Άρθρο 10 Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης (ΕΣΚΑΦ)

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης (Ε.Σ.ΚΑ.Φ) με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και επιχορηγείται από αυτήν με τακτικές ετήσιες επιχορηγήσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.ΚΑ.Φ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και αποτελείται από  έντεκα (11) μέλη. Από τα μέλη αυτά:

α) πέντε  είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της φαρμακολογίας, της τοξικολογίας και της ιατρικής  με γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης της φαρμακοδιέγερσης,

β) ένα είναι νομικός με εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου

γ) ένα είναι εν ενεργεία ή μη αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε..

δ) ένα είναι μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. αντιπρόσωπος αθλητικής Ομοσπονδίας, που υποδεικνύεται από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.

ε)  ένα είναι μέλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την  Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

στ) ένα είναι εν ενεργεία ή μη αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την  Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

ζ) ένα μέλος είναι μέλος Δ.Ε.Π. των ΤΕΦΑΑ

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής..

 

4. Το Ε.Σ.ΚΑ.Φ συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον επτά  από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τη λήψη απόφασης, σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.

5. Το Ε.Σ.ΚΑ.Φ. έχει τις εξής αρμοδιότητες.

α. Καταρτίζει το πρόγραμμα όλων των ελέγχων  φαρμακοδιέγερσης και προβαίνει στην κατανομή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών

β. Παρακολουθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη δειγμάτων ελέγχου φαρμακοδιέγερσης και τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο  εργαστήριο φαρμακοδιέγερσης.

γ. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα  φαρμακοδιέγερσης και εισηγείται στους αρμόδιους υπουργούς την τροποποίηση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.

δ. Παραλαμβάνει τα αποτελέσματα  της ανάλυσης των δειγμάτων του ελέγχου φαρμακοδιέγερσης ύστερα από την αξιολόγησή τους από το αρμόδιο Επιστημονικό του Τμήμα.

ε. Ενημερώνεται για την εφαρμογή των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών σχετικά με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν στο παράπτωμα της φαρμακοδιέγερσης ή σε σχετικές με αυτό παραβάσεις. Οι αθλητικές ομοσπονδίες έχουν υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης του ΕΣΚΑΦ  για τις σχετικές διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου.

στ. Προτείνει στον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέμηση των απαγορευμένων ουσιών.

ζ. Γνωμοδοτεί προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό για κάθε σχέδιο νόμου ή κανονιστικής πράξης σχετικά με τα μέτρα κατά της φαρμακοδιέγερσης.

η. Διατυπώνει συστάσεις στις αθλητικές ομοσπονδίες και γενικά στους αθλητικούς φορείς για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη φαρμακοδιέγερση και στις πειθαρχικές διαδικασίες.

θ. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς για την αντιμετώπιση της φαρμακοδιέγερσης.

θα. Υποβάλλει κάθε χρόνο στον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό την έκθεση δράσης του η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

θβ. Εκπροσωπεί τη χώρα στη Διεθνή Επιτροπή Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

6. Με κοινή απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου.

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα, οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ.ΚΑ.Φ η στέγαση και οι πόροι του, οι συνιστώμενες θέσεις προσωπικού και η στελέχωση των υπηρεσιών του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία του.

8. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθεί να λειτουργεί το ΕΣΚΑΝ που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 128 ΣΤ του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι δαπάνες που είχαν αναληφθεί από αυτό σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του, μπορούν να καταβληθούν στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προκύπτουν από τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, εφόσον με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ΕΣΚΑΝ προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές ήσαν άμεσες και επιτακτικές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών.

 • 22 Αυγούστου 2011, 23:34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΙΝΟΣ

  Η μετατροπή του φορέα σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου είναι απόλυτα σωστή.
  Ο όρος φαρμακοδιέγερση είναι μάλλον αδόκιμος, εφόσον η έννοια του ντόπινγκ είναι ευρύτερη – το ντόπινγκ δεν γίνεται μόνο με φάρμακα αλλά πχ και με μεθόδους – και συνεχώς διευρύνεται βλ. γενετικό ντόπινγκ κλπ.
  Τα πολυμελή Διοικητικά Συμβούλια είναι στην πράξη δυσλειτουργικά. Κάποιες ειδικότητες μπορούν να καλυφθούν με εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς να είναι υποχρεωτικό να είναι στη σύνθεση του Δ.Σ. Η μέχρι σήμερα σύνθεση του ΕΣΚΑΝ κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση του θέματος. Θα μπορούσε μάλιστα να μειωθεί ο αριθμός των δικηγόρων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. από τρεις σε έναν οπότε και η σύνθεση του ΔΣ θα μειωνόταν αυτόματα σε επτά. Επιπλέον, τίθεται πραγματικά θέμα στην περίπτωση που η ιδιότητα του ελεγκτή συγχέεται με αυτή του ελεγχόμενου (βλ. εν ενεργεία αθλητής ή εκπρόσωπος Ομοσπονδιών)!

 • 22 Αυγούστου 2011, 11:46 | Γεώργιος Τσάμης

  Το νέο σχέδιο νόμου, όπως αναφέρει, επιδιώκει τη δημιουργία ενός οργανισμού ο οποίος θα επιτελεί το έργο του με τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα. Η σύσταση ΝΠΙΔ κρίνεται πολύ σωστή, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ευέλικτο και ανεξάρτητο οργανισμό και εναρμόνιζεται με τις διεθνείς πρακτικές προηγμένων χωρών σε θέματα καταπολέμησης του ντόπινγκ. Η αποτελεσματικότητα του έργου του ΕΣΚΑΦ, όπως έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία του ΕΣΚΑΝ, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή των προσώπων που θα τον στελεχώσουν και τη διάθεση τους για προσφορά στο χώρο, αλλά και την αντίστοιχη πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της μάστιγας του ντόπινγκ στη χώρα μας. Να σημειωθεί ότι σχετικά σχόλια τα οποία αναφέρουν ότι είναι προτιμότερο να διατηρηθεί ο διεθνής όρος ‘ντόπινγκ΄ όπως έχει συμβεί σε πολλές μη αγγλόφωνες χώρες, με βρίσκουν σύμφωνο.

  Οι τακτικές επιχορηγήσεις της ΓΓΑ πρέπει να καλύπτουν μεταξύ άλλων τις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού για το κόστος και των εντός συναγωνισμού ελέγχων, κόστος που επιβαρύνει στην παρούσα φάση τις επιχορηγήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών. Ένα ανεξάρτητο ΕΣΚΑΦ πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο επιλογής των διοργανώσεων που θα διεξαχθεί έλεγχος και να επιβαρύνεται με το κόστος των επιλογών αυτών. Οι ομοσπονδίες μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα αιτήματος ελέγχου σε επιπλέον διοργανώσεις.

  Προκείμενου να ανταποκριθεί ο νέος οργανισμός στους στόχους του, αλλά και τις ρεαλιστικές απαιτήσεις-προκλήσεις του ελληνικού αθλητισμού και της ελληνικής κοινωνίας στην σημερινή εποχή, το ΔΣ του ΕΚΑΦ πρέπει να είναι πενταμελές. Ένας πολυμελής οργανισμός, όπως προτείνεται, δεν θα αποδώσει στο φορέα τη δέουσα ευελιξία στις αποφάσεις του. Αντίθετα, ένα ολιγομελές και ευέλικτο ΔΣ θα επιτρέψει στα μέλη του, αλλά και τα στελέχη των υπηρεσιών του, την τάχιστη εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων-διαδικασίων για την έμπρακτη συμβολή του στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και την βελτίωση της εικόνας του εντός και εκτός Ελλάδος. Έμπρακτα αποδεικνύεται η άποψη αυτή και από την μέχρι πρώτινος εικόνα του ΕΣΚΑΝ, όπου από το 2003, ελάχιστες φορές συνεδρίασε το ΔΣ του με πλήρης απαρτία λόγω παραιτήσεων, αδυναμίας συμμετοχής ή άλλων λόγων απουσίας των μελών του. Το ΕΚΑΦ θα πρέπει να έχει σαν στόχο του τους 3000 ελέγχους ετησίως προκειμένου το ελληνικό εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ να διατηρεί τη διαπίστευση του WADA. Συμφωνώντας με σχετικές απόψεις, αναφέρεται ενδεικτικά ότι ο αντίστοιχος φορέας των ΗΠΑ (USADA) με 9 μέλη στο ΔΣ του διενεργεί 8500 ελέγχους και ο νεοσύστατος φορέας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Anti-Doping) με 7 μέλη, 7500 ελέγχους ετησίως.

  Τα πέντε μέλη του προτείνεται να είναι τα εξής:
  α) ένας (1) νομικός με εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου, αλλά και θέματα αντι-ντόπινγκ. Το συγκεκριμένο μέλος πρέπει να έχει ‘ασυμβίβαστο’ στην υπεράσπιση αθλητών ή εμπλεκομένων φορέων σε υποθέσεις σχετικά με το αντι-ντόπινγκ κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μπορεί να εκπροσωπεί το ΕΣΚΑΝ και να παρευρίσκεται ως παρατηρητής σε διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου των αθλητικών ομοσπονδιών.
  β) δύο (2) ειδικούς επιστήμονες από το χώρο της ιατρικής, της τοξικολογίας, της βιολογίας, της χημείας, της φαρμακευτικής ή/και παρεμφερών επιστημών με γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ, λαμβάνοντας υπόψη τους τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις (ανάπτυξη νεων μεθόδων ανίχνευσης, νέων μεθόδων ελέγχου, κλπ). Ένα μέλος μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ΕΣΚΑΦ και εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ.
  γ) ένας (1) μη εν ενεργεία αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. και ένας (1) μη εν ενεργεία αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, με διετή θητεία έκαστος. Η συμμετοχή εν ενεργεία αθλητών έχει δημιουργήσει διεθνώς προβλήματα στην ομαλή λειτουργία αντίστοιχων οργανισμών, καθώς συνήθως ζητείται η εξαίρεση των σε συζητήσεις ή αποφάσεις όπου υπάρχει ‘ασυμβίβαστο’ με αποτέλεσμα η ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά των να είναι περιορισμένη.
  δ) ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. αντιπρόσωπος αθλητικής Ομοσπονδίας, που υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., και ένα (1) μέλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, με διετή θητεία έκαστος.

  Επιπλέον, ανάλογα με το οργανόγραμμα του ΕΣΚΑΦ που θα υποδείξει το ΠΔ, πρέπει στις συνεδριάσεις του να παρευρίσκεται ο εκτελεστικός ή γενικός διευθυντής του, ο οποίος να αναφέρει τα προβλήματα, τις εξελίξεις και την πρόοδο των εργασιών των υπηρεσιών του ΕΣΚΑΦ και να έχει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του ΔΣ.

  Η θητεία των μελών μπορεί να τετραετής, με δυνατότητα επανεκλογής του προέδρου έως μία φορά επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα διαφθοράς και εκφυλισμού του έργου του. Θετικό θα ήταν να επανεκλέγεται τουλαχιστον ένα μέλος στο σύνολο για την ομαλή συνέχεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του οργανισμού.

  Ως προς τις αρμοδιότητες του ΕΣΚΑΦ σημειώνονται τα εξής:
  α) πρέπει να σχεδιάζει στις μηνιαίες συνεδριάσεις του την στρατηγική των υπηρεσιών του σε θέματα ελέγχων (κατανομή εντός/εκτός συναγωνισμού, διαβαθισμένων, στοχευμένων/τυχαίων επιλογών, κλπ). Το ακριβές πρόγραμμα των ελέγχων και η κατανομή των στα οικεία αθλήματα πρέπει να υλοποιείται από τις υπηρεσίες του σε καθημερινή βάση.
  β) πρέπει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους και αντίστοιχους διεθνείς φορείς για την καταπολέμηση της παραγωγής, της διακίνησης, της χορήγησης και της κατοχής απαγορευμένων ουσιών. Στην σημερινή εποχή όλοι οι αντίστοιχοι οργανισμοί προηγμένων κρατών και οι παγκόσμιες ομοσπονδίες αθλημάτων συστήνουν σχετικές επιτροπές και εστιάζουν στην καταπολέμηση των ανωτέρω φαινομένων με συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αλλά και με τελωνεία, αστυνομικές αρχές και άλλους σχετικούς φορείς. Η γεωπολιτική θέση της χώρας μας έχει ιδιάζουσα σημασία και μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην αποδυνάμωση των κέντρων διακίνησης ουσίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.
  γ) πρέπει να εστιάσει στην εκπαίδευση και ενημέρωση των αθλητών όλων των επιπέδων και των εμπλεκόμενων μερών (προπονητών, ιατρικού προσωπικού, αθλητικών παραγόντων, γονέων, κλπ) για όλα τα σχετικά με το αντι-ντόπινγκ θέματα (παρενέργειες χρήσης απαγορευμένων ουσιών, δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου, κλπ).
  δ) πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης όλων των διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των αθλητικών ομοσπονδιών και να εφεσιβάλλει αποφάσεις των σε ανώτερα πειθαρχικά όργανα. Χωρίς την ανωτέρω αρμοδιότητα το ΕΣΚΑΦ θα λειτουργεί απλά υποστηριχτικά και συμβουλευτικά, χωρίς να αποκτά την ουσιαστική δυνατότητα συμβολής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του. Προτείνεται η φυσική παρουσία ενός μέλους του ΔΣ ή μέλους του νομικού τμήματος του ΕΣΚΑΦ στις σχετικές με θέματα αντι-ντόπινγκ συνεδριάσεις των πειθαρχικών ελέγχων αθλητικών ομοσπονδιών ως ανεξάρτητος παρατηρητής. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο UK Anti-Doping διατηρεί το δικαίωμα έφεσης σε αποφάσεις αθλητικών ομοσπονδιών που έχουν διατηρήσει την κυριαρχία του πειθαρχικού ελέγχου αντι-ντόπινγκ αποφάσεων.

  Ευχαριστώ

 • 21 Αυγούστου 2011, 01:14 | Νίκος Μπουρνουσούζης

  Άτοπα και εν μέσω Εθνικής κρίσης ο συντάκτης προτείνει, μάλλον προκλητικά, την εντεκαμελή σύσταση του συμβουλίου του ΕΣΚΑΦ (η αλλαγή του ονόματος μας μάρανε) ενώ αλλοι διεθνείς οργανισμοί πολύ μεγαλυτέρων κρατών και αριθμού αθλητών απαρτίζονται απο σαφώς λιγότερα μέλη.
  Προτείνω να γίνει 20μελές το συμβούλιο. Είναι ο μόνος τρόπος να βγουν όλες οι υποχρεώσεις – υποσχέσεις …… του συντάκτη …. Έλεος πια….

  Αποδεχόμενοι ότι η προσπάθεια είναι ειλικρινής και ο σκοπός έντιμος καλό θα ήταν να εξαιρεθούν απο μέλη του συμβουλίου οι εν ενεργεία αθλητές.

  Πως περιμένετε να σεβαστεί η Ελληνική κοινωνία αλλά και οι αθλητές, το αντι ντοπινγκ όταν εν ενεργεία συνάδελφοί τους (οι οποίοι θα ελέγχονται) θα συμμετέχουν στις αποφάσεις του συμβουλίου ; Μήπως υποσκάπτουμε τη λειτουργία του ΝΠΙΔ πριν καλά καλά ψηφιστεί ο νόμος ;

  Στις ειδικότητες παρακαλώ, βάλτε ένα ή πολλά “ή” και συμπεριλάβετε όλους τους επιστήμονες ή άτομα που λόγω εξειδίκευσης ή ειδικότητας ή εμπειρίας μπορούν να έχουν τεκμηριωμένη άποψη για το ντοπινγκ και την αντιμετώπισή του.

  Προτείνω την τριετή θητεία του συμβουλίου και την αποπομπή των μελών που δεν παρίστανται σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις. Την ποινική δε δίωξή τους σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι λειτούργησαν με δόλο.

  Όπως ορθά αναφέρεται και απο άλλους ό όρος φαρμακοδιέγερση δεν καλύπτει την δράση του σύνολου των σκευασμάτων που απαγορευμένα χρησιμοποιούνται στον αθλητισμό. Καλώς η κακώς ο όρος Ντοπινγκ είναι διεθνής και δυστυχώς όχι Ελληνικός.

  Στην νομική εκπροσώπιση του συμβουλίου προτείνω να συμμετέχει και εν ενεργεία εισαγγελέας για άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων που απαιτούν την πραγματικά έγκαιρη παρέμβασή της δικαιοσύνης.

 • 10 Αυγούστου 2011, 07:56 | Αντώνης

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.ΚΑ.Φ.εχώ την πεποίθηση οτι δεν μπορεί να καταρτίζει το πρόγραμμα όλων των ελέγχων φαρμακοδιέγερσης και να προβαίνει στην κατανομή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών (5α)- αν λειτουργήσει κατά τον τρόπο αυτό- διότι εξηγήστε μου ¨πως¨ το επιστημονικό προσωπικό που θα το απαρτίζει μπορεί να γνωρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές προς την κατανάλωση ή την εισαγωγή-διάθεση.
  Πιστεύω λοιπόν πέρα από τις ¨διαρροές¨απο τον το παραπάνω Συμβόύλιο- διότι έτσι λειτουργούσε και το……ΑΝ, είναι μια ακόμα ωραία επιτροπή με κουστούμια και γραβάτες με την ιεραρχία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις και την γραφειοκρατία που την διέπει.
  Για τις προτάσεις που έχω να σας καταθέσω είναι οι εξής:
  1. Τα άτομα που θα απαρτίζουν την ως άνω επιτροπή θα πρέπει να είναι άγνωστα στον αθλητικό χώρο και δεν είναι απαραίτητο να είναι επιστήμονες και τοξικολόγοι.
  2. Ατομα που η δράση τους θα είναι άκρως απόρρητη και δε συνεργασία κατά περίπτωση με τις αστυνομικές αρχές να προβαίνουν σε ενέργειες και όχι σε συνεργασία με τις οικίες ομοσπονδίες που είναι ακρως διεφθαρμένες.
  Με άλλα λόγια σαν συμβούλιο νομίζω οτι πρεπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και χωρίς συνεργασία με καμία ομοσπονδία,να πραγματοποεί αλλαγές προσώπων όπως και θέληση για την πραγματική καταπολέμηση του DOPING.
  Να μεταλλάσεται σε κάθε περίπτωση όπως άλλωστε γίνεται με αυτό το καρκίνωμα της Φαρμακοδιέγερσης.
  Ευχαριστώ.

 • 7 Αυγούστου 2011, 17:26 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΚΕΑΣ

  Παράγραφος 1
  ‘Εχει εξελιχθεί μακρά συζήτηση, στη σχετική με το doping επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα, ως προς την ελληνική απόδοση του όρου. Αξίζει να επισημανθεί το πρωτοπόρο σύγγραμμα: “Doping, Μια συνοπτική παρουσίαση του προβλήματος”, Επιμέλεια Α. Κουτσελίνης, Εκδόσεις Γ.Κ. Παρισιάνος, 1986, όπου περιγράφεται η ανεπάρκεια των προταθέντων όρων, μεταξύ άλλων και του “φαρμακοδιέγερση”. 25 έτη μετά, ο όρος εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής καθώς, αφ’ ενός μεν ορισμένες απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι δεν προκαλούν διέγερση του οργανισμού (ενδεικτικά: καλυπτικοί παράγοντες, φυσικοί και χημικοί χειρισμοί, ναρκωτικά, β-αναστολείς, αντίστοιχα στα πεδία S5, M2, S7, P2 της WADA Prohibited List για το 2011 (http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/To_be_effective/WADA_Prohibited_List_2011_EN.pdf), αφ’ ετέρου δε ο νομικός ορισμός του doping όπως παρέχεται στα άρθρα 1 και 2 του World Anti-Doping Code του 2009 (http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-The-Code/WADA_Anti-Doping_CODE_2009_EN.pdf) περιλαμβάνει πράξεις πέραν της χρήσης απαγορευμένων ουσιών/μεθόδων.
  Είναι κατανοητή η επιθυμία του συντάκτη να αποδώσει στην ελληνική τον όρο “doping”, καθώς επίσης και να σηματοδοτήσει την αλλαγή στο καθεστώς του εθνικού φορέα από το επίπεδο της επιτροπής σε αυτό του νομικού προσώπου, με την αλλαγή της επωνυμίας αυτού. Καθώς όμως ο όρος “φαρμακοδιέγερση” είναι ανεπαρκής, προτείνεται η διατήρηση του ξενόγλωσσου όρου και η αλλαγή του όρου “Συμβούλιο” με την καταλληλότερη απόδοση στην ελληνική του όρου “Agency/Agence” (ενδεχομένως “Οργανισμός”) o οποίος χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των αντιστοίχων φορέων διεθνώς. ‘Αλλωστε και ο αντίστοιχος γαλλικός οργανισμός, ο οποίος σύμφωνα με τους συντάκτες του ιδρυτικού νόμου του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. (Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3057/2002, Φ.Ε.Κ. 239/Α’/10-10-2002) απετέλεσε πρότυπο κατά τη σχετική νομοπαρασκευή, κατά τη μετεξέλιξή του μετονομάστηκε από Conseil de Prévention et de Lutte Contre le Dopage (Συμβούλιο Πρόληψης και Καταπολέμησης Doping) σε Agence Française de Lutte Contre le Dopage (Γαλλικός Οργανισμός Καταπολέμησης Doping).

  Παράγραφος 2
  Ο αριθμός των ένδεκα (11) μελών του Δ.Σ. κρίνεται υπερβολικός, όταν μάλιστα ανάλογοι φορείς με μεγαλύτερο όγκο δραστηριοτήτων διαθέτουν 9μελή (USADA – Η.Π.Α., http://www.usada.org/board-of-directors, AFLD – Γαλλία, https://www.afld.fr/interieur.php?page=4) ή 7μελή (UKAD – Μεγάλη Βρετανία, http://www.ukad.org.uk/pages/ukad-board-members/). ‘Αλλωστε, δυσλειτουργίες του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δεν προέκυψαν από την 9μελή σύνθεση του Συμβουλίου αλλά από την παντελή έλλειψη δομής και εκτελεστικών στελεχών.
  Ο αριθμός θα μπορούσε να μειωθεί σε 7 με περιορισμό των ειδικών επιστημόνων του εδαφίου (α) από 5 σε 3 και με κυλιόμενη συμμετοχή των μελών και αθλητών των Ε.Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. (π.χ. διετής θητεία των μελών των εδαφίων (δ) και (στ), ακολουθούμενη από διετή θητεία των μελών των εδαφίων (γ) και (ε)).

  εδάφιο α
  Ο ορισμός της προέλευσης των ειδικών επιστημόνων από τα πεδία της Φαρμακολογίας, της Τοξικολογίας και την επιστήμη της Ιατρικής είναι περιοριστικός και δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την ελληνική πραγματικότητα. Το πεδίο του doping εμπίπτει επίσης στο γνωστικό αντικείμενο σειράς άλλων επιστημών όπως Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας και Φαρμακευτικής από τις οποίες έχουν αναδειχθεί επιστήμονες με αποδεδειγμένες, μέσω της συμμετοχής σε Οργανισμούς καταπολέμησης ή Εργαστήρια ελέγχου, γνώσεις αντιμετώπισης του doping.
  Πιθανόν, ο συντάκτης αναπαράγει τον εν λόγω περιορισμό από τον ιδρυτικό νόμο του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. (άρθρο 128ΣΤ, παρ. 2β), και κατ’ επέκταση το υιοθετηθέν γαλλικό μοντέλο (αν και όχι σε βαθμό 100% καθώς οι τρεις δικαστικοί του γαλλικού μοντέλου αντικαταστάθηκαν από τρεις νομικούς και οι οριζόμενοι των Académies από μέλη Δ.Ε.Π. και εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ.). Όμως δεν θα πρέπει να αγνοηθεί ότι κατά τη διάρκεια των 9 ετών από τη δημοσίευση του Ν. 3057/2002, έχει εξελιχθεί όχι μόνο το πεδίο της καταπολέμησης του doping στην Ελλάδα με την προετοιμασία/διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και τη λειτουργία του εθνικού φορέα αλλά και οι περισσότεροι οργανισμοί αντι-doping διεθνώς, και μάλιστα και αυτός ο γαλλικός.

  εδάφια γ, στ
  Είναι προτιμότερο να μην προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού εν ενεργεία αθλητών στο Δ.Σ. του Ε.Σ.ΚΑ.Φ., καθώς οι εν λόγω αθλητές θα είναι ταυτοχρόνως υποκείμενοι ελέγχου.

  Παράγραφος 5

  εδάφιο β
  Δεν αναφέρεται ότι το Ε.Σ.ΚΑ.Φ. υλοποιεί την “εκπαίδευση και κατάρτιση” των δειγματοληπτών καθώς επίσης και τις “διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων” αλλά απλώς ότι “παρακολουθεί”. Πρόκειται για παράβλεψη του συντάκτη, καθώς αναπαράγει το εδάφιο γ της παρ. 7 του ‘Αρθρου 128ΣΤ του Ν. 3057/2002 ή για βούληση του Υπουργείου να αναθέσει το κομβικής σημασίας έργο της δειγματοληψίας σε άλλον φορέα;
  Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων ελέγχου ντόπινγκ σε περισσότερους φορείς έχει εγκαταλειφθεί διεθνώς, όχι αντιθέτως προς την επιθυμία του WADA (χαρακτηριστικά παραδείγματα η συγχώνευση των Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken και Doping Controle Nederland στην Ολλανδία προς σχηματισμό της Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland, το 2006, και των Commission Technique de Lutte Contre le Dopage και Service du Prevention du Dopage στην Ελβετία προς σχηματισμό του Antidopage Suisse, το 2008).
  ‘Αλλωστε και η ύπαρξη δύο φορέων με αρμοδιότητες ελέγχου doping στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε συχνά από αντιπαραθέσεις και δυσλειτουργίες. ‘Ενας εκ νέου επιμερισμός θα ακυρώσει σημαντικό μέρος των πλεονεκτημάτων της μετεξέλιξης του εθνικού φορέα σε νομικό πρόσωπο.
  Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην ενημερωτική/εκπαιδευτική δραστηριότητα του φορέα με στόχο την πρόληψη (προβλεπόμενη στο ‘Αρθρο 18 του World Anti-Doping Code του 2009 και περιγραφόμενη στο εδάφιο β της παρ. 7 του ‘Αρθρου 128ΣΤ του Ν. 3057/2002). Πρόκειται για παράλειψη ή η δραστηριότητα πρόκειται να εκχωρηθεί σε άλλον/ους φορείς/οργανώσεις;
  Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθεί η φράση “αναγνωρισμένο εργαστήριο φαρμακοδιέγερσης” σε “αναγνωρισμένο από το WADA εργαστήριο ελέγχου doping”

  εδάφιο ε
  Θα πρέπει να γίνει αναφορά στη δυνατότητα του Ε.Σ.ΚΑ.Φ. να εφεσιβάλλει τις αποφάσεις των αθλητικών ομοσπονδιών.

  εδάφια «θα, θβ”
  Το εδάφιο “θα” πρέπει να αριθμηθεί ορθώς “ι”. Δεν υφίσταται αριθμός “θα” στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης. Ομοίως, το εδάφιο “θβ” πρέπει να αριθμηθεί ορθώς “ια”.

  εδάφιο “θβ”
  Με τον όρο “Διεθνή Επιτροπή Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης του Συμβουλίου της Ευρώπης” εννοείται το Monitoring Group of the Anti-Doping Convention (Ομάδα Παρακολούθησης της Σύμβασης κατά του Doping) και, ενδεχομένως, η Ad Hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency (ad hoc Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το WADA) του Συμβουλίου της Ευρώπης; Θα είναι καλό να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι επιτροπές, όπως επίσης να διευρυνθεί ο διεθνής ρόλος του Ε.Σ.ΚΑ.Φ. με την εκπροσώπηση της χώρας σε όλους τους σχετικούς με την καταπολέμηση του doping διεθνείς οργανισμούς.

  Γενικό Σχόλιο:
  Η μετεξέλιξη του εθνικού οργανισμού αντι-doping σε νομικό πρόσωπο είναι, αναμφισβήτητα, κίνηση στη σωστή κατεύθυνση και αναμένεται να αναβιώσει το εθνικό σύστημα αντι-doping, απαλλάσσοντάς το από τα διαχειριστικά και οργανωτικά προβλήματα που το οδήγησαν στην κατάρρευση, υπό τον όρο ότι ο νέος φορέας θα συγκεντρώσει το σύνολο των δραστηριοτήτων καταπολέμησης του doping.
  Τεχνικά, το σχέδιο νόμου αναπαράγει σε μεγάλο βαθμό τις ιδρυτικές διατάξεις του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., ενισχύοντας μάλιστα τη δομή του Δ.Σ. Το πραγματικά κρίσιμο θα είναι η σύνταξη του Π.Δ. με το οποίο θα ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ.ΚΑ.Φ, και με το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ισχυρή εκτελεστική ιεραρχία/δομή, στα πρότυπα αντιστοίχων οργανισμών (ενδεικτικά, USADA – Η.Π.Α, http://www.usada.org/departments-staff, UKAD – Μεγάλη Βρετανία, http://www.ukad.org.uk/pages/UKAD_executive/, ADLF – Γαλλία https://www.afld.fr/interieur.php?page=5) και στην οποία θα είναι αποτελεσματικότερη η αξιοποίηση ειδικών επιστημόνων του εδαφίου (α) της παρ. 2. Μάλιστα, προ της σύνταξης του Π.Δ. θα είναι χρήσιμη η λεπτομερής συγκριτική μελέτη των οργανισμών αντι-doping του εξωτερικού (και κυρίως αυτών που βρίσκονται στην πρωτοπορία διεθνώς, ενδεικτικά, επιπλέον των προαναφερθέντων, ASADA-Αυστραλία, CCES-Καναδάς, ADN-Νορβηγία)με στόχο την επιλογή ενός σύγχρονου και πλησίον της ελληνικής πραγματικότητας μοντέλου οργάνωσης.

 • 3 Αυγούστου 2011, 23:36 | Γιώργος Μαυρωτάς

  Νομίζω ότι θέλει προσοχή το θέμα των εν ενεργεία αθλητών που προτείνει η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή επιτροπή ως μέλη του συμβουλίου. Οι αθλητές αυτοί θα υφίστανται τους ελέγχους που σχεδιάζει το συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν. Κάτι σαν ελέγχων κι ελεγχόμενος μαζί αν και μπορεί να μην αναμιγνύεται καθόλου στον σχεδιασμό των ελέγχων. Ίσως θα πρέπει να μην είναι εν ενεργεία οι εκπρόσωποι των αθλητών (π.χ. να έχουν αποχωρήσει πρόσφατα από την ενεργό δράση)

 • 3 Αυγούστου 2011, 08:54 | Γιώργος Μαυρωτάς

  Ο όρος «φαρμακοδιέγερση» δεν αποδίδει σωστά την έννοια του ντόπινγκ, καθότι ντόπινγκ μπορεί να γίνει και με ουσίες που δεν είναι φάρμακα ή ακόμα και με άλλες μεθόδους (βλ. Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών). Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιούνται φαρμακευτικά σκευάσματα που είναι επιτρεπτά, δηλαδή νόμιμη φαρμακοδιέγερση (π.χ. ασπιρίνη). Πιστεύω ότι ο όρος «ντόπινγκ» πρέπει να υιοθετηθεί και στα ελληνικά όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου κι έχει καθιερωθεί. Εξάλλου υπάρχει αντίστοιχο παρελθόν με ξένους όρους που υιοθετήθηκαν στα ελληνικά όπως «ταξί», «μπέηζμπολ» οι οποίοι υπάρχουν και σε ΦΕΚ.
  Επίσης, το όνομα του υπάρχοντος οργανισμού (ΕΣΚΑΝ) είναι Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ κι όχι «Εθνικός Συμβούλιο Αντιμετώπισης του Ντόπινγκ» όπως αναφέρεται στον πρόλογο και στην αιτιολογική έκθεση.

  (ΥΓ Το παρόν σχόλιο το υπέβαλα και χθες αλλά δεν εμφανίστηκε)

 • 2 Αυγούστου 2011, 09:44 | Γιώργος Μαυρωτάς

  Ο όρος Φαρμακοδιέγερση δεν αποδίδει σωστά την έννοια του ντόπινγκ. Δεν είναι μόνο φάρμακα αυτά που χρησιμοποιούνται στο ντόπινγκ αν δείτε τον Κατάλογο απαγορευμένων ουσιών. Οπως επίσης υπάρχουν και Φάρμακα που είναι επιτρεπτά. Οπως λοιπόν δεν μεταφράζουμε ξενόφερτες λέξεις όπως ταξί, μπέηζμπολ κλπ έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει ο όρος ντόπινγκ για να ξέρουμε όλοι τι εννοούμε.
  Επίσης πρέπει να διορθωθεί στη σελ. 2 της αιτιολογικής έκθεσης το όνομα του ΕΣΚΑΝ. Είναι Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ κι όχι «Αντιμετώπισης του Ντόπινγκ»