Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος (Άρθρο 18 της Οδηγίας)

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από  τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναθέτουμε την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του παρόντος νόμου.