Άρθρο 32: Λοιπές Ρυθμίσεις

1. Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χώρου στάθμευσης της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 3 της με αριθμό 16597/29-12-2010 (ΦΕΚ) ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δεν υπολογίζεται ο αριθμός των αυτοκινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνιες συμβάσεις.
Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε έτος, στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων για τα οποία έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης.

2. Η παράγραφος 7 της με αριθμό 543606/5-12-1980 Απόφασης Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 1298/Β) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καταργείται.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ορειβατικά καταφύγια»

4. Στο άρθρο 15 του Ν.3498/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ δύναται να παραχωρείται απευθείας έναντι ανταλλάγματος , χωρίς την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, η εκμετάλευση ιαματικού φυσικού πόρου, αναγνωρισμένου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι κύριος της έκτασης στην οποία αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός ιαματικός πόρος και ύποβάλλει σχετική αίτηση στον ΕΟΤ. Η αίτηση για απευθείας παραχώρηση πρέπει να συνοδεύεται από οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου για την εκμετάλλευση του ιαματικού φυσικού πόρου. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται εντός πέντε (5) ετών από την παραχώρηση, άλλως η παραχώρηση ανακαλείται. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω παραχώρηση της εκμετάλλευσης ιαματικού φυσικού πόρου από τον παραχωρησιούχο σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το ετήσιο αντάλλαγμα , η διάρκεια και οι λοιποί ειδικότεροι όροι για την κατά το προηγούμενο εδάφιο παραχώρηση καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ. Το ετήσιο αντάλλαγμα καθορίζεται ως ποσοστό επί των καθαρών εσόδων που προέρχονται από την εκμετάλλευση του ιαματικού φυσικού πόρου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 15%.»

5. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης (στ) της περίπτωσης Α` της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, η φράση «εφοδιασμένων με ειδική κάρτα Διεθνών Ομοσπονδιών Νέων και Διεθνών Ενώσεων Νέων» διαγράφεται.

6. Η υποπαράγραφος 2γ του άρθρου 7 του ν. 4179/2013 καταργείται.

7. Η προθεσμία του άρθρου 28 του ν. 4179/2013 για την υποβολή εγγυητικής επιστολής από ΤΕΟΜ, οι οποίες έχουν θέσει σε κυκλοφορία ΔΧΤΛ είτε πριν την έναρξη ισχύος της υπ` αριθμ. 14340/3.11.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β` 2537), είτε σε εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 711/1977, όπως ισχύει, παρατείνεται από την λήξη της μέχρι 31.12.2014.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 13:24 | Χατζηδάκης Μανούσος

  Καλησπέρα σας!

  Λέγομαι Χατζηδάκης Μανούσος και είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Δυτικής Κρήτης. Με μεγάλη λύπη διαβάζοντας το σχέδιο νόμου ανακαλύπτω ότι ο κλάδος του τουριστικού λεωφορείου δεν αναφέρεται πουθενά ως ύπαρξη αλλά δεν παρουσιάζονται και κάποιες λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που τον βασανίζουν. Ποια είναι αυτά; Δεν μπορώ να τα αναλύσω μέσα από εδώ.

  Μετά από τόσες επαφές που έχει κάνει ο σύλλογος μας με διάφορους φορείς (τοπική αυτοδ., περιφέρεια, Ε.Ο.Τ.) για την επίλυση κάποιων προβλημάτων έχουμε καταλάβει το εξής: α) δεν υπάρχουμε σαν κλάδος σε αυτήν την χώρα και β)υπάρχουν κάποιοι νόμοι που δεν δίνουν σαφείς απαντήσεις σε ότι έχει να κάνει με τον κλάδο μας. Το β) βέβαια είναι ακόλουθο του α).

  Το κυριότερο πρόβλημα του κλάδου μας αλλά κυριότερα του συλλόγου μας είναι τα ΚΤΕΛ (αστικά και υπεραστικά ) τα οποία διενεργούν μεταφορές οι οποίες είναι εκτός της δικαιοδοσίας τους και έτσι προβαίνουν στην συστηματική υποκλοπή του έργου των τουριστικών γραφείων και ΤΕΟΜ.
  Το πρόβλημα όμως είναι ότι παρόλο που οι φορείς θέλουν να εξυπηρετήσουν και να επιβάλουν το νόμο, έρχονται αντιμέτωποι με τις ασάφειες του.

  Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος αλλά και σαν κλάδος(και λέω σαν κλάδος γιατί αυτά τα θέματα προβληματίζουν και την ομοσπονδία μας) είναι να προσδιοριστεί μέσα στον νόμο, ποιο είναι το έργο των ΚΤΕΛ και ποιο είναι το έργο των τουριστικών λεωφορείων. Να ξεκαθαριστούν ποιες είναι οι μεταφορές συγκεκριμένα που μπορούν να εκτελούν τα ΚΤΕΛ και ποιες τα τουριστικά λεωφορεία. Με λίγα λόγια να μπούνε τα όρια για κάθε κλάδο. Αυτό μπορεί να γίνει εν μέρει και με την εφαρμογή των νόμων 711/1977 και 2446/1996( ιδιαίτερα για τις ημερήσιες σχολικές εκδρομές εντός νομού).

  Σας παρακαλώ δώστε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα για να μοιραστεί η πίτα των επιβατικών μεταφορών δίκαια σε όλους μας αλλά και προς αποφυγή οποιονδήποτε παρεξηγήσεων μεταξύ των κλάδων των μεταφορέων επιβατών αλλά και μεταξύ των κλάδων μας με τους αρμόδιους φορείς και έτσι να επέλθει μια ηρεμία στις μεταφορές επιβατών που είναι τόσο σημαντικές για κάθε χώρα και ειδικά για την δική μας που περνάει δύσκολες ώρες.

  Με εκτίμηση,

  Για το Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Δυτικής Κρήτης

  Πρόεδρος
  Χατζηδάκης Μανούσος

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 10:21 | Σταβέλα Στυλιανή

  Αναφορικά με το νομοσχέδιο του Τουρισμού που κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση θεωρούμε ότι στο άρθρο 15 υπάρχει χώρος για γενναίες ρυθμίσεις που θα εναρμονίσουν τη νομοθεσία μας με την ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Και ειδικότερα:
   Δραστηριότητες που προωθούν το θεματικό κομμάτι του τουρισμού -οικο-πολιτιστικό για τις οποίες η χώρα μας και το νησί μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, δεν μπορούν να ασκηθούν ευχερώς. Και οι επιχειρηματίες που θέλουν να οργανώσουν εκδρομές με ποδήλατα –τετράτροχα, βουνού ή και με οδηγό, με λεωφορεία αντίκες (όπως αυτά που επισκέπτονται τα οινοποιία της Γαλλίας ) ή με οχήματα βουνού μένουν εμβρόντητοι όταν μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην εσωτερική έννομη τάξη. Η Διεύθυνσή μας έχει κάνει από ετών και επί ματαίω αλλεπάλληλες εκκλήσεις για την θεσμοθέτηση των δραστηριοτήτων αυτών.
   Η διατήρηση με επιμέρους τροποποιήσεις πλέον της τριανταπενταετίας σε ένα τοπίο που αλλάζουν όλα με γοργούς ρυθμούς των ρυθμίσεων του Ν. 711/77 ΔΧΤ Λεωφορείων που δυσχεραίνει αν όχι εμποδίζει και την άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, επιφέρει δυσλειτουργίες και στο χώρο των επαγγελματιών τουρισμού όσο και στο επιβατικό κοινό (σχολικές εκδρομές-ενοικίαση από ΤΕΟΜ σε γραφεία κλπ.) Θα πρέπει με συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων να επικαιροποιηθεί εκ βάθρων η ειδική νομοθεσία.
   Η δε θεσμοθέτηση της εκμίσθωσης με οδηγό με τον τρόπο που εισήχθη στην εσωτερική έννομη τάξη, φαίνεται ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των τουριστικών γραφείων και της εξυπηρέτησης των πελατών τους, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι τελικά ενδιαφέρον για την άσκηση της δραστηριότητας έδειξαν κυρίως τα μεγάλα γραφεία εκμίσθωσης ιχ.

 • 19 Φεβρουαρίου 2014, 20:18 | Πασχαλης

  Αν δεν κανω λαθος δεν αναφερεται και δεν προβλεπεται Τιποτα για τον Θαλασσιο Τουρισμο.Μηπως θα επρεπε να γινουν καποιες προβλεψεις και για αυτη την δραστηριοτητα?
  Ευχαριστω