Άρθρο 19: Θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό

1. Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν) μετονομάζεται σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ) και ως έδρα της ορίζεται το Ηράκλειο Κρήτης.

2. Η έδρα των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού δύναται να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

3. Στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού τοποθετούνται , ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ 6 του άρθρου 4 του ν. 4109/2013, ως προϊστάμενοι με τριετή θητεία, εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΠΕ και εν ελλείψει διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού κατηγορίας ΠΕ, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου με εξειδίκευση σε θέματα τουρισμού ή εκπαίδευσης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων.

5. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 4186/2013 (193/Α) μετά τις λέξεις «στα Σ.Ε.Κ.» προστίθενται οι λέξεις «και στα Ι.Ε.Κ.»

6. Τα Τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1077/1980 (ΦΕΚ Α) δύναται να χρηματοδοτούνται και από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού εντός των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.1077/1980 καταργείται.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 14:06 | Παναγιώτα Παναγιώτου

  Με αφορμή το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις» και συγκεκριμένα τα άρθρα 19 και 4, θα ήθελα να επισημάνω την κατάφορη αδικία που γίνεται εις βάρος των αποφοίτων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας / Τμ. Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΑΤΕΙ οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Τουρισμού, στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε Περιφερειακές.
  Το εν λόγω άρθρο αποκλείει εντελώς τους συγκεκριμένους πτυχιούχους, αγνοώντας επίσης και τυχόν άλλα επιπλέον προσόντα, όπως μεταπτυχιακούς ή ακόμη και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.
  Με αυτό τον τρόπο όχι μονάχα υποβαθμίζει την αξία των τουριστικών σπουδών της χώρας σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά στερεί από την τουριστική εκπαίδευση τη δυνατότητα να προσφέρουν γνώσεις απόφοιτοι που έχουν ήδη ξενοδοχειακή και τουριστική εργασιακή εμπειρία.
  Το συγκεκριμένο άρθορο πρέπει να τροποποιηθεί καθώς φαινεται να αγνοεί και το Ν. 4009/11, (άρθρο 1, Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης νομική μορφή των Α.Ε.Ι. και την παρ.2), σύμφωνα με τον οποίο:
  « Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
  α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και
  β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».
  Επειδή το δικαίωμα επιλογής προϊσταμένων πρέπει να το έχουν μαζί με την κατηγορία ΠΕ και οι συνάδελφοί με πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, παρακαλώ να:
  1)Να αναγραφεί στο άρθρο 4 σε όλες τις περιφέρειες ως συνιστώμενες θέσεις ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων ό αντίστοιχος τίτλος πτυχίου σε εφαρμογή εξάλλου και των διατάξεων του άρθρου 12 του προσοντολογίου, (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄ και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄
  2)Να τροποποιηθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 19 , έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των πτυχιούχων ΑΤΕΙ, οι οποίοι στο Υπουργείο Τουρισμού αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία έμπειρων, ικανών και εξειδικευμένων στελεχών.
  Υπενθυμίζω, ότι το τμήμα της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΑΤΕΙ είναι το μόνο προπτυχιακό τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, που με τετραετή φοίτηση, εξασφαλίζει στους σπουδαστές του επαρκή, σύγχρονη και συγκροτημένη εκπαίδευση, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα, σε θέματα τουριστικής πολιτικής και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΡΟΔΟΥ

  Προς Υπουργείο Τουρισμού

  Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Σ. Ρόδου

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  1. Να παραμείνει η αρχική και ενιαία ειδικότητα ΄΄Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών υπηρεσιών στις ειδικότητες των Σ.Ε.Κ. που θα περιλαμβάνει τις ειδικότητες “Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας” , “Τεχνίτης Ποτών & Οινολογίας”, “Τεχνίτης Εστιατορίου- Επισιτισμού” γιατί δεν μπορούν να διαχωριστούν κατά τον τρόπο που προτείνεται λόγω του ότι τα γνωστικά αντικείμενα τους έχουν αλληλουχία θεωρητικών γνώσεων και ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων μέσα σε ένα επαγγελματικό χώρο που μια στείρα και μονόπλευρη εξειδίκευση δεν θα ωφελούσε και θα οδηγούσε σε δύσκολη έως αδύνατη επαγγελματική αποκατάσταση.
  2. Δεν πρέπει να διαταραχθεί και αλλοιωθεί το σύστημα πρακτικής άσκησης που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Τουρισμού. Είναι αποτέλεσμα πολλών αλλαγών και συνεχών βελτιώσεων, συνδυάζεται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τη θερινή τουριστική περίοδο, με νομοθετικά κατοχυρωμένη παρουσία των μαθητών στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, και φυσικά με ένα σύστημα συνεχούς εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του μαθητή αλλά και της επιχείρησης.
  3. ‘Άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την οργάνωση και λειτουργία των Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού και ενίσχυση των τμημάτων Ι.Ε.Κ. με ειδικότητες Ζαχαροπλαστικής – Αρτοποιείας, Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας, Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας – Spa για την στήριξη του Iαματικού Tουρισμού και γενικά του εναλλακτικού τουρισμού όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο.
  4. Σε περίπτωση μη ίδρυσης των Σ.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού να διασφαλιστεί η ισχύς της παρ. 1 α΄ του άρθρου 35 του ν. 3710/2008 που αφορά τον πίνακα της επετηρίδας των εκπαιδευτικών των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

  Με εκτίμηση και με την ελπίδα να ληφθούν σοβαρά υπ΄όψιν οι προτάσεις μας.
  Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της ΕΠΑ.Σ. Ρόδου

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ή ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

  Α.
  Στην παρ. 1 της υπ΄αρ. 16802/66/27-08-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1345/Β΄), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν οι παρακάτω επιχειρήσεις :

  α. Προστίθεται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (εδ. α) η περίπτωση :
  • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα με τον χαρακτηρισμό Boutique Hotels
  κατηγορίας 3 αστέρων τουλάχιστον, με αριθμό 25 κλινών και άνω και εδρεύουν σε νησιά του Νότιου & Βόρειου Αιγαίου καθώς και στο Ιόνιο.
  β. Μετατρέπεται το εδάφιο δ ως εξής :
  Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής ή/και Αρτοποίας πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούν στην ειδικότητα κατ΄ελάχιστον 3 εργαζόμενους. (όπως αυτό προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας)

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Επισημαίνουμε την απόλυτη ανάγκη της στήριξης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας σε όλα τα μικρά νησιά και ειδικά του Αιγαίου, όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού για τη στελέχωση των boutique hotels ή όποιων άλλων αξιόλογων ξενοδοχείων ή/και τουριστικών επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων αναζητούν εναγωνίως συνεργασία με τις Σχολές μας με σκοπό να στηρίξουν την ποιότητα του προϊόντος τους.

  Β.
  Oι καταρτιζόμενοι/νες στο Β΄ εξάμηνο της ειδικότητας “Ειδικός Θαλασσοθεραπείας – Spa” δύνανται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας τριών (3) μηνών
  και πέραν των προβλεπόμενων στο πρόγραμμα κατάρτισης, σε κέντρα ευεξίας –Spa εντός ξενοδοχειακών μονάδων, είτε αυτά αποτελούν τμήμα εκμετάλλευσης του ίδιου του ξενοδοχείου είτε αυτά λειτουργούν νομίμως ως αυτόνομες επιχειρήσεις τρίτων.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Ενας από τους στόχους της Πρακτικής Άσκησης είναι να βοηθήσει το άτομο να κάνει μια ρεαλιστική επιλογή επαγγέλματος. Και μπορεί να κάνει αυτή την επιλογή βασιζόμενο, αφενός μεν στα προσωπικά του χαρακτηριστικά (την ιδιοσυγκρασία, τις δεξιότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις αντιλήψεις του), αφετέρου δε η Πρακτική Άσκηση είναι η πρώτη σκληρή δοκιμασία για την επιβεβαίωση της ορθότητας της απόφασης των εκπαιδευομένων να αναζητήσουν επαγγελματική αποκατάσταση ή καριέρα στον τομέα του Τουρισμού.

