Άρθρο 11 Ποινική αντιμετώπιση της Φαρμακοδιέγερσης

Στο άρθρο 128Θ Ν.2725/1999 (Α 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 60 Ν.3057/2002 (Α 239) αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 3708/2008 (Α 210) και τροποποιήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο προστίθενται παράγραφοι 10, 11 και 12 ως εξής:

«10. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα άτομα (οργάνωση) και επιδιώκει την διάπραξη κακουργημάτων του παρόντος άρθρου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. Η ιδιότητα του γιατρού, προπονητή ή φυσιοθεραπευτή αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

11.Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί μέτρων επιείκειας του άρθρου 187 Α του Ποινικού Κώδικα.

12.  Για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 128Θ του ν. 2725/1999 (Α 121) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 253 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί ειδικών ανακριτικών πράξεων και οι διατάξεις για την προστασία μαρτύρων του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.

 • 10 Αυγούστου 2011, 09:18 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ

  Παρ’ ότι στο άρθρο 53 παράγραφος ι του Ν 3057/2002, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και με την παρούσα τροποποίηση, συμπεριλαμβάνονται ως παράνομες άρα και κολάσιμες, δραστηριότητες σχετικές με το doping, όπως διακίνηση, εμπορία, παρασκευή κλπ, δεν προβλέπονται ανάλογα μέτρα ελέγχου, δειγματοληψίας και ανάλυσης/γνωμάτευσης της παράβασης, ώστε να κινηθεί η διαδικασία επιβολής ποινών.
  Το κενό αυτό δεν καλύπτεται από άλλη σχετική εθνική νομοθεσία.
  Δεδομένου ότι οι παραβάσεις του άρθρου 53 παράγραφος ι του Ν 3057/2002 αποτελούν οικονομική δραστηριότητα, με ενδεχόμενα διαφυγόντα κέρδη και φορολογικά έσοδα για το κράτος, προτείνεται η θεσμοθέτηση, στην παρούσα τροποποίηση, τακτικών δειγματοληψιών σε γυμναστήρια, χώρους εμπορίας/ αποθήκευσης, παράνομης παρασκευής και βιομηχανικής παραγωγής απαγορευμένων ουσιών και σκευασμάτων από το ΣΔΟΕ και εργαστηριακός έλεγχος και γνωμάτευση από τα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, που αποτελούν θεσμοθετημένη και πιστοποιημένη εργαστηριακή αρχή του Υπουργείου Οικονομικών. Με σχετική πράξη προτείνεται να ανατεθούν οι ανωτέρω αρμοδιότητες στις σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 8 Αυγούστου 2011, 13:28 | Η.Σ

  Να αφαιρούνται όλα τα προνόμια που δόθηκαν σε αθλητές λόγω των επιδόσεων τους (π.χ Ολυμπιονίκες που είναι αργόμισθοι στις ένοπλες δυνάμεις) την στιγμή που πιάνονται να παραβιάζουν τους νόμους ενάντια στην φαρμακοδιέργεση και όχι μόλις τελεσιδικήσει το ποινικό κομμάτι της διαδικασίας (συνήθως ποτέ!). Η αιτία είναι φυσικά η δυσφήμηση της χώρας.
  Είναι απαράδεκτο το γεγονός να έχουν συλληφθεί ντοπαρισμένοι δεκάδες αθλητές και κανένας να μην έχει εκδιωχθεί από τις ένοπλες δυνάμεις!!!