Άρθρο 1 Ανασυγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)

1. Η  παράγραφος 1 της διάταξης του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (Α 121), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3057/2002 (Α 239) αντικαθίσταται ως εξής:

 

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) αποτελείται από 11 μέλη ως εξής: α) έξι επιστήμονες κύρους με γνωστικό αντικείμενο τη νομική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την παιδαγωγική, την εγκληματολογία και την επικοινωνία, β) δύο εγνωσμένου κύρους στελέχη του αθλητικού χώρου, γ) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και δ) δύο ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που ορίζονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τριών ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από τα μέλη της ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Β με τον αναπληρωτή του καθώς και ο γραμματέας της.

Οι αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στη Δ.Ε.Α.Β., οι οποίοι μετέχουν στις συνεδριάσεις και εργασίες της μετά από κλήση της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου..

2. Στη παράγραφο 3 του άρθρου 41Α 2725/1999 (Α 121), προστίθεται περίπτωση (ια) ως εξής:

«ια) Την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων».

3. Στον πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, στο γραμματέα και στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του ειδικού σώματος παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. της παραγράφου 5 περ. ε΄ του άρθρου 41 Α του ν. 2725/1999. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 και 4 του άρθρου 41Α του Ν.2725/1999 (Α 121), και τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 41Α Ν. 2725/1999 (Α 121) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καταργούνται.

 • 22 Αυγούστου 2011, 18:36 | sadman

  πολυ καλο, μπραβο.

 • 22 Αυγούστου 2011, 06:44 | Μίμης Πετρίδης

  Αν καταλαβαίνω καλά η ΔΕΑΒ παραμένει ένα όργανο χωρίς δικό του προϋπολογισμό, ενώ οι πόροι για τον αθλητισμό θα διανέμονται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Α.Σ. Δηλαδή, για πρωτοβουλίες ενάντια στη βία στα γήπεδα, η ΔΕΑΒ θα πρέπει να απευθύνεται στο Ε.Σ.Α.Σ. Γιατί;

  Αν δει κανείς το νόμο σε σχέση με τις προτάσεις της ΔΕΑΒ (που δεν αναφέρονται πουθενά στο νόμο) και κυρίως τη σύσταση του Ε.Σ.Α.Σ καταλαβαίνει οτι η πολιτεία εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται τον αθλητισμό, ακόμη και τον επαγγελματικό, σαν θέμα φυσικής αγωγής. Ο καταμερισμός των αντικειμένων με τη συμμετοχή του Υπ.Υγείας, έδινε την ελπίδα ότι το ΥΠΠΟ θα μπορούσε απερίσπαστα να μελετήσει πολιτικές για τον αθλητισμό ως πολιτι(στι)κό στοιχείο που γεννά και αναπαράγει ήθη, συμπεριφορές, αντιλήψεις, κοινωνική συνοχή, κοινωνική συμμετοχή αλλά και βία. Ακόμη και αν δεν την γεννά, τη φιλοξενεί στις τάξεις του. Αντ αυτού ο νέος νόμος παραμένει ποινικός (όπως και οι προηγούμενοι) και μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί (σε αντίθεση με τους προηγούμενους).

  Αφήνοντας στην άκρη θέματα που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη (από τις αειφόρες περιβαλλοντικά αθλητικές εκδηλώσεις, στην ανάπτυξη και διαχείριση των προαστίων των μεγαλουπόλεων και τον αθλητικό τουρισμό, θέματα για ένα πολύ μελλοντικό αθλητικό νομοσχέδιο), αυτή η παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση ζητά να εστιάσει στην κοινωνική δυναμική των σπορ και πως αυτή μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τη διαδικασία καταπολέμησης της βίας. Η δυναμική αυτή τονίζεται στην τριμηνιαία απολογιστική έκθεση της ΔΕΑΒ για το πρώτο τρίμηνο του 2011-08-21, στην οποία μαζί με τον απολογισμό δράσης της θέτει και τη στρατηγική για τη μελλοντική λειτουργία της.

  Είτε ενεργητικά ως παίκτες, είτε παθητικά ως θεατές, οι συμμετέχοντες και ιδιαίτερα οι νέοι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον το οποίο εν δυνάμει μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική ενσωμάτωση, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ολοκλήρωση, αυτό που περιφραστικά μπορεί να ονομαστεί «κοινωνική ποιότητα» (βλέπε διακήρυξη του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, 5 Μαΐου 2003 αναφορικά με «την κοινωνική αξία των σπορ για τους νέους ανθρώπους» (2003/C 134/03)). Κάτω από αυτή την προσέγγιση, οι τεράστιες δυνατότητες που παρέχει ο αθλητισμός για συμμετοχή και κινητοποίηση μαζών μπορούν να προσφέρουν μεγάλες κοινωνικές υπηρεσίες, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τη βία τόσο σαν περιστασιακή συμπεριφορά όσο και σαν κουλτούρα.

  Αυτή η διαπίστωση η οποία περιλαμβάνεται στην λευκή βίβλο για τον αθλητισμό της ΕΕ, αποτελεί το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της βίας τόσο από τα κράτη όσο και από τα επαγγελματικά σωματεία. Η ΔΕΑΒ με τη στρατηγική της έθετε τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πολιτικής, η οποία περιελάμβανε τη συμμετοχή τόσο των ομάδων και της αστυνομίας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συνδέσμων. Οι εμψυχωτές οπαδών που αναφέρονται από τη ΔΕΑΒ είναι χαρακτηριστικό δείγμα της πολιτικής που ακολουθείται εδώ και χρόνια στην Ευρώπη, αλλού με μεγαλύτερη και αλλού με μικρότερη επιτυχία. Πρόκειται για κοινωνικούς λειτουργούς ή εμψυχωτές νέων οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με τους οπαδούς προσπαθώντας να τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν δράσεις. Παράλληλα, ζώντας μαζί τους, έχουν την ευκαιρία να καταγράψουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και να κατευθύνουν την περαιτέρω έρευνα των φαινομένων που συνδέονται με τα προβληματικά στοιχεία της δράσης των συνδέσμων.

  Για τους συνδέσμους θα πούμε περισσότερα στο σχολιασμό του άρθρου 7 και 8. Αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί εδώ είναι ότι η ΔΕΑΒ δεν έχει ως αντικείμενο μόνο την ενημέρωση, αλλά την ενθάρρυνση των οργανώσεων και των προσώπων να πάρουν μέτρα, ο καθένας ανάλογα με το ρόλο του, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο. Αν δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει βάσει του δικού της στρατηγικού σχεδίου, τότε δεν μπορεί να προωθήσει ούτε τις βασικές δομικές αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου να έχει κάποιο διαρκές αποτέλεσμα μια πολιτική απέναντι στη βία. Πουθενά στον κόσμο η πάταξη της βίας δε σήμανε το τέλος της πιθανότητας επανεκδήλωσής της. Αυτό που γίνεται στις χώρες που την αντιμετωπίσουν σχετικά αποτελεσματικά, είναι μια διαδικασία κάθαρσης η οποία συνοδεύεται από έναν αριθμό πολιτικών μέτρων που αποσκοπούν στο περιορισμό των πιθανοτήτων επανεμφάνισής της. Αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να έχει τους πόρους να τα προωθεί η ΔΕΑΒ.

  Έχοντας κατά νου τα παραπάνω μπορούν να γίνουν και κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τη σύνθεση της ΔΕΑΒ.
  • Δε συμμετέχει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς μέσω του Ινστιτούτου Νεολαίας. Το Ι.Ν είναι ο φορέας που διαχειρίζεται τα χρήματα του προγράμματος «Νεα Γενιά σε Δράση», το οποίο απευθύνεται σε νέους με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων που συναντά κανείς στους συνδέσμους. Η συμμετοχή του Ι.Ν θα ήταν πολύτιμη εξάλλου, μιας που αποτελεί τον φορέα με τo μεγαλύτερο δίκτυο εμψυχωτών νέων και κοινωνικών λειτουργών.
  • Δε συμμετέχει το ΙΚΥ. Το ΙΚΥ είναι ο διαχειριστής των προγραμμάτων δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την εκπαίδευση των ανδρών ασφαλείας των γηπέδων (για παράδειγμα στη διαχείριση κρίσεων), την εισαγωγή τεχνολογίας (για παράδειγμα στις τεχνικές ελέγχου των γηπέδων), την εισαγωγή τεχνογνωσίας (για παράδειγμα κοινωνικούς λειτουργούς –εμψυχωτές οπαδών).
  • Δε συμμετέχει η ΚΕΔΚΕ, αν και μέρος του σχεδιασμού της ασφάλειας των αγώνων περιλαμβάνει την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι ποιο λογικό η ΚΕΔΚΕ ,μέσω της αντιπροσώπευσής της να επιδιώξει τη δημιουργία ενός ενιαίου μηχανισμού ο οποίος να βοηθά στο συντονισμό με την αστυνομία, τη ΔΕΑΒ και τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος; Η ΚΕΔΚΕ θα είχε ούτως ή άλλως σημαντικό ρόλο να παίξει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων αλλά και διαδικασιών δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ πόλεων.
  • Εκεί φαίνεται και η έλλειψη του Υπ.Εσωτερικών, το οποίο διαχειρίζεται προγράμματα τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και για την κοινωνία των πολιτών. Η παρουσία του θα διευκόλυνε πέραν της χρηματοδότησης, τη δικτύωση με φορείς του εξωτερικού με σκοπό την μεταφορά καλών πρακτικών και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών.
  • Δε συμμετέχει ο ΟΠΑΠ ο οποίος θα μπορούσε να εντάξει το goodchannel σε έναν συντεταγμένο αγώνα ενάντια στη βία και να προωθήσει το κοινωνικό πρόσωπο του αθλητισμού. Αυτή τη στιγμή ο ΟΠΑΠ χρηματοδοτεί δράσεις άλλων, αλλά σπάνια φορέων που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο ή που θέλουν να κάνουν μια δράση σχετική με το ποδόσφαιρο
  • Δε συμμετέχει εκπρόσωπος των αθλητικογράφων αν και η ο αθλητικός τύπος, α) καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ατμόσφαιρα των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, β) μπορεί να αναλάβει πλήθος πρωτοβουλιών για την προώθηση των στόχων της ΔΕΑΒ και γ) να προσφέρει σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του «οπαδικού κινήματος» στις διάφορες περιοχές της χώρας.
  • Δε συμμετέχει ο Σύλλογος Βετεράνων ποδοσφαιριστών, αν και ο ρόλος των μελών του είναι κομβικής σημασίας. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το να είναι ένας αθλητής role-model και να συναντά διαρκώς ανθρώπους σε ανοιχτές εκδηλώσεις είναι στοιχειώδες μέτρο προώθησης του ευ αγωνίζεσθε σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν κάποιος σκεφτεί οτι ένας τερματοφύλακας-θρύλος διορίζεται κηπουρός, αντί να του ζητηθεί να οργώσει την επικράτεια και να γίνει υπόδειγμα για τους χιλιάδες μικρούς επίδοξους πρωταθλητές, τότε μάλλον ο σύλλογός τους πρέπει να συμμετέχει στη ΔΕΑΒ, και να πάει με ιδέες.
  (συνέχεια στο σχολιασμό του άρθρου 2)

 • 20 Αυγούστου 2011, 19:32 | ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Είναι μεγάλο λάθος, η απόσυρση από τη ΔΕΑΒ – με δικαίωμα ψήφου – των στελεχών των Ομοσπονδιών, ακόμα και των εκπροσώπων των αθλητών.
  Δηλαδή, για ένα καίριο θέμα και είναι πολλά αυτά, θα ψηφίζουν μόνο οι επιστήμονες και όχι οι άμεσα εμπλεκόμενοι;
  Το παρελθόν μας οδηγεί κι αυτό λέει ότι τα στελέχη των Ομοσπονδιών και αθλητών, ήταν αυτά που είχαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα και προτάσεις με πάμπολλα παραδείγματα και με παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής που απέτρεψαν συρράξεις προγραμματισμένων ραντεβού. Αυτό έγινε γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στην καρδιά των γεγονότων και ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στο χώρο τους και μπορούν να δράσουν άμεσα.
  Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγματα με ονόματα στελεχών Ομοσπονδιών και τι προτάσεις και παρεμβάσεις έχουν κάνει, αλλά θα χρειαζόντουσαν πάρα πολλές ώρες γραψίματος. Ένα όνομα μόνο θα αναφέρω του κ. Μαχαίρα της Superleague, στον οποίο έπρεπε να του απονεμηθεί master στην πρόληψη και καταστολή της βίας.
  Καλοί οι νομικοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, παιδαγωγοί, εγκληματολόγοι, αλλά όλες αυτές οι ειδικότητες το θέμα μόνο θεωρητικά μπορούν να το προσεγγίσουν.
  Η σύνθεση της προηγούμενης ΔΕΑΒ, ήταν στη σωστή κατεύθυνση με μόνο μελανό σημείο τις κυβερνητικές θέσεις – που όριζε ο εκάστοτε Υπουργός – οι οποίοι είχαν διακοσμητικό ρόλο, εκτός των μελών του τελευταίου χρόνου.

 • 18 Αυγούστου 2011, 10:31 | Δημήτρης Γουναρηs

  ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΑΒ ΝΑ ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ.

 • 9 Αυγούστου 2011, 19:34 | Άλκης Πετρόπουλος

  Για την πάταξη της βίας στα γήπεδα προτείνω, κατά κεφάλαιο, τα ακόλουθα :

  Δανεικοί παίκτες
  Γνωρίζω ότι η UEFA επιτρέπει τον ελεύθερο δανεισμό παικτών από ομάδες σε ομάδες της ίδιας κατηγορίας.
  Όμως, στην Ελλάδα, οι δύο μεγάλες ομάδες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, λόγω της συχνής συμμετοχής τους στο Champions League έχουν μεγάλη οικονομική απόσταση από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός, με τους περισσότερους φιλάθλους στην Ελλάδα, όχι τυχαία, φάνηκε να έχει και τη μεγαλύτερη βοήθεια από το κράτος, που :
  α. τον απάλλαξε από τα μεγάλα χρέη, που δημιούργησαν Πρόεδροι όπως ο κ. Κοσκωτάς και ο κ. Σαλιαρέλης,
  β. του παραχώρησε το γήπεδο Καραϊσκάκη, και
  γ. δεν αντέδρασε, με τα θεσμικά του όργανα, σε συνεχόμενους τίτλους του, σε κάποιες χρονιές εις βάρος άλλων καλύτερων ομάδων, με τη βοήθεια της παράγκας Ι και ΙΙ.
  Έτσι, με τα εξασφαλισμένα, κάθε χρόνο, έσοδα από τη συμμετοχή του στο Champions League και τα εισιτήρια διαρκείας του γηπέδου του απέκτησε μεγάλη οικονομική άνεση και απόσταση από τις άλλες ομάδες. Και αυτό του έδινε τη δυνατότητα να επιβάλλεται στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες, οι οποίες με τη σειρά τους, για λόγους επιβίωσης, αποδέχτηκαν τις σχέσεις εξάρτησης. Ανάλογη, αλλά σαφώς μικρότερη, ήταν και η επιρροή του Παναθηναϊκού.
  Ο δανεισμός παικτών από τις μεγάλες ομάδες στις οικονομικά ασθενέστερες είναι φαινομενικά ένα είδος βοήθειας από τις πρώτες στις δεύτερες. Ωστόσο, στην πράξη, μαζί με άλλες πατερναλιστικές τακτικές των μεγάλων ομάδων καταργεί την έννοια του ευ αγωνίζεσθαι.
  Μετά από τα παραπάνω, πιστεύω, ότι θα πρέπει :
  α. να περιοριστεί ο αριθμός των δανεικών παικτών σε δύο (2) από ομάδες σε ομάδες της ίδιας κατηγορίας και σε τέσσερεις (4) από ομάδες ανώτερης κατηγορίας σε ομάδες μικρότερων κατηγοριών,
  β. να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όλοι οι δανεικοί παίκτες, σε όλα τα μεταξύ των ομάδων παιχνίδια, και
  γ. να υπάρξει δικαιότερη κατανομή των επιχορηγήσεων του κράτους προς τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες που θα έχει στόχο, μεσομακροπρόθεσμα, στην κατά το δυνατόν σταδιακή μείωση της οικονομικής ψαλίδας μεταξύ των ομάδων.

  Μετακινήσεις οπαδών
  Το μέτρο της απαγόρευσης των μετακινήσεων των οργανωμένων οπαδών δεν βοήθησε στην πάταξη της βίας στα γήπεδα. Έχουμε δει αγώνες με μεγάλα επεισόδια από φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας χωρίς να υπάρχουν φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας.
  Έτσι, πιστεύω, ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος φιλάθλων και των δύο ομάδων σε συγκεκριμένες θέσεις του γηπέδου και οι Π.Α.Ε. θα πρέπει να έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων και της σωστής συμπεριφοράς των φιλάθλων. Σε περίπτωση μικρής έκτασης επεισοδίων να διακόπτεται αμέσως ο αγώνας και να αρχίζει πάλι με την εκκένωση του γηπέδου από τους φιλάθλους, ενώ σε περίπτωση εκτεταμένων επεισοδίων να διακόπτεται αμέσως ο αγώνας, να μηδενίζεται η υπαίτια ομάδα και να της αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί. Σε περίπτωση υποτροπής να διπλασιάζεται η ποινή.
  Μόνο με τις παραδειγματικές τιμωρίες, που στην αρχή ίσως να είναι και εξοντωτικές για τις ομάδες, υπάρχει ελπίδα κάποτε να συνετιστούν οι φίλαθλοι και να περιφρουρήσουν τα συμφέροντα των ομάδων τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ΠΑΟΚ που μετά από τις κατά καιρούς εξοντωτικές τιμωρίες της UEFA η συμπεριφορά των φιλάθλων του, στους ευρωπαϊκούς αγώνες του, είναι υποδειγματική.

