Άρθρο 25: Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού-Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού

1. Η χρήση του όρου αγροτουρισμός και των παραγώγων του επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις του άρθρου 15 του νόμου αυτού.

2. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 15 του νόμου αυτού, εφόσον πληρούν τα γενικά και ειδικά κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, χορηγείται Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται επίσης ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού είναι η προηγούμενη απόκτηση από την επιχείρηση του συνόλου των ειδικών αδειών που αντιστοιχούν στις δραστηριότητές της.

4. Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού φέρει ειδικό λογότυπο και χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ή των εξουσιοδοτημένων από αυτόν Περιφερειακών Υπηρεσιών, κατόπιν προηγούμενης σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

5. Για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί επενδυτικών ή χρηματοδοτικών και λοιπών προγραμμάτων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, ως επιχειρήσεις Αγροτουρισμού νοούνται όσες διαθέτουν Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού.

 • Η πιστοποίηση με βάση το ειδικό σήμα Αγροτουρισμού :
  1) Θα πρέπει να λάβει υπόψη την Ελληνική Προδιαγραφή για τον Αγροτουρισμό ΠΡΔ ΕΛΟΤ1417
  2) Θα πρέπει να συνδεθεί με τον νέο Νόμο του ΥΠΑΑΤ Ν. 4235 /11-2-2014 άρθρο 52 για το πολυλειτουργικό αγρόκτημα και με το άρθρο 56 για Οικοτεχνία
  Ενώ όλα αυτά είναι καθαρά γεωπονικές αρμοδιότητες γεωπόνων συμβούλων ….. για τον σχεδιασμό και για την προετοιμασία των αγροκτημάτων προς πιστοποίηση όποιος θέλει θα μπορεί να δηλώνει Σύμβουλος Αγροτουρισμού ;
  Πως θα ορίζονται οι Σύμβουλοι Αγροτουρισμού θα υπάρξει Μητρώο Πιστοποιημένων Συμβούλων ;

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 09:11 | Μπέττυ Χατζηνικολάου

  Στο άρθρ.25 η παράγρ.1 (αποκλειστική χρήση του όρου Αγροτουρισμός και των παραγώγων του) σύντομα θα χρειαστεί τροποποίηση καθώς υπάρχει ήδη πληθώρα αγροτουριστικών επιχειρήσεων –κυρίως ΕΕΔΔ- που δεν ανήκουν σε αγρότες, ούτε κατά 50% και που έχουν δημιουργηθεί με ενίσχυση των προγραμμάτων του Υπ.Γεωργίας (Ολοκληρωμένα Προγράμματα και Leader). Η παράγρ.3 χρειάζεται περαιτέρω αποσαφήνιση ώστε να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτούνται μόνο άδειες δόμησης, αλλά και όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων ή κέντρων εστίασης κλπ

 • 24 Φεβρουαρίου 2014, 14:30 | Λίτσας Δημήτριος

  Η παραπομπή στο άρθρο 15 μου φαίνεται λανθασμένη. Μηπως εννοείτε άλλο άρθρο;