Άρθρο 15 Εμπιστευτικές πληροφορίες (Άρθρο 8 της Οδηγίας)

1. Tα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ), καθώς και οι εμπειρογνώμονες που τα επικουρούν, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους τις πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εμπιστευτικές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 και 5 του ν. 1767/1988.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση.

Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, ανεξάρτητα από τον τόπο, όπου βρίσκονται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Τα μέλη του ΕΣΕ και η κεντρική διοίκηση δύνανται να αποφασίσουν από κοινού τα στοιχεία της πληροφόρησης που θα ανακοινωθούν σε τρίτους.

2. Η κεντρική διοίκηση δεν έχει υποχρέωση να πληροφορεί το ΕΣΕ για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 και 5 του ν. 1767/1988, παρά μόνο έπειτα από δικαστική απόφαση.]

3. Όταν η κεντρική διοίκηση απαιτεί την τήρηση του απορρήτου ή δεν παρέχει πληροφορίες, η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, εξασφαλίζεται με προσφυγή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της κεντρικής διοίκησης το οποίο κρίνει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Η απόφαση που θα εκδοθεί μπορεί να συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα της πληροφορίας.