Άρθρο 19 Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί -Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 2725/1999

Τροποποιείται η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999), το τελευταίο εδάφιο της οποίας καταργήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 5 ν. 3479/2006 (ΦΕΚ Α’ 152/19.6.2006), και προστίθενται στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 ν. 2858/2000 (ΦΕΚ Α΄ 247/7.11.2000) τελευταία εδάφια ως εξής:

Αντικαθίσταται η αναφερόμενη στην περίπτωση. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α 121) ποινή φυλάκισης τουλάχιστον «τριών (3) ετών» και τίθεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον «ενός (1) έτους».

Τα κωλύματα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α 121) ισχύουν και για τους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (Α.Α.Ε.). Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα σε οποιονδήποτε από τους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών δεν μπορεί να χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το κατ’ άρθρο 77Α παρ. 3 του ν. 2725/1999 πιστοποιητικό συμμετοχής.

Τα παραπάνω ισχύουν και δεν μπορεί να χορηγηθεί το κατ’ άρθρο 77Α παρ. 3 του ν. 2725/1999 (Α 121) πιστοποιητικό συμμετοχής, και στην περίπτωση που η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κρίνει ότι εμφανιζόμενοι ως μέτοχοι ή μέλη των διοικήσεων Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. είναι παρένθετα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται για να συγκαλύψουν πρόσωπα, στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α 121).

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σε αθλητική οργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης των αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος και επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη.