Άρθρο 10 Εφαρμογή συμπληρωματικών διατάξεων (Άρθρο 7 της Οδηγίας)

Για την υλοποίηση του άρθρου 1 παρ. 1, οι διατάξεις (επικουρικές υποχρεώσεις) που περιέχονται στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται από το κράτος – μέλος στο οποίο εδρεύει η κεντρική διοίκηση στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν αυτό αποφασισθεί από την κεντρική διοίκηση και την ειδική διαπραγματευτική ομάδα (ΕΔΟ), ή

β) εάν η κεντρική διοίκηση αρνηθεί την έναρξη διαπραγματεύσεων εντός εξαμήνου από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, ή

γ) εάν, εντός τριετίας από την ημερομηνία υποβολής του εν λόγω αιτήματος ή εκδήλωσης της πρωτοβουλίας της κεντρικής διοίκησης για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, τα μέρη δεν καταλήξουν στην κατά το άρθρο 8 συμφωνία και η ΕΔΟ δεν λάβει την  προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ. 3 απόφαση.