Άρθρο 04: Σύσταση θέσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού αλλά και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. που μεταφέρονται με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου στο Υπουργείο Τουρισμού συστήνονται θέσεις ως εξής:

 1. 1.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ9
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ6
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ1
ΣΥΝΟΛΟ 43
 1. 2.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5
ΣΥΝΟΛΟ 21
 1. 3.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αιγαίου
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 31
 1. 4.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΕ Η/Υ3
ΣΥΝΟΛΟ25
 1. 5.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Μακεδονίας – Θράκης
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩ 2
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 30
 1. 6.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΔΕ Η/Υ1
ΣΥΝΟΛΟ 31
 1. 7.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΔΕ Η/Υ1
ΣΥΝΟΛΟ21
 1. 8.  Κεντρική Υπηρεσία
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 28
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 5
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8
ΔΕ Υ/Η 2
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4
ΣΥΝΟΛΟ59

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος, οι θέσεις των Κατηγοριών ΠΕ κλάδου Μηχανικών και ΤΕ κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται σε επί μέρους ειδικότητες.

3. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ των οποίων οι θέσεις καταργούνται, μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4172/2013, κατά προτεραιότητα σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Π.Υ.Τ. Αττικής του Υπουργείου Τουρισμού, με την ίδια σχέση εργασίας. Θέσεις της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου που θα παραμείνουν κενές θα αφορούν εφεξής μόνιμο προσωπικό. Ο αριθμός των θέσεων αυτών θα διαπιστωθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού οι αρμοδιότητες του άρθρου 1 του παρόντος θα ασκούνται από τον Ε.Ο.Τ.

5. α. Το προσωπικό του ΕΟΤ που κατά την δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του Ν. 4002/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταφέρεται, με την ίδια σχέση εργασίας και με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης, στο Υπουργείο Τουρισμού. Για την κατά ως άνω μεταφορά του προσωπικού του ΕΟΤ εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τουρισμού περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Το προσωπικό που μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (α) της παραγράφου αυτής κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθμίδας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, ενώ τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας καταργούνται.
γ. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στον ΕΟΤ, καθώς και ο χρόνος που του αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρούνται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 14:06 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Υ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με αφορμή το Σχέδιο Νόμου περί αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ, εμείς οι υπάλληλοι του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού- Λογιστικού της ΠΥΤ ΔΥΤ Ελλάδας πιστεύουμε ότι αποτελεί κατάφορη αδικία η μη αναφορά του κλάδου μας στη νέα σύσταση θέσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού .
  Με ποια λογική υπάλληλοι με πολυετή εμπειρία και επαγγελματική γνώση και κατάρτιση στο Τουριστικό τομέα, θεωρούνται ξένο σώμα για την Υπηρεσία ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες θέσεις άλλων ειδικοτήτων που κατά την άποψή μας δεν χρειάζονται.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε:
  α) Την ένταξη των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Π.Υ.Τ. στη σύνθεση του προσωπικού του νέου οργανογράμματος.
  β) Την ανακατανομή των θέσεων του παραπάνω οργανογράμματος, σύμφωνα με το υπάρχον δυναμικό της Π.Υ.Τ..

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 14:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΥΤ ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΟΤ

  Ένα σχέδιο νόμου το οποίο χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις, αντιθέσεις, όχι και τόσο καλή γνώση της πραγματικότητας του τουρισμού και της λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών.
  Και όλα αυτά σε έναν φορέα ο οποίος στηρίζει τον κλάδο του τουρισμού που αποτελεί την ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας με το τουριστικό συνάλλαγμα να περνά τα 12 δις ευρώ.
  Ειδικότερα όσον αφορά το ανθρώπινο- έμψυχο δυναμικό στην Π.Υ.Τ Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, με 16 υπαλλήλους οι οποίοι απασχολούνται σήμερα, στο σχέδιο νόμου, το άρθρο 4 προτείνει 21 άτομα εκ των οποίων τα 7 του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
  Δηλαδή από τα 21 άτομα, το 1/3 των υπαλλήλων … αριθμός σημαντικά υπερβολικός.
  (Επίσης σε όλες τις ΠΥΤ Τουρισμού η πρόταση για μηχανικούς αντιπροσωπεύει το 1/3 των υπαλλήλων).
  Αλήθεια με ποια λογική αυτή η πρόταση ? Μήπως ένα αίτημα συντεχνιακό για την κάλυψη θέσεων μηχανικών ? Σε τι εξυπηρετεί η πρόσληψη νέων υπαλλήλων αυτής και μόνο της ειδικότητας?
  Γιατί όχι κάποιος ΠΕ Πληροφορικής?
  Γιατί όχι επιπλέον ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων?
  Είναι γνωστό ότι την τελευταία 5ετία έγιναν ελάχιστες επενδύσεις σε νέα ξενοδοχειακά καταλύματα, δεν υπάρχουν πλέον νέες επενδύσεις στο ορατό μέλλον για τα οποία να απαιτείται έλεγχος και εγκρίσεις σχεδίων και τόσος φόρτος εργασίας από μηχανικούς. Εξάλλου για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα πλέον δεν χρειάζονται εγκρίσεις σύμφωνα με την Υ.Α 27715/13.
  Μήπως όλη η επεξεργασία έγινε στο γόνατο,? η έχει τον σκοπό του?
  Επίσης γιατί οι συνάδελφοι της ΕΥΠΑΤΕ να έχουν προνομιακή μεταχείριση με την μεταφορά τους στο Υπουργείο χωρίς αξιολόγηση, δεν θα μπορούσαν και οι συνάδελφοι των ΠΥΤ να μεταφερθούν αυτούσια?
  Οι ανάγκες της ΠΥΤ σε ότι έχει σχέση με το προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας σχετικά με την εποπτεία, την αδειοδότηση των τουριστικών επιχ/σεων, αλλά και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα μπορούσε να γίνει σύμφωνα με το υπάρχων έμψυχο δυναμικό και τις αντίστοιχες ειδικότητες, χωρίς διαθεσιμότητες , όπως στον προτεινόμενο πίνακα:

  ΠΥΤ ΗΠΕΙΡΟΥ –ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΑΡΧΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 4 4
  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 1 2
  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 0 1
  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 1 2
  ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 3 3 5
  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 5 5
  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 0 2 2

  ΣΥΝΟΛΟ 21 16 21

  Θα πρότεινα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να γίνει μια πραγματική επεξεργασία-διαβούλευση με νηφαλιότητα, με τη συμμετοχή της πολιτείας, των κομμάτων, των φορέων τουρισμού αλλά πρωτίστως εκπροσώπων των υπαλλήλων ΕΟΤ, με καταληκτική ημερομηνία το τέλος της τουριστικής περιόδου με άνεση χρόνου και στόχο την κατάθεση σχεδίου νόμου το οποίο να ανταποκρίνεται στις τουριστικές απαιτήσεις του 21ΟΥ αιώνα.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:36 | ΧΑΛΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

  Στο προτεινόμενο οργανόγραμμα δεν προβλέπεται η ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (όπου μόλις χθες μάθαμε ότι εντάσσονται οι ΙΔΑΧ), και σύμφωνα με αυτό κάποοι υπάλληλοι στερούνται και το δικαίωμα να μπουν στην αξιολόγηση,όπως εξάλλου και η γράφουσα!
  Πρέπει να θυσιαστούν κάποιοι και αποφασίστηκε εκ των προτέρω ότι θα είναι οι ΔΕ-ΙΔΑΧ? Οι ΔΕ-ΙΔΑΧ δεν έχουν το δικαίωμα να κριθούν ή μήπως είναι ο αδύναμος κρίκος,ο εύκολος στόχος? Οταν
  μάλιστα βλέπουμε ότι κάποιοι συνάδερφοι μας περνούν στο υπουργείο χωρίς καν να μπουν στην αξιολογηση!!
  Με ποια λογική οδηγούμαστε σε διαθεσιμότητα-απόλυση χωρίς αξιολόγηση?
  Δεν προσφέραμε στην υπηρεσία όλα αυτά τα 25-27 χρόνια της εργασίας μας? Γιατί εκτοπιζόμαστε κατ’ αυτόν τον τρόπο?
  ΤΟ μόνο που ζητάμε είναι να αντιμετωπιστούμε ισότιμα με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας.
  Ότι ισχύσει να ισχύσει για όλους τους υπάλληλους του ΕΟΤ.
  Είτε αυτούσια μεταφορά όλων μας στο υπουργείο, είτε το δικαίωμα της αξιολόγησης για όλους και σε όλους.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 18:05 | Περσεφόνη Τρίχα

  O μακροχρόνιος σχεδιασμός των Υπηρεσιών Τουρισμού είναι απαραίτητος τόσο σε επίπεδο δομών και λειτουργιών, όσο και σε επίπεδο στόχων. Η τροποποίηση της διοικητικής λειτουργίας καθώς και ο καθορισμών των ειδικοτήτων σε προσωπικό, που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του καιρού μας, προϋποθέτει:
  1. Συγκεκριμένους στόχους, που θα κοινοποιηθούν στους άμεσα ενδιαφερόμενους, οι οποίοι όντας τα εκτελεστικό όργανα, θα τους πραγματοποιήσουν
  2. Τη συνεργασία ηγεσίας και εποπτευόμενων υπηρεσιών
  3. Την αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  4. Τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μερών

  Λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πλεονάζων προσωπικό, αντίθετα, όλοι οι υπάλληλοι εργάζονται με παράλληλα καθήκοντα σε πολλά αντικείμενα.
  Ο σχεδιασμός του οργανογράμματος θα πρέπει να είναι διαχωρισμένος από τη διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού των ΠΥΤ του ΕΟΤ στις ΠΥΤ του Υπουργείου.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 23:55 | Παγιός Πανγιώτης

  Για μία ακόμα φορά οι εργαζόμενοι στον ΕΟΤ δέχονται επίθεση .
  Για μία ακόμα φορά με το πρόσχημα της αναβάθμισης επιχειρείται η απόλυση υπαλλήλων .
  Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς αλλά τις ανάγκες του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
  Κάθε άλλη επιχειρηματολογία πέφτει στο κενό
  Παγιός Παναγιώτης
  Συντ/χος ΕΟΤ
  π. πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΟΤ

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 19:13 | ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΔΩΡΑ

  ΑΡΘΡΟ 4

  Το άρθρο αυτό μοιάζει να στοχεύει απλώς στην απομάκρυνση μέρους του εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού του ΕΟΤ. Εάν θέλετε να κάνετε απολύσεις γιατί θυσιάζετε τον τουρισμό για να το πραγματοποιήσετε.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 13:39 | Στρατάκης Αριστείδης

  Αναφορικά με την ΠΥΤ Κρήτης και το άρθρο 4 :
  • Το νομοσχέδιο προτείνει 31 άτομα όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα με έμφαση στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών που προβλέπει 10 άτομα ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικός διότι:
  1. Δεν υπάρχουν πλέον νέες επενδύσεις λόγω οικονομικής συγκυρίας (ζήτημα να έχουν εκδοθεί στην Κρήτη 3-4 νέες οικοδομικές άδειες για κύρια καταλύματα σε όλη την Κρήτη εδώ και 4 χρόνια!
  2. Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (κατοικίες, επαύλεις) όπου πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον δεν χρειάζονται εγκρίσεις σχεδίων σύμφωνα με την ΥΑ 27715/9-12-13 (ΦΕΚ3118/Β)
  3. Οι μεγάλες μονάδες 4* & 5* πάνω από 300 κλίνες πλέον σύμφωνα και με τον ν.4002/11 και 4179/13 άρθρο 14 οι τροποποιήσεις των σχεδίων τους και η αδειοδότησή τους γίνονται πλέον από την ΕΥΠΑΤΕ.
  Συνεπώς ανάλογα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται θα πέσει το βάρος σε διοικητικές πράξεις (αδειοδοτήσεις τουριστικών επιχειρήσεων,καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων Τουριστικών Γραφείων ΤΕΟΜ, ΔΧΤΛεωφορείων κλπ)θα πρέπει έτσι να διαφοροποιηθεί το οργανόγραμμα να παραμείνουν τα 31 άτομα που προτείνει το νομοσχέδιο αλλά με έμφαση στους κλάδους ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού και ΤΕ Τουριστικού

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 12:11 | Κατερίνα Tζουλιαδάκη

  Στη νέα σύσταση θέσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού συστήνονται νέες θέσεις ανά ειδικότητα, δεν αναφέρεται καθόλου η ειδικότητα Δ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού.
  Στην υπηρεσία μου (ΠΥΤ ΚΡΗΤΗΣ) υπηρετούμε 3 υπάλληλοι με μέσω όρο προϋπηρεσίας 25 χρόνια, με αυτήν την ειδικότητα, για την οποία και ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι κατέχουμε ως απόφοιτοι Λυκείου, ενώ με ίδια προσόντα (απολυτήριο λυκείου) υφίσταται και άλλη ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων (για την οποία προβλέπονται 4 θέσεις).Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια κατάφωρη αδικία εφόσον δεν μας δίδεται καν η δυνατότητα αξιολόγησης, έτσι απλά πάμε στα σκουπίδια μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και ενώ όλοι βρισκόμαστε σε ηλικίες για σύνταξη από 5 μέχρι 1 χρόνια και εφόσον είναι σχεδόν αδύνατον με την διαδικασία της διαθεσιμότητας να ξαναβρεθούμε σε άλλη υπηρεσία.
  Με ποια λογική απολύονται υπάλληλοι με τόση πείρα και ταυτόχρονα προβλέπονται νέες θέσεις άλλων ειδικοτήτων (π.χ. μηχανικών) που δεν χρειάζονται;Το σίγουρο είναι ότι ερχόμενοι αυτοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία (μηχανικοί) θα καταλήξουν να διεκπεραιώνουν το δικό μας αντικείμενο στο οποίο η δουλειά έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 2 χρόνια.
  Πλέον οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα και αριθμοί, αν υπήρχε έστω και μία πιθανότητα τιμιότητας σ΄αυτό το νομοσχέδιο ή θα μεταφερόταν οι Περιφερειακές υπηρεσίες ως έχουν σε προσωπικό ή θα έδινε ίση ευκαιρία αξιολόγησης σε όλες τις ειδικότητες και όχι να εξαιρεθεί εντελώς ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 09:02 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

  Δεν είναι σαφές στο άρθρ.4 για ποια κεντρική υπηρεσία μιλάμε, που θα έχει 59 θέσεις. Γενικά οι προβλεπόμενες θέσεις των Π.Υ.Τ είναι μάλλον μπόλικες, γεγονός που επιβεβαιώνει, ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι οι προσλήψεις, τη στιγμή που το προσωπικό της Κ.Υ. του ΕΟΤ κινδυνεύει με διαθεσιμότητα.
  Το προσωπικό του ΕΟΤ παραμένει ασαφές τι θα απογίνει : κάποιοι μεταφέρονται «κατά προτεραιότητα» στο Υπουργείο και στην Π.Υ.Τ Αττικής. Παρεμπιπτόντως, προς απόδειξη της προχειρότητας του νομοσχεδίου, μέχρι την έκδοση του Π.Δ για την οργάνωση των υπηρεσιών του Υπ.Τουρισμού, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του άρθρ.1, που σύμφωνα με αυτό (παράγρ.6) μεταβιβάζονται «από τη δημοσίευση», θα …..ασκούνται από τον ΕΟΤ!~ Πάντως η διατύπωση «κατά προτεραιότητα» δεν φαίνεται να εξασφαλίζει το σύνολο του προσωπικού.
  Αυτό που φαίνεται να διασώζεται είναι το προσωπικό της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε που μεταφέρεται εκ του νόμου σε θέσεις του Υπουργείου. Να σημειώσουμε ότι το εν λόγω προσωπικό δεν έχει επιλεγεί μετά από αξιολόγηση, αλλ’ απλά έχει τοποθετηθεί με απόφαση του ΓΓ ΕΟΤ, μια απόφαση που έκρινε την τύχη του κατ’ εξαίρεση των όσων θα υποστούν οι λοιποί υπάλληλοι.
  Οι υπάλληλοι ΕΟΤ των περιφερειακών υπηρεσιών του φαίνεται -μόνο εκ πρώτης όψεως-ότι διασώζονται, πλην όμως ορισμένοι εξ αυτών είναι βέβαιο, ότι μετά από πολλές 10ετίες υπηρεσίας σε συγκεκριμένα σημεία της Χώρας θα κληθούν να εργαστούν αλλού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πενιχρές αποδοχές τους. Πάντως, ούτως ή άλλως, οι υπάλληλοι αυτοί θα μεταφερθούν μετά από αποτίμηση προσόντων και μοριοδότηση, που θα προσδιορίσει τη βαθμολογία τους, δηλαδή μετά από αξιολόγηση, που είναι βέβαιο ότι θα αφήσει αρκετούς της κατηγορίας ΔΕ εκτός νυμφώνος, χωρίς κανείς να αξιολογήσει τις πραγματικές δυνατότητες και την εμπειρία τους (κάτι, που όπως σημειώθηκε δεν προβλέπεται κατ’ εξαίρεση για το προσωπικό της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε)

 • 23 Φεβρουαρίου 2014, 19:39 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

  Επειδή ναι μεν «η επανάληψις είναι η μητηρ της μαθήσεως», πλην όμως όταν πρόκειται περί νομοθεσίας καλόν είναι να αποφεύγονται άσκοπες και περιττές επαναλήψεις, ούτως ώστε να μην εκτίθεται ο νομοθέτης, υπενθυμίζω ότι σχετικώς με την πρόβλεψη του άρθρου 4 παρ. 5α,β,γ το θέμα έχει ήδη ρυθμιστεί με την παρ. 1 αρθρο 14 ν. 4179/2013 και άρθρο 42 Μέρος Δ΄ Μεταβατικές Διατάξεις του ιδίου νόμου. Εάν πρόθεση είναι να αντιμετωπισθεί η μη έκδοση εντός δύο (2) μηνών από της δημοσιεύσεως του νόμου 4179/2013 της υπουργικής αποφάσεως που προέβλεπε την ρύθμιση τεχνικών θεμάτων περί της μεταφοράς τότε η παρ. 5α΄ πρέπεινα τροποποιηθεί ως εξής: «Το προσωπικό που κατά την δημοσίευση του ν. 4179/2013 υπηρετούσε … μεταφέτεαι … » . Η επισήμανση αυτή υπακούει στην εναρμόνιση και συνέχεια του δικαίου, οι κανόνες το οποίου δεν πρέπει να δημιουργούν αοριστία και αντιφάσεις. Οι παρ. 5β΄και 5γ΄ ουσιαστικώς συμπληρώνουν την προηγούμενη ρύθμιση.
  Σε κάθε περίπτωση, με υφιστάμενη την προγενέστερη ρύθμιση για τα ανωτέρω θέματα της παρ. α΄ αρκεί η έκδοση της διαπιστωικής πράξης της αρμόδιας Υπουργού, για δε τις β΄και γ΄ έκδοση υπουργικής αποφάσεως.
  Με δεδομένη δε την πρόβλεψη της παρ. 4 άρθρου 4 του σχεδίου νόμου, η οποία φέρεται να έχει μεταβατικό χαρακτήρα άνευ χρονικού ορίου, ο συνειρμός με τον γνωστό στίχο του άσματος «όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν» γίνεται αβίαστα.