  Γ.
  Τρόπος πληρωμής Ε.Π. των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού.
  Tο ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ι.Ε.Κ. θα αμείβεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2/106902/0022 / 10-02-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας (ΑΔΑ. ΒΙ63Η-68Ε) από τη Διεύθυνση Διοικητικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού
  Το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ι.Ε.Κ. επιτρέπεται να απασχολείται: Έως και 96 ώρες διδασκαλίας ανά μήνα για την κατηγορία ΠΕ, έως και 100 ώρες διδασκαλίας ανά μήνα για την κατηγορία ΤΕ και έως και 125 ώρες διδασκαλίας ανά μήνα για την κατηγορία ΔΕ

  Παναγιώτης Η. Κουντούρης
  Υπουργείο Τουρισμού
  ΕΠΑ.Σ. / Ι.Ε.Κ. Ρόδου

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 22:29 | Κλείδωνας Θεοφάνης

  Για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης απαιτείται να υπάρξει επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων. Αν υποχρεωθούν τα ξενοδοχεία για την κατηγοριοποίηση τους( πχ 4 ή 5 αστέρων) να υποχρεούνται να απασχολούν αριθμό αποφοίτων με τουριστικές σπουδές τότε και το επίπεδο όσων επιλέγουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό θα ήταν υψηλότερο αλλά και το επίπεδο των παραχωμένων υπηρεσιών θα ήταν καλύτερο.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 22:35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

  Προς Υπουργείο Τουρισμού
  Άρθρο 19 : Θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό
  Θέμα : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  Α.
  Καταργείται η εκπαίδευση και λειτουργεί μόνο η αρχική κατάρτιση
  Δηλαδή καταργούνται οι ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης)
  οι οποίες δεχόντουσαν αποφοίτους Α΄ Λυκείου και αποφοίτους Γ΄ Λυκείου έως και 23 ετών
  με ειδικότητες :
  1. Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Υπηρεσιών
  2. Μαγειρικής Τέχνης
  3. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

  και αντικαθίστανται από τα Σ.Ε.Κ.. (άτυπη αρχική κατάρτιση) με ειδικότητες :
  1. Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  (front office – housekeeping – εμπορευματογνωσία ?)
  2. Τεχνίτης Εστιατορίου – Επισιτισμού (service ?)
  3. Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (barista ?)
  4. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας
  5. Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

  τριετούς φοίτησης : Α΄ έτος ειδικότητας
  Β΄ έτος ειδικότητας
  Γ΄ έτος μαθητείας διάρκειας 12 μηνών (?)
  Η μαθητεία μεταφράζεται σε δυο εξάμηνα εποχικής απασχόλησης (στην καλύτερη περίπτωση)
  ή σε τρία τετράμηνα σε βάθος τριετίας
  Σύνολο φοίτησης 4 έως 5 έτη !!!! για δίπλωμα σερβιτόρου ή bartender

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  α. Είναι εφικτή η 12μηνη πρακτική σε εποχικής δραστηριότητας επιχειρήσεις ? ΟΧΙ
  β. Μήπως η στενή εξειδίκευση θα περιορίσει σημαντικά τις ευκαιρίες απασχόλησης ? ΝΑΙ
  γ. Μήπως η στενή εξειδίκευση θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα πρόσληψης ? ΝΑΙ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  α. Στην ειδικότητα 1 να ενσωματωθούν οι ειδικότητες 2 & 3
  β. Η μαθητεία να πραγματοποιείται όπως ακριβώς η πρακτική άσκηση με τα σημερινά δεδομένα
  (από 1η Ιουνίου έως την 30η Σεπτεμβρίου για δυο περιόδους, παράλληλα με τη φοίτηση, οπότε
  οι καταρτιζόμενοι ολοκληρώνουν τη φοίτηση σε 2 χρόνια)

