Άρθρο 11: Δυνατότητα μεικτής χρήσης

1. Εντός των Ζωνών Ναυσιπλοΐας 2,3,4,5,7,9, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αρ. 67659/9.12.2013 ‘Εγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 3155/Β/12.12.2013), είναι δυνατή η μικτή χρήση υφιστάμενων λιμενικών ζωνών. Ειδικότερα είναι δυνατός ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής στις ως άνω λιμενικές υποδομές, εφόσον υφίσταται φορέας διαχείρισης του λιμένα και εφόσον:
α) κατατεθεί κανονισμός λειτουργίας, σύμφωνα με τον οποίον κατανέμονται σαφώς οι χρήσεις εντός της λιμενολεκάνης και σημειώνεται η θαλάσσια ζώνη που προορίζεται τόσο για τον ελλιμενισμό των τουριστικών σκαφών όσο και για τις λοιπές χρήσεις (π.χ. αλιευτικά σκάφη, ναυταθλητικές δραστηριότητες).
β) καταρτισθούν τιμολόγια ελλιμενισμού των τουριστικών σκαφών.
γ) εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης των αναγκών του λιμένα

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 του ν. 4179/2013.