Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 1§§ 6 και 7 της Οδηγίας)

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και σε ομίλους επιχειρήσεων των οποίων η ελέγχουσα ή η μητρική επιχείρηση λειτουργεί στην Ελλάδα (κεντρική διοίκηση). Εφαρμόζονται, επίσης, και στην περίπτωση που η ελεγχόμενη επιχείρηση λειτουργεί σε κράτος – μέλος της Κοινότητας, ανεξάρτητα αν αυτή αποτελεί, με τη σειρά της, ελέγχουσα επιχείρηση στο πλαίσιο διαφορετικού ομίλου επιχειρήσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η σύσταση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων γίνεται στο ανώτατο επίπεδο της διοίκησης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση βάσει συμφωνίας.

Στην περίπτωση κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεων η διακρατική ενημέρωση και διαβούλευση αφορά όλες τις ευρισκόμενες σε κράτος – μέλος επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και στην περίπτωση κοινοτικής κλίμακας ομίλων επιχειρήσεων αφορά όλες τις εγκατεστημένες σε κράτος – μέλος επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις των ομίλων, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ευρύτερο πεδίο εφαρμογής.

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στα πληρώματα των εμπορικών πλοίων.