Άρθρο 13: Επέκταση άδειας λειτουργίας

Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου (α) της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4179/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους υφιστάμενους και εν λειτουργία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τουριστικούς λιμένες, χορηγείται άδεια λειτουργίας με την προϋπό¬θεση, ότι ο φορέας διαχείρισης του λιμένα θα υποβάλει μέχρι τις 30.12.2014 αίτηση συνοδευόμενη από τη νόμιμη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που έχει καταρτισθεί με τον αρμόδιο εκπρόσωπο του Δημοσίου ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης, Απόφα¬ση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 10.1 του άρθρου 160 με στοιχεία β’, δ’ και ε’ του ν. 4070/2012, ΦΕΚ χωροθέτησης ή, για τους προ του ν. 2160/1993 τουριστικούς λιμένες, αποφάσεις με τις οποίες η δημιουργία και λειτουργία τους έχει νομίμως εγκριθεί.»