Άρθρο 02: Επιβολή προστίμων σε τουριστικές επιχειρήσεις – Εκκρεμείς δίκες Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του παρόντος νόμου:
1. Τα πάσης φύσεως πρόστιμα για παράβαση της τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλονται από τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα όργανα του Υπουργείου Τουρισμού, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και καταβάλλονται στην Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης στην οποία επεβλήθησαν.

2. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενστάσεις τουριστικών επιχειρήσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων υποβάλλονται στο Υπουργείο Τουρισμού.

3. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία, εγγυητικές επιστολές υπέρ ΕΟΤ, για αδειοδότηση των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί υπέρ ΕΟΤ μετά την λήξη τους αντικαθίστανται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.

4. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν αρμοδιότητες του ΕΟΤ που με το παρόν άρθρο μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Τουρισμού, συνεχίζονται από αυτό. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του παρόντος η νομική υπηρεσία του ΕΟΤ, με ευθύνη τη προϊσταμένου της, παραδίδει , στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Τουρισμού, πλήρεις φακέλους εκκρεμών υποθέσεων των οποίων η αρμοδιότητα μεταφέρεται στο Υπουργείο.