  Οπαδικές εφημερίδες και ιστοσελίδες
  Δυστυχώς υπάρχουν εφημερίδες, οι λεγόμενες οπαδικές, οι οποίες ασχολούνται ελάχιστα με τα καθαρά αθλητικά θέματα των ομάδων και αναλώνονται κυρίως με τις αντίπαλες ομάδες χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς, προσβλητικούς και βαρείς χαρακτηρισμούς. Οι συνεχείς αναφορές τους έχουν ως αποδέκτες κυρίως τους φανατικούς φιλάθλους, τους οπαδούς, οι οποίοι επηρεάζονται και παρασύρονται από τα πρωτοσέλιδα και τα εμπρηστικά άρθρα, και στη συνέχεια επιδίδονται σε κάθε λογής ακρότητες και βανδαλισμούς.
  Πιστεύω ότι για το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή δικαστικών, οι οποίοι θα κρίνουν καθημερινά, εφημερίδες και ιστοσελίδες, και θα επιβάλλουν αμέσως ποινές της τάξεως των 150.000 ευρώ και άνω.
  Με τον τρόπο αυτό οι διακινητές παρόμοιων ιδεών θα χάσουν το κίνητρο που έχουν σήμερα να πουλήσουν κάποια φύλλα παραπάνω.

  Τηλεόραση
  Η εικόνα που θα εκπέμπεται από την τηλεόραση να εστιάζει σε καθαρά αθλητικά θέματα και να ασχολείται με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι οι παίκτες. Οι ομάδες θα πρέπει να ορίζουν τον προπονητή και ένα παίκτη για τις δηλώσεις πριν και μετά τον αγώνα. Δηλώσεις παραγόντων και λοιπών άλλων δήθεν πρωταγωνιστών με αναφορές εναντίον της αντίπαλης ομάδας θα πρέπει να απαγορευτούν.
  Η συμπεριφορά των τηλεσχολιαστών και των καναλιών θα ελέγχεται από την ίδια ως άνω επιτροπή και θα επιβάλλονται αμέσως αυστηρές ποινές των 150.000 ευρώ και άνω.

  Παράγοντες
  Όσοι συμμετέχουν στα Δ.Σ. (Πρόεδροι και μέλη) ή καθοιονδήποτε τρόπο έχουν σχέση με την διοίκηση των ομάδων θα πρέπει να είναι τακτοποιημένοι φορολογικά και να είναι αμέμπτου ηθικής διότι αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά. Οι δημόσιες εμφανίσεις και τοποθετήσεις τους, σαφέστατα, επηρεάζουν και παρασύρουν σε ακρότητες τα νέα παιδιά και τους φανατικούς. Και αυτών, λοιπόν, η συμπεριφορές θα πρέπει να ελέγχεται με μεγαλύτερη αυστηρότητα από όλους τους άλλους με ποινές των 500.000 ευρώ και άνω.

  Εφαρμογή νόμων και αυστηροποίηση ποινών
  Όπως προανέφερα θα πρέπει όλες οι ποινές να είναι αυστηρές έως παραδειγματικές και προς πάσα κατεύθυνση ώστε να δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο η αίσθηση ότι υπάρχει ισονομία και όχι η αίσθηση που υπάρχει τώρα ότι ο ισχυρός απειλώντας ή και εκβιάζοντας θα βρει τον τρόπο να απαλλαγεί από όλα όσα βαρύνουν αυτόν και την ομάδα του. Γενικά, θα πρέπει να πονέσουν και να ματώσουν όλοι στην αρχή κάποιοι ίσως και άδικα. Δεν πειράζει και τόσο αυτό γιατί μακροπρόθεσμα το κέρδος θα είναι πραγματικά μεγάλο. Ο κόσμος θα έχει εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα, θα στηρίξει κάθε υγιή προσπάθεια και θα γεμίσει με τις γυναίκες και τα παιδιά του όλους τους αθλητικούς χώρους.
  Επίσης θα πρέπει να ενισχύονται οικονομικά όλες οι πρωτοβουλίες των ομάδων για τη δημιουργία μαθητικών και οικογενειακών κερκίδων όπως και κάθε άλλη πρωτοβουλία που θα έχει ως στόχο τη διεξαγωγή των αγώνων χωρίς εντάσεις και έκτροπα.

 • 6 Αυγούστου 2011, 16:46 | Tasos

  Κυριοι , 30 χρονια ακουω για τα μετρα και την καταστολη της βιας στα γηπεδα ! Διημιουργειται νομους και ποτε δεν τους εφαρμοζεται . Αυτο ειναι το μεγαλυτερο προβλημα που υπαρχει στην Ελλαδα . Το χειρουερο ειναι οτι δεν μπορουν να πανε οι οικογενειες στα γηπεδα να δουν ποδοσφαιρο και αυτο ειναι το χειροτερο . Επιτελους παρτε τα μετρα που πηρε η αγγλια πριν απο χρονια και θα δειτε οτι ολα θα φτιαξουν.
  Μην ξεχνατε οτι η βια στα αγγλικα γηπεδα ηταν 10 φορες περισσοτερη και πιο βαρβαρη απ οτι στην Ελλαδα.

  Εφαρμοστε ομως τους νομους και διωξτε τα λαμογια απο το χωρο του αθλητισμου !!.

  Μετα τιμης
  Τ.Σ.

 • 3 Αυγούστου 2011, 08:42 | Παντελής Κωνσταντινάκος

  H βια στον αθλητισμό είναι διαχρονικό φαινόμενο με αίτια κυρίως κοινωνικά και πολιτικά, άρα και η αντιμετώπισή της θα πρέπει να είναι σε αναλογία με τους αιτιατούς παράγοντες οι οποίοι μελετώνται συνεχώς με ερευνητικά εργαλεία σε αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες. Μελέτες κοινωνιολογικής προσέγγισης του φαινομένου στην Ελλάδα έχουμε λίγες, άρα δεν μπορούμε να έχουμε και ξεκάθαρα συμπεράσματα. Απαιτείτε άμεση διερεύνηση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης για τους λόγους και παράγοντες που διαμορφώνουν ΄΄τάσεις΄΄ βιαιοτήτων στον Αθλητισμό. Ήδη έχει υπάρξει προκαταρκτική επιστημονική ανάλογη έρευνα η οποία συνεχίζεται και τα αποτελέσματά της μπορούν να χρησιμεύσουν στην επιτροπή. Βασικό στοιχείο επίσης θα είναι η επιστημονική διάρθρωση της επιτροπής με άτομα που έχουν άμεση σχέση με τον χώρο του αθλητισμού ως εμπειρία και επιστημονική ενασχόλιση ειδικότερα με το φαινόμενο των βιαιοτήτων στον Αθλητισμό.
  Παντελής Κωνσταντινάκος
  Μόνιμος Επίκουρος Κοινωνιολογίας του ΑΘλητισμού
  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 • Κύριε Υπουργέ,
  σας παραθέτω τις παρακάτω ενδεικτικές προτάσεις μου,για την άμεση βελτίωση της επικρατούσας κατάστασης επικρατούσας ζοφερής κατάστασης στο χώρο του Ελληνικού Αθλητισμού και ειδικότερα στο χώρο του ποδοσφαίρου.
  Κατάργηση κάθε απαγόρευσης προσέλευσης αντιπάλων φιλάθλων στους αγώνες και κάθε διαχωρισμού των.
  Κατάργηση του μέτρου / ποινής διεξαγωγής των αγώνων χωρίς φιλάθλους γιατί αυτό αποτελεί παγκόσμια ηλιθιότητα καθώς στερεί τους «πελάτες» από τις ΠΑΕ.
  Σε περίπτωση επεισοδίων ο διαιτητής να είναι εξουσιοδοτημένος να διακόπτη αμέσως τον αγώνα εις βάρος της ομάδας, της οποίας οι οπαδοί τα δημιούργησαν, και στη συνέχεια να αφαιρούνται και 3 βαθμοί.
  Περιφρούρηση των γηπέδων με αποκλειστική μέριμνα των ομάδων για τους φιλάθλους των.
  Σχολαστικός έλεγχος του χώρου των γηπέδων πριν από τους αγώνες για την ύπαρξη κροτίδων και άλλων επικινδύνων υλικών και αυστηρός σωματικός έλεγχος των φιλάθλων κατά την είσοδό των στα γήπεδα με αποκλειστική ευθύνη των ΠΑΕ.
  Απαγόρευση χρήσης βίας από τους αστυνομικούς, οι οποίοι θα προβαίνουν, με ήρεμο και αυστηρό επαγγελματικό τρόπο, αποκλειστικά στη σύλληψη και μόνο των ταραξιών.
  Πρόσθετες απόψεις μου στο:http://sostopodosfairo.blogspot.com/2010/07/blog-post_17.html#more
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΥΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ «ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ» ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ «ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ» ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.