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  α. Οι απαιτήσεις της αγοράς σε εκπαιδευμένο προσωπικό στο χώρο της Φιλοξενίας ορίζονται ως εξής :
  Ευελιξία – Ελαστικότητα – Κινητικότητα – Διευρυμένες δεξιότητες & ικανότητες
  (όχι σπάσιμο ειδικοτήτων με περιορισμένες δεξιότητες – βλέπε ειδ.1,2,3)
  β. Οι διευρυμένες δεξιότητες των εργαζομένων στο χώρο της Φιλοξενίας & του Επισιτισμού
  είναι ο ορισμός της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών !
  γ. Το ισχύον σύστημα πρακτικής άσκησης των ασκούμενων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  είναι το πλέον αποτελεσματικό για τους/τις καταρτιζόμενους/νες και πλήρως αποδεκτό από
  την αγορά εργασίας γεγονός που αποδεικνύεται από την απορρόφηση των αποφοίτων σε
  αυτή.

  Β.
  Συνεχίζουν να λειτουργούν τα Ι.Ε.Κ. (αρχική κατάρτιση) με καταρτιζόμενους/νες αποφοίτους Λυκείου χωρίς όριο ηλικίας, στις ειδικότητες :
  1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
  2. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων
  (front office – housekeeping – εμπορευματογνωσία ?)

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Να ενισχυθεί η λειτουργία των Ι.Ε.Κ., πλέον των ανωτέρω, με τις ειδικότητες :
  α. Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας (σε αντικατάσταση της ειδ. 2)
  β. Τεχνικός Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής
  γ. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων
  δ. Ειδικός Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας – Spa *
  *Σημείωση : δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική & συνέχεια στην εξαγγελία για ανάπτυξη του Ιαματικού (& ευεξίας) Τουρισμού, μέσα μάλιστα από σχετικό νόμο, και ταυτόχρονη κατάργηση της ειδικότητας “Thalasso & Spa” που αναπτύσσεται ραγδαία και θεωρείται από τους Τ.O. βασική προϋπόθεση για “ποιότητα στις υπηρεσίες” σε ξενοδοχεία 4* & 5* !

  Προφανώς όλες οι άστοχες ή/και ατυχείς αποφάσεις οφείλονται σε αυτούς που κατάρτησαν το νόμο 4186/2013 του Υπουργείου Παιδείας και δεν συμβουλεύτηκαν τα στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού – εφόσον και αυτό εμπλέκεται – που φροντίζουν, στηρίζουν, εκσυγχρονίζουν και ασκούν αποτελεσματική πολιτική στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης & κατάρτισης.

  Να επισημάνω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων που η σχολή τους δεν εστιάζει στην πρακτική άσκηση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εκ φύσεως, οι εταιρείες που ασχολούνται με τον Τουρισμό και τη Φιλοξενία στοχεύουν στο να προσλάβουν απόφοιτους που θα είναι καταρτισμένοι σε τρεις διακριτούς τομείς : Να έχουν διευρυμένες τεχνικές δεξιότητες, να είναι επικοινωνιακοί και το σημαντικότερο, ευέλικτοι.
  Η πρακτική άσκηση είναι και η δυνατή ευκαιρία των καταρτιζόμενων να εφαρμόσουν τη γνώση τους στην πραγματική κατάσταση και να νοιώσουν το συναρπαστικό κόσμο της τουριστικής βιομηχανίας από το πρώτο κιόλας έτος φοίτησης τους. Το σίγουρο είναι ότι, εφόσον συνειδητά βρίσκονται σε αυτό το περιβάλλον εργασίας, μέχρι το τέλος της πρακτικής τους θα έχουν στα χέρια τους αρκετές προσφορές εργασίας.
  Η βιομηχανία της Φιλοξενίας είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εργοδότης που προσφέρει μια σειρά ευκαιριών απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, των Spas, του ταξιδιού, του ελεύθερου χρόνου και πολλών άλλων τομέων της βιομηχανίας των υπηρεσιών. Αυτός ο τομέας αναμένεται να συνεχίσει να προσφέρει ένα τόσο ευρύ φάσμα εργασιών και απασχόλησης όσο ποτέ άλλοτε.
  Ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθεί ποιοτικά το τουριστικό προϊόν είναι αναμφισβήτητα η εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες, η έρευνα και οι πρωτοποριακές κινήσεις από το Υπουργείο Τουρισμού.

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας
  Παναγιώτης Η. Κουντούρης
  Υπουργείο Τουρισμού
  Αν. Διευθυντής ΕΠΑ.Σ. Ρόδου

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 22:04 | Διονύσης

  Τα τμήματα τουριστικών επαγγελμάτων να εμπλουτιστούν με μαθήματα ψηφιακού marketing, χρήσης social media και cloud computing για επιχειρήσεις του κλάδου.

  Επίσης τα τμήματα τουριστικών επαγγελμάτων σε συνεργασία με φορείς της αγοράς (εταιρίες, συνδέσμους) να διοργανώνουν σεμινάρια για επαγγελματίες του κλάδου με σκοπό την επιμόρφωσή τους σε εργαλεία και τάσεις σχετικά με το ψηφιακό marketing, τη χρήση social media και cloud computing.

  Διονύσης Κολοκοτσάς
  Διευθυντής Εταιρικών σχέσεων Google

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 20:11 | ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΔΩΡΑ

  ΑΡΘΡΟ 19

  Γιατί επιλέγεται μόνο η κατηγορία ΠΕ άσχετης ειδικότητας (δεδομένου ότι δεν υφίστανται τουριστικές σπουδές στην κατηγορία ΠΕ και όχι η κατηγορία ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου και του ΕΟΤ με αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 14:26 | Δρ. Ελευθερία Γκριμπα

  Το γεγονός ότι για την τοποθέτηση ως προϊσταμένων με τριετή θητεία επιλέγονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΠΕ (από τη στιγμή που δεν υπάρχει ελληνικό προπτυχιακό τμήμα τουρισμού –λειτουργεί ΜΟΝΟ ως κατεύθυνση σε κάποια ελληνικά Πανεπιστήμια-) ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ τους πτυχιούχους ΑΤΕΙ οι οποίοι έχουν εκπαιδευτική κατάρτιση (ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ), καθώς επίσης προπτυχιακό ή/και διδακτορικό με εξειδίκευση στον τουρισμό, υποβαθμίζει την αξία των τουριστικών σπουδών της χώρας σε προπτυχιακό επίπεδο (αναφέρομαι Α) σε όλα τα τμήματα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΑΤΕΙ όπως αυτά στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Πάτρα, Λάρισα, Ηγουμενίτσα κ.λπ., καθώς επίσης και Β) στη μεγάλη ξενοδοχειακή και τουριστική ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ εμπειρία που έχουν οι πτυχιούχοι των ανωτέρω τμημάτων), αφήνοντας απέξω μια μεγάλη κατηγορία πτυχιούχων ΑΤΕΙ και πολύ ικανών στελεχών του Υπουργείου Τουρισμού.

  Παρακαλώ πολύ να επανεξετασθεί το άρθρο 19: «Θέματα εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό», να υπάρξει μέριμνα και ρύθμιση.

  Σας ευχαριστώ πολύ.

  Με εκτίμηση,

  Δρ. Ελευθερία Γκρίμπα
  Στέλεχος ΕΥΣΕΥΤ, Υπουργείου Τουρισμού

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 14:51 | ΦΩΝΤΑΣ

  Άρθρο 19: Θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ ΣΕΚ & ΙΕΚ

  •ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ MΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

  •ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : άρθρο 4 παρ 1 (γ) δεύτερο εδάφιο του ν. 4109/13 (ΦΕΚ-16 A/23-1-13)

  ΠΡΟΤΑΣΗ -Άρθρο 19 ΠΑΡ. 3:

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
  ……….Ως προϊστάμενοι με τριετή θητεία, Εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΠΕ ή Διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού κατηγορίας ΠΕ, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου με εξειδίκευση σε θέματα τουρισμού ή εκπαίδευσης ή Διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού κατηγορίας ΠΕ, με 8ετή προϋπηρεσία και κάτοχοι Παιδαγωγικών Σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ).

  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 18.02 (Παράρτημα της 80430/Δ1/13-7-2012(ΑΔΑ Β41Ξ9-Ω93) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας)

  Πτυχίο
  1. Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Γραμματέων, Στελεχών Διοίκησης, Στελεχών Εμπορίου & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ, Στελεχών Διοίκησης ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής,
  &
  2. Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 13:06 | Περικλής Λύτρας

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  Αξιότιμοι,
  Με αφορμή το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις» , σας ενημερώνω ότι:
  1. Σύμφωνα και με το Ν. 4009/11, άρθρο 1, Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης νομική μορφή των Α.Ε.Ι. και την παρ.2 του άρθρου αυτού:
  « Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
  α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και
  β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».
  2. Στο πλαίσιο αυτό στο ΤΕΙ Αθήνας, όπως και σε άλλα περιφερειακά ΤΕΙ, για τριάντα και πλέον χρόνια λειτουργεί το τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, το οποίο από την έναρξη της ακαδημαϊκής αυτής χρονιάς 2013-2014 με το σχέδιο Αθηνά , μετονομάστηκε σε Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και εντάχθηκε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  3. Το τμήμα αυτό, όπου λειτουργεί, αποτελεί το μοναδικό προπτυχιακό τμήμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση που παρέχει σπουδές τεσσάρων ετών στο αντικείμενο του τουρισμού, της τουριστικής πολιτικής και της διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων και μονάδων φιλοξενίας.

  Με βάση αυτά τα δεδομένα, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου παρατηρούμε ότι:
  Α) Στο άρθρο 4, Σύσταση θέσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, αλλού αναγράφονται οι συνιστώμενες θέσεις ως ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων, (Βλέπε Περιφέρεια Πελοποννήσου) και αλλού ως ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων όπως στις υπόλοιπες.
  Παρακαλούμε όπως για την αποφυγή παρεξηγήσεων να αναγραφεί σε όλες τις περιφέρειες ως συνιστώμενες θέσεις ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων ό αντίστοιχος τίτλος πτυχίου σε εφαρμογή εξάλλου και των διατάξεων του άρθρου 12 του προσοντολογίου, (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄ και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄).
  Β) Επίσης επειδή γνωρίζουμε την ποιότητα των γνώσεων των πτυχιούχων του τμήματος, θεωρούμε ότι, για την καλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότητα των νέων υπηρεσιών να εξετάσετε τη δημιουργία περισσότερων θέσεων τους με αντίστοιχη μείωση αυτών της Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού.
  Γ) Στο άρθρο 19 και στην παράγραφο 3 θεωρούμε ότι το δικαίωμα επιλογής προϊσταμένων πρέπει να το έχουν μαζί με την κατηγορία ΠΕ και οι εκπαιδευτικού με πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.
  Σας ευχαριστώ πολύ.
  Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία.

  Π. ΛΥΤΡΑΣ
  Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας
  Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 10:49 | Μίλτος Ιωάννου – Επιχειρηματίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης στις Κυκλάδες

  Το κρίσιμο είναι να επανεξετασθεί το περιεχόμενο των σπουδών που παρέχεται σε αυτές τις σχολές, ώστε να ενσωματώσει νέες ειδικότητες που ζητά η τουριστική αγορά!

 • 23 Φεβρουαρίου 2014, 10:12 | κωστας

  Ειναι προφανες οτι η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης πρεπει να βρισκεται οσο πιο κοντά στον τεραστιο ογκο των ψηφοφορων και των συμφερόντων.
  Θα με ενδιέφερε πολύ να ακούσω:
  1) το σκεπτικό της κυρίας Υπουργου για την συγκεκριμένη απόφαση για να δω μήπως εχουμε τις ιδιες απόψεις, γιατι κι εγω πιστευω οτι το πανεπιστήμιο Κρητης πρεπει να μετονομασθει σε Ελληνικο Πανεπιστημιο και να μεταφερθει η εδρα του στην Αθηνα και
  2) τις γενικοτερες θεσεις της Κας Υπουργου και του επιτελειου της για την αποκεντρωση

 • 22 Φεβρουαρίου 2014, 19:23 | γρηγορης

  απαραδεκτη η ενεργεια της υπουργου να θελει να παρει την σχολη τουρισμου απο τον αγιο νικολαο,επειχηρηματα για να ειναι στον αγιο υπαρχουν και τα ξερουν πολυ καλα ολοι αλλα τα κανουν γαργαρα,αν η σχολη ηταν στο ρεθημνο θα τολμουσε?………….!

 • 22 Φεβρουαρίου 2014, 10:57 | Μανώλης Μενεγάκης

  Επιπροσθέτως,

  Το Υπουργείο και η αξιότιμη κ. Υπουργός πρέπει να αποκαλύψει πόθεν προέρχεται το αίτημα για μεταφορά της έδρας της ΑΣΤΕΑΝ από τον Άγιο Νικόλαο στο Ηράκλειο. Για ποιά διαβούλευση μιλάμε αν δεν μας έχει εξηγηθεί ποιός είναι ο λόγος για τον οποίο υπαγορεύτηκε αυτή η πρόθεση για την μεταφορά της έδρας.

  Μανώλης Μενεγάκης, δικηγόρος, κάτοικος Αγίου Νικολάου.

 • 22 Φεβρουαρίου 2014, 10:52 | Μανώλης Μενεγάκης

  (διόρθωση ορθογραφική «οι ΑΣΤΕ δεν εντάσσονται».

 • 22 Φεβρουαρίου 2014, 10:38 | Μανώλης Μενεγάκης

  Είναι απαράδεκτο εν είδει υδροκεφαλισμού το Ηράκλειο να πάρει και αυτήν τη σχολή. Ως γνωστό η ΑΣΤΕ δεν εντάσσονται στις δομές των ΤΕΙ και ΑΕΙ ώστε να υπάρχει η δικαιολογία ότι γίνονται οικονομίες κλίμακος με την συγκέντρωση σχολών στο Ηράκλειο. Επίσης, η έτερη δικαιολογία ότι δήθεν πρέπει να βρίσκεται «όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τεράστιο τουριστικό όγκο Χανίων – Ρεθύμνου» είναι εντελώς αβάσιμη καθώς ο μεγαλύτερος όγκος ξενοδοχείων και δει 4στερων και 5στερων βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου (όπου υπάγεται η Ελούντα, η πόλη του Αγίου Νικολάου κ.α.). Είναι κοροϊδία να θεωρούνται τα 60 χλμ. απόσταση από το Ηράκλειο ως δήθεν εμπόδιο για έναν σπουδαστή ο οποίος μάλιστα θα βρει και ένα σωρό ξενοδοχεία για να κάνει την πρακτική του στην περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Θέμα στέγασης της ίδιας της σχολής δεν υπάρχει καθώς ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει παραχωρήσει επαρκή κτήρια αλλά και έχει στη διάθεση του ΟΤΕΚ ακίνητο για την κατασκευή μεγαλυτέρων εγκαταστάσεων αν αυτός δηλαδή το αρμόδιο Υπουργείο το θελήσει.

  Όχι κύριοι, δεν θα περάσει έτσι.

 • 21 Φεβρουαρίου 2014, 11:09 | Κατερίνα

  Είναι προφανές ότι η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης πρέπει να βρίσκεται στην έδρα της περιφέρειας Κρήτης και όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τεράστιο τουριστικό όγκο Χανίων – Ρεθύμνου!