Άρθρο 26: Έλεγχος και Εποπτεία Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού

1. Οι επιχειρήσεις Αγροτουρισμού του παρόντος νόμου συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων και καταχωρούνται ως τέτοια στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων.

2. Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού είναι αόριστης ισχύος. Η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, πέραν της αρχικής διαπίστωσής της, ελέγχεται και διαπιστώνεται τουλάχιστον ανά τριετία από την υπηρεσία η οποία το χορηγεί και από κάθε υπηρεσία που προΐσταται αυτής. Υπέρβαση του χρονικού ορίου των τριών ετών για τον επανέλεγχο της επιχείρησης δεν αίρει την ισχύ του χορηγηθέντος σήματος, με επιφύλαξη της ευθύνης των αρμοδίων οργάνων.

3. Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού ανακαλείται από την αρχή η οποία το χορηγεί, εάν για οποιοδήποτε λόγο παύσει η ισχύς ή ανακληθεί οιαδήποτε απαραίτητη για την λειτουργία της αγροτουριστικής επιχείρησης άδεια λειτουργίας. Επίσης το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού ανακαλείται, μετά από προηγούμενη ακρόαση εκπροσώπου της επιχείρησης, εφόσον διαπιστωθεί, ότι η επιχείρηση έπαυσε να πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις του νόμου αυτού ή της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου αυτού.

4. Εντός μηνός από την έκδοση, ανάκληση ή επαναχορήγηση του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, ενημερώνεται εγγράφως η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση του κεντρικού μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας.