Άρθρο 6 Ειδική διαπραγματευτική ομάδα (Άρθρο 5§§1 και 2 της Οδηγίας)

1. Για την υλοποίηση του στόχου του άρθρου 1 παρ. 1, η κεντρική διοίκηση αρχίζει τις διαπραγματεύσεις για τη σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση:

α) με δική της πρωτοβουλία, ή

β) κατόπιν γραπτού αιτήματος κατ΄ ελάχιστον 100 εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους, οι οποίοι υπάγονται τουλάχιστον σε δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη – μέλη.

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους, από κοινού ή χωριστά, προς την κεντρική διοίκηση και τα καταστήματα στα οποία αυτοί ανήκουν.

2. Προς τούτο, συνιστάται ειδική διαπραγματευτική ομάδα (ΕΔΟ) με τον εξής τρόπο:

α) Τα μέλη της ΕΔΟ εκλέγονται ή ορίζονται κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος – μέλος από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατανέμοντας σε κάθε κράτος – μέλος μια έδρα ανά μερίδα εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται σε αυτό το κράτος – μέλος ίση με το 10 % του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται στο σύνολο των κρατών – μελών ή κλάσμα της εν λόγω μερίδας.

β) Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, που συμμετέχουν στην ΕΔΟ, εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους, με την παρακάτω προτεραιότητα:

i) από τις υπάρχουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις,

ii) από τα συμβούλια των εργαζομένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σ’ αυτές, σύμφωνα με το ν.1767/1988 και

iii) απευθείας από τους εργαζόμενους με άμεση εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1264/1982 και του άρθρου 4 του ν. 1767/1988.

γ) Η κεντρική διοίκηση και οι τοπικές διοικήσεις, καθώς και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, ενημερώνονται για τη σύνθεση της ΕΔΟ και για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.