργεία Άμυνας.
  Β) Οι αρμοδιότητές τους ποικίλλουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις ιστορικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες αλλά τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των χωρών, που δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν. Υπάρχουν χώρες στις οποίες η Ακτοφυλακή ασχολείται μόνο με έρευνα και διάσωση, χώρες όπου δεν ασχολείται με την έρευνα και τη διάσωση, χώρες στις οποίες έχει κι αστυνομικές αρμοδιότητες και χώρες στις οποίες δεν έχει, χώρες στις οποίες έχει διευρυμένες αρμοδιότητες όπως υδρογραφικές εργασίες, θαλάσσια έρευνα, εμπορική ναυτιλία, αλιεία, λειτουργία των φάρων, κ.λπ..
  Γ) Η διαμόρφωση των αρμοδιοτήτων του ΛΣ στη χώρα μας, οι οποίες και σαφείς και συγκεκριμένες και οριοθετημένες είναι, ακολούθησαν ιστορικά την πορεία της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η ονομασία «Λιμενικό Σώμα», εκείνη την περίοδο (1915-1919) πρέπει να αναζητηθεί στις αρμοδιότητές του σε σχέση με το Πολεμικό μας Ναυτικό, καθώς η ονομασία «Ακτοφυλακή» υπήρχε. Η Αμερικάνικη Ακτοφυλακή «Coast Guard» είχε ιδρυθεί το 1915 κι ήταν γνωστός ο ρόλος της. Ακόμα και σήμερα έχει αυξημένες αρμοδιότητες όσον αφορά στο σύνολο των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και στη λειτουργία του τομέα της εμπορικής ναυτιλίας. Έχει κι αρμοδιότητες, οι οποίες στη χώρα μας ασκούνται π.χ. από το Πολεμικό Ναυτικό ή τα Τελωνεία.
  Δ) Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται η δραστική συρρίκνωση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος και η αλλαγή της φυσιογνωμίας, της αποστολής, της δομής, της στελέχωσης και της λειτουργίας του. Η ενέργεια αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διαχείριση και στον έλεγχο όλων των θαλάσσιων ή και παράκτιων δραστηριοτήτων (ναυσιπλοΐα, εμπορική ναυτιλία, αλιεία, θαλάσσιο περιβάλλον, αναψυχή, έκνομες ενέργειες, θαλάσσια σύνορα, κ.λπ), με τις οποίες σε διοικητικό ή και ελεγκτικό επίπεδο, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ασχολείται το Λιμενικό Σώμα.
  Ε) Αποτελεί ταπείνωση για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, όπου κι αν υπηρετεί κι ανεξάρτητα από το βαθμό που έχει συνειδητοποιήσει την κατάσταση ή το έργο του, αυτή η συρρίκνωση των αρμοδιοτήτων του κι η απομάκρυνσή του από ένα Υπουργείο, που χάρις στο ΛΣ παρά τις επιφυλάξεις εφοπλιστών τότε (1935) δημιουργήθηκε. Ιδίως όταν όλοι γνωρίζουν πως κι εξαιτίας της δουλειάς σε Λιμεναρχεία, ΥΕΝ, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Κέντρα Επιμόρφωσης, κλπ., των γνώσεων και των εμπειριών αυτού του προσωπικού επί 90 έτη:
  α) η εμπορική μας ποντοπόρος ναυτιλία κατέχει σήμερα σε μέγεθος την πρώτη θέση στον κόσμο και τα ελληνικά εμπορικά ποντοπόρα πλοία διαθέτουν τις καλύτερες προδιαγραφές με αποτέλεσμα η ελληνική σημαία να είναι πλέον από τις ποιοτικότερες στον κόσμο,
  β) οι περισσότερες θαλάσσιες χρήσεις στη χώρα μας (ακτοπλοΐα, μεταφορές φορτίων, αλιεία, αναψυχή, κ.λπ.) ασκούνται σε μεγάλο βαθμό με ασφάλεια και σε καθεστώς ορθολογικής διαχείρισης και νομιμότητας,
  γ) το θαλάσσιο περιβάλλον και οι ακτές προστατεύονται σε ικανοποιητικό βαθμό και
  δ) τα θαλάσσια σύνορά μας διαφυλάσσονται επιτυχημένα κατά το μέρος που αναλογεί στο ΛΣ κι οι έκνομες δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο και στα λιμάνια διώκονται.
  ΣΤ) Σε γενικές γραμμές και σε σύγκριση με τις υπηρεσίες του υπόλοιπου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα, το Λιμενικό Σώμα λειτούργησε μέχρι τώρα αρκετά αποτελεσματικά. Και το πέτυχε κυρίως χάρις στις δεξιότητες, γνώσεις κι ικανότητες του προσωπικού του είτε αφορά σε επιστημονικά προσόντα αφού όλοι οι αξιωματικοί του αλλά και αρκετοί υπαξιωματικοί και λιμενοφύλακες είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενός πανεπιστημιακού ή πολυτεχνικού τίτλου ή πτυχίου ΑΕΝ, πιστοποιητικών γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και μεγάλος αριθμός τους διαθέτει μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα είτε αφορά σε ειδικές εκπαιδεύσεις και προσόντα αφού αρκετοί κυρίως υπαξιωματικοί και λιμενοφύλακες έχουν πιστοποιημένες γνώσεις σε τεχνικούς, επιχειρησιακούς, τεχνολογικούς, διοικητικούς και λοιπούς τομείς.
  Ζ) Εκείνο που πραγματικά θα περίμενε κανείς κι ιδίως την τρέχουσα περίοδο εθνικής περισυλλογής και προσγείωσης, είναι η έστω κι απλή αναγνώριση αυτού του έργου καθώς δεν υπάρχει άλλος φορέας στην ελληνική δημόσια διοίκηση, στις αρμοδιότητες του οποίου να συμπεριλαμβάνεται και κλάδος, που έχει κατακτήσει τέτοια παγκόσμια πρωτιά. Αντίθετα επιχειρείται και με το παρόν σχέδιο νόμου η πλήρης απαξίωση κι η διάλυση του ΛΣ. Ίσως για να επαληθευθεί για μια ακόμη φορά πως η κακοδαιμονία μας δεν είναι τυχαία, τίποτα δεν άλλαξε στον τόπο. Αν παραλληλίσουμε την κατάσταση, η κακή μεταχείριση που επιφυλάχθηκε σε όσους είχαν ουσιαστική εθνική προσφορά όπως στον Κολοκοτρώνη ή στον Ελ. Βενιζέλο, που τυγχάνει κι ο ιδρυτής του Σώματος, παραμένει απαράβατος εθνικός κανόνας, η ελληνική ιδιαιτερότητα. Πώς να γλυτώσει το Λιμενικό Σώμα ;

