Άρθρο 22: Μορφές Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού

1.Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού κατά την έννοια του παρόντος νόμου δύνανται να χαρακτηριστούν:
1.1. Τα Αγροκτήματα κατά την έννοια της παρ.3 του άρθρου 14 του νόμου αυτού. Η αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του Αγροκτήματος αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας ή και εστίασης εντός της κατοικίας του επαγγελματία αγρότη και είναι ασύμβατη με οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας εκτός Αγροκτήματος. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου αυτού παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, χρησιμοποιούν και προσφέρουν υποχρεωτικά προς κατανάλωση προϊόντα από το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου αυτού, όπως και Προϊόντα Οικοτεχνίας.
1.2. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις κατά την έννοια του εδαφίου δ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες συνοδεύονται υποχρεωτικά με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικά οργανωμένες υπηρεσίες:
1.2.1. Υπηρεσίες Εστίασης με υποχρεωτική χρησιμοποίηση και προσφορά προϊόντων από το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου αυτού, όπως και Προϊόντων Οικοτεχνίας.
1.2.2. Υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύματα των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέγιστης δυναμικότητας σαράντα (40) κλινών.

2. Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις και δραστηριότητες που προωθούν την επαφή του επισκέπτη-τουρίστα με την αγροτική ζωή, την αγροτική παραγωγή, την γαστρονομία, την γευσιγνωσία και την οινογνωσία.

3. Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δύνανται να διοργανώνουν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια, που συνδυάζονται με τις δράσεις και τις δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 09:14 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

  Η παράγρ.3 του άρθρ.22 (διοργάνωση εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών σεμιναρίων από επιχειρήσεις αγροτουρισμού) είναι λαϊκίστικη και επικίνδυνη, στο βαθμό που αναθέτει σεμινάρια σε άτομα χωρίς αποδεδειγμένη (με συγκεκριμένα προσόντα και κριτήρια) επάρκεια γνώσεων και εμπειρίας.

 • 25 Φεβρουαρίου 2014, 12:53 | Μαρίνα Βαλλή

  Οι προδιαγρφές του LEADER με το οποίο επιδοτηθήκαμε το 1999 έλεγαν ρητά το κατάλυμα να μήν είναι κατοικία του αγρότη. Ο επιχειρήματίας-αγρότης έπρεπε να έχει δικό του σπίτι. Τώρα «Η αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του Αγροκτήματος αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας ή και εστίασης εντός της κατοικίας του επαγγελματία αγρότη «. Η λέξη κατοικία εδώ αφορά το αγρόκτημα γενικά και όχι το σπίτι;

 • Το σημείο 1.1 παραπέμπει στην έννοια του αγροκτήματος σε λάθος άρθρο(άρθρο 14 ) Προτείνεται διόρθωση στο σωστό ως πιο κάτω :

  1.1. Τα Αγροκτήματα κατά την έννοια της παρ.3 του άρθρου 21 του νόμου αυτού. Η αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του Αγροκτήματος αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας ή και εστίασης εντός της κατοικίας του επαγγελματία αγρότη και είναι ασύμβατη με οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας εκτός Αγροκτήματος.

  Προτείνεται το ανωτέρω σημείο που περιγράφει την αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του αγροκτήματος να διευρυνθεί και να περιλαμβάνει πέρα από την εστίαση και την φιλοξενία και …..δραστηριότητες αναψυχής και κατάρτισης που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή καθώς και μικρού μεγέθους μεταποιητικές δραστηριότητες και εμπορίας των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων του αγροκτήματος .