  Στη διάθεσή σας για ανιδιοτελή και αφιλοκερδή προσφορά για το σχεδιασμό και οργάνωση επιτροπής ριζικής αντιμετώπισης της επικρατούσας ζοφερής κατάστασης στο χώρο του Ελληνικού Αθλητισμού και ειδικότερα στο χώρο του ποδοσφαίρου.

  Ματθαίος Γρ. Σκούρας
  Master Στρατηγικών Μελετών
  Διπλωματούχος Προπονητής Ποδοσφαίρου

 • 2 Αυγούστου 2011, 15:50 | Αναστασιάδης Αντώνιος

  Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και ο δρόμος.
  Έτσι, η αντιμετώπιση της βίας είναι απλή, όπως όλα τα προβλήματα, αρκεί να θέλει κανείς να δώσει λύση, ανιδιοτελώς, καθολικά, χωρίς σκέψεις, υπολογισμούς και πράσινα άλογα.
  Με το παραμικρό τιμωρία της ομάδας της οποίας ασκούν βία οι φίλαθλοι. Η παραμικρή δοσοληψία σε στημένα παιχνίδια, προσπάθεια εξαγοράς αντιπάλου ποδοσφαιριστή ή αντίπαλης ομάδας ή διαιτητή, υποβιβασμός της ομάδας αυστηρά και αμετάκλητα. Οποιαδήποτε ομάδα ενέχεται σε οιασδήποτε μορφής σκάνδαλα να απαγορεύεται η έξοδος της στην Ευρώπη.
  Αυστηρός έλεγχος των οικονομικών κάθε ομάδας, κάθε ποδοσφαιριστή, κάθε νέας μεταγραφής.
  Ιδού η Ρόδος, να και ο ήλιος, εκεί και η δικαιοσύνη. Ας πάψουμε να αλληλοκοροίδεύομαστε επιτέλους και ας δώσουμε λύσεις. Όχι πάλι για το θεαθήναι, να πιστεύει κανείς ότι τους κορόιδεψε όλους για μια ακόμα φορά, και για μια ακόμα φορά όλοι το ξέρουν, όλοι το λένε και δεν τρέχει τίποτα.
  Δύστυχη Ελλάδα. Πότε αλήθεια θα φύγει αυτή η σκοτεινή πάχνη της υποκρισίας από πάνω σου;
  Αντώνης

 • 2 Αυγούστου 2011, 14:26 | ζερβας κωστας

  εαν δεν υπαρχουνε ιδιες αποφασεις απο τους αθλητικους δικαστες για ολους μικρους και μεγαλους οπως στην ευρωπη και βλεπετε τη γινεται οταν οι συλογοιμας αγωνιζονται στο εξωτερικο τη ησυχα οι ιδιοι φιλαθλοι καθονται.Νομιζουμε λοιπον οτι για να υπαρξη στην αρχη τουλαχιστον ισοτητα στης αποφασεις θα πρεπη τα φυλα αγωνων καθε αγωνα να υποβαλονται σε κλειστους φακελους χωρις να γνωριζη ο αθλητικος δικαστης ποιους συλλογους δικαζη.Ευχαριστω

 • 2 Αυγούστου 2011, 14:35 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Το σχέδιο νόμου κινείται στην ίδια απαράδεκτη λογική των τροποποιήσεων άρθρων υφιστάμενων νόμων. Ή είμαστε άχρηστοι να γράψουμε ένα νόμο πλήρη ή εξυπηρετούμε μικροσυμφέροντα πελατών μας.

