Άρθρο 5 Ευθύνη για τη σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς (Άρθρο 4 της Οδηγίας)

1. Η κεντρική διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των προϋποθέσεων και την παροχή των μέσων που είναι αναγκαία για τη σύσταση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση, που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 1, στην επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας και τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

2. Όταν η κεντρική διοίκηση δεν βρίσκεται σε κράτος – μέλος, την ευθύνη της ανωτέρω παραγράφου έχει ο εκπρόσωπος που ορίζεται από την κεντρική διοίκηση σε κράτος – μέλος.

Εάν δεν έχει οριστεί τέτοιος εκπρόσωπος, την ευθύνη τότε έχει η διοίκηση της εγκατάστασης ή της επιχείρησης του ομίλου, η οποία απασχολεί τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων σε κράτος – μέλος.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι, ή σε περίπτωση απουσίας εκπροσώπων, η διοίκηση, κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, θεωρείται κεντρική διοίκηση.

4. Κάθε διοίκηση επιχείρησης – μέλους ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, καθώς και η κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 κεντρική διοίκηση ή η κατά τεκμήριο κεντρική διοίκηση της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση και τη διαβίβαση στα ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή του παρόντος νόμου των απαραίτητων πληροφοριών ως προς την έναρξη των διαπραγματεύσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 6, και ιδίως των πληροφοριών που αφορούν τη δομή της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων και τον αριθμό των εργαζομένων. Η υποχρέωση αυτή αφορά, ιδίως, τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό εργαζομένων κατά το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχεία β’ και δ’.