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 00:55 | Exantas

  Παρατηρούμε εδώ και καιρό μια αδιάκοπη προσπάθεια των ιθυνόντων να αλλάζουν τα ονόματα υπουργείων και οργανισμών χωρίς πουθενά να έχει επιτευχθεί κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, όπως θα επιθυμούσαν οι περισσότεροι Έλληνες. Έτσι και στο Λιμενικό καταβάλλεται άοκνη προσπάθεια να αλλάξει το όνομα χωρίς να στοχεύουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας, των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, την εκπαίδευση, την διαφάνεια, την αξιοκρατία, την ισονομία, την τακτοποίηση των βιοποριστικών αναγκών του. To Πολεμικό Ναυτικό στα αγγλικά μεταφράζεται ως Hellenic Navy και όχι ως War Navy, ανάλογα & η Π.Α & το Π.Σ, τι είναι αυτό λοιπόν που επιβάλλει την μετονομασία? Ικανοποίηση κάποιων οραματιστών καθηγητών? κάποιων εξωτερικών & εισαγομένων συμβούλων ή το ελληνικό πείσμα? Έργο Ακτοφυλακής κάνουν όλοι όσοι εκ του Λ.Σ ασχολούνται με την αστυνόμευση των λιμανιών, των ακτών και των πλοίων. Η διπλή ονομασία παραπέμπει στην διπλή ονομασία της γείτονος, που για εσωτερική κατανάλωση κάθε χώρας, το όνομα αναφέρεται διαφορετικά. Εάν ο τελεσίδικος & μοναδικός ρόλος του είναι μόνον η αστυνόμευση & ο ελεγκτικός χαρακτήρας του, μπορεί να ισχύσει η νέα ονομασία όταν συντελεστεί η αποχώρηση από το ΥΘΥΝΑ & ουδεμία σχέση με την ναυτιλία πλέον (ίσως) έχει. Όσο δε αφορά τα ονόματα των διαφόρων λιμενικών Αρχών στην Αγγλική ως Port Authority, Port Police, Coast Guard κλπ, ευθύνεται η έλλειψη συγκεκριμένης κατεύθυνσης για την ομοιόμορφη, για όλες τις Λ.Α, μετάφρασης από την κεντρική Υπηρεσία. Οι δυσκολίες όμως που θα ανακύψουν από την διπλή ονομασία είναι πολλές εκτός κι αν ο καθείς χρησιμοποιεί το όνομα που τον βολεύει, όπως κατά κόρον σήμερα συμβαίνει.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 20:56 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΜΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ. ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 08:39 | Αναργυρος

  η διατήρηση του ιδιου ονόματος (παράδοση ετών ) δεν θα επηρεάσει ούτε την οργανωτική , ούτε την επιχειρησιακή λειτουργία του Λιμενικού .
  Ο Όρος Hellenic Coast GuARD ήταν έτσι και αλλιώς η λανθασμένη μεν αλλά επίσημη μετάφραση του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ . Είναι θετικό που θεσμοθετείται με νόμο.

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 22:30 | peter

  Η ύπαρξη διπλής ονομασίας προξενεί σύγχυση. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να παραμείνει μία ονομασία, είτε Λιμενικό Σώμα είτε Ελληνική Ακτοφυλακή. Με βάση τη δομή, αρμοδιότητες κ.λπ. που περιγράφονται στο εν λόγω σχέδιο νόμου, η ονομασία Ελληνική Ακτοφυλακή αποδίδει ίσως ορθότερα το ρόλο που καλείται να επιτελέσει στο μέλλον το Λιμενικό Σώμα.

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 20:28 | ΝΙΚΟΣ ΣΑΝΣΗΣ

  εχω την εντύπωση οτι το πρωην σώμα του Λιμενικού επεκτείνεται. μετα απο τις αθροες εισροές λαθρομεταναστών κρίνεται αναγκαία η δημιουργία του. καθως και από το τεραστιο μεγεθος σε μήκος ειδικά των ελληνικών νησιών και ακτών. Δεν ξερω αν θα πρεπει να ενσωματωθεί στο Λιμενικό ή να είναι αυτονομο σ’ωμα. θα πρεπει παντως λόγω της πολυπλοκότητας των επιχειρησεων και του χώρου που θα ελέγχει να εμπλουτισθεί με βατραχανθρωπους απο τα στρατιωτικές ειδικές δυνάμεις πεζικού και πολεμικού ναυτικού. θα πρπεπει να ενταχθει μονάδα αμεσης επεμβασης ελικοπτερων.η διαταξη των δυνάμεων αυτών κατα μηκος των νησιών θα πρπει να εχει αμυντικογενές μεν σήμα πολλαπλής αποκρουσης και επιθετικής ανασχεσης.
  το λιμενικό σωμα δε να βρει το πραγματικό του ρόλο της φυλαξης των πολλων λιμανιών και της εν γενει ηλεκτρονικής και διοικητικής παρακολουθησης της ναυσιπλοιάς στα ελληνικά υδατα για εντοπισμό υπ΄ποπτων φορτίων και αλλων συναφών περιπτωσεων.

  ευχαριστώ
  ΝΣ

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 18:24 | βασιλης πρεκας

  προσωπική μου άποψη θα πρέπει να φτιαχτή το λιμενικό έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό και λειτουργικό.Πρέπει να έχει δική του ηγεσία και να συνεργάζετε με τα υπολοίπα σώματα ασφαλείας και το κυριώτερο με το πολεμικό ναυτικό.Η ελλάδα μας έχει πολλά νησιά,παραλίες,χιλιάδες σκάφη,πλοία,θαλλάσιο εμπόρειο κ.λ.πδεν είναι δυνατόν να μην έχουμε ενα αντάξιο λιμενικό σωμα συγχρονο,αρτιο δομημένο,οργανωμένο,ανεξάρτητο.το λιμενικό σωμα εχει μια μεγάλη γκάμα επιχειρισιμότητας που δυστυχώς απαξιώνετε και διαλύετε σε μια χωρα που έιναι υπερδύναμη στη ναυσιπλοία και έχει χιλιάδες ορμίσκους.Δεν έχει καμμιά χρησιμότητα να ανήκη κάπου το λιμενικό,για μένα πρέπει να έχει πολιτικό αρχηγό τον υπουργό εθνικης αμύνης,αφού απο εκεί εκλέγετε η ηγεσία του και να συνεργάζετε με το υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας και με άλλους κρατικούς φορείς.Πρέπει σίγουρα ναχη αμεση συνεργασία και επιχειρησιακά με το πολεμικό ναυτικό καθώς και να έχουν κοινούς εξοπλισμούς η και προσωπικό.Η πολιτική προστασία μπορη να γίνη μια δημόσια η κρατική αρχη που σκοπό της θάνε να εχουν το κύριο λόγο τα σωματα στρατού και ασφαλείας και εκείνη νάνε ο ενδιάμεσος φορέας για τους δημοσίους λειτουργούς και πολίτες που θα πρέπει να συνεργαστούν οταν απαιτήτε.Είναι σίγουρο οτι σε θέτα φυσικών καταστροφών η αλλων κινδύνων χρειάζετε ολοι νανε ετοίμοι και με πείρα στις επιχειρήσεις,ο υπουργος εθνικης αμύνης νάχη όλα τα σώματα και η πολιτική προστασία να συνεργάζετε μαζί του για την διευκόλυνση με τους υπολοίπους φορείς για την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.Μην δημιουργείτε πολλούς φορείς ειναι αχρηστοι,δαπανηροί και μη αποτελεσματικοί,έχετε το προσωπικό και τα μέσα,οργάνωση λείπη και εκσυγχρονισμός βάση απαιτήσεων λείπη.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 17:08 | ΒΑΣΙΛΗΣ Ζ.

  Το πρόβλημα που είναι? ….. ονομασία ? Νομίζω όχι. Απλώς οι συνάδελφοί στο Λ.Σ. δεν κάνουν καλά την δουλεία τους ως προς την φύλακση των θαλασσιών μας συνόρων . Στριμωχτήκανε στα μεγάλα αστικά κέντρα και έτσι τα θαλάσσια σύνορα παραμένουν αφύλακτα και είναι ανήμπορα να αντιμετωπίσουν το παρών προβλήματα .
  Μέχρι και σήμερα πάντως, το μεγαλύτερο και ουσιαστικά και κυριότερο μέρος της φύλακσης των συνόρων πέφτουν στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού .
  Προτείνω ,μια και που οργανώνεται εκ νέου το Σώμα , να γίνει και μια καλύτερη αναδιανομή του προσωπικού . Ανάλογα με τις ανάγκες ως προς επάνδρωση με προτεραιότητα των ακριτικών νησιών (π.χ. Αγαθονήση , Σάμος , Καστελόριζο κ.τ.λ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 00:51 | Dimitris

  Το Λιμενικό Σώμα, με ιστορία και θετική πορεία 90 ετών, έπρεπε(επιτέλους) να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο και την αποστολή του, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η αναβάθμισή του θεωρείται επιβεβλημένη. Η διπλή ονομασία, όχι μόνο δεν βοηθάει αλλά περιπλέκει τα πράγματα. ΜΙΑ και ΜΟΝΟ ονομασία: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Κ Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η (ΕΛ.ΑΚΤ) για την Ελλάδα και HELLENIC COAST GUARD ως επίσημη διεθνής ονομασία. Εξάλλου αυτή είναι η πραγματική του ονομασία που προσδιορίζει το ρόλο και την αποστολή του.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 20:05 | Κωνσταντινος

  Κανονίστε μόνο να μην πληρώνουμε επιπλέον ένοπλους που θα κάθονται στα γραφεία και θα προσφέρουν για αυτό που διοριστήκαν

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 18:36 | Γιάπρος Σπύρος

  Θεωρώ την ρύθμιση ημίμετρο που προσπαθεί να ικανοποιήσει τις δυο αντίπαλες πλευρές. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ονομασία. Θα θέσω όμως κάποιες σκέψεις προς προβληματισμό

  Λιμενικό Σώμα = Σώμα των λιμανιών, το οποίο όμως έχει αρμοδιότητα και εκτός λιμανιών. Σαν να λέμε Αερολιμεναρχείο με αρμοδιότητα εκτός αεροδρομίου π.χ. εντός της πόλης

  Λιμενική Αρχή = αγγλική απόδοση Port authority = Σε αρκετά κράτη ο όρος port authority αφορά τους οργανισμούς λιμένα

  ενδεικτικά αναφέρεται

  http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Authority_of_New_York_and_New_Jersey
  αλλά και 2 από τους μεγαλύτερους οργανισμούς λιμένα στις επίσημες ιστοσελίδες τους

  ΟΛΠ http://www.olp.gr/index_en.html

  ΟΛΘ http://www.thpa.gr/index.php?lang=en

  Ακτοφυλακή = Φύλακες των ακτών.
  Κατά πρώτον δεν υπάρχει νομικός ορισμός της ακτής.
  Κατά δεύτερον από κράτος σε κράτος ο νομικός ορισμός της ακτής [coast] διαφέρει.
  Κατα τρίτον πολλά κράτη για αυτό το λόγο ονομάζουν την υπηρεσία ναυτική αστυνομία maritime police – policia maritima και όχι ακτοφυλακή διότι δεν έχει αρμοδιότητα επί της ακτής

  Κατά τέταρτον κατά την αρχαιότητα οι Έλληνες με την ονομασία Aκτή καλούσαν αρχικά ολόκληρη την Αττική (Στράβων 336-13). Αργότερα η ονομασία Ακτή αποδόθηκε στη λεγόμενη σήμερα Πειραϊκή χερσόνησο
  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AE_%28%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%29
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Lange_Mauern.png

  Τελευταίο και κυριότερο. Η αστυνομική αρμοδιότητα επί των ακτών μετά τον Ν444/70 ανήκει στην ΕΛΑΣ και έχουν εκδοθεί σχετικές ερμηνευτικές διαταγές του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ. Μετά τον Ν444/70 επί του αιγιαλού και παραλίας η αρμοδιότητα του Λ.Σ. περιορίζεται μόνο επί της χερσαίας ζώνης και των εξομοιούμενων χώρων . Εξ άλλου όπως έχει κριθεί από το ανώτατο ποινικό δικαστήριο ο αιγιαλός δεν αποτελεί από μόνος του χερσαία ζώνη[Αρ πρωτ 5887/16-07-1971 εγκύκλιος ΥΕΝ/ΑΛΣ/ΔΛΑ 1, 89/1997 Γνωμοδότηση ΝΣΚ, Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Πλημ/κών Σύρου στην τελευταία έκδοση του βιβλίου Λιμενομία-Αργυρακόπουλος, 1677/2005 Απόφαση ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ]

  Επί του ονόματος είμαι πραγματικά προβληματισμένος

  Τέλος για λόγους σύνδεσης και συσχέτισης με την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος ως εξής

  όπου η κείμενη νομοθεσία αναφέρεται στο Λ.Σ. και το προσωπικό του, εφεξής νοείται ότι αναφέρεται στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και το προσωπικό του/της

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 18:22 | Γιάπρος Σπύρος

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ

  Κατόπιν προσεκτικής μελέτης του κειμένου του νομοσχεδίου , μελέτης συναφούς νομοθεσίας νομολογίας και βιβλιογραφίας και μετά από συνδυασμένη και προσεκτική αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στην διάθεσή μου στοιχείων επιτρέψτε μου να διατυπώσω τα ακόλουθα τα οποία αποτελούν απλές σκέψεις και συλλογισμούς και σε καμία περίπτωση κριτική

  Επί της αρχής θα συμφωνήσω για την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει το μέλλον του Σώματος και του προσωπικού του, όμως επί των επιμέρους άρθρων, θα διαφωνήσω εν μέρει, αναπτύσσοντας τις απόψεις μου στο κάθε ένα εξ αυτών, καθώς κατά την ταπεινή μου άποψη πάσχουν από νομοτεχνική αρτιότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις θα προκαλέσουν κατά τη γνώμη μου θέμα συνταγματικότητας, ενώ παραβιάζουν την αρχή της καλής νομοθέτησης. Αν και η αρχή της «καλής νομοθέτησης» δεν αποτελεί ακόμη δεσμευτικό νομικό κανόνα στο δικαιικό μας σύστημα δεν μας εμποδίζει τίποτα να την εφαρμόσουμε

  Το παρόν νομοσχέδιο θα αποτελέσει μετά την ψήφισή του έναν από τους κυριότερους «οργανωτικούς νόμους» για το Λ.Σ. ο οποίος θα οριοθετεί το γενικό πλαίσιο για την λειτουργία του . Οι αρμοδιότητες ενός αστυνομικού σώματος πρέπει να προβλέπονται «αποκλειστικά», σύμφωνα και με την αρχή της νομιμότητας που προβλέπει ότι το Δημόσιο – σε όλες του τις μορφές – έχει μόνον όση εξουσία του δίνει ρητώς ο Νόμος. Ο νόμος αυτός αποτελεί νόμο-πλαίσιο κατά το άρθρο 43 του Συντάγματος των Ελλήνων [ΣτΕ]και περιλαμβάνει εξουσιοδοτικές διατάξεις και για το λόγο αυτό για το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 43 του ΣτΕ θα πρέπει να χαραχθούν οι γενικές αρχές και οι κατευθύνσεις ρύθμισης. Στο παρόν νομοσχέδιο αυτό δέν συμβαίνει με αποτέλεσμα να ελοχεύει ο κίνδυνος ορισμένα κανονιστικά διατάγματα να κριθούν αντισυνταγματικά καθώς θα αναφέρονται σε περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του ΣτΕ τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους και οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το ΣτΕ να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το ίδιο το ΣτΕ, είτε από τον ίδιο το νόμο εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Κατά συνέπεια , όπως έχει κριθεί από δεκάδες [αν όχι εκατοντάδες] αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, δεν δύναται να ρυθμιστούν – με βάση και την αρχή διάκρισης των λειτουργιών – με κανονιστικά διατάγματα της διοίκησης ως εκτελεστικής εξουσίας, πολλά από τα θέματα της εξουσιοδοτικής διάταξης καθώς αναφέρονται σε περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων.

