Άρθρο 7 Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.

Το άρθρο 41 Β΄ του ν.2725/1999 (Α 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.3057/2002 (Α΄- 239) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.3262/2004 (Α΄- 173) και το άρθρο 1 του ν.3708/2008 (Α 210), αντικαθίσταται ως εξής:

 

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη Φίλων αθλητικού σωματείου (εφεξής Λέσχη), τμήματος αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. Οι Λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε., δικαιούνται να ασκούν δια εκπροσώπου τους εποπτεία και έλεγχο στις Λέσχες και ενέχονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούν τα μέλη τους κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 41Δ του παρόντος νόμου. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις Λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. ΜΕΛΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος Λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δε συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Η Λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα έτος.

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση Λέσχης ως σωματείου, απαιτείται πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:

α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:

i) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.

ii) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών από το oποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,

iii) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου,

β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:

i) η Λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,

ii) δεν μπορεί να είναι μέλος της Λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου, και

iii) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη Λέσχη, σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

4. ΒIΒΛΙΑ. Κάθε Λέσχη τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίo Εσόδων – Εξόδων, τα οποία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τον περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Σε περίπτωση διενέργειας πράξεων παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Aξίας, το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων θεωρείται και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ.186/1992 (Α΄ – 84).

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η Λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον:

α) προβλέπεται από το καταστατικό της,

β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της Λέσχης σύμφωνα με το καταστατικό,

γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.

6. ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η Λέσχη ή παραρτήματά της μπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήρια, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο.

Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του  άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε Λέσχη υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης:

α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών,

β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα και ποια είναι τα παραρτήματα αυτά,

γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Λέσχης,

δ) υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 των μελών της ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130.

Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των Λεσχών στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 52 ή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του παρόντος νόμου,

ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της Λέσχης.

8. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:

α) τη διάλυση Λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο ή Τ.Α.Α., η οικεία Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως:

i) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων,

ii) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια,

iii) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου ή Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία Λέσχης.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 22 Αυγούστου 2011, 21:28 | Λαζαρίδης Νίκος

  Δηλαδή για να συσταθεί μια Λέσχη Φίλων μιας παε ή καε θα πρέπει να πάρει άδεια από την διοίκηση της ομάδας? Και θα έχει δικαίωμα ένας οποιοδήποτε πρόεδρος να διακόπτει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία της Λέσχης?
  Και πως διασφαλίζουμε οτι ο συγκεκριμένος πρόεδρος ομάδος δεν θα επιδιώκει το κλείσιμο των Λεσχών με βάση προσωπικά οφέλη?
  Είναι δυνατόν να αφήνεται η τύχη Συνδέσμων-Λεσχών με μεγάλη ιστορία και χιλιάδες μέλη, στα χέρια του κάθε τυχάρπαστου που θα αγοράζει μια παε ή μια καε?
  Πως προστατεύεται μια τετοια Λέσχη και τα μέλη της απο έναν Πρόεδρο που ενεργεί για ίδιον συμφέρον και δεν θέλει στα πόδια του τους Φιλάθλους?
  Ο κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός είναι τόσο αποτελεσματικός που μπορεί να εγγυηθεί οτι δεν θα επιτρέπει σε ύποπτης προέλευσης άτομα να γίνουν πρόεδροι μια παε? Δεν μας το έχει αποδείξει μέχρι σήμερα. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλα. Και σε τέτοιους, αμφιβόλου προέλευσης, προέδρους θα δώσουμε, μέσω αυτού του νόμου τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνουν με μία τους απόφαση Λέσχες φιλάθλων με χιλιάδες μέλη?
  Διαφωνώ κάθετα με τη συγκεκριμένη παράγραφο.Οι Λέσχες δεν μπορεί να ελέγχονται από τις διοικήσεις των ομάδων.

