Άρθρο 15 Θέματα επίλυσης οικονομικών και αθλητικών διαφορών

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 (Α 121), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3262/2004 (Α 173) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων επιτροπών είναι προσωρινώς εκτελεστές,. Η Επιτροπή στην ίδια απόφαση με ειδική αιτιολογία διατάξει την μερική ή συνολική αναστολή εκτέλεσής της. Η έφεση κατά της πρωτοβάθμιας αποφάσης ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση της., Η συζήτηση της υποθέσεως ορίζεται υποχρεωτικά εντός δέκα πέντε  ημερών από την κατάθεση της έφεσης. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες .»

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 95 του ν.2725/1999 (Α 121), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3262/2004 (Α 173) προστίθενται δύο τελευταία εδάφια ως εξής: «Σε περίπτωση που οι ΑΑΕ ή ΤΑΑ  δεν εκτελούν τις παραπάνω αποφάσεις η εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητών, είναι απολύτως άκυρη. Η ακυρότητα και οι αγωνιστικές συνέπειες από την παράνομη εγγραφή η μεταγραφή αθλητή ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο. Αθλητές που μένουν ελεύθεροι κατόπιν τελεσίδικων αποφάσεων των επιτροπών του παρόντος άρθρου, μπορούν να εγγραφούν σε ΑΑΕ, ΤΑΑ ή σωματείο μόνο εντός της νόμιμης μετεγγραφικής περιόδου.»

  • 23 Αυγούστου 2011, 00:00 | Μηνούδης Βασίλης

    Προτείνω τη δημιουργία ενιαίας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών για όλα τα αθλήματα υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Α., η οποία θα αναλάβει και την δαπάνη λειτουργίας και στέγασης. Έτσι και χρήματα θα εξοικονομηθούν και πιο γρήγορη θα γίνει η απονομή της δικαιοσύνης.