  Συγκεκριμένα δεν περιλαμβάνονται βασικές αστυνομικές ενέργειες των Λιμενικών Οργάνων τα οποία στα πλαίσια της εκπλήρωσης της αποστολής τους θα πρέπει να εκτελέσουν.

  Με κανιστικό διάταγμα ρυθμίστηκαν αντίστοιχα θέματα για την ΕΛΑΣ με το ΠΔ 141/91 περί αρμοδιοτήτων των οργάνων του ΥΔΤ για το οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη με το Αρ. πρωτ.: 16024.02.2.4 – 20580.02.2.4 της 30 Ιουνίου 2003 Πόρισμά του έκρινε τα ακόλουθα :

  Οι αστυνομικές έρευνες και προσαγωγές διέπονται, πράγματι, από νομικό πλαίσιο ανεπίτρεπτα ρευστό και ασαφές προκειμένου περί περιορισμών ατομικού δικαιώματος. Αμφισβητείται, άλλωστε, ακόμη και η τυπική του συνταγματικότητα στο πεδίο της νομοθετικής εξουσιοδότησης, δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις, αν και θα έπρεπε, σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 5 παρ. 3: «…ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος»), να έχουν τεθεί με τυπικό νόμο, περιέχονται σε προεδρικό διάταγμα (141/91 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»), το οποίο στηρίζεται σε εξουσιοδότηση νόμου αφορώντος απλώς και μόνο τον Οργανισμό του Υπουργείου (ν. 1481/84). Με βάση τις επισημάνσεις αυτές, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη, στην κατ’ άρθρον 3 παρ. 5 ν. 3094/2003 Ετήσια Έκθεσή του (έτους 2002), εισηγηθεί την εξ αρχής εκπόνηση και θέσπιση, με τυπικό νόμο, ενός σύγχρονου και σαφούς θεσμικού πλαισίου.

  Για το λόγο αυτό απαιτείται αρκετά από τα καθήκοντα των οργάνων να περιληφθούν στο κείμενο του νόμου όπως επιγραμματικά :

  Τα λιμενικά όργανα για την εκπλήρωση της αποστολής τους :

  προβαίνουν σε ελέγχους, σωµατικές έρευνες, έρευνες σε πλωτά και χερσαία µεταφορικά µέσα και µεταφερόµενα αντικείµενα όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια τελέσεως αξιοποίνου πράξεως ή απόλυτη ανάγκη

  Οδηγούν στο υπηρεσιακό κατάστηµα για εξέταση άτοµα τα οποία στερούνται στοιχείων αποδεικτικών της ταυτότητάς τους ή τα οποία, εξαιτίας του τόπου, του χρόνου, των περιστάσεων και της συµπεριφοράς τους δηµιουργούν υπόνοιες διάπραξης εγκληµατικής ενέργειας

  Οδηγούν στο λιμένα πλοία τα οποία κατά τον έλεγχο δεν αποδεικνύουν τη σχέση σύνδεσης με κράτος σημαίας κατά τη Δ.Σ. για το Δίκαιο της Θάλασσας

  Τα ανωτέρω σαφώς αποτελούν απλή διατύπωση ειδικά δε για το θέμα της τελευταίας πρότασης απαιτείται επαναδιατύπωση από εξειδικευμένους στο δίκαιο της θάλασσας νομικούς, το οποίο ορίζει ότι το δικαίωμα της διέλευσης χωρικών υδάτων ανήκει σε πλοία τα οποία υπάγονται σε καθεστώς εξουσίασης από κράτος το οποίο υποχρεούται να το καταχωρήσει στο εθνικό του μητρώο [νηολόγιο] και να το εφοδιάσει με ειδική έγγραφη πιστοποίηση περί της σχέσης εξουσίασης και του δικαιώματός του να φέρει τη σημαία του [έγγραφο εθνικότητας]

  ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

  Η µέριµνα για την ποιότητα της διατύπωσης των κειµένων είναι θεµελιώδης για την καλύτερη κατανόηση και την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας. Οι πράξεις που θεσπίζονται από τα αρμόδια όργανα πρέπει να διατυπώνονται µε σαφήνεια και συνέπεια και να ακολουθούν οµοιόµορφες αρχές σύνταξης νοµικών κειµένων προκειµένου τα πρόσωπα – φυσικά και νομικά – να γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους και τα δικαστήρια να τα προστατεύουν. Εξάλλου όπως προαναφέρθηκε σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας το Δημόσιο σε όλες του τις μορφές έχει μόνον όση εξουσία του δίνει ρητώς ο Νόμος. Για να επιτευχθούν όμως τα προαναφερόμενα θα πρέπει να ακολουθηθούν διάφορες γενικές νομοτεχνικές αρχές όπως :

  α. Συντακτική απλότητα σαφήνεια και ακρίβεια

  β. Διερεύνηση του προς ρύθμιση προβλήματος.

  γ. Αντιμετώπιση του προς ρύθμιση θέματος σε γενική βάση.

  δ. Αντιμετώπιση του προς ρύθμιση θέματος σε μελλοντική βάση.

  ε. Εναρμόνιση και σύνδεση του προς ρύθμιση θέματος με την κείμενη νομοθεσία.

  στ. Η νομοθέτηση κατά παραπομπή.

  Ειδικότερα: [σχετικός μεταξύ άλλων και ο Κοινός πρακτικός οδηγός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη σύνταξη των νοµοθετικών κειµένων]

  α. Συντακτική απλότητα σαφήνεια και ακρίβεια

  Η σύνταξη µιας νοµοθετικής πράξης πρέπει να είναι:

  -σαφής, εύκολα κατανοητή, χωρίς διφορούµενα·

  -απλή, συνοπτική, χωρίς περιττά στοιχεία·

  -ακριβής, χωρίς να αφήνει αµφιβολίες στον αναγνώστη.

  Ο αυτονόητος αυτός κανόνας αποτελεί άλλωστε έκφραση γενικών αρχών του δικαίου, όπως:

  -της ισότητας των πολιτών έναντι του νόµου, υπό την έννοια ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση και να κατανοούν το νόµο·

  -της ασφάλειας του δικαίου, υπό την έννοια ότι η εφαρµογή του νόµου πρέπει να είναι προβλέψιµη

  β. Διερεύνηση του προς ρύθμιση προβλήματος δηλαδή μελέτη του θέματος που πρόκειται να ρυθμιστεί, και σχηματισμός σαφούς εικόνας για την ενδεδειγμένη λύση. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να εντοπίζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα ή κενό των ρυθμίσεων, να εξετάζεται αν αυτό είναι ουσιώδες ή αν μπορεί να καλυφθεί με άλλους τρόπους και να εξευρίσκεται η κατάλληλη λύση που απομένει να διατυπωθεί στη συνέχεια.

  γ.Αντιμετώπιση του προς ρύθμιση θέματος σε γενική βάση με την οποία επιδιώκεται η βαθύτερη διερεύνηση τούτου για την ανακάλυψη τυχόν σύνδεσής του με άλλα θέματα, ώστε να αποφεύγονται οι αποσπασματικές ρυθμίσεις και να επιτυγχάνεται πληρέστερη μελέτη των ζητημάτων.

  δ.Αντιμετώπιση του προς ρύθμιση θέματος σε μελλοντική βάση με την οποία επιδιώκεται η κατά το δυνατόν πρόβλεψη των περιπτώσεων για τις οποίες θα ανακύψει στο μέλλον η ανάγκη ρύθμισης, ώστε να επιτυγχάνεται πληρότητα της ρύθμισης και να αποφεύγεται η ανάγκη τροποποίησής της σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  ε. Εναρμόνιση και σύνδεση του προς ρύθμιση θέματος με την κείμενη νομοθεσία δηλαδή αποφυγή κατάρτισης ρύθμισης η οποία θα ανατρέπει πλήρως ήδη ισχύουσες σχετικές ρυθμίσεις, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο, τα πραγματικά δεδομένα και τις υποθέσεις σε εξέλιξη, γεγονός, που αν δεν προβλεφθούν οι απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις, προκαλεί ρήξεις στην έννομη τάξη και δημιουργεί προβλήματα στους εφαρμοστές των ρυθμίσεων και στους ενδιαφερομένους, με συνέπεια την ανάγκη κατάρτισης νέων ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των δυσχερειών.

  Επίσης, πρέπει κατά τη διατύπωση του κειμένου των νομοθετικών πράξεων να εξασφαλίζεται η επιβαλλόμενη ομοιομορφία των χρησιμοποιούμενων όρων σε σχέση με τις λοιπές ανάλογου περιεχομένου νομοθετικές πράξεις, προς αποφυγή ερμηνευτικών ζητημάτων.

  στ. Η νομοθέτηση κατά παραπομπή υπάρχει όταν η ρύθμιση του θέματος δεν γίνεται απευθείας από την νέα νομοθετική πράξη αλλά με παραπομπή σε διάταξη νόμου ή άλλης κανονιστικής πράξης που είναι, ήδη, σε ισχύ. Η ρύθμιση κατά παραπομπή πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο ώστε να προκύπτει με σαφήνεια αν είναι γνήσια ή μη γνήσια.

  Γνήσια παραπομπή υπάρχει, όταν η παραπομπή προς την διάταξη που ήδη ισχύει γίνεται με την έννοια ότι το θέμα θα ρυθμίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η διάταξη όπως ισχύει σήμερα και όπως κάθε φορά θα ισχύει στο μέλλον, όσες αλληλοδιάδοχες τροποποιήσεις και αν υποστεί.

  Μη γνήσια παραπομπή υπάρχει όταν η παραπομπή γίνεται σε διάταξη νόμου ή άλλης κανονιστικής πράξης, όπως ισχύει σήμερα και όπως ισχύει σήμερα θα ρυθμίζει πάντοτε το θέμα, ανεξάρτητα αν η διάταξη αυτή τροποποιηθεί μεταγενέστερα.

  Το σύνολο σχεδόν των διατυπώσεων των άρθρων έρχεται σε αντίθεση με κάποια από τις ανωτέρω νομοτεχνικές αρχές

  Η βελτίωση της ποιότητας των ρυθµίσεων θα συµβάλει αποφασιστικά στην ασφάλεια δικαίου,προκειµένου ο πολίτης να γνωρίζει µε σαφήνεια τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του και η διοίκηση τις ευθύνες και τις αρµοδιότητές της

  [αφιέρωμα Νομοθεσία και διακυβέρνηση:Η κανονιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα των Α. Μακρυδημήτρη, Α. Χατζή, Μ.Η. Πραβίτα, Σ. Ναλπαντίδου, Π. Καρκατσούλη και Γ. Λαζαράκου]

  Επί των ειδικότερων σκέψεών μου για κάθε άρθρο θα τοποθετηθώ ειδικά στο κάθε ένα από αυτά επιθυμώ όμως κάποιες γενικές παρατηρήσεις

  Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός ενός θεσμού που λειτουργεί από την δεκαετία του 1830 δηλαδή σχεδόν 2 αιώνων. Το Λ.Σ. λειτουργεί με την σημερινή του μορφή από το 1919 όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε μια βασική αρχή της κρατικής λειτουργίας ότι κυριότερος πυρήνας της είναι οι περιφερειακές εκτελεστικές υπηρεσίες και εν προκειμένω οι περιφερειακές Λιμενικές Αρχές για τις οποίες σαν παραπέμπω στο διάταγμα του 1834.

  Όπως είναι γνωστό οι 2 αποστολές του Λ.Σ. είναι

  α] η διοίκηση της εμπορικής ναυτιλίας και

  β] η αστυνόμευση θάλασσας πλοίων ναυπηγημάτων λιμένων και εξομοιούμενων χώρων

  Μέσα σε 19 άρθρα τα οποία καταλαμβάνουν 5 σελίδες επιχειρείται να συνοψιστεί μια ιστορία σχεδόν 2 αιώνων των Λιμενικών Αρχών όταν οι αντίστοιχοι οργανικοί νόμοι της ΕΛΑΣ αποτελούνται από 63 άρθρα ο νόμος 1481/84 και 39 άρθρα ο νόμος 2800/2000

  Τόσο στα 19 άρθρα του νομοσχεδίου όσο και στην αιτιολογική του έκθεση δεν υπάρχει καμία αναφορά και καμία αιτιολόγηση για τον τομέα της διοίκησης του εμπορικού ναυτικού και την σύνδεσή του με την Λιμενική Αρχή

  Ο νόμος περί αυτοδιοικητικής μεταρύθμισης Καλλικράτης περιλαμβάνει διατάξεις που προβλέπουν λειτουργία ΝΠΔΔ στους δήμους ώς φορείς διοίκησης λιμένων ενώ στα άρθρα 94 και 95 μεταφέρει αρμοδιότητες του τομέα αλιείας στους δήμους. Άλλες αρμοδιότητες των Λιμενικών Αρχών που δεν συνάδουν με τον καθαρά αστυνομικό χαρακτήρα του παρόντος νομοσχεδίου δεν ρυθμίζονται από καμία διάταξη του παρόντος.

  Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι σε περιφερειακό επίπεδο να μην προκύπτει καμία ουσιώδης αλλαγή

  Αντίθετα δίνεται έμφαση μόνο στην κεντρική υπηρεσία αυξάνοντας κλάδους διευθύνσεις και τμήματα παραμελώτας τον κύτταρο της εκτελεστικής λειτουργίας το Λιμεναρχείο.

  Τα παραπάνω αφενός μεν έρχονται σε αντίθεση με τις εξαγγελίες για περιορισμό του κράτους αφετέρου δε με την σαφή αναφορά στο κάθετο σύστημα διοίκησης έρχονται κατά την ταπεινή μου άποψη σε αντίθεση με την συνταγματική επιταγή των άρθρων 102 και 102 του ΣτΕ

  Κλείνωντας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ένα βασικό στρατιωτικό ρητό [μιας και είμαστε στρατιωτικοί] το οποίο λέει ότι

  στρατηγός χωρίς στρατιώτες αδυνατεί να πολεμήσει και αντί να παραδοθεί στον εχθρό καίει τη σημαία για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού και αυτοκτονεί

  ο εκπαιδευμένος στρατιώτης ακόμα και χωρίς στρατηγό συνεχίζει και πολεμά

  Αυτό που μας λείπει είναι ο εκπαιδευμένος στρατιώτης και όχι οι στρατηγοί

  Γιάπρος Σπύρος

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 15:35 | Νίκος Χ

  Με τις αρμοδιότητες που θα έχει το σώμα η ονομασία θα έπρεπε να ήταν ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ (PORT POLICE).

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 13:28 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

  ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΚΑΝΑΤΕ !!!

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 01:24 | Γιάννης Γ

  Πρέπει να διαχωριστεί τελικά το Λιμενικό Σώμα.
  Πρέπει να γίνει η Ελληνική Ακτοφυλακή εχοντας σαν πρότυπο την οργάνωση τους ρόλους και τα καθήκοντα που εχει σήμερα η Αμερικανική Ακτοφυλακή.

  Ενα κομμάτι του Λ.Σ να πάει στο Προστασίας του Πολίτη για τα καθαρά αστυνομικά καθήκοντα εντός του λιμανιού η των παραλιμένιων περιοχών.

  Να ενσωματωθεί στην ΕΛΑΣ αυτό το κομμάτι.
  Τον πρώτο καιρό να ειναι ως τμήμα σαν Ναυτική αστυνομία η να λέγεται ως αστυνομία λιμένων.

  Κατόπιν αφομοίωση στην ΕΛΑΣ.
  Που ειδατε αλλου σε ολον τον κόσμο οι υπηρεσίες της ακτοφυλακής να κάνουν τον τροχονόμο η τον παρκαδόρο μέσα στο λιμάνι και στον μισό δρόμο(απο την μεριά του λιμανιού), να γράφουν κλήσεις για παράνομη στάθμευση, να κάνουν αγορανομία, και τα αλλα κλασσικά αστυνομικά καθήκοντα ?.

  Η αλλη μεγάλη ιστορία τα λιμεναρχεία.

  Ως καθαρή ακτοφυλακή αν γίνει το σημερινό ΛΣ δεν θα χρειάζεται παραπάνω πέντε με έξι εδρες με χωρισμό της θαλάσσιας επικράτειας σε πέντε με εξι περιοχές ευθύνης.

  Τα σημερινά λιμεναρχεία σαν καθαρά αστυνομικές υπηρεσίες αν γίνει ετσι ο ρόλος τους για τα λιμάνια τον πρώτο καιρό μπορούν τουλάχιστον να ενοποιηθούν με τις τοπικές αστυνομίες.
  Θα υπάρξει μεγάλη οικονομία πόρων.

  Απορίας αξιον ειναι οι ναυτικές σχολες δηλαδή οι ΑΕΝ και το ΚΕΣΕΝ , οι αλλες σχολές του Ασπροπύργου να εχουν διοικητή, υποδιοικητή, οπλονόμους κλπ.
  Ασκοπες θέσεις και ανευ αντικειμένου αυτοί οι ανθρωποι εκεί.
  Οι σπουδαστές ουτε στρατιωτικοί γίνονται και ουτε υπάρχει κάποια στρατιωτική εκπαίδευση.

  Και κακώς ακόμα υπάγονται στο υπουργείο θαλασσίων υποθέσεων και στο ΛΣ.
  Με την ιδια συλλογιστική τότε και οι Ιατρικές να υπάγονται στο υγείας, η γεωπονική στο Αγροτικής ανάπτυξης, το Πολυτεχνείο στο αντίστοιχο υπουργειο.

  Επίσης το τρελλο της υποθέσεως που πρέπει να σταματήσει αλλά και να φύγει τελείως απο το ΛΣ ειναι το θέμα του ελεγχου της Ναυτικής εργασίας, ναυτολογήσεων, ανεργίας κλπ.
  Με ποιά συλλογιστική στην σημερινή εποχή το λιμεναρχείο να ναυτολογεί και να απολύει ναυτικούς στα πλοία.
  Με την ιδια συλλογιστική η αστυνομία να σφραγίζει τα βιβλιάρια πρόσληψης απολυσης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

  Ασκοπες εργασίες που ηταν λογικές για παλιές εποχές αλλά οχι για σήμερα, αλλά που συνεχίζονται μόνο και μόνο να υπάρχει αντικείμενο εργασίας δηλαδή γραφειοκρατεία και κατ΄επέκταση θέσεις εργασίας.

  Αφήνω τελευταίο και το θέμα των Προξενικών λιμεναρχών.
  26 καλοπληρωμένες θέσεις Λιμενικών αξιωματικών και ανάλογες θέσεις γραμματέων πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό και ενα σωρό εξοδα για γραφεία και εξοδα λειτουργίας.
  Να κάνουν? και τι κάνουν σήμερα στην εποχή της τεχνολογίας?

  Μόνο Χράπα χρούπα σφραγίδες σε χαριά και ημερολόγια και τίποτα αλλο.
  Κάποιες αλλες εποχές χρειαζόντουσαν σήμερα πέρα απο δύο τρεις θέσεις σε κέντρα ναυτιλιακών αποφάσεων ειναι εντελώς αχρείαστοι.

  Οποιοι ισχυριστούν περί επιθεωρήσεων και αλλα να μην τα λένε πλέον.
  Τα των επιθεωρήσεων πλέον τα εχουν αναλάβει τα MOU το USCG kαι τα κατά τόπους State port control.
  Και για κάποια ειδική ανάγκη υπάρχουν και οι πρεσβείες και τα προξενεία .

  Τελειώνοντας , αν εγώ θεωρούμαι υπερβολικός ας ρωτήσει πως δουλεύει το αντίστοιχο σύστημα σε αλλες χώρες ακόμα και τις ανεπτυγμένες ναυτιλιακά δηλαδή σε στόλο.

  ΥΓ. Στην Βόρεια Ευρώπη στα λιμάνια και στα τέρμιναλ των επιβατικων σταθμών καθήκοντα ρύθμισης και ευθύνης επιβιβάσεων αποβιβάσεων επιβατών / οχημάτων το εχουν οι ιδιες εταιρείες.
  Εδώ δεκάδες λιμενικοί στο λιμάνι κάνουν τον τροχονόμο και τον ελεγχτή εισητηρίων ακόμη.
  Γιατί?
  Καιρός δεν ειναι να αλλάξουν τα στραβά και ανάποδα?

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 22:21 | Βασίλης Καραβίτης

  1. Δεν κατανοώ αυτήν την …υστερία με τιςμετονομασίες! Εκτός από τις δυσκολίες για την αναγνώριση των υπηρεσιών, υπουργείων και αρμοδιοτήτων, βρίσκω ότι καταναλίσκεται άσκοπη ενέργεια και πόροι γι’ αυτές τις αλλαγές. Και μιά επόμενη κυβέρνηση πολύ πιθανόν θα κάνει το ίδιο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στεριώσει όνομα! Το κακό στην Ελληνική διοίκηση ΔΕΝ διορθώνεται με τις αλλαγές ονομάτων που μπερδεύουν και δυσκολεύουν τον πολίτη. Σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή!!! Αλλού ψάξτε για την κακοδαιμονία!

  Δηλαδή μέχρι τώρα δεν ήταν ακτοφυλακή το λιμενικό; Τι αλλάζει; Μόνο και μόνο για να υιοθετήσουμε το αμερικάνικο όνομα σε μετάφραση;

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 21:09 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ

  Το πως θα λέγεται το Λιμενικό Σώμα είναι θέμα χωρίς σημαντικό αντίκρυσμα. Το κυριώτερο που χρειάζεται είναι, η χάραξη πολιτικής για την αποστολή του, η οργάνωσή του η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός του για την επίτευξη των σκοπών του που είναι η διαφύλαξη των θαλασσίων συνόρων, η διάσωση, και η επιτήρηση της σωστής λειτουργίας των λιμένων. Πρέπει να υπάγεται εξ ολοκλήρου σε ένα υπουργείο για να υπάρχει πλήρης συντονισμός και όχι αποδιοργάνωση.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 21:25 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ

  Ας αλλάξει το όνομα, αν η Κυβέρνηση νομίζει ότι είναι αυτό το σημαντικότερο των θεμάτων!
  Εν μέσω κρίσης, να ασχολούμαστε με παρόμοια θέματα, το βρίσκω ΦΥΓΟΜΑΧΙΑ. Ή όπως το λέει ο λαός, άλλα λόγια ν΄αγαπιόμαστε.
  Τέλος πάντων, αν δεν γίνει εις βάρος των φορολογουμένων, ας πάει στα κομμάτια…

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 14:11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΣΩΣΤΗ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ , ΑΝ ΑΠΑΛΟΙΦΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ΄΄ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ΄΄ ΑΝΟΙΓΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Λ.Σ-Ε.Α ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Π.Ν ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ)ΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ/ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΥΤΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΥΓΙΕΙΗ!

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 13:01 | Thomas Papadakis

  Πάντως και πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να διχοτομήσουμε το Λιμενικό Σώμα και γιατί πρέπει να πάει στο Προστασίας του Πολίτη και να δανείζει κόσμο στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων.

  Διαβάζω ότι αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας με ρόλο αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα με σπάνια τεχνογνωσία. Γιατί να αλλάξουμε τη συνύπαρξη του Λιμενικού με τη ναυτιλίας, όταν όλοι οι φορείς διαφωνούν; Τόσο λάθος κάνουν όλοι;

  Και όσο για την ακτοφυλακή, δεν είναι ήδη ακτοφυλακή; Δε μάζευε λαθρομετανάστες κλπ; Τώρα, συμπολίτες, δεν έχουν προυπολογισμό, ούτε καύσιμα να κουνηθύν τα σκάφη τους για τακτικές περιπολίες. Το Αιγαίο είναι αφύλαχτο. Διότι το Λ.Σ αποτελεί την πρώτη γραμμή. Προσωπικά ανησυχώ, διότι η ισορροπία ισχύος στο Αιγαίο είναι εδώ και καιρό διαταραγμένη. Αυτό μας έλειπε.

  Και επίσης, δεν έχουν ούτε καν φάρμακα για τους ίδιους και τα παιδιά τους; Τους διαλύουμε, οι παραιτήσεις πάνε σύννεφο και η τεχνογνωσία χάνεται.

  Ρωτήστε ναυτικούς, εφοπλιστές κλπ. Κανείς δε συμφωνεί. Τι πράγματα είναι αυτά;

  Γιατί δεν γυρνάμε στο παλιό καλό σχήμα και δεν βελτιώνουμε τις ατέλειές του για τις οποίες πολλές κυβερνήσεις αδιαφόρησαν; Όλα θα ήταν τέλεια τότε. Γιατί βγάζουμε κάτι διαφορετικό; Η διχοτόμηση έχει αποτύχει αν δούμε τη σημερινή εικόνα διάλυσης του λΙμενικού.

  Δεν υπάρχει Λιμενικό χωρίς ναυτιλία και ναυτιλία χωρίς λιμενικό.

  Και μπορούμε να διορθώσουμε τα προβλήματα που είχε. Μην τους υποβαθμίζουμε. Δεν το αξίζουν.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 11:46 | Κωνσταντίνος

  Αν και η ουσία είναι αυτή που μετράει και όχι τα λόγια, δεν είδα πουθενά να αναφέρεταί η ΕΛ.ΑΣ ως Ελληνική Αστυνομία-Προστασία Πολιτών για παράδειγμα.
  Ένα όνομα ξεκάθαρα πράγματα.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 11:18 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  To ιδανικό όνομα είναι Ελληνική Ακτοφυλακή.
  Θα ήταν λάθος και οπισθοδρόμηση το διπλό όνομα.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 21:54 | ΜΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ-ΗELLENIC COAST GUARD-

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 21:52 | ΜΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ «»ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ»»ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΡ.2 ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΗΣ.ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓ.2 ΩΣ ΕΞΗΣ»»2.ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ <>.»»

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 18:59 | Αλεξια Κομνηνου

  Μονη ονομασια ως «Ελληνικη Ακτοφυλακη».
  Το «Λιμενικο Σωμα» ας διατηρηθει υπο νεα μορφη και δομη για οσους αποστρατευτουν με σκοπο να στελεχωσουν τις Υπηρεσιες του Αρθρου 9 παραγραφος 2.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 17:44 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Απλά και όμορφα Ελληνική Ακτοφυλακή. Η λέξη Λιμενικό Σώμα παραπέμπει σε κάτι που στερείται χαρακτήρα και ουσιώδους προορισμού. Μέχρι και σήμερα το μισό προσωπικό του Λ.Σ. είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τους υπόλοιπους του «τρώει» η αρμύρα και το λιμάνι. Κάποιοι θα βγουν σε σύνταξη χωρίς να έχουν βεβαιώσει ούτε μια παράβαση στην θητεία τους.
  Ελληνική Ακτοφυλακή λοιπόν με συγκεκριμένο προορισμό και υπόσταση, ώστε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας νοοτροπίες και πρακτικές του παρελθόντος.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 16:27 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΄΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ΄΄ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ , ΘΑ ΔΕΙ ΠΩΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ … ΑΝ ΟΜΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ HELLENIC COASΤ GUARD ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΧΕΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ!!! ΒΕΒΑΙΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ ΜΕ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Η ΛΕΞΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΣΟΥΝ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ.
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΄΄ΚΑΘΑΡΗ΄΄ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΛΠ , ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ… ΑΡΑ ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ… ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΄΄ΣΚΟΠΙΑΝΟ΄΄… ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΟΥΝ , Η ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 11:50 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Η ονομασία μπορεί να είναι διπλή, και σε περίπτωση που πρέπει να είναι μια αυτή θα πρέπει να είναι ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ και σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης να αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό έλεγχο το ΥΕΘΑ μέσω του ΓΕΝ όπως ισχύει και σήμερα, και πολύ σωστά τα στελέχη θα πρέπει πειθαρχικά κλπ να υπάγονται στο ΣΠΚ.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 01:50 | Jim

  Κύριοι,

  στο πλαίσιο της αναβάθμισης του σώματος, θα μπορούσε να εισαχθεί με το παρόν νομοσχέδιο η έννοια του CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, χαράζοντας παράλληλα και τις αρχές εφαρμογής στο Λιμενικό Σώμα.
  Επίσης, θα έπρεπε να εφαρμοστούν τα πρότυπα ISO στις υπηρεσίες του ΛΣ καθώς και το Total Quality management. Να υπάρξει ρύθμιση ώστε οι υπηρεσίες του σώματος να ελέγχονται βάση συγκεκριμένων καταγεγραμμένων διαδικασιών και αν είναι δυνατόν από επιθεωρητές ΙSO.

  Αυτό θα είναι το έναυσμα ώστε να γίνουν διακριτοί οι ρόλοι του προσωπικού (εξειδίκευση) με αποτέλεσμα την καλύτερη παραγωγή υπηρεσιών στους χρήστες.

  Ακολουθώντας την διεθνή αλλά και ευρωπαική περιβαλλοντική ατζέντα η επαγρύπνηση αλλά και η συνειδητή ενασχόληση με τα περιβαλλοντικά θέματα θα πρέπει να κατέχουν πρωταρχικές θέσεις στο εργασιακό πλάνο του προσωπικού του ΛΣ.

  Τέλος, σημειωθήτω ότι η αχίλλειος πτέρνα του ΛΣ είναι η εκπαίδευση.

  Ευχαριστώ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 23:35 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ.

  Κυριοι το «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ» σαν ονομασια ειναι Ελληνικη πατεντα, σε καμια σοβαρη χωρα δεν υπαρχει αντιστοιχη ονομασια για την ακτοφυλακη. Μια ονομασια και κατανοειτη, η οποια καθοριζει το χωρο ευθυνης, αρμοδιοτητες καικαθηκοντα!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 19:08 | Γρηγορης Επικ/στης ΛΣ

  1ον Ποσοι απο εμας που κανουμε βαρδια στα λιμανια δεν μας εχει τυχει σε συνομιλια με πολιτες να μας εχουν μπερδεψει για εισπρακτορες του εκαστοτε Λιμενικου Ταμειου??? » ε!!! φιλε μπερδευτηκα…. Λιμενικο το ενα Λιμενικο και το αλλο !!!» η πιο κλασικη απαντηση!!!!
  ΑΡΑ μακρια αν μπορουμε απο την ονομασια ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ…καλυτερα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ οπως οριζεται και διεθνως σε ολες τις χωρες.
  2ον Διαβασα απο καποιον κατι για ΥΕΘΑ… εδω παλευουμε τοσα χρονια να φυγουμε απο ΣΠΚ και προτεινεις κατι τετοιο??? και πως γινεται ενα σωμα που οριζεται σαν αστυνομικης φυσεως σωμα να υπαγεται στο ΥΕΘΑ?? πως γινεται εμεις που κανουμε συλληψεις εγκληματιων και αλλων παρομοιων υποθεσεων να υπαγομαστε στο ΥΕΘΑ?? Τι υποβαθρο και υποστηριξη μπορει να μας παρεχει το ΥΕΘΑ (πχ εισαγγελεις, αυτοφορα , οπλοφοριες, ασφαλεια , διωξη, συνοδιες κλπ αρμοδιοτητες μας)???

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 18:38 | Κωνσταντινος

  Η διπλη ονομασια μπερδευει και βοηθαει στο να αφηνονται παραθυρα ανοικτα για μελλοντικη περεκλιση αρμοδιοτητων.Ελληνικη ακτοφυλακη με καθηκοντα ακτοφυλακης.Νομιζω οτι τα λεει ολα και δεν χρειαζονται επεξηγησεις

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 17:04 | SERPIKO

  ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ NA ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ, ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ COAST GUARD ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ( ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ BARCODE ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΕΣΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ , ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 16:55 | Νικος

  Οχι στη διπλη ονομασια.Ελληνικη ακτοφυλακη μονο.Απεμπλοκη των στελεχων απο Ο.Ν,ΑΕΝ κλπ.και προσηλωση στα αυξημενα καθηκοντα της ακτοφυλακης για να αποκτηση το σωμα και παλι την αξιοπρεπεια που του αξιζει

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 16:29 | kleiw

  Ενα ονομα και αυτο πρεπει να ειναι Ελληνικη ακτοφυλακη.Ας ξεκινησει εστω και τωρα κατι σωστο.Ας κλεισουμε τα αυτια στα συμφεροντα και ας αρχισουμε να κτιζουμε παλι την χωρα μας χωρις τα βαριδια του παρελθοντος.Αυτο θελει ο λαος και αυτο εψηφισε

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 14:10 | Κώστας Κωστόπουλος

  Aς μείνει το ίδιο όνομα , αλλαγές ουσίας θέλουμε όχι ονόματος!!!!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 14:58 | Thomas Papadakis

  Για το Λιμενικό Σώμα έχουμε ακούσει πολλά, αλλά σε γενικές γραμμές δεν έκανε καλά τη δουλειά του; Και όπως διαβάζω, όλοι διαφωνούν με τη διχοτόμησή του. Γιατί λοιπόν δε το βελτιώνουμε, αλλά το διαλύουμε;

  Ισχύει ότι δεν έχουν τα σκάφη του ούτε καύσιμα για περιπολίες; Μπαστε σκύλοι αλέστε είμαστε; Ότι οι Λιμενικοί δε μπορούν να πάρουν ούτε φάρμακα από το ταμείο του και δεν υπάρχει προυπολογισμός;

  Και εφόσον το πράγμα δεν τραβά, γιατί επιμένουμε;

  Πραγματικά έχουμε ένα σωρό προβλήματα και αντί να νοιαζόμαστε, απαξιώνουμε τη σπονδυλική στήλη της ναυτιλίας. Και θέλουμε να λεγόμαστε και σοβαροί.

  Λες και δεν υπήρχε ακτοφυλακή τόσα χρόνια. Αλλά υπήρχαν και καύσιμα. Και πράγματι τα πράγματα είχαν αδυναμίες, αλλά αυτό διορθώνεται με λίγο ενδιαφέρον. Όχι με διάλυση. Και ένα χρόνο τώρα τα διαλύσαμε όλα.

  Το ερώτημά μου λοιπόν είναι σαφές. Γιατί;

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 12:14 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γιαννης

  να παραμείνει ως έχει το όνομα γιατί και οι περισσότεροι πολιτες ακουν λιμενικό και δεν ξέρουν τι είναι πόσο μάλλον αν ακουσουν ελληνική ακτοφυλακή

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 20:37 | Νικόλαος Νικολιάς

  Το Λιμενικό Σώμα μέχρι σήμερα εκτός των άλλων ασκούσε και καθήκοντα Ακτοφυλακής. Στις υπηρεσιακές ταυτότητες των στελεχών του Λ.Σ, ανεγράφετο HELLENIC COAST GUARD…
  Κατά συνέπεια δεν υφίσταται…μετονομασία αλλά επίσημη καταγραφή της υφιστάμενης ονομασίας του.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 16:44 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Η μετονομασία του Λιμενικού Σώματος να είναι ως Ελληνική Ακτοφυλακή και μόνο, όχι διπλή Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 23:01 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Θεωρώ οτι είναι λάθος η διπλή ονομασία. Θα δημιουργηθούν πάρα πολλές δυσκολίες και προβλήματα.
  Αφού στην Αγγλική θα είναι Hellenic Coast Guard και λόγω του οτι επιτέλους το Λιμενικό, αποκτά Αρχηγείο και γενικότερα, αλλάζει σελίδα και προχωρά στο μέλλον, τότε καλύτερα να μετονομαστεί σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ μόνο.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 17:45 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

  ‘Οσον αφορά την μετονομασία του σώματος, λαμβάνοντας υπόψη τον νέο χαρακτήρα του αλλά και την διεθνή ορολογία, ο νέος χαρακτηρισμος θα πρέπει να είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ. Εξάλλου η αλλαγη του ονόματος δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την 90χρονη προσφορά του Λ.Σ. αλλά αποτελεί δείγμα προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
  Σε κάθε περίπτωση το όνομα καλό θα ήταν να είναι μοναδικό και οχι ο συνδυασμός ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει σημαντικά πρακτικά προβλήματα αλλά και σύγχηση ως προς την θέση και τον ρόλο της υπηρεσίας.

  Με εκτίμηση.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 16:19 | ΝΙΚΟΣ

  Μια ονομασία πρέπει να μείνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 16:46 | myrodato

  Καλημέρα, θα ήθελα να προτείνω μια άλλη λύση. Η υπαγωγή του ΛΣ στο ΥΕΘΑ θα ήταν η καλύτερη λύση τόσο απο την άποψη του επιχειρησιακού σχεδιασμού (ΓΕΝ), όσο και απο αυτή της πρακτικής επίλυσης θεμάτων. Ακόμη, η αξιοποίηση ενος οργανωμένου τμήματος (ΥΕΘΑ/ΓΕΝ)θα βοηθούσε στην επίλυση θεμάτων που προσπαθούμε να λύσουμε με άλλους νόμους και αποφάσεις.
  Ευχαριστώ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 15:26 | nik flud

  πολλή καλό, εξετάστε όμως στο μέλλον και την απεμπλοκή των στελεχών απο κατάλοιπα του παρελθόντος τύπου Σ.Π.Κ.