 • 22 Αυγούστου 2011, 21:37 | Σπυρος

  Δηλαδη για ολα τα προβληματα του κρατους,του αθλητισμου φταινε οι οπαδοι?Οι δημοσιογραφοι,οι παραγοντες,οι διαιτητες και γενικερα η αδικια δεν υποκινουν απο μονα τους την βια?Τα ματς οι οπαδοι τα στηνουν?
  Εκτος των αλλων,παιρνετε μια -δεν βρισκω κοσμιο τροπο να την χαρακτηρισω- αποφαση που αφορα τους οπαδους δεκαδων ομαδων της ελλαδας με κριτηριο των τροπο λειτουργιας των συνδεσμων οπαδων τριων συγκεκριμενων ομαδων.Κατα αρχας παινουν αποφασεις ατομα τα οποια ειναι τελειως ασχετα με το αντικειμενο.Ποιος ξερει τι γινεται πραγματικα στους συνδεσμους?Κανεις λεω εγω.Και για να γινω πιο συγκεκριμενος,το μεγαλυτερο οπαδικο κινημα στην Ελλαδα,ο Σουπερ3,που ειναι παραδειγμα προς μιμηση για ολους τους οπαδους ανα τον κοσμο δεν μπορει να πληρωνει τα εγκληματα αλλων,ενω ο δικος τους τροπος λειτουργιας ειναι υποδειγματικος..
  Κατα τα αλλα, το οτι η συγκεκριμενη αποφαση ειναι παρανομη φανταζομαι οτι ειναι ψιλα γραμματα για εσας..Γιατι οπως γνωριζετε-ή θα επρεπε να γνωριζετε- οι Σύνδεσμοι είναι ανεξάρτητα Σωματεία και δεν χρειάζονται την έγκρισή κανενός τρίτου προσώπου για να υπάρχουν και να λειτουργούν, πόσο μάλλον μιας Α.Ε. που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πέσει στα χέρια ανθρώπων που θα την χρησιμοποιήσουν για δικός τους προσωπικό «όφελος»… τα παραδείγματα είναι πολλά και πρόσφατα
  Nα δημοσιευθει παρακαλω,δεν βριζω..

 • 22 Αυγούστου 2011, 21:19 | δημήτρης

  Δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο που ένας ιδιοκτήτης παε ή καε κρίνεται ικανός για να αποφασίσει για την ύπαρξη καθώς και για τη διάλυση ενός συνδέσμου…οι επιπλέον εξουσίες που δίνονται στους επιχειρηματίες δεν γίνεται παρά να προκαλούν ανησυχίες…

 • 22 Αυγούστου 2011, 21:21 | Σοφος

  Είναι ντροπή να συζητάμε για τη διάλυση των συνδέσμων ή την «υπαγωγή» τους στα όργανα της εκάστοτε διοίκησεως.
  οι Σύνδεσμοι είναι ανεξάρτητα Σωματεία και δεν χρειάζονται την έγκρισή κανενός τρίτου προσώπου για να υπάρχουν και να λειτουργούν, πόσο μάλλον μιας Α.Ε. που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πέσει στα χέρια ανθρώπων που θα την χρησιμοποιήσουν για δικός τους προσωπικό «όφελος»… τα παραδείγματα είναι πολλά και πρόσφατα.
  Υπάρχουν άλλωστε σύνδεσμοι με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό του SUPER 3, των φιλάθλων του ΑΡΗ που η κάθε του κινηση διαπνέεται απο αξιοπρέπεια, ήθος και κυρίως σεβασμό προς τον αθλητισμό και τον άνθρωπο. Ας μην ξεχάσουμε την χωρίς την μετακίνηση 30.000 οπαδών στον τελικό κυπέλου πριν 2 χρόνια, η οποία οργανώθηκε και συντονίστηκε από τον συγκεκριμένο σύνδεσμο. Μία μετακίνηση που χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη οποιουδηποτε επεισοδίου. Ένα γεγονός στο οποίο έγινε μνοία από τον παγκόσμιο τύπο και δόθηκαν συγχαρητήρια στους υπέυθυνους της οργάνωσης της.
  Δεν φταίνε οι φίλαθλοι και οι σύνδεσμοι για την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών και η «ανοχή» που δείχνεται σε ορισμένα πρόσωπα…

 • 22 Αυγούστου 2011, 21:42 | Απόστολος Σαρρής

  Έχοντας κάνει μια πρόχειρη ανάγνωση θα ήθελα να παραθέσω καταρχάς μια σοβαρή απορία και ένσταση.

  Πώς και με ποιο έννομο δικαίωμα θα απαγορεύσει η πολιτεία σε μια ομάδα πολιτών να συστήσουν (ή και να διατηρήσουν εν λειτουργία) σωματεία όπως ο σχετικός νόμος ορίζει;

  Με ποια λογική και με ποια Συνταγματική οπτική, θα υποχρεώσει η Πολιτεία τα μέλη των νομίμων υπαρχόντων και λειτουργούντων σωματείων να διαλύσουν αυτά τα σωματεία και να δημιουργήσουν Λέσχες;

  Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω σε τί θα εξυπηρετήσει αυτή η διαδικασία. Ο νόμος κινείται στην ίδια απαράδεκτη λογική. Διέπεται από την παραδοχή στην ανικανότητα της συντεταγμένης πολιτείας να προασπίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών αλλά κι από έναν ιδιότυπο φασισμό. Επειδή λοιπόν η πολιτεία είναι ανίκανη να ελέγξει τα φαινόμενα βίας αλλά και τα σωματεία που όντως την καλλιεργούν , φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, τοποθετώντας όλους ανεξαιρέτως τους οργανωμένους οπαδούς στην ίδια ένοχη κατηγορία. Έτσι καταργεί τρόπον τινά το τεκμήριο της αθωότητας και προσφέρει σπονδή στην αδικία, που είναι η γενεσιουργός αιτία της βίας. Επιπροσθέτων ανίκανη να υπερασπιστεί το δίκαιο μεταβιβάζει την ευθύνη για την ανικανότητά της στους οπαδούς ζητώντας ουσιαστικά να φροντίσουν αυτοί για όσα εκείνη θα έπρεπε και τελικά ανακαλύπτει τον επόμενο αποδιοπομπαίο τράγο στο πρόσωπο του υπευθύνου της εκάστοτε Λέσχης.
  Κάθε φορά που βλέπω ένα νομοσχέδιο που μοιράζει ευθύνες αλλά όχι εξουσίες αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τον παραλογισμό του. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα αλλά και πηγή της παντελούς έλλειψης ικανότητας από μεριάς των ανθρώπων της συντεταγμένης πολιτείας να πράξουν όπως απαιτείται.

  Διερωτώμαι λοιπόν. Πώς κάποιος που θα είναι υπεύθυνος της Λέσχης θα μπορεί να ελέγχει όλον αυτόν τον τεράστιο και ετερόκλητο αριθμό ανθρώπων που κινείται γύρω από τα αθλητικά σωματεία; Πώς θα μπορεί να ξέρει και να ελέγχει απολύτως τί ο καθένας μπορεί να κάνει; Μήπως θα του δοθούν εξουσίες αστυνομικού; Μήπως θα του παρασχεθεί η κατάλληλη εκπαίδευση; Μήπως ο απαραίτητος εξοπλισμός; Μήπως θα του δίνεται μισθός κρατικού υπαλλήλου ώστε απερίσπαστος και σε μόνιμη βάση να εξυπηρετεί την ανάγκη νομότυπης λειτουργίας της Λέσχης;

  Τέλος για ποιον λόγο θα πρέπει οι μέτοχοι μιας εταιρείας να δίνουν άδεια λειτουργίας. Γιατί να έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση αυτή;

 • 22 Αυγούστου 2011, 21:41 | Νικος Πασχος

  Αν για να συμμετεχεις σε λεσχη φιλαθλων πρεπει να υπαγεσαι σε ελεγχο παραγοντων ΠΑΕ σαν αυτους που εχουμε ζησει τα τελευταια χρονια,τοτε οχι απλα δεν κανουμε ενα βημα μπροστα,αλλα θετουμε υπο τον ελεγχο και τη χειραγωγηση τον απλο φιλαθλο,που θελει να συμμετεχει στα κοινα της ομαδας.
  Αν ημουν φιλαθλος του Ολυμπιακου Βολου,π.χ. και ηθελα να συμμετεχω στη λεσχη φιλων ολ.βολου,θα επρεπε να εχω λαβει την εγκριση και να υποκειμαι σε ελεγχο απο τη διοικηση της ΠΑΕ Βολος…Και εστω οτι δεν συμφωνουσα με τον τροπο λειτουργιας της Διοικησης,πώς αραγε θα μπορουσα εγω να λαβω την αδεια της ΠΑΕ να λειτουργω ως λεσχη?Οι συνδεσμοι,λεσχες,σωματεια φιλαθλων θα πρεπει να εχουν αυτοτελεια απο τις Α.Ε., ωστε να μπορουν να εκφραζουν ελευθερα αποψεις, να ασκουν κριτικη στα κακως κειμενα και να συνθετουν δημοκρατικα τις αποψεις των μελων τους. Δεν ειναι καθολου λιγα τα παραδειγματα διοικησεων,που προεβησαν σε οικονομικες ατασθαλιες και χρειαστηκε η συνδρομη των φιλαθλων για την διορθωση της καταστασης.
  Η εξυγιανση του ελληνικου ποδοσφαιρου και η απομακρυνση της βιας κατ’ εμε δεν χρειαζεται καινουριους νομους.Οι νομοι ηδη υπαρχουν και ειναι πολλες φορες αυστηροι.Το θεμα ειναι:ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ?

  Οσο για το ιδιωνυμο σε οτι αφορα την ποινικη μεταχειριση,τα δεδομενα ειναι ξεκαθαρα.1)Δινεται δικαιωμα αναστολης στην ποινη σε ολα τα πλημμεληματα,αλλα ακομα και σε κακουργηματα(π.χ. διακινηση ναρκωτικων) σε περιπτωση ποινης που δεν ξεπερνα τα δυο έτη,αν καποιος εχει λευκο ποινικο μητρωο ή ποινές που δεν ξεπερνουν το ενα ετος. Ειναι δυνατον να μην εχει τα ιδια δικαιωματα ενας φιλαθλος,εστω και αν παραβιασε τον αθλητικο νομο???2) Δικαιωμα αναστελλουσας δυναμης στην εφεση έχει ακομα και ο τελευταιος κακοποιος,ληστης ή απατεωνας,αν αυτο κριθεί σκοπιμο από το Δικαστηριο.
  Με τη θεσπιση του ιδιωνυμου,στερουμε απο το φυσικο Δικαστη τη δυνατοτητα να αποφασισει αν ο φιλαθλος-οπαδος χρήζει φυλακισης για να σωφρονιστει,ενω οδηγει τον φιλαθλο απευθειας στη φυλακη με πρωτοδικη αποφαση,παραβλεποντας τεκμηριο αθωοτητας και την πιθανοτητα αθωωσης του κατηγορουμενου στο Εφετειο.
  Κοινως τη στιγμη που ακομα και ενας ληστης,ενας εμπορος ναρκωτικων,ενας οιοσδηποτε κακοποιος εχει δικαιωμα βασει νομου να τυχει αναστολης στην ποινη και στην εφεση,ο φιλαθλος ειναι ανημπορος να γλυτωσει την φυλακη…Ετσι απλα,καταστρατηγειται καθε εννοια λογικης….

  Πασχος Νικος
  Δικηγορος

 • 22 Αυγούστου 2011, 21:19 | Φωτης

  Παρα πολύ τακτικά βλέπουμε όλοι στα μμε ρεπορτάζ που εμπεριέχουν via.Ρεπορτάζ για την via στα πανεπιστήμια όπου παρατάξεις νέων παίζουν ξύλο για τα κομματικά τους συμφέροντα.Δεν πιστεύω να βγει ποτε νομος που να καταργεί τις φοιτητικές παρατάξεις.Βλέπουμε ρεπορτάζ από προεκλογικές συγκεντρώσεις κομματων όπου ανάβουν δεκάδες πυρσοί,δεν πιστεύω ποτε να διωχθούν οι άνθρωποι που τους άναψαν και να δικαστούν με το ‘αδίκημα’ να θεωρείται ιδιώνυμο κιόλας.Θα μου πείτε μα ναι δεν είναι όμως έτσι όλοι οι «φοιτηθες»,οι πολιτικοί,οι δημοσιογράφοι,οι ταξιτζήδες και πάει λέγοντας.Συμφωνώ.Γιατί όμως να μπαίνουν όλοι οι συνδεσμίτες σε ένα τσουβάλιΌπως υπάρχουν καλοί και κακοί πολιτικοί,υπάρχουν καλοί και κακοί οπαδοί.Μην ξεχνάμε ότι η via δεν εμφανίζεται ΜΟΝΟ την κυριακή στο γήπεδο αλλα υπάρχει παντού σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο που είναι.Τέλος,δεν θεωρείτε τουλάχιστον κωμικό αυτό που λέει το άρθρο περί elexgou των συνδέσμων μέσω των ραέμα καλά τόσα χρονια ακούμε και ακούμε ότι οι σύνδεσμοι είναι ο προσωπικός «σταρτος» των εκάστοτε παε και εσείς τι πάτε να κάνετε,να τους εξαρτήσετε πλήρως από την βούληση της κάθε παε.

 • 22 Αυγούστου 2011, 21:23 | ΟΡΕΣΤΗΣ

  Οι Σύνδεσμοι είναι ανεξάρτητα Σωματεία και δεν χρειάζονται την έγκρισή κανενός τρίτου προσώπου για να υπάρχουν και να λειτουργούν, πόσο μάλλον μιας Α.Ε. που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πέσει στα χέρια ανθρώπων που θα την χρησιμοποιήσουν για δικός τους προσωπικό «όφελος»… τα παραδείγματα είναι πολλά και πρόσφατα.

  Τρανταχτό παράδειγμα αυτό που αναφέρει ο «Βαρλάμης Νίκος» !

 • 22 Αυγούστου 2011, 21:59 | Δημήτρης

  Η στρατευμένοι «οπαδοί» θα είναι πλέον το μαστ κάθε προέδρου. Φαινόμενα πίεσης υπήρξαν και χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση του κάθε προέδρου. Πόσο τώρα που θα πρέπει να γεμίσει ο χώρος με ανθρώπους του τύπου «yes,sir». Άλλο ένα τεράστιο λάθος των κυβερνούντων.

 • 22 Αυγούστου 2011, 20:05 | Παναγιωτίδης Θωμάς

  Είναι επικίνδυνο αλλά και αντίθετο προς την λογική της ύπαρξης των Σωματείων, να χρειάζονται την έγκριση οποιουδήποτε τρίτου για να υπάρχουν. Ειδικότερα μάλιστα όταν μιλάμε για Ανώνυμες Εταιρείες – όπως είναι οι ΠΑΕ – οι μετοχές των οποίων μπορούν να βρεθούν ανά πάσα στιγμή σε χέρια επικίνδυνων και αδίστακτων ανθρώπων.

  Η Πολιτεία θα έπρεπε να έχει σαν μέριμνα την διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Συνδέσμων Φιλάθλων και όχι την εξάρτησή τους από τις διαθέσεις του ιδιοκτήτη μίας Εταιρείας.

  Το επιχείρημα της καταπολέμησης της βίας δεν δικαιολογεί μία τέτοια μεθόδευση. Η καταπολέμηση της βίας πρέπει να επιτευχθεί με την σύλληψη και τιμωρία των ενόχων και όχι με το τσουβάλιασμα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών που θεωρούν τους εαυτούς τους οπαδούς κάποιας ομάδας.

  Και τα πολιτικά κόμματα που κατά καιρούς έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα είναι υπεύθυνα για αμέτρητα και τρομερά σκάνδαλα, είναι – εξ’ ορισμού – υπεύθυνα για την οικτρή κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι υπεύθυνα για την καταστροφή της ζωής εκατομμυρίων συμπολιτών μας που οδηγούνται στην απόγνωση και την ανέχεια, για την εγκληματικότητα που μαστίζει την Ελλάδα, για την ανεργία που καλπάζει, για τα ναρκωτικά που μαστίζουν κυρίως την νεολαία αλλά δεν έχουμε δει ανάλογη ευαισθησία… να κλείσουν δηλαδή τα πολιτικά κόμματα που προκάλεσαν όλα αυτά τα δεινά και ν’ απαγορευτεί στα μέλη τους να πολιτευτούν ξανά.

  Γιατί λοιπόν τόση «ευαισθησία» σ’ αυτό το θέμα και μάλιστα μ’ ένα νόμο που είναι καταφανέστατα αντισυνταγματικός. Μήπως επειδή προσφέρεται για «δημόσιες σχέσεις» που είναι τόσο απαραίτητες αυτή την εποχή.

  Εξάλλου οι διατάξεις αυτές είναι σίγουρο ότι θα καταπέσουν όταν κάποιοι αποφασίσουν να κινηθούν νομικά και το Κράτος φυσικά δεν θα πρέπει να κινείται με το σκεπτικό «έλα μωρέ, ποιος θα ασχοληθεί τώρα»

  Έστω και την τελευταία στιγμή κάντε το καθήκον σας και ψηφίστε έναν νόμο που να είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα και μη προσπαθείτε να καταπατήσετε ελευθερίες, εσείς που είστε αυτοί που πρέπει εξ’ ορισμού να τις υπερασπίζεστε…

 • 22 Αυγούστου 2011, 06:01 | Μίμης Πετρίδης

  συνέχεια στο σχολιασμό του άρθρου 8

 • 22 Αυγούστου 2011, 06:09 | Μίμης Πετρίδης

  Αν δηλαδή 20 φίλοι πάνε στο πρωτοδικείο και δηλώσουν πως θέλουν να συστήσουν λέσχη με αντικείμενο τη αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ και για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στο ποδόσφαιρο, το πρωτοδικείο θα ρωτήσει αν είναι αναγνωρισμένοι από την ΠΑΕ; Ακόμη ποιο ακραίο παράδειγμα: αν σύνδεσμοι πολεμούν απέναντι σε μια διεφθαρμένη διοίκηση/ιδιοκτησία ή σε μια διοίκηση που συντηρεί οπαδικούς στρατούς, τότε η πολιτεία θα τους αρνηθεί αναγνώριση;

  Δε χωρά αμφιβολία πως η πολιτεία είχε και έχει μια πολύ κακή εμπειρία από συνδέσμους οπαδών. Είναι επίσης αλήθεια, πως για να μπορούν πράγματι να λειτουργήσουν ως φορείς με δυνατότητες αντιπροσώπευσης αλλά και εξωγηπεδικής δραστηριότητας, θα πρέπει να περιοριστούν σε αριθμό. Παρόλα αυτά ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η όποια «συγχώνευση», δεν θα έπρεπε να είναι μέριμνα της πολιτείας.

  Για να μπορέσει να υπάρξει τέτοιου είδους συνεννόηση δε θα πρέπει να είναι οι ΠΑΕ που θα εγκρίνουν την ύπαρξη ενός συνδέσμου, αλλα να είναι οι ίδιοι οι σύνδεσμοι οι οποίοι θα το κάνουν, σηματοδοτώντας με τις αποφάσεις τους τα όρια και τις αρχές του «οπαδικού κινήματος». Ο αποκλεισμός από κάποια άλλη αρχή, είτε αυτή λέγεται ΠΑΕ, ΓΓΑ ή πρωτοδικείο, θα σημάνει την αυτόματη περιθωριοποίηση ενός συνδέσμου και η μετατροπή του σε οργάνωση υπόγεια, ανεξέλεγκτη και αντιδραστική. Αντιθέτως, μια τέτοια αρμοδιότητα θα προσέφερε στο σώμα των συνδέσμων αναγνώριση και θα το διευκόλυνε στο να ενταχθεί σε μια σχέση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων απέναντι στο αθλητικό γεγονός.

  Αυτή η σχέση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων περιγράφεται αναλυτικά στη σύσταση της Διαρκούς Επιτροπής TR-V αναφορικά με την χάρτα των οπαδών (Recommendation Rec (2010) 1 of the Standing Committee on supporters’ charters 29 May 2010). Η επιτροπή προωθεί εδώ και καιρό τη «χάρτα», μια γραπτή συμφωνία μεταξύ οπαδών και διοίκησης της ομάδας, η οποία περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δυο πλευρών. Όσο ισχυρό είναι το π.χ. δικαίωμα της ομάδας να διασφαλίζει την ειρηνική διεξαγωγή ενός αγώνα, άλλο τόσο ισχυρό είναι το δικαίωμα του οπαδού να μπορεί να παρακολουθεί τον αγώνα μέσα σε ένα ασφαλές και με καλή ατμόσφαιρα γήπεδο. Η «χάρτα» φυσικά είναι συμβολικού χαρακτήρα, και σα στόχο έχει τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των πλευρών με σκοπό την εξάλειψη των όποιων στοιχείων προκαλούν σύγκρουση.

  Για να γίνει αντιληπτό το παραπάνω, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σύνδεσμοι αντιμετωπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα κοινωνικό κεφάλαιο ύψιστης σημασίας , αποτελούμενο μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό από άτομα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για να δεχθούν δομική υποστήριξη (νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, μειονότητες, νέοι που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό). Έτσι, αντί να διώκονται, οι σύνδεσμοι σε πολλές χώρες της Ευρώπης χρηματοδοτούνται τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από πόρους των επαγγελματικών σωματίων προκειμένου να αναπτύσσουν εθελοντική δραστηριότητα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι σύνδεσμοι αναλαμβάνουν να εκτελέσουν κοινωνικό έργο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι σύνδεσμοι συμμετέχουν ενεργά στο αθλητικό γεγονός σε συνεννόηση και συντονισμό απο τις ομάδες.

  Μάλιστα εδώ και χρόνια η ΕΕ έχει συνδέσει τον αθλητισμό με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, πιστεύοντας πως μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων οι αθλητικοί σύλλογοι και οι σύνδεσμοι οπαδών δύνανται να προωθήσουν θέματα εθελοντισμού, κατάρτισης και απασχόλησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση συστήνουν στα κράτη να ενισχύσουν τον εθελοντισμό στον αθλητισμό, δίνοντας κίνητρα συμμετοχής, αναγνωρίζοντας τυπικά δεξιότητες και ικανότητες που καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δράσης και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την επιχειρησιακή ικανότητα των συνδέσμων.

  Στην Αγγλία στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, είναι χαρακτηριστικό πως επιχειρείται ο «εκδημοκρατισμός» του αθλήματος με την προώθηση εκπροσώπων των οπαδών στη διοίκηση και συμμετοχή στη λήψη των εταιρικών αποφάσεων.
  (συνέχεια στο σχολιασμό του άρθρου 8)

 • 10 Αυγούστου 2011, 18:36 | Δημήτρης

  Αρθρο 7 παράγραφός 7 – Υποβολή στοιχείων απο τις λέσχες φιλάθλων που προβλέπεται κάθε έτος τον μήνα Ιούλιο πρέπει να γίνει κάθε Σεπτέμβριο και αυτό γιατι όλες οι λέσχες των ομάδων απο τον μήνα Ιούνιο έως και τον μήνα Αυγούστο κάνουν τις ανανεώσεις των μέλων τους. Επίσης η έγκριση τις κάθε λέσχης δεν πρέπει να είναι απο την ομάδα τους για το αυτονόητο (όχι στρατιές φιλάθλων) αλλά η έγκριση να δίνεται απο το αρμόδιο πρωτοδικείο όπως ο νόμος ορίζει και απο ειδικά εξουσιοδοτημένο όργανο αμερόληπτο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 • 9 Αυγούστου 2011, 13:08 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

  ΝΑΙ , προχωρηστε , αργησατε

 • 2 Αυγούστου 2011, 10:55 | Βαρλάμης Νίκος

  Στο συγκεκριμένο άρθρο η μόνη και μεγάλη μου ένσταση αφορά στην έγγραφη συναίνεση των ΠΑΕ και ΚΑΕ για την ίδρυση των Λεσχών. Με αυτό τον όρο διατρέχετε τον κίνδυνο να δημιουργήσετε ελεγχόμενους στρατούς οπαδών από τους προέδρους και μεγαλομετόχους. Σκεφτείτε την δύναμη που αποκτά ένας πρόεδρος ΠΑΕ ή ΚΑΕ όταν από μια του απόφαση εξαρτάται η ύπαρξη ή όχι μιας Λέσχης. Μην ξεχνάτε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν διαφορές μεταξύ οπαδών και παραγόντων. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό εκδηλώθηκε με άσχημο και έκνομο τρόπο σε πολλές όμως περιπτώσεις αυτή η κόντρα έσωσε ομάδες με ιστορία όπως του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αν ίσχυε ο συγκεκριμένος νόμος θα είχε διαλυθεί ο SUPER3 που είναι ο μεγαλύτερος και δυναμικότερος σύνδεσμος του ΑΡΗ με συμμετοχή σε δεκάδες συνέδρια σε όλη την Ευρώπη για την καταπολέμηση της βίας και με την αιγίδα της ΕΕ και της ΟΥΕΦΑ, και θα έμεναν στην ομάδα παράγοντες τύπου Μπέου. Σκεφτείτε ότι με το που αντιδράσει μια Λέσχη γιατί θα δει ότι η ομάδα δεν βαδίζει σε σωστό δρόμο να την διαλύει ο πρόεδρος που κατηγορείται! Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρχουν Λέσχες που θα ελέγχονται αποκλειστικά από τους μεγαλοπαράγοντες με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

  Νίκος Βαρλάμης
  Δικηγόρος