Άρθρο 23 Κατάργηση (Άρθρο 17 της Οδηγίας)

Το π.δ. 40/1997, όπως προσαρμόστηκε με το π.δ. 32/2008, καταργείται από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος