Άρθρο 08: ΕΠΑΙΚ (Ειδικό παιδικό κάθισμα)

Για κάθε τύπο ΕΠΑΙΚ κατασκευασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 9 απαιτούνται τα παρακάτω:
1. Ο φορέας (κατασκευαστής) του ΕΠΑΙΚ διαθέτει εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 2 , παρ 1 του Ν.3325/05 (ΦΕΚ Α’ 68) με στοιχεία α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄, με αντικείμενο κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα (κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003: 343.0. Εναλλακτικά κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008: κατηγοριών 29.32.1 όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Για κάθε τύπο ΕΠΑΙΚ θα διατηρείται στις εγκαταστάσεις του φορέα τεχνικός φάκελος. Ο φορέας (κατασκευαστής) του ΕΠΑΙΚ διασφαλίζει ότι στον τεχνικό φάκελο, για κάθε τύπο ΕΠΑΙΚ, υπάρχουν τα παρακάτω:
2.1. Κατασκευαστικά σχέδια σε κλίμακα 1:10 σε τρείς όψεις για κάθε τύπο ΕΠΑΙΚ.
2.2. Κάθε ΕΠΑΙΚ φέρει την ειδική σήμανση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο του κατασκευαστή, τον τύπο του ΕΠΑΙΚ, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Οδηγίας 74/408/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2005/39/ΕΚ.
2.3. Τεχνική μελέτη που συντάσσεται και υπογράφεται, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό τεχνολογικού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα, για κάθε κατασκευαζόμενο τύπο ΕΠΑΙΚ σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙV, V και VΙ.
2.4. Από την ημερομηνία ανακοίνωσης από τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπ. Υπο.ΜεΔι, Τεχνικής Υπηρεσίας για την διενέργεια δοκιμών από υπηρεσίες που θα υποδειχθούν σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙV, V και VΙ του άρθρου 8 της παρούσας, κάθε τύπος ΕΠΑΙΚ συνοδεύεται από το αντίστοιχο φύλλο δοκιμών (Test Report) που θα εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία και θα κοινοποιείται στην Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπ. Υπο.Με.Δι. Η διαδικασία για την διενέργεια δοκιμών για κάθε τύπο ΕΠΑΙΚ είναι η παρακάτω:
2.4.1 Αίτηση του φορέα για διενέργεια δοκιμών προς την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το προσάρτημα 1 του παρατήματος IV, V , VI ανάλογα με την αιτούμενη δοκιμή.
2.4.2 Προσκόμιση ΕΠΑΙΚ και διενέργεια δοκιμών
2.4.3 Έκδοση φύλλου δοκιμών (Test Report) από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παρατήματος IV, V , VI ανάλογα με την αιτούμενη δοκιμή.
2.4.4 Κοινοποίηση στην Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπ. Υπο.Με.Δι του φύλλου δοκιμών (Test Report) από την Τεχνική Υπηρεσία.
2.5 Μέχρι την έκδοση φύλλου δοκιμών, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2.4, θα τίθεται δήλωση του κατασκευαστή ότι ο τύπος του ΕΠΑΙΚ είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις-προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 9.
3. Η υπηρεσία μπορεί να διενεργεί ελέγχους που θα καθορίζει δειγματοληπτικά σε οχήματα που μετατρέπονται σύμφωνα με την παρούσα προκειμένου να ελεγχθεί η αρτιότητά τους.
Επισημαίνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στον φορέα να θέτει στο φάκελο και οποιοδήποτε άλλο επιπλέον τεχνικό έγγραφο ή υπολογισμό θεωρεί ότι αυτό στοιχειοθετεί την επάρκεια της κατασκευής του.
4. Ο φορέας για κάθε τύπο ΕΠΑΙΚ εκδίδει «Φύλλο προδιαγραφών ΕΠΑΙΚ» που θα περιέχει κατ’ ελάχιστο
4.1 Τον τύπο του ΕΠΑΙΚ
4.2 Δείγμα της σήμανσης του ΕΠΑΙΚ
4.3 Αριθμός του τεχνικού φακέλου του ΕΠΑΙΚ
4.4 Τεχνικά σχεδία του ΕΠΑΙΚ σε τρείς όψεις σε φύλλο Α4 με τις διαστάσεις του ΕΠΑΙΚ και την θέση της σήμανσης.
4.5 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή περί τήρησης των τεχνικών απαιτήσεων του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 9.
4.6 Αναλυτικές «Οδηγίες τοποθέτησης ΕΠΑΙΚ» με αναφορά στα κρίσιμα κατά τον φορέα σημεία που πρέπει να ελεγχθούν.
4.7 Αναλυτικές «Οδηγίες τοποθέτησης-αγκύρωσης της ζώνης ΕΠΑΙΚ» εφόσον αυτή δεν αγκυρώνεται στο ΕΠΑΙΚ
Υπόδειγμα του φύλλου προδιαγραφών του ΕΠΑΙΚ με όλα τα απαιτούμενα πεδία θα εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Υπο.Με.Δι.