Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση επί του «Συστήματος Αξιολόγησης των υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων του Κράτους των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα»

Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα « Σύστημα Αξιολόγησης των υπαλλήλων και των
οργανικών μονάδων του Κράτους, των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλων
φορέων του Δημοσίου Τομέα» που θέτουμε σήμερα σε διαβούλευση καθιερώνει πάγιο
σύστημα ετήσιας αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων με
συγκεκριμένες διαδικασίες, κριτήρια και στόχους.

Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι η βελτίωση της απόδοσης και των
ικανοτήτων των αξιολογούμενων υπαλλήλων και η προαγωγική εξέλιξη αυτών
αξιοκρατικά δεδομένου ότι οι υπάλληλοι θα αξιολογούνται ουσιαστικά με βάση την
απόδοσή τους, η οποία μετράται με το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης
συγκριμένων και προκαθορισμένων στόχων, τις διοικητικές ικανότητες και την εν
γένει συμπεριφορά στην υπηρεσία.

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη προκειμένου το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να εξετάσει τις προτάσεις σας και να προβεί, όπου
κριθεί αναγκαίο, στις απαραίτητες τροποποιήσεις πριν αυτό προωθηθεί στο
Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η παρούσα διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12 Απριλίου.