Άρθρο 18 Κυρώσεις (Άρθρο 11 της Οδηγίας)

1. Η διοίκηση των εγκαταστάσεων επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας και η διοίκηση των επιχειρήσεων, μελών του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τους ή, κατά περίπτωση, οι εργαζόμενοί τους, πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο παρόν νόμος, ανεξάρτητα από το εάν η κεντρική διοίκηση βρίσκεται ή όχι στην Ελλάδα.

2. Απαγορεύεται στους εργοδότες ή σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις με σκοπό να παρακωλύουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εκπροσώπων των εργαζομένων, που απορρέουν από τον παρόντα νόμου.

3. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπόκειται:

α) σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1338/1983, όπως εκάστοτε ισχύει και

β) στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 16 του ν. 2639/1998, «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει. Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου.