Άρθρο 20: Αξιοποίηση ακινήτων του καταργηθέντος Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1. Ακίνητα του καταργηθέντος Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) που δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 περιήλθαν στο Υπουργείο Τουρισμού, τα οποία διαθέτουν άδεια δόμησης ξενοδοχείου, δύνανται, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, να εκμισθώνονται μακροχρονίως άνω των δώδεκα (12) ετών και μέχρι ενενήντα εννέα (99) έτη, υπό τον όρο ότι στις συμβάσεις εκμίσθωσης θα περιλαμβάνονται όροι που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία εντός αυτών, των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις αυτές κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης εκμίσθωσης.
2. Τα έσοδα του δημοσίου από τις εκμισθώσεις της προηγούμενης παραγράφου, μεταφέρονται και εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού και διατίθενται αποκλειστικά σε δράσεις εκπαίδευσης, αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες του τουριστικού τομέα.
3. Οι ανωτέρω συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη μεσολάβηση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτών πράξη περιορίζονται στο 10 % αυτών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για τον τρόπο και την διαδικασία των μακροχρόνιων μισθώσεων της προηγούμενης παραγράφου.
5. Η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 4109/2013 παρατείνεται μέχρι 31.12.2014

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 03:36 | Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου

  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

  Άγιος Νικόλαος, 25 Φεβρουαρίου 2014
  Αριθ. . Πρωτ.: 2
  Προς:
  1. κα Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργό Τουρισμού, Αμαλίας 12, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, Τηλ: 2103736374+378, Φαξ: 2103229537, E-mail: minister@mintour.gr

  Κοινοποίηση:
  1. κο Αναστάσιο Λιάσκο, Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, Αμαλίας 12, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, Τηλ: 2103736356-3, Φαξ: 2103329514, E-mail: ggt@mintour.gr
  2. κα Κωνσταντίνα Μπόγρη, Γενική Διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, Αμαλίας 12, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, Τηλ: 2103736357, Φαξ: 2103736027, E-mail: bogri_k@mintour.gr
  3. κα Αγγελική Κρότση, Διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, Αμαλίας 12, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, Τηλ: 2103736343, Φαξ: 2103736181, E-mail: krotsi_a@mintour.gr
  4. κα Μακρανδρέου Ανδριάνα, Τμήμα Εποπτείας ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ & ΑΕ, Αμαλίας 12, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, Τηλ: 2103736348, Φαξ: 2103736181, E-mail: makrandreou_d@mintour.gr
  5. Στρούμπου Παρασκευή Διευθύντρια ΑΣΤΕ και Σχολών Ξεναγών, Αμαλίας 12, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, Τηλ: 2103736134, Φαξ: 2103736181, E-mail: stroumbou_v@mintour.gr
  6. κα Ευαγγελία Σημαντηράκη / Διευθύντρια ΑΣΤΕΑΝ / Λατούς 25, Αγ. Νικόλαος 72100, Κρήτη, Τηλ: 2841028565, Φαξ:2841026651, E-mail: asteangr@otenet.gr
  7. κο Κυριάκο Πετάκο / Διευθυντή ΑΣΤΕΡ / Δημοκρατίας 2, Ρόδος 85100, Τηλ: 2241024190, Φαξ:2241024356, E-mail: aste-rod@otenet.gr
  8. Βουλευτές Νομού Δωδεκανήσου και Νομού Λασιθίου.
  9. Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και Δήμαρχο Ροδίων.
  10. Μέλη Συλλόγου Ε.Π. των ΑΣΤΕ.
  11. Δ.Σ. και μέλη Συλλόγου Τακτικού Προσωπικού.
  12. Σύλλογος σπουδαστών Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου και Σύλλογος σπουδαστών Α.Σ.Τ.Ε. Αγ. Νικολάου.

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

  Θέμα: Το μέλλον της Τριτοβάθμιας Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.
  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
  Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να διεκδικούμε τα αυτονόητα.
  Με αφορμή το νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί σας καταθέτουμε τα παρακάτω.
  Παραμένουν άλυτα προβλήματα, τα οποία χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση που δίχως αυτήν δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση των ΑΣΤΕ που όλοι θέλουμε.
  Αναλυτικότερα:
  1. Οι αμοιβές του Εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ παραμένουν σε επίπεδα χαμηλότερα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 31 παράγραφος 1 του Ν.3105/03. Το άρθρο αυτό πρέπει να αλλάξει σύμφωνα με την πρόταση τροποποίησης άρθρων του νόμου 3105/2003, την οποία σας υποβάλαμε στις 15/08/2012 και κοινοποιήσαμε στους βουλευτές Δωδεκανήσου και Κρήτης στις 06/03/2013.
  2. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας δεν διασφαλίζονται αν δεν αλλάξει το άρθρο 2 και το άρθρο 33 του ίδιου νόμου σύμφωνα με την πρόταση που σας προαναφέραμε και σας επισυνάπτουμε.
  3. Καθοριστικής σημασίας για τις ΑΣΤΕ είναι η δημιουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με έδρα τη Ρόδο και παράρτημα στη Κρήτη, το οποίο θα λύσει πάγια προβλήματα των Σχολών και θα αξιοποιήσει το δεκαμελές μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό τους, το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία των ΑΣΤΕ εκλέχτηκε με ακαδημαϊκά κριτήρια. Η δημιουργία αυτού του ΝΠΔΔ που θα διοικεί μονό τις ΑΣΤΕ, δίνει τη δυνατότητα να ακολουθηθούν οι κανόνες που διέπουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και δημιουργούν τους πυλώνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.
  4. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού των ΑΣΤΕ σύμφωνα με το άρθρο 18, το οποίο επικαλείστε για τη λειτουργία του τμήματος ξεναγών στη Ρόδο. Δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει το πολυπόθητο αυτό τμήμα, διότι το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό(με τις συνταξιοδοτήσεις) είναι ανεπαρκές για τη λειτουργία ακόμη και της μίας Σχολής.
  5. Ακόμη ζητούμε την αιτίαση της μετακίνησης της ΑΣΤΕΑΝ στο Ηράκλειο. Δεν είναι σωστός ο τρόπος που μεθοδεύτηκε. Το Υπουργείο οφείλει πρωτίστως μια αιτιολογημένη απάντηση στους φορείς της πόλης του Αγίου Νικολάου. Δευτερευόντως οφείλει μια απάντηση στους φοιτητές της σχολής και τέλος στους διδάσκοντες, που χωρίς καμία ενημέρωση συνεχίζουμε να υπηρετούμε το ήδη πολλάκις Κυβερνητικά απαξιωμένο εκπαιδευτικό έργο μας. Υπάρχει μελέτη ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Σχολής; Π.χ. προσέλκυση περισσότερων σπουδαστών, δυνατότητα παροχής στέγασης και σίτισης κ.α. ;

  Ακόμη είναι απαραίτητο να σας υπενθυμίσουμε πως η κατάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Α.Σ.Τ.Ε. Αγ. Νικολάου και Ρόδου, υποβαθμίζεται καθημερινά. Αναλυτικότερα:
  • Διενεργήθηκαν οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014, για πρώτη φορά, δίχως να πάρουν οι σπουδαστές Εκπαιδευτικά συγγράμματα. Για το θέμα αυτό διαμαρτυρηθήκαμε με επιστολή μας στις 22 Δεκεμβρίου 2013.
  • Η ομάδας εργασίας, η οποία συστάθηκε με απόφαση σας, με έργο την ανάλυση, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς, των αναγκών για τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση και τον προσδιορισμό των αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων, δεν μας έχει κοινοποιήσει κανένα αποτέλεσμα του έργου της, παρόλο που ξεκίνησε τις εργασίες της η νέα δεκαμελής επιτροπή, η οποία έχει μόνο έναν εκπαιδευτικό των ΑΣΤΕ και θα έπρεπε να παραδώσει πριν τις 21/02/2014 πρόταση για το νέο πρόγραμμα σπουδών των ΑΣΤΕ. Είναι προφανές ότι παίρνονται αποφάσεις για μας δίχως εμάς.
  • Σας καταθέτουμε συνημμένο το πρόγραμμα σπουδών το οποίο προτείνουμε σαν Σύλλογος και για την εκπόνηση του συνέπραξαν οι 32 καθηγητές (μόνιμο Ε.Π, επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες), μέλη Ε.Π των ΑΣΤΕ.
  • Η επιστολή μας με Θέμα «Τριτοβάθμια Τουριστική Εκπαίδευση» η οποία σας παραδόθηκε στις 15 Ιουλίου 2013 δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη σας.
  Σας ξανακαλούμε λοιπόν να απαντήσετε σε εμάς αλλά κυρίως στις οικογένειες που μας έχουν εμπιστευτεί τη μόρφωση των παιδιών τους και στερούνται σήμερα, προκειμένου εκείνα να αποκτήσουν το πτυχίο των Σχολών μας, στα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:
  • Γιατί δεν παρέλαβαν μέχρι τώρα και πότε θα παραλάβουν οι σπουδαστές των ΑΣΤΕ τα εκπαιδευτικά βοηθήματα τους.
  • Πότε θα συσταθεί το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ν. 4109/23-01-2013(παρ. 8 άρθρου 4);
  • Πότε θα υλοποιηθούν οι νομικές ρυθμίσεις που προτάθηκαν στην Υπουργό με την από 15/08/2012 επιστολή μας, οι οποίες επιλύουν άμεσα το θεσμικό πρόβλημα των ΑΣΤΕ;
  • Γιατί απενεργοποιήθηκαν τα εργαστήρια των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και οι φοιτητικές εστίες των ΑΣΤΕ, που αποτελούσαν συγκριτικό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα σαν παραγωγικές Σχολές που είναι; (Σημειώστε μάλιστα ότι σύμφωνα με τη μελέτη – πρόταση που έχουμε υποβάλει θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με ελάχιστο κόστος ή με αυτοχρηματοδότηση;) Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο (άρθρο 20 παράγραφος 1.) τις ιδιωτικοποιείτε αντί να τις ενεργοποιήσετε προς όφελος της εκπαίδευσης και των σπουδαστών.
  • Πότε θα ενεργοποιηθεί η χρηματοδότηση των Σχολών, με αποτέλεσμα τις σοβαρότατες ελλείψεις σε βασικές καθημερινές λειτουργίες (καθαριότητα, γραφική ύλη, θέρμανση κ.λπ.);
  • Γιατί δεν γίνονται τόσο καιρό και παρά τις εκκλήσεις μας, ότι ενέργειες απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστούν και για τους σπουδαστές των ΑΣΤΕ, όσα θεωρούνται δεδομένα σε όλη την υπόλοιπη τριτοβάθμια εκπαίδευση; (π.χ. έκδοση δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση ή και στέγαση σε σπουδαστές που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες);
  • Ποια τα σχέδιά σας σχετικά με την εξαιρετική υλικοτεχνική υποδομή της ΑΣΤΕΡ, την οποία απενεργοποιήσατε;
  • Ποια είναι τα σενάρια που κυοφορούνται για την τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση και τι ρόλο θα παίξουν τελικά οι ΑΣΤΕ σ’ αυτή;
  Περιμένουμε άμεσα μια δημόσια τοποθέτηση για τα προαναφερθέντα ερωτήματα καθώς και μια συνάντηση με τα θεσμικά και τα συνδικαλιστικά όργανα των ΑΣΤΕ.

  Με τιμή,
  Για το ΔΣ του Συλλόγου

  Ο Πρόεδρος

  Ο Γενικός Γραμματέας

  Κασέρης Εμμανουήλ
  Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων
  ΑΣΤΕ Ρόδου
  Κουτρούμπας Ευθύμιος
  Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων
  ΑΣΤΕ Αγ. Νικολάου

  Συνημμένα:
  1. Προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών ΑΣΤΕ.
  2. Επιστολή μας με Θέμα: Εκπαιδευτικά συγγράμματα από 22 Δεκεμβρίου 2013.
  3. Επιστολή μας με Θέμα: Τριτοβάθμια Τουριστική Εκπαίδευση από 15 Ιουλίου 2013.
  4. Πρόταση τροποποίησης άρθρων του νόμου 3105/2003.