Άρθρο 10:Δυνατότητα εξυπηρέτησης υδροπλάνων σε ανεξάρτητες όμορες θαλάσσιες ζώνες τουριστικών λιμένων

Στο τέλος του στοιχείου (στ) της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθεται:
«Σε υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες είναι δυνατό, σε συνέχεια αίτησης του φορέα διαχείρισης και υποβολή των προβλεπόμενων συνοδών μελετών, να δημιουργούνται ανεξάρτητες όμορες θαλάσσιες ζώνες εξυπηρέτησης ημερόπλοιων ή/και υδροπλάνων μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.»