Άρθρο 25 Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 2 του ν.3708/2008 (Α΄- 210).

2. Υφιστάμενες ενώσεις φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του παρόντος νόμου οφείλουν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ισχύ του να αιτηθούν την αναγνώρισή τους από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Η μη υποβολή της ως άνω αίτησης αποτελεί λόγο διάλυσης.