Άρθρο 16 Συγχώνευση αθλητικών σωματείων και αθλητικών ανωνύμων εταιριών

1. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.2725/1999 (Α 121), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 παρ. 6 του ν. 3057/2002 (Α 239), καθώς και οι συγχωνεύσεις μεταξύ Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 76 του ιδίου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 Ν.3057/2002 (Α 239), επιτρέπονται μόνο εφ΄ όσον τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας.

2. Για την συγχώνευση μεταξύ Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών απαιτείται και η ρητή συναίνεση των ιδρυτικών των Α.Α.Ε. αθλητικών σωματείων.

  • 2 Αυγούστου 2011, 16:46 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

    Δεν επιτρέπεται η συγχώνευση ομάδων η σωματείων που δεν βρίσκονται στον ίδιο νομό.
    Η απόφαση συγχώνευσης πρέπει να λαμβάνεται με την ψήφο των 2/3 των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου.