Άρθρο 11 Σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (Παράρτημα Ι §1 β’ της Οδηγίας)

Με βάση το προηγούμενο άρθρο, συνιστάται ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων το οποίο απαρτίζεται από εργαζόμενους της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, που εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος νόμου.