Άρθρο 18

Η παράγραφος 1 του άρθρου 69 Α του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 18 ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α’ 239/10.10.2002) τροποποιείται  ως ακολούθως:

 

Αντικαθίσταται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69 Α του ν. 2725/1999 η φράση «αποκτά συνολικό ποσοστό 10% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε.» και τίθεται αντί αυτής η φράση «αποκτά μετοχές μιας Α.Α.Ε.».

 

Στην παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α’ 239/10.10.2002), μετά την περίπτωση β’ προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Για την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν στα πρόσωπα καθενός από τα μέλη της διοίκησής τους, των νομίμων εκπροσώπων τους, καθώς και των μετόχων και των εταίρων αυτών τα κωλύματα και οι περιορισμοί της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999».

  • 3 Αυγούστου 2011, 14:08 | Jeffrey Κουτόγιωργας

    Κύριοι
    Νομίζω ότι το άρθρο 18 χτυπάει το στόχο στο κέντρο.Είναι προφανές ότι ο εμπνευστής αυτού του άρθρου είναι βαθύς γνώστης του όλου ζητήματος.
    Περιμένω να διαβάσω τις απόψεις και των υπολοίπων αλλά δεν χωρά καμμία αμφιβολία ότι το πρόβλημα είναι ήδη λυμένο.
    Συγχαρητήρια λοιπόν και ας συνεχίσουμε με την ίδια τόλμη.Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα για να βγεί από το προσωρινό αδιέξοδο.