Άρθρο 3 Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

α) «κράτη – μέλη», τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα Κράτη που συνυπογράφουν τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ν. 2155/93, ΦΕΚ Α’ 104)˙

β) «επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας», κάθε επιχείρηση που απασχολεί κατ’ ελάχιστον 1000 εργαζόμενους στα κράτη – μέλη και κατ’ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε κάθε ένα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη – μέλη

γ) «όμιλος επιχειρήσεων», κάθε όμιλος που περιλαμβάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες επιχειρήσεις

δ) «κοινοτικής κλίμακας όμιλος επιχειρήσεων», κάθε όμιλος επιχειρήσεων που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) απασχολεί κατ’ ελάχιστον 1 000 εργαζόμενους στα κράτη – μέλη,

(ii) έχει τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις μέλη του ομίλου σε διαφορετικά κράτη – μέλη

και

(iii) τουλάχιστον μία επιχείρηση, μέλος του ομίλου, απασχολεί κατ’ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε κράτος – μέλος και τουλάχιστον μία άλλη επιχείρηση, μέλος του ομίλου, απασχολεί κατ’ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε άλλο κράτος – μέλος

ε) «εκπρόσωποι των εργαζομένων», κατά σειρά προτεραιότητας: i) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, ii) τα συμβούλια των εργαζομένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σ’ αυτές σύμφωνα με το ν. 1767/1988 «Συμβούλια Εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας» (ΦΕΚ Α’ 63), και iii) οι εκπρόσωποι που εκλέγονται από τους εργαζόμενους με άμεση εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 79) και του άρθρου 4 του ν. 1767/1988˙

στ) «κεντρική διοίκηση», η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή, για τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, της ελέγχουσας επιχείρησης

ζ) «ενημέρωση», η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν. Η ενημέρωση πραγματοποιείται τον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάσουν τις διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας

η) «διαβούλευση», η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της κεντρικής διοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, να διατυπώνουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα, με τα οποία σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της διοίκησης, και σε εύλογη προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας ˙

θ) «ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων» (ΕΣΕ), το συμβούλιο που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 ή σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ’, με σκοπό την υλοποίηση της ενημέρωσης των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς ˙

ι) «ειδική διαπραγματευτική ομάδα» (ΕΔΟ), η ομάδα που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2, προκειμένου να διαπραγματευθεί με την κεντρική διοίκηση τη σύσταση ΕΣΕ ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1.

2α) Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ο αριθμός των εργαζομένων καθορίζεται με βάση το μέσο αριθμό εργαζομένων, που έχουν απασχοληθεί στην επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατά τα τελευταία δύο έτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

β) Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες έληξαν ή συμβάσεις μερικά απασχολουμένων, ανάγονται σε πλήρη ετήσια απασχόληση, που εφαρμόζει η επιχείρηση ή ο κλάδος απασχόλησης των εργαζομένων για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων.