Άρθρο 23 Διοργάνωση του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Β΄ & Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας

Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 98 ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’  121/17.6.1999), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 Ν. 3479/2006 (ΦΕΚ Α’ 152/19.6.2006), τροποποιείται ως εξής:

 

Στην αρχή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 98 ν. 2725/1999 τίθεται η φράση «Επιφυλασσομένης της διατάξεως του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α) της παραγράφου 5 του άρθρου 96 του ν. 2725/1999».