Άρθρο 21 Σύνθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 77 ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και απαρτίζεται από έναν επίτιμο ανώτατο δικαστικό λειτουργό, βαθμού Συμβούλου της Επικρατείας ή αντίστοιχου βαθμού και άνω, ως Πρόεδρο, ο οποίος είναι αποκλειστικής απασχόλησης, και τέσσερα μέλη ως ακολούθως:

α) Έναν οικονομολόγο

β) Ένα νομικό και

γ) Δύο πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με εμπειρία στον αθλητισμό.