  Έχοντας κατά νού, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο όπου συμβαίνουν κυρίως επεισόδια βίας, δεν είδα πουθενά να τιμωρούνται οι ΠΑΕ. Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο μόνο θέλει να τους χαϊδέψει και όχι να τους καταστήσει υπεύθυνους για τα επεισόδια στα γήπεδα, τα οποία πιθανόν να υποκινούνται από τις ίδιες τις ΠΑΕ (δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο αλλά …).

  Δεν θέλω, σαν Έλληνας πολίτης, να πληρώνω τον αστυνόμο για να φυλά τους πελάτες μίας ανώνυμης εταιρείας. Εάν η δουλειά της αστυνομίας είναι αυτή, τότε να γνωστοποιήσω το πελατολόγιο μου προκειμένου να τύχει και αυτό της ίδιας φύλαξης. Βασική αρχή Ισονομίας.

  Πρέπει οι ΠΑΕ και όχι το κράτος, να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των φιλάθλων εντός των γηπέδων. Μόνον έτσι θα μειωθούν τα βίαια περιστατικά εντός των γηπέδων.

 • 2 Αυγούστου 2011, 13:23 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  οταν δεν ειναι καποιος ικανος να λυνει προβληματα θα πρεπει να πηγαινει σπιτι του.
  οταν δεν παει μονος του σπιτι του θα πρεπει να τον εστελνει καποιος αλλος.
  εμεις τωρα που βρισκομαστε ?
  το 2011 ψαχνουμε να βρουμε τον καποιον αλλο ?
  ευχαριστω.

 • 2 Αυγούστου 2011, 09:06 | Παναγιώτης Ιακωβής

  Παρακαλώ προσέξτε την ορθογραφία της λέξης ´δημιουργείται ´ στην αρχική σελίδα της διαβούλευσης για την βία στα γήπεδα. Είναι παθητική φωνή και γράφεται με ´αι ´ και όχι με ´ε ´.

 • 2 Αυγούστου 2011, 09:36 | Γιώργος Μηχιώτης

  Οκ, άντε να πληρώνουμε άλλους έντεκα για να αντιμετωπιστεί η βία. Μήπως όμως πρέπει να προβλεφθούν επιτέλους κυρώσεις και γι’ αυτούς τους έντεκα στην περίπτωση που δεν φέρουν αποτελέσματα; Κάποτε όλες αυτές οι επιτροπές θα πρέπει να έχουν συνέπεια και υπευθυνότητα, και όχι μόνο το μισθό κάθε μήνα…

 • 2 Αυγούστου 2011, 06:24 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΒΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ…Δε ξέρω κατά πόσο μπορείτε να βάλετε το μαχαίρι βαθειά μέσα στην πληγή αν και θα πληγούν συμφέροντα των μεγαλοπαραγόντων, των ομάδων της πρωτεύουσας και επομένως και των ψηφοφόρων σας.Μέχρι τώρα έχετε αποδείξει το αντίθετο. Μη ξεχνάμε πέρυσι πόσα χρήματα σπαταλήθηκαν για ένα ντέρμπι στο κύπελλο ώστε να προστατευτεί η ομάδα του ΟΣΦΠ. Όταν οι περισσότεροι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν δεσμεύσεις και απολογούνται στους μεγαλοπαράγοντες πόσο αξιοκρατική θα είναι αυτή η επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας?

 • 1 Αυγούστου 2011, 22:52 | Γιάννης Ορφανίδης

  Θα έπρεπε να συμμετέχουν και οι οπαδοί δια ενός εκπροσώπου τους. Όλοι όσοι θα συμμετέχουν πρέπει να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό έστω και ως απλοί φίλαθλοι.
  Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια των οικονομικών των ομάδων και τυχόν συναλλαγές τους με τους οπαδούς να απαγορεύονται.
  Πάνω απ’ όλα πρέπει να υπάρχει ισονομία και δικαιοσύνη. Αν συνεχίσουμε να τιμωρούμε τον αδύνατο και να χαϊδεύουμε τον ισχυρό, η βία θα έρθει ως αντίδραση.
  Η δικαιοσύνη πρέπει να επιβάλλεται και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ο αθλητισμός είναι μία αναψυχή μέσα στα προβλήματα που έχει ο κάθε άνθρωπος και είναι βασανιστικό να του στερείς τη δυνατότητα να νικήσει γιατί ο αντίπαλος είναι ισχυρός εκτός αγωνιστικών χώρων.