Άρθρο 7 Λειτουργία και καθήκοντα ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας (Άρθρο 5§§ 3, 4, 5 και 6 της Οδηγίας)

1. Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα (ΕΔΟ) είναι υπεύθυνη μαζί με την κεντρική διοίκηση, να καθορίζουν, με γραπτή συμφωνία, το πεδίο δράσης, τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τη διάρκεια της θητείας του ή των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων ή τις ρυθμίσεις της διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς.

2. Προκειμένου να συναφθεί η συμφωνία του άρθρου 8, η κεντρική διοίκηση συγκαλεί σε συνεδρίαση την ΕΔΟ και ενημερώνει τις τοπικές διευθύνσεις σχετικά.

Πριν και μετά από κάθε συνεδρίαση με την κεντρική διοίκηση, η ΕΔΟ έχει το δικαίωμα να συνεδριάζει, με τα απαραίτητα μέσα για την επικοινωνία των μελών της, χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης.

Για τους σκοπούς των διαπραγματεύσεων, η ΕΔΟ δύναται να επικουρείται στο έργο της από εμπειρογνώμονες της επιλογής της, στους οποίους είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των αρμόδιων αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων κοινοτικού επιπέδου. Οι εμπειρογνώμονες και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι μπορούν να παρευρίσκονται, με συμβουλευτική ιδιότητα, στις συνεδριάσεις των διαπραγματεύσεων, κατόπιν αιτήματος της ΕΔΟ.

3. Η ΕΔΟ με πλειοψηφία των δύο τρίτων τουλάχιστον των ψήφων μπορεί να αποφασίσει, να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις, ή να μην συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται ήδη.

Η ανωτέρω απόφαση τερματίζει τη διαδικασία για τη σύναψη της συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 8. Όταν λαμβάνεται η απόφαση αυτή, οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ δεν εφαρμόζονται.

Νέο αίτημα σύγκλησης της ΕΔΟ μπορεί να υποβληθεί μετά την παρέλευση δύο ετών από την προαναφερθείσα απόφαση, εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη ορίσουν συντομότερη προθεσμία.

4. Η κεντρική διοίκηση αναλαμβάνει τις δαπάνες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις κατά τις παραγράφους 1 και 2, έτσι ώστε η ΕΔΟ να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της με τον κατάλληλο τρόπο.

Ενδεικτικά, η κεντρική διοίκηση αναλαμβάνει τις παρακάτω δαπάνες:

α) εκλογής ή ορισμού των μελών,

β) οργάνωσης των συναντήσεων της ΕΔΟ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μίσθωσης του χώρου, διερμηνείας, εξόδων εκτύπωσης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της συνάντησης και μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών της ΕΔΟ και

γ) του διορισμού ενός εμπειρογνώμονα από την ΕΔΟ, προκειμένου να τη βοηθήσει στο έργο της.

5. Η ΕΔΟ αποφασίζει με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εκλέγει έναν πρόεδρο μεταξύ των μελών της και ορίζει τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας της.

6. Η ΕΔΟ και η κεντρική διοίκηση αποφασίζουν κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας για τους ακριβείς κανόνες που θα διέπουν την προεδρία των από κοινού συναντήσεών τους. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία για το θέμα αυτό, πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά της πρώτης συνάντησης τους ο τρόπος διεξαγωγής των συναντήσεων τους. Τα πρακτικά των συναντήσεων θα υπογράφονται από ένα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

7. Η ΕΔΟ παύει να υφίσταται από τη συγκρότηση του ΕΣΕ ή από τη